E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15382946 Ziyaretçi

2010 Yılı Harç Tutarları

NOT:05.02.2010-27484 Resmi Gazete’de yayımlanan 5951 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.
 
(1) SAYILI TARİFE
Yargı Harçları :
 A) Mahkeme harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti  delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     8,00 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    17,15 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz 26,25 TL
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan   (9,90 TL)'den aşağı olmamak üzere   (Binde 1,98)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda    9,90 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere     (Binde 1,98)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer  üzerinden                                                                                                     
(Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli  üzerinden)    (Binde 9,9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     (Binde 3,96)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9,9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü    maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
 Nispi harçlar (17,15 TL)'den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında 17,15 TL
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 35,50 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 28,15 TL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    28,15 TL
IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/6/2008) 73,90 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 49,25 TL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 36,95 TL
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı      17,15 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 17,15 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9,9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,96)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan   (Yüzde 1,98)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)
a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında                        
1bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4.İdare harçları
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için 11,95 TL
II. İflas harçları:
1.Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   28,15 TL
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9)
C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   126,50 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 362,55 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 816,75 TL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   62,80 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 89,95 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 198,85 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   62,80 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 89,95 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 198,85 TL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   24,60 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 35,50 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 62,80 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 6,35 TL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   21,00 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)    1,20 TL
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,75 TL
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,75 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden
a)Bir yıla kadar   (Binde 9,9)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde ( 9,90 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,96)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden          (Binde 3,96)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 26,25 TL
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  26,25 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,96)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 0,99)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      35,50 TL
(2) SAYILI TARİFE
2Noter Harçları :
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 0,99)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (35,50TL)'den az, (18.166,25 TL)'den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1,98)
Harç miktarı (2,75 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı (Binde 3,96)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,319 TL
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
5,60 TL
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 9,90 TL
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 4,70 TL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 7,35 TL
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 13,75 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri 17,15 TL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 17,15 TL
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 4,60 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 4,60 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,20 TL
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil 2,75 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 9,90 TL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 9,90 TL
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 180,80 TL
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza içi 2,20 TL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 2,20 TL
11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
35,50 TL
(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları :
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 17,15 TL
b)Danıştaya başvurma 35,50 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında 73,90 TL
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 49,25 TL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (17,15 TL)'den az olmamak üzere
(Binde 3,96)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (35,50 TL)'den az olmamak üzere
(Binde 7,92)
3(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 17,15 TL
b)Danıştay kararlarında 35,50 TL
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 35,50 TL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 0,85 TL
(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar :
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 9,9)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 1386)
3. (5831 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 19,8)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9,9)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 59,4)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
(Binde 59,4)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 9,9)
b) (5831 sayılı Kanunun 7'inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 9,9)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 3,96)
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 3,96)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 3,96)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 1,98)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,98)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 5,94)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 5,94)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, (Binde 3,96)
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak
vergisi değeri üzerinden (Binde 5,94)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 110,00 TL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 55,00 TL
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 19,8)
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 55,00 TL
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 11,95 TL
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,98)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 24,60 TL
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,60 TL
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 9,9)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 118,8)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 16,5)
4Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24/04/2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 16,5)
c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 16,5)
d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (Binde 16,5)
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir
alan için (Binde 16,5)
f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 16,5) Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında (Binde 5,94)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır  bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 9,9)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 7,92)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte  hazır bulunmayanlardan,  (Binde 11,88)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (9,90 TL)'den aşağı olamaz.) Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (9,90 TL)'dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç  alınmaz.
