E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13178906 Ziyaretçi

2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi (Genelge 2011/27)

2011/30 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.03 S 03-04 27/4/2011

Konu : 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi

 

GENELGE

(2011/27)

1- 14.05.2010 tarihli 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bend eklenmiştir:

"(h) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde başka bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri ile transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (d) ve (e) bendi uyarınca işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varış gümrüğüne memur refakatinde sevk edilir. Varış gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin sağlamlığına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Şüphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diğer amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır."

2- 26/04/2011 tarihli 2011/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Müsteşar V.

DAĞITIM.

Tüm Merkez ve Taşra Teşkilatına