2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin

Karar’ın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde  2–  (1)  Bu  Genelge,  2014/8  sayılı  Karar  kapsamında  verilen  desteklerin  uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Genelge, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 04/09/2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Genelge’de geçen:

a) Akredite Edilmiş Kurum/Kuruluş: Ürünün ve/veya sistemin ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan,   akreditasyon   kuruluşları   tarafından   belge/sertifika/raporlara   ilişkin   olarak   akredite edilmiş, onaylanmış veya yetkilendirilmiş kuruluşları,

b) Akreditasyon Kuruluşu:

i)   Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla       denetlenmesini    gerçekleştiren,    akreditasyon    kuruluşlarının    üst    kuruluşu niteliğindeki, IAF (International Accreditation Forum), EA (European Cooperation for Accreditation)   ve/veya   ILAC   (International   Laboratory   Accreditation   Cooperation)   ile NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System tarafından tanınan, akreditasyon ve/veya onaylama konusunda yetkili kuruluşları,

ii) İlgili ülke tarafından, ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve denetlemek amacıyla kanunen görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş kuruluşları,

iii) Uzmanlık alanındaki konulara ilişkin oluşturduğu kriterler uluslararası kabul görmüş bağımsız örgütler ve/veya bu örgütlerin uzmanlık alanındaki konulara ilişkin olarak laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve denetlenmek amacıyla örgüt tarafından akreditasyon yetkisi verilen kurum/kuruluşları,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı (İhracat Genel Müdürlüğü),

ç) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini,

d) Pazara Giriş Belgeleri: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporlarını,

e) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Madde 5- (1) Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 - Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri %50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar destek verilir.

(2) Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

a)   Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b)  Belgelendirme tetkik giderleri

c)   İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç)   Test/analiz raporu giderleri

d)  Zorunlu Kayıt Ücretleri

e)   Tarım ürünleri analizine ilişkin Sağlık sertifika ücreti

f)   Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Madde 6-  (1)  Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde 5’inci maddenin 2. fıkrasında belirtilen

gider kalemleri dışındaki kalemler ile aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

a)   Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b)  Yol masrafları

c)   Gözetim bedeli

ç)   Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Madde 7- (1)  Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK 5 - Destek Kapsamındaki

Pazara Giriş Belgeleri Listesi’nde Bakanlıkça belirlenir.

(2) EK 5 - Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi’ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş  ekleme/güncelleme  talepleri  İBGS'lere  yapılır.  İBGS'ler  yapacakları  ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri Bakanlık'a iletir. EK 5 - Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça güncellenir.

Madde 8- (1) Sistem belge/sertifikası haricindeki belge/sertifikaların yenileme giderleri bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir.

(2) Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları Pazara Giriş

Belgeleri desteklenir.

(3) Test/Analiz raporlarına ilişkin giderler, belge/sertifikanın alınabilmesi için zorunlu olarak yaptırılması ve/veya ilgili ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranması halinde desteklenebilir.

(4) Test/Analiz raporlarının desteklenebilmesi için ilgili belge/sertifika alımında ve/veya ilgili ülke pazarına girişte zorunlu olarak arandığını gösterir dokümanların (ilgili standart, direktif vb. ve/veya ilgili ülkenin yönerge, yönetmelik, direktif, kanun vb.) tevsik edilmesi gerekmektedir.

Madde 9- (1) Harcamaların, adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde başvuru destek kapsamında değerlendirilir.

(2) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan şirket organik bağı bulunan şirket olarak kabul edilir:

a) Destek başvurusunda bulunan şirketin en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,

b) Destek başvurusunda bulunan şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların

en az %51 oranında ortak olduğu şirket,

c) Destek başvurusunda bulunan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin en az %51’ine sahip ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket

(3) Destek ödemesi her halükarda destek başvurusunda bulunan şirkete yapılır.

Madde 10- (1)   Belge/sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analizlerin, belge/ sertifikayı veren kuruluştan farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olması durumunda, test ve analizleri yapan kuruluş tarafından düzenlenen faturalar destek kapsamında değerlendirilir.

