28 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

28 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

01.08.1988-19886 Resmi Gazete

"Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin geri verilecek paralarla ilgili 77. maddesinin "Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Yapılacak İadeler" bölümü 4 Haziran 1988 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Bu değişiklik gözönüne alınarak, Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılacak iade işlemlerinin usul ve esasları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

A _ İHRACAT TESLİMLERİ İLE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDEN DOĞAN İADELER :

1. Kapsam :

Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerden doğan iadeler, bu bölümde yer alan açıklamalara göre yerine getirilecektir.

2. İade :

a) İnceleme ve Teminat Aranılmadan Yapılacak İadeler :

Bu kapsama giren mükelleflerin, vergilendirme dönemleri itibariyle 6.000.000.lirayı aşmayan iade talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir. 6.000.000.liralık sınır, beyannamelerinde ihracat istisnası ve/veya ihraç kaydıyla tecil terkin uyulaması kapsamında yapılan teslimleri ile birlikte iade hakkı doğuran diğer işlemleri bulunan mükellefler bakımından da geçerlidir.

Bu mükelleflerin iade talepleri, aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri şartıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

i) Gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterce onaylı örneği.

ii) Vergi iadesi talep edilen ihracatla ilgili döviz alım belgesinin aslı.

Aslının T.C. Merkez Bankasınca alıkonulması halinde, döviz alım belgesini düzenleyen bankada bulunan örneğinden çıkartılan fotokopisi üzerine "katma değer vergisi iadelerinde kullanılmak üzere Bankamızda bulunan örneğinden çıkarılan fotokopisi kontrol edilmiş ve aslının aynı olduğu görülerek onaylanmıştır." şerhi konulacaktır. Döviz alım belgesi fotokopisinin onayı, söz konusu belgeyi düzenleyen bankanın iki yetkilisi tarafından imzalanıp, imza sahiplerinin ad, soyad ve görevlerini belirtir kaşe ile tarih kaşesi kullanılmak ve mühürlenmek suretiyle vapılacaktır. İhraç edilen malla ilgili gümrük çıkış beyannamesinin tarih ve numarasını taşımayan döviz alım belgesi, katma değer vergisi iadelerinin yapılabilmesi için yeterli değildir.

Hizmet ihracında ise döviz alım belgesinin aslı aranılır. Bu belge üzerinde, gümrük çıkış beyannamesinin tarih ve numarasının yazılı olması şartı aranmaz.

İhracatçılara ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında mal teslim eden mükelleflerin iade taleplerinde, yukarıda belirtilen döviz alım belgesinin aslı veya onaylı örneği yerine, ihracatçı tarafından düzenlenerek ihraç kaydıyla mal teslim eden mükelleflere verilen bir belge kullanılacaktır. Bu belgede, ihracatçı adına düzenlenen döviz alım belgesinde veya bu belge temin edilemiyor ise, yukarıda sözü edilen onaylı fotokopilerde yer alan tutarın ne kadarının ihraç kaydıyla mal teslim eden mükellefler tarafından satılan mala ait olduğunun ve bu malların hangi faturalarla alındığının açıkça gösterilmesi zorunludur. Ayrıca, ihracatçılar tarafından ihraç kaydıyla mal teslim eden mükelleflere verilen belgeye, döviz alınır belgesinin veya ilgili banka tarafından onaylanmış fotokopisinin noterce onaylı bir örneği eklenecektir.

Öte yandan, döviz alım belgelerinde veya bu belge aslından çıkartılan onaylı örneklerde yer alan tutarın, ihraç edilen mal veya hizmet bedeli kadar olması esastır. Ancak, bu belgelerde ihraç edilen mal veya hizmet bedelinin % 80'inin gösterilmesi halinde, ihraç edilen mal bedelinin tamamının yurda getirildiği, kambiyo mevzuatına paralel olarak kabul edilecek ve buna göre gerekli iade işlemi, diğer şartlar da mevcut olmak kaydıyla yapılacaktır. Söz konusu belgelerde ihraç edilen mal veya hizmet bedelinin, % 80'inden daha az bir miktar gösterilmesi halinde ise iade işlemi, bu miktara isabet eden kısımla sınırlı olarak yapılacaktır.

ÖRNEK :

Mayıs 1988 döneminde toplam 200.000.000.- liralık mal ihraç eden bir ihracatçının, bu dönemde iade olarak ortaya çıkan katma değer vergisi 16.000.000.- liradır. Bu ınükellefın, sözü edilen ihracata ait ibraz ettiği döviz alım belgesinde yazılı tutar 50.000.000.- liradır. Döviz alım belgesine göre, mükellefe iade edilecek katma değer vergisi ise şöyle hesaplanacaktır.

_ İhracat bedeli
200.000.000,_TL.
_ Bu ihracatla ilgili olarak ibraz edilen döviz alım belgesinde
yer alan miktar
50.000.000,_TL.
_ Getirilen dövizin toplam ihracat bedeline oranı
(50.000.000/200.000.000 =)
% 25
_ Bu dönemde iadesi gereken katma değer vergisi toplamı
16.000.000,_TL.
_ Döviz alım belgesine göre iade edilecek katma
değer vergisi miktarı (16.000.000 x % 25=)
4.000.000,_TL.
Bu mükellefin, Mayıs 1988 dönemine ilişkin olarak hak kazandığı 16.000.000.- liralık katma değer vergisi iadesinin 4.000.000.- liralık kısmı, teminat karşılığında, inceleme raporu aranmadan, diğer belgeler de ibraz edilmek kaydıyla iade edilecektir.

