2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. Maddesinin uygulanması

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 20117910/145

Konu   : 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. Maddesinin uygulanması

03.08.2015 / 9582430

DAĞITIM YERLERİNE

 

Ekonomi Bakanlığından alınan muhtelif yazılarda; Bakanlıklarına intikal eden olaylardan bahisle 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3 üncü maddesi birinci fıkrasında geçen "Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan..." ifadesine açıklık getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığından alınan 26.06.2015 tarihli ve 68002 sayılı yazıda; söz konusu Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, serbest bölgede serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen Karar eki Tablo'da yer alan Türk menşeli eşyanın serbest bölgelerden Türkiye'ye ithalinde ilave gümrük vergisi ödenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin olarak Kararın 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılması gerektiği ifade edilmekte olup anılan madde "Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır." hükmüne amirdir.

Serbest Bölgeler Kanununun üretime ilişkin hükümleri çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin "Vergilerin  Hesaplanması"  başlıklı  431  inci  maddesinde,  "Serbest  bölgede  üçüncü  ülke  menşeli girdiler  kullanılarak  üretilen  eşyanın  serbest  dolaşıma  sokulmak  istenilmesi  durumunda  beyan sahibinin talebi halinde Kanunun 161 inci maddesi, talep olmaması halinde ise aynı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine gümrük vergileri hesaplanır." denilmektedir.

Bu  çerçevede;  Gümrük  Yönetmeliğinin  431  inci  maddesi  uyarınca  serbest  bölgelerden Türkiye’ye eşya ithalinde vergilendirmenin nihai ürün üzerinden yapılması halinde; serbest bölgelerde üretilen nihai ürün için tercihli tarife uygulaması söz konusu olmadığından ve İthalat Rejimi Kararında eşyanın yalnızca “Türk menşeli” olma kriterine göre belirlenmiş bir tercihli tarife de bulunmadığından, serbest bölgelerde serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle üretilen eşyaya, Türk menşei kazansın kazanmasın İthalat Rejimi Kararı eki listelerin "Diğer Ülkeler" sütunundaki oranlar üzerinden gümrük vergisi uygulanacaktır.

Dolayısıyla,  mezkur  Kararın  2/4  üncü  ve  3/1  inci  maddeleri  dikkate  alındığında,  serbest bölgede  serbest  dolaşımda  bulunmayan  girdiler  kullanılmak  suretiyle  üretilerek  Türkiye’ye  ithal edilmek  istenilen  eşyanın  Gümrük  Yönetmeliği’nin  431  inci  maddesi  çerçevesinde  nihai  ürün üzerinden vergilendirilmesinin beyan sahibi tarafından tercih edilmesi ve nihai ürünün de 2015/7699 sayılı Karar eki tabloda yer alması halinde Karar eki tablodaki “Diğer Ülkeler” sütunundaki oran üzerinden ilave gümrük vergisinin uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.


 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.


 

DAĞITIM:

Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580396 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580396 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?