Madde 11- (1) Belge/sertifikayı veren şirketle, faturayı düzenleyen şirket farklı olduğunda, faturayı düzenleyen şirketle belge/sertifikayı veren şirket arasındaki bağın ispatını teminen; iki şirket arasındaki iş/ortaklık ilişkisini gösterir resmi bir belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Madde 12- (1) Tarım analiz raporları için yapılan nakit ödemeler haricinde, şirketlerin “Pazara Giriş Belgeleri Desteği” kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemelerin Bankacılık sistemi kapsamında yapılması gerekmektedir. Ancak banka hesabına elden yapılan ödemeler, müşteri çeki ve cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(2) Belge/sertifika/raporlara ilişkin fatura ve/veya ödeme belgelerin bedellerinin, faturayı düzenleyen kuruluşla yapılan sözleşme  veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinde belirtilen bedelden yüksek olması durumunda, destek tutarı sözleşme/fiyat listesindeki bedel üzerinden hesaplanır.

Madde 13-  (1) Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmeyen  tarım analiz raporları destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) Tarım ürünleri analiz raporları ve sağlık sertifikalarına ilişkin fatura bedelleri ile ödeme belgeleri (nakit veya bankacılık) örtüşmüyorsa ve/veya şirket cari hesap çalışıyorsa destek başvurusunda bulunan şirketin, analizi yapan veya sertifikayı veren kurumdan alınacak kuruma borcunun bulunmadığını belirtir yazıyı ibraz etmesi gerekir.

(3) Tarım ürünleri analiz raporları ve sağlık sertifikaları için nakit olarak yapılan ödemelerde, tahsilat makbuzunun ibrazı veya “nakit olarak ödenmiştir” vb. bir ibarenin ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konularak, kaşelenmesi, imzalanması ve nakit tahsilatın veya ödemenin gerçekleştiği tarihin belirtilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DESTEK BAŞVURUSU VE ÖDEME

Madde 14- (1) ) Destek başvuruları; Başvuru için Gerekli Belgeler Listesinde (EK 1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye yapılır.

(2) Hakediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

(3) Bu Genelge çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde İBGS’ler, yapılan başvuruların sonuçlandırılabilmesini teminen destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme bildirimini TCMB’ye, destek başvuru sonucuna ilişkin bildirimi ise başvuru sahibine iletir.

(4) Başvurularda eksik bilgi ve belgelerin bulunması ve/veya İBGS tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde İBGS ilgili şirkete yazılı bildirimde bulunur. İstenen bilgi ve belgelerin bildirim tarihinden  itibaren  en  geç  3  (üç)  ay  içerisinde  tamamlanması  gerekir.  Eksikliklerin  3  (üç)  ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3

(üç) aylık süre İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

Madde15- (1) Desteğe konu belge/sertifika/raporlara ilişkin olarak 4’üncü maddede yer alan Akreditasyon Kuruluşu tanımının “ii)” bendinde tanımlanan kuruluşlar tarafından akredite edilen/yetkilendirilen kurum/kuruluşlardan alınan belge/sertifika/raporların, ilgili kuruluşların söz konusu belge/sertifika/rapora ilişkin yetkili olduğunun tespitini teminen

a)   Belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine,

b)  Bu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekir.

(2) Desteğe konu yurtdışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin asılları ya da noter onaylı örneklerinin, belgenin alındığı ülkede bulunan Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması, bu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış  örneklerinin   Türk  Konsolosluklarına   onaylatılması   gerekir.

Madde 16- (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan  söz  konusu  yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda İBGS tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı  ise  başvuru  sahibine  intikal  ettirilir.  Bakiye  varsa  başvuru  sahibine  ödenmesini  teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir  belgelerde  yer alan  tutarların  hakedişe orantılanması  suretiyle her iki  kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

Madde 17- (1) Destek ödemelerinin hesaplanmasında ödeme belgesi tarihindeki kur esas alınır.

(2) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas  alınarak,  ABD  Doları  karşılığı  TL  olarak  Destekleme  ve  Fiyat  İstikrar  Fonu’ndan  ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER ESASLAR

Madde 18- (1) Bu Genelge’nin uygulanmasında ortaya çıkacak haklı sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Madde 19- (1) Bu Genelge, 2014/8 sayılı Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1- (1) 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında henüz sonuçlandırılmamış başvurular bu Genelge’nin lehte hükümleri uygulanarak sonuçlandırılır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280444 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280444 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?