Bu örnekte görüleceği üzere, iade edilecek miktar 6.000.000.- lirayı aşmamakla birlikte, teminat istenecektir. Çünkü Mayıs 1988 döneminde iade olarak ortaya çıkan katma değer vergisi tutarı 16.000.000.- liradır ve teminat alınmaksızın iade edilecek azami tutar olan 6.000.000.- lirayı aşmaktadır.

iii) İhraç konusu malın alış ve satış faturalarının (imalatçı ihracatçılar tarafından bizzat üretilen malların ihracı ile hizmet ihracında sadece satış faturalarının) fotokopileri.

b) İnceleme Raporu ve Teminata Bağlı Olarak Yapılacak İadeler :

Bu kapsama giren mükelleflerin 6.000.000.- lirayı aşan talepleri prensip olarak inceleme raporu sonucuna göre yapılacak, ancak 6.000.000.- lirayı aşan kısım için teminat gösterilmesi halinde, inceleme sonucu beklenilmeden talep yerine getirilecektir. İncelemenin Vergi Usul Kanununda belirtilen zamanaşımı süresi içinde sonuçlandırılmaması halinde teminat, iade edilecektir.

Öte yandan, teminat karşılığı yapılacak iade öncesinde, mükelleflerce bu Tebliğin A/2-a bölümünde sayılan belgelerin ibrazı zorunludur.

ÖRNEK :

İhracat istisnası dolayısıyla mükellef (A)'nın Haziran 1988 dönemine ait katma değer vergisi iadesi alacağı 8.000.000.- liradır.

Bu mükellefin katma değer vergisi iadesi, vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır. Ancak mükellefin, inceleme sonucunu beklemeden 6.000.000.- lirayı aşan kısım için 2.000.000.- liralık teminat göstermesi halinde, iade alacağının tamamı, kendisine nakden ödenecektir.

3. Mahsup :

İhracatçıların ve ihraç kaydıyla mal teslim edenlerin lehlerine doğacak katma değer vergisi iadelerinin, kendilerinin veya kendilerine mal veya hizmet satanların vergi borçlarına mahsubunu talep etmeleri halinde, mahsup talebi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın, bu Tebliğin A/2-a bölümünde yer alan belgelerin ibrazı şartıyla yerine getirilecektir. Ancak mahsup isteminin, mahsubu talep edilen verginin vade tarihinden önce yapılması zorunludur. Mahsup, dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yapılacaktır.

Mahsuba ilişkin başvurunun zamanında yapılmış olmasına rağmen, mahsup işleminin mükellefin elinde olmayan nedenlerle gecikmesi halinde, zamanında yapılmayan mahsup için, gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Mükelleflerin katma değer vergisi iade alacaklarının, kendilerine mal veya hizmet satanların vergi borçlarına mahsubunu talep edebilecekleri miktar, bu kişilerden satın aldıkları mal veya hizmetler için ödenmesi gereken katma değer vergisinden fazla olamayacaktır.

Öte yandan, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlarla bunların mensuplarına mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükellefler lehine doğacak katma değer vergisi iadeleri de bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacaktır. Diğer bir anlatımla bu mükelleflerin katma değer vergisi iadelerinin, kendilerinin veya kendilerine mal ya da hizmet satanların vergi borçlarına mahsubunu talep etmeleri halinde, mahsup talebi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir. Ancak, bu mükelleflerden, bu Tebliğin A/2-a bölümünde yer alan belgeler yerine, 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde yer alan, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların, resmi talep yazılarının aslı veya noter onaylı bir örneği aranacaktır.

4. Mahsup Sonrası Kalan Alacağın İadesi :

a) Mahsup Sonrası Kalan Alacağın Hak Sahibine İadesi :

Mükelleflerin, ihracat dolayısıyla katma değer vergisi iade alacaklarının, kendi vergi borçlarına yukarıda açıklandığı şekilde mahsup edilmesinden sonra, arta kalan miktar, kendilerine, bu Tebliğin A/2-a ve A/2-b bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde iade edilecektir.

ÖRNEK 1 :

İhracatçı (B) A.Ş.'nin Mayıs 1988 dönemine ait katma değer vergisi iade alacağı 80.000.000,liradır. Bu firma, gerekli belgeleri de ibraz ederek, iade alacağının 70.000.000,liralık kısmının, kurumlar vergisi borcuna mahsubunu istemiştir.

Mahsup sonrası kalan 10.000.000.liralık tutar, mükellefin talebi halinde, 4.000.000,liralık teminat karşılığında kendisine nakden iade edilebilecektir. (10.000.000.- TL. iade edilecek tutar - 6.000.000.- TL. teminat aranmaksızın iade edilebilen tutar = 4.000.000.- TL. aranacak teminat tutarı).

ÖRNEK 2 :

Yukarıdaki örnekte yer alan mükellefin kurumlar vergisi borcunun 75.000.000,lira olması halinde, mahsup sonrası kalan 5.000.000 lira inceleme raporu ve teminat aranmaksızın kendisine nakden iade edilebilecektir.

b) Mahsup Sonrası Kalan Alacağın Hak Sahibine Mal veya Hizmet Satanlara İade:

Hak sahibinin iade alacağının, kendisine mal veya hizmet satanların vergi borçlarına mahