2015 yılı "Gümrük Müşavirligi Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/31)

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin 3a Maddesinin Uygula Esasları Hakkında açıklama.
                                                                 T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 12765636/010.06

Konu: Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi


GENELGE

(2014/31)

4458  sayılı  Gümrük  Kanununun  Geçici  6 ncı  maddesinin  10 uncu  fıkrası uyarınca  uygun bulunan  2015  yılı  "Gümrük  Müşavirligi  Asgari  Ücret  Tarifesi" ve  "Gumruk  Müşavirligi Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları" ekte yer almaktadır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

GÜMRÜK MÜŞAVİRĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2015
Hizmet
Kodu
 HİZMET KONUSU
 
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME) 2015
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava 105
Deniz 138
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 204
İHR-3 ATA Karneli işlem 204
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 138
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç) 275
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura  Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir. 138
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri 413
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 33
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ  (BEHER BEYANNAME)  
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) 171 / 149
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 237
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca) 110
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri 650
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri 512
İTH-6 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat 275
İTH-7 ATA Karneli işlem 204
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 237
İTH-9 Boru Hatla veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF ymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 413
İTH-10 İşlenm ve İşlenmem ymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF ymeti 1.000.000 USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )'nden az olmamak üzere tarafların anlaşma ile asgari ücret belirlenir) 248
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 110
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 171
İTH-13 Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukadaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esana göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b)CIF ymeti 50.001-200.000 USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç)
uygulanır.(a+b)
 
  c) CIF ymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir)
uygulanır.(a+b+c)
 
  d) CIF ymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i
(onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
 
  e) CIF ymeti 10.000.000 USD’den fazla  olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukada belirtilen şekilde  kademeli  olarak  asgari  ücret  belirlenir.  10.000.001  USD’den  fazla  olan  işlemlerde   ise  CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmayla asgari ücret belirlenir. (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 66
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Transit işlemleri (İlk araç) 204
TR-2 Özet beyan 55
TR-3 Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki her bir aracın transit işlemleri 55
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 66
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 135
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 187
ANT-4 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 55
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Tüm serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 66
ÖZ-1 Teminatların çözümü (beher teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri 44
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 110
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge
işlemleri
83
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl- Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Veterinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı-Konsolosluk
Onayları
50
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 130
DAN-1-1 Takip eden her saat için 65
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 330
DAN-2-1 Takip eden her saat için 130
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 330
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 660
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları 2015
1 Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve yükümlüler); işin durumunu, beyanname konusu eşyanın özelliğini v.b. dikkate alarak daha  yüksek bir ücret/oran/ kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin alnda iş kabul edilemez.
2 Özellik Arz Eden İşlemler’ başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (½) oranında indirim
yapılarak uygulanabilir.
3 a- Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi veya Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi, Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için tarifedeki ücretlerde %25 oranında; ay gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı
1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 35, 2500'ü aşğında bundan sonraki beyannameler için % 50 oranında indirim uygulanabilir.
Yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için, ay gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde tarife ücretlerinden %25 oranında, 2500'ü aşğında bundan sonraki beyannameler için tarife ücretinden %35 oranında indirim uygulanabilir.
b- Bir takvim yılında, bir firma tarafından ay gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aşğında % 35 oranında indirim uygulanabilir.
Bir takvim yılında, bir firma tarafından ay gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aşğında % 35 oranında indirim uygulanabilir.
4 İTH-13 Hizmet Kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.200 TL.'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
5 İthalat gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde, listedeki kıymet esaslarına göre asgari ücret tarifesinin uygulanması, tarafların anlaşmasına bağlıdır. Listedeki CIF Kıymet esasına göre Gümrük Müşavirliği Hizmet Ücretininin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınacaktır.
6 Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
7 Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.) yükümlü tarafından karşılanır.
8 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi alnda Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kayyla her beyanname itibariyle ay Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi alnda iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.
9 Bu tarifede yer alan "dökme" ifadesinden Gümrük yönetmeliğinin 3.maddesinin c fıkrasında belirtilen "dökme eşya" ifadesi anlaşılacaktır. kme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon vb. gibi malzemeler, eşyanın yönetmelikçe tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.
10 Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılabilir.
11 Ay beyannamede asgari ücret tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.
12 Kamu  İhale  Kanununa  göre  Kamu  kurumlarınca  01.01.2010  tarihinden  önce  yapılmış  ve   halen  devam  eden
sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar geçerlidir.
13 İHR-8, İTH-14, TR-3, ANT-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
14 İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemler için ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.
15 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de geçerlidir.
16 İş bu asgari ücret tarifesi 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245553 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245553 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?