22 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

22 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
24.05.1986-19116 Resmi Gazete

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 34/2 ve 57. maddelerine dayanılarak; perakende satış yapanlar ile hizmet ifa eden mükelleflerin katma değer vergisinin liste, etiket ve belgelerde gösterilmesi konusunda 1.6.1986 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde hareket etmeleri uygun göıülmüştür.

I _ ETİKETLERDE FİYATLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ DAHİL OLARAK GÖSTERİLMESİ:

A _ Uygulamanın Kapsamı:

Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlere ait etiket ve listelerdeki fiyatlar, katma değer vergisi dahil tek tutar olarak ifade edilecektir. Etiket ve listelere fiyatların hemen altına gelecek şekilde "FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR." ibaresi yazılacaktır. Bu ibare elle yazılabileceği gibi, kaşe kullanmak suretiyle de basılabilir veya önceden matbaada bastırılabilir.

Uygulama kapsamına, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satanlar yani perakende satış yapanlar ile hizmet ifa eden katma değer vergisi mükellefleri dahil bulunmaktadır.

Bir satışnı perakende satış sayılabilmesi için; malın alıcı tarafından aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arzedilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir.

B _ Levha Asma Mecburiyeti:

Bu suretle fiyatlarını vergi dahil tek tutar olarak belirleyen mükellefler, "FİYATLARIMIZA KATMA DEĞER VERGİSİ DAHİLDİR" ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müş-terilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindedirler.

II _ VERGİNİN FATURA VE BENZERİ BELGELERDE GÖSTERİLMESİ USULÜ:

A _ Vergi Dahil Bedel Gösterilmesi:
Yukarıdaki kapsama giren mükelleflerin işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyecek, bedel, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilecek, ancak belgede "KDV DAHİLDİR" ibareli bir şerh bulunacaktır. Bakanlar Kurulunca vergi nispeti "0" (sıfır) olarak tespit edilen temel gıda maddelerine ilişkin satışlara ait belgelerde ise "VERGİSİZDİR" şerhine yer verilecektir.

Aynı belgede normal ve indirimli oranda vergiye tabi mallara ait bedellerin yer alması halinde, her grup ayrı toplamlar olarak ifade edilecek, normal oranda vergiye tabi mallara ait toplamın yanına "KDV DAHİLDİR", indirimli oranda (sıfır oranda) vergiye tabi mallara ait toplamın yanına ise "VERGİSİZDİR" şerhi verilecektir.

ÖRNEK:

Bakkallık yapan bir mükellefin, bir müşterisine bir defada yaptığı satışın dökümü aşağıdadır.

Temel Gıda Maddeleri:

_ Şeker
450
_ Margarin
850
_ Makarna
350
TOPLAM
1.650

Normal Oranda Vergiye Tabi Maddeler:

_ Deterjan
1.300
_ Bisküvi
320
_ Salça
350
_ Meşrubat
450
TOPLAM
2.420

Bu alış-verişe ait belge aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

Temel gıda maddesi (VERGİSİZDİR) 1.650
Muhtelif gıda maddesi (KDV DAHİLDİR) 1.120
Temizlik maddesi (KDV DAHİLDİR) 1.300
TOPLAM 4.070

"VERGİSİZDİR" ve "KDV DAHİLDİR" ibareleri elle yazılabileceği gibi, kaşe kullanmak suretiyle de basılabilir veya kullanılacak vesikanın üzerine önceden matbaada bastırılabilir.

B _ Verginin Ayrıca Gösterilmesi:

1. Toptan satış yapan mükellefler; bu satışlarına ilişkin olarak düzenleyecekleri fatura ve benzeri belgelerde katma değer vergisini aynca göstermeye mecburdurlar.

Toptan satışları yanında perakende satışları da bulunan mükellefler, toptan satışlarında vergiyi ayrıca gösterecek perakende satışlarında ise bu tebliğ ile belirlenen esaslara göre işlem yapacaklardır.

2. İmalat işi ile uğraşanlar da toptan satışlarında genel esaslara göre vergiyi ayrıca gösterecek, perakende satışlarında ise bu tebliğ esaslarına göre işlem yapacaktır.

3. Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlarda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında mal ve hizmet satın alan kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde ve inşaat taahhüt işlerinde düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilecektir.

4. Özel fatura ile yapılan satışlar: 5, 6 ve 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile esasları belirlenen Türkiye'de ikamet etmeyen yolcular ile diplomatik istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlar adına düzenlenecek "özel fatura"larda iade konusu yapılacak olan katma değer vergisi aynca gösterilecektir.

III _ VERGİNİN HESAPLANMASI VE İNDİRİMİ

A _ Verginin Hesaplanması:

Katma değer vergisi bedele dahil olarak mal teslim eden veya hizmet ifasında bulunan mükellefler beyan edecekleri katma değer vergisini, vergi dahil bedeli 11'e bölmek suretiyle hesaplayacaklardır.

Ancak "0" (Sıfır) nispetinde vergiye tabi olan temel gıda maddeleri ile özel matrah şekline göre vergiye tabi olup perakende safhadaki satış bedeli üzerinden katma değer vergisi bir önceki safhada hesaplanan mallara ait bedeller bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

Buna göre yukarıdaki örnekte katma değer vergisi bedele dahil edilerek gösterilen normal oranda vergiye tabi muhtelif gıda maddeleri ile temizlik maddelerinin katma değer vergisi, toplamı (1.200.TL.- + 1.300.TL.=) 2.420 liranın 11'e bölünmesi suretiyle (2.420.- TL./11=) 220 lira olarak hesaplanacaktır.

B _ Verginin İndirimi:

Katma Değer Vergisi Kanununun 34. maddesine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, uygulama kapsamına giren mükelleflerden gider veya maliyet unsuru olarak gözönüne alınabilecek mal ve hizmet satın alan mükellefler, satın alınan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmek için, düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda verginin mutlak surette ayrıca gösterilmesini isteyeceklerdir.

Ancak, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekilerine tabi mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabildiğinden, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyecek, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilebilecektir.

Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278495 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278495 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?