( 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)
(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları :
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 19,8)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden (Binde 9,9)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil (Binde 39,6)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 9,9)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere teslimind (Binde 5,94)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 1,98)
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan 0,616 TL
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 0,319 TL
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 0,319 TL
III. Maktu harçlar:
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
a)Jurnalin tasdiki 53,65 TL
b)Jurnala sayfa ilavesi 21,00 TL
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeler 217,25 TL
3.İmza ve mühür tasdiki:
5a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazıl
kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 21,00 TL
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil 42,55 TL
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette  yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 21,00 TL
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler
a)Birinci sayfa için 21,00 TL
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 9,90 TL
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 35,50 TL
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 72,05 TL
7. Terekenin mühürlenmesi 53,65 TL
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 31,90 TL
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararla 21,00 TL
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak 53,65 TL
(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma  İzin Belgesi Harçları :
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: 0,75
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar 126,05 TL
1 yıl için olanlar 180,15 TL
2 yıl için olanlar 304,00 TL
3 yıl için olanlar 434,80 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar 616,30 TL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7  yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı  fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden  itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş 216,80 TL
b) Müteaddit giriş 725,65 TL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit 216,80 TL
b) Çift transit 434,80 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat  harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 362,20 TL
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
(1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (15,40 TL)’den az, (77,85 TL)’den çok olamaz.) 8,35 TL
1 aydan sonraki her ay için 51,80 TL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya  süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.) (4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine,
mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 126,05 TL
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen  bölüm.Yürürlük:6/9/2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 111,20 TL
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 334,50 TL
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: 557,90 TL
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi: 1.116,50 TL
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir
(7) SAYILI TARİFE
6Gemi ve Liman Harçları :
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan 0,132 TL (108,00 TL’den az, 7.266,15 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış  veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 19,8)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli  üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 4,95)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 4,95)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 9,9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 9,9)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz 9,90 TL
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,132 TL
(9,90 TL’den az, 180,95 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil 4,60 TL
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 35,50 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,407 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,22 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,11 TL
(Harç tutarı 1.089,30 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (72,05 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,539 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,539 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,407 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı   2.905,95 TL’den çok olamaz) 0,22 TL
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 21,00 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 35,50 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 72,05 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 89,95 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,407 TL
(53,65 TL’den az 1.816,20 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki 8,00 TL
6. Yeterlik belgesi harçları: (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti,
Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı 53,65 TL
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı 35,50 TL
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf  Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptan 21,00 TL
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı 15,40 TL
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen  fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında  Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeler 9,90 TL
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (17,15 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (180,95 TL)’den çok olamaz. 0,033 TL
b) Muafiyet belgesi 35,50 TL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (35,50 TL) maktu
harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,407 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,22 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,11 TL
(Harç tutarı 1.089,30 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden 7,55 TL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 15,40 TL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 31,10 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 62,35 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 77,85 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
7(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 725,85 TL
b)Memleket içinde imal olunanlar 362,55 TL
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı
-Hariçten ithal edilenler 362,55 TL
-Memleket içinde imal olunanlardan 180,95 TL
2.Patent ve faydalı modeller : (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı 12,30 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri 12,30 TL
 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı 61,15 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı 61,15 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı 61,15 TL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir. 61,15 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri
- Devir 61,15 TL
- Veraset 61,15 TL
- Lisans 70,05 TL
- Rehin 61,15 TL
- Mevki fiil 61,15 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı 70,05 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı 19,10 TL
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı 50,35 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı 10,55 TL
d) Tasarım tescil harcı 20,20 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) 120,10 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme 180,70 TL
g) Devir şerhi tescil 61,15 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı 120,10 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı 34,75 TL
i) Birleşme kayıt harcı 89,95 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı 70,05 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmes 20,20 TL
l) Menşei memleket belgelerinden 70,05 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı 434,35 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) 50,35 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) 50,35 TL
c) Marka yenileme harcı 130,75 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı 174,35 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı 106,00 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı 97,20 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı 174,35 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 64,10 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı 100,65 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı 70,05 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı 50,35 TL
k) Öncelikli başvuru harcı 813,20 TL
l) Uluslararası başvuru harcı 50,35 TL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı 12,30 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 12,30 TL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harc 12,30 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı 174,35 TL
b) Sicil yenileme harcı 174,35 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı 174,35 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 217,25 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) 544,25 TL
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 1.906,60 TL
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
8a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 3.269,40 TL
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 3.814,10 TL
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 5.449,25 TL
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 8.283,75 TL
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için 10.899,55 TL
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 362,55 TL
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinde 271,80 TL
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 1.361,65 TL
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden 271,80 TL
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 326,00 TL
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden 162,80 TL
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 271,80 TL
e)Diğer hususların tescilinden 108,10 TL
