2015 Yılı İtibari ile YGM Sistemi ve Antrepo Uygulamalarına Genel Bakış

2015 YILI İTİBARİ İLE YGM SİSTEMİ VE ANTREPO UYGULAMALARINA GENEL  BİR BAKIŞ

 

Bilindiği üzere, 02 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan  Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  bir dizi yeni  düzenleme yaparak 2008 yılında yürürlüğe giren YGM ve Antrepo sisteminde değişikliğe gitmişti.

 

Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince(YGM) gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya giriş-çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış,anılan tespit kodlarına konu işlemler, bundan sonra gümrük idaresince gerçekleştirilecekti.Ayrıca, hâlihazırda sözleşmesi devam eden değişikliğe konu tespit işlemlerinin de 31.12.2014 tarihine kadar sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştı.

 

Bu yapılması öngörülen değişikliklerle  ilgili İGMD,İTO, UND, UTİKAD. MUSİAD ve diğer bazı sivil toplum kuruluşları sistemin verimli işlediğini belirterek sistemi kaldırılmanın büyük zararlara yol açacağını basın yoluyla ve ilgililere yazı yazarak belirtti. Gümrük Kanununu göre faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri Dernekleri de ortak basın açıklaması yapmış ve Danıştay’da yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştı.

 

 Acılan bu dava sonucu ;Danıştay 15. Dairesinin Esas No:2014/9839 sayılı 18.12.2014 günlü Kararı uyarınca anılan tebliğ değişikliğinin yürütülmesi durdurulmuştur. 

 

Bakanlığımız tarafından 30.12.2014 tarihinde yayımlanan 2014/30 sayılı genelgeyle, antrepolarda yürütülen işlemler yeniden düzenlenmiştir.Bugüne kadar antrepolarda Devlet adına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri eliyle yürütülen tespit işlemleri Bakanlığımızca yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, alınan yargı kararına da uygun olarak, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük memurları tarafından müştereken yerine getirilecektir.

 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri antrepolarda mevzuatın kendilerine yüklediği iş ve işlemleri yürütmeye devam edeceklerdir. Antrepolarda devletin gözetim ve denetim sorumluluk ve yetkisi çerçevesinde gümrük memurları da görevlendirilecektir.

 

Bu çerçevede,Genel Müdürlük  oluşan yeni duruma göre Müdürlükleri denetimi altında faaliyet gösteren YGM sözleşmesi sona eren yada geçerli bir YGM sözleşmesi bulunmayan tüm antrepoların Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)' ye göre bir YGM ile tespit sözleşmesi yapıp Müdürlüklere ibraz etmeleri aksi takdirde sözleşme yapılana kadar eşya giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği talimatını da vermiştir.

 

Yine aynı tarih de 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Gümrük Yönetmelik Değişikliğiyle antrepo işleticilerinden götürü teminat yetkisi alınmış , Bu değişiklik ile Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi şirketlerin C ve E tipi antrepoları hariç, antrepo işlemlerinde götürü teminat uygulaması sonlandırılmıştı ve  Uygulamaya geçiş için ise 17.12.2014 tarihi belirlenmişti.

 

Ayrıca , Bu Yönetmelik ile petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) eşyaların antrepo işlemlerine yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır..

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14.12.2014 tarihli Olurları ile antrepolardaki teminat uygulamasına ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlenme ile 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat işlemleri ile ilgili olarak; her bir antrepo bazında 01.01.2015 tarihine kadar 100.000 Avro sabit teminat ve bu teminata ilave olarak ayrıca aşağıdaki şekilde teminat alınması düzenlenmiştir.

 

  • Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin % 25'i kadar olması,

 

  • Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin % 10'u kadar olması,

 

  • 01.01.2015 tarihine kadar 100.000 Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesi.

 

Diğer taraftan, yeni yapılan düzenleme (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi şirketlerin C ve E tipi antrepoları hariç tutulmuş ve bu kişiler için götürü teminat uygulaması devam edecektir. 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2014 / 4939096 dağıtımlı yazısı ile Bakanlık Makamının 30.12.2014 tarihli Olurları ile 100.000.-Avro tutarındaki sabit teminatın ilgili gümrük idaresine en son verilme tarihi 01.02.2015 olarak yeniden  belirlenmiştir.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan 2015-1 sayılı genelgesiyle; Antrepo Rejimi için geçerli olan teminat sistemi kapsamında her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere verilecek olan teminat için ve eşya bazında verilecek olan teminat için ne şekilde teminat mektupları kullanılacağı, bahse konu yeni teminat uygulaması kapsamında daha önce usulüne uygun olarak verilmiş olan teminat mektuplarının değiştirilmesine gerek bulunmadığı,
 - Her bir antrepodan alınacak olan 100.000 Avro tutarındaki sabit teminatın, antrepo işleticileri tarafından 01/02/2015 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne verilmesi gerektiği ve bu tarihe kadar teminatın ibraz edilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmeyeceği,
 - Onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde Yönetmeliğin "Götürü Teminat Tutarı" başlıklı 494 üncü maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminatın da kullanılabileceği ile götürü teminatını kullanabilen bu kişilerden C ve E tipi antrepolar için 100.000 Avro tutarındaki sabit teminat alınmayacağı,
 - Gümrüksüz satış mağazalarına ve transit akaryakıt antrepolarına konulan eşya ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listeye konu eşyaya ilişkin teminat işlemlerinin özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamalarında herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Sonuç olarak;2014 yılının son ayı ve 2015 yılının ilk haftası oldukça hareketli geçmiş,şu aşamada antrepolarda yürütülen işlemler yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemelerin bu kadar kısa bir sürede  olduğu düşünülürse önümüzdeki günlerde bunların dış ticaret sektörüne yansımalarının nasıl olacağı ve bu doğrultuda yeni gelişmelerin yaşanacağı kaçınılmaz olacağı görüşündeyiz.

 

DENİZ KOYUNOĞLU-GÜMRÜK MÜŞAVİRİ                   

 

KAYNAKLAR:

 Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) (02.12.2014 Tarihli ve 29193 Sayılı R.G)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.12.2014 Tarihli ve 29193 Sayılı R.G)

 T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı - http://www.gtb.gov.tr/ WEB SİTESİ

İGMD- www.igmd.org/ WEB SİTESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2014 / 4939096 Dağıtımlı Yazısı

30.12.2014 Tarihli 2014/30 Sayılı Genelge                                                          

09 Ocak 2015  Tarihli 2015-1 Sayılı Genelge

Hatay İş Dünyası -Ocak-Şubat 2015 Sayı 1

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887842 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887842 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?