2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarfifesi (2013/2)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]
Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013
GENELGE (2013/2)
İlgi:28.12.2012 tarihli 2012/40 sayılı Genelge.
2012/40 sayılı Genelge ekinde yayımlanan 2013 yılı ''Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ve ''Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları'' ekte yer aldığı haliyle değiştirilmiş olup, ilgi de kayıtlı Genelge ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
Click for English

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2013
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2013 (TL)
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME)
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara,Hava 92      Deniz 119
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 178
İHR-3 ATA Karneli işlem 178
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 119
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç) 237
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura  Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir. 119
İHR-7 Dökme Eşya İhracat İşlemleri 356
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 29
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ  (BEHER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) 148 / 130
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 205
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca)  95
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri  561
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri  442
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi 237
İTH-7 ATA Karneli işlem 178
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 205
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)  356
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir) 216
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 95
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 149
İTH-13 Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
  c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla  olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde  ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 59
TR TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1 Transit işlemleri  178
TR-2 Özet beyan 47
TR-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 47
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi 59
ANT-2 Antrepoda / Geçici Depolama Yerinde eşya devri 162
ANT-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 47
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 59
ÖZ-1 Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher teminat için)  36
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 95
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri 70
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 119
DAN-1-1 Takip eden her saat için 59
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 296
DAN-2-1 Takip eden her saat için 119
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 296
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 593
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI 2013

1-Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve yükümlüler); işin durumunu, beyanname konusu eşyanın özelliğini v.b. dikkate alarak daha  yüksek bir ücret/oran/ kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

2-‘Özellik Arz Eden İşlemler’ başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (½) oranında indirim yapılarak uygulanabilir.

3-a- Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi veya Onaylanmış İhracatçı Yetkisi  sahibi firmaların  ihracat işlemleri için tarifedeki ücretlerde %25 oranında;             aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 35,  2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için  % 50 oranında indirim uygulanabilir.
Yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için, aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde tarife ücretlerinden %25 oranında,  2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için tarife ücretinden %35 oranında indirim uygulanabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b- Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aştığında % 35 oranında indirim uygulanabilir.
Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aştığında % 35 oranında indirim uygulanabilir.

4-İTH-13 Hizmet Kodunda toplam müşavirlik ücretinin 2.695 TL.'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

5-İthalat gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde, listedeki kıymet esaslarına göre asgari ücret tarifesinin uygulanması, tarafların anlaşmasına bağlıdır. Listedeki CIF Kıymet esasına göre Gümrük Müşavirliği Hizmet Ücretininin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınacaktır.

6-Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.

7-Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.) yükümlü tarafından karşılanır.

8-4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla her beyanname itibariyle aynı Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

9-Bu tarifede yer alan "dökme" ifadesinden Gümrük yönetmeliğinin 3.maddesinin c fıkrasında belirtilen "dökme eşya" ifadesi anlaşılacaktır. Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon vb. gibi malzemeler, eşyanın yönetmelikçe tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.

10-Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılabilir.

11-Aynı beyannamede asgari ücret tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

12-Kamu İhale Kanununa göre Kamu kurumlarınca 01.01.2010 tarihinden önce yapılmış ve  halen devam eden sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar geçerlidir.

13-İHR-8, İTH-,14 TR-3 ve  ANT-3 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

14-Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de geçerlidir.


15-İş bu asgari ücret tarifesi 16/01/2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288142 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288142 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?