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları 725,85 TL
b)Arama ruhsatnameleri 1.089,30 TL
c)İşletme ruhsatnameleri 9.082,90 TL
d)Belgeler 1.089,30 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır
3. Tarifelerin tasdiki 180,95 TL
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre) Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde 13,75 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde 35,50 TL Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde 72,05 TL
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus
ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde 362,55 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde 725,85 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde 1.089,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde 1.816,20 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde 3.632,60 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre)
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 35,50 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için 72,05 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 180,95 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 290,05 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için 435,35 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için 580,65 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 725,85 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için 1.089,30 TL
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir  ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek  ruhsatnameler
362,55 TL
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnamele 217,25 TL
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 362,55 TL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalar 362,55 TL
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra  etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 362,55 TL
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalar 362,55 TL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalar 362,55 TL
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere  verilecek mezuniyet vesikaları 362,55 TL
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
9Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere  verilecek mezuniyet vesikaları 362,55 TL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere  Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalar
144,50 TL
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnamele 108,10 TL
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler
108,10 TL
c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnamele 108,10 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 544,25 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri
20 yataklıya kadar olanlar 725,65 TL
20-50 yataklıya kadar olanlar 1.089,30 TL
50-100 yataklıya kadar olanlar 1.816,20 TL
100 yatak veya daha yukarı olanlar 2.905,95 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnamele 725,85 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler 362,55 TL
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameler 362,55 TL
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 72,05 TL
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 35,50 TL
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 180,95 TL
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli) Gümrük müşavirliği izin belgesi 1.452,85 TL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 725,85 TL
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 95,25 TL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 104,05 TL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent.  Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) 434,35 TL
b)Bulundurma vesikaları 694,85 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek  ruhsatnameleri 17,05 TL
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme  ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 725,85 TL
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.452,85 TL
c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 1.452,85 TL
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü  maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her  yıl için), Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde 491,15 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde 982,60 TL
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde 1.473,85 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 108,10 TL
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 180,95 TL
c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 217,25 TL
d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 290,05 TL
e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 435,35 TL
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 108,10 TL
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 180,95 TL
h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 217,25 TL
i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 290,05 TL
j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 435,35 TL
Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,198) Ancak, bu miktar (7.266,15 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
102. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek  diplomalar 4,60 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 7,35 TL
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin
belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 1.089,30 TL
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 2.179,30 TL
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 4.359,85 TL
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden, 6.357,65 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon  sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden
-Açma 19.074,65 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.357,65 TL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-Açma 12.716,30 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.357,65 TL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-Açma 12.716,30 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.357,65 TL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
-Açma 12.716,30 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.357,65 TL
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden 3.178,30 TL
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden 3.178,30 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma 9.536,75 TL
-İşletme (Her yıl için) 4.722,70 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden -Açma 19.074,65 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.357,65 TL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden
-Açma 9.536,75 TL
-İşletme (Her yıl için) 4.722,70 TL
XI- Finansal faaliyet harçları (5951sayılı Kanunun 3 uncu maddesi ile değişen şekli.- 05.02.2010-27484 R.Gazete)
“1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)                                   200.000 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı
banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 200.000 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan
şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için
düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı
başındaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde                                                   12.000 TL
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde                             36.000 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde     48.000 TL”
 
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) 148.181,95 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her  banka ve şube için) 148.181,95 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 29.635,85 TL
*2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için) 148.181,95 TL
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 29.635,85 TL*05.02.2010-27484 Resmi Gazete’de yayımlanan 5951 Sayılı Kanun ile kaldırılmıştır.
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için 29.635,85 TL
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 29.635,85 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 29.635,85 TL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler  (Her şube için) 14.817,85 TL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 29.635,85 TL
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube  için) 14.817,85 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri
(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 13.823,00 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 6.911,50 TL
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 74.090,60 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 52.149,55 TL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
11a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 29.635,85 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi  gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) 14.817,85 TL
10- 5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları; (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde, Yürürlük:6/6/2008)
1- Başvuru harcı 30.800,00 TL
2- Yenileme harcı 24.640,00 TL
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz
ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 220,00 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 440,00 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 880,00 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1.760,00 TL
30 metreden büyük olanlardan 3.520,00 TL
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları :
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine  göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 77,85 TL
b) B sınıfı sürücü belgesinden 234,30 TL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 77,85 TL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 156,20 TL
e) Diğer sürücü belgelerinden 390,70 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 216,80 TL
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 434,80 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 871,20 TL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 434,80 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 2.179,10 TL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden 1.270,50 TL
bb) Diğerlerinden 126,05 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 144,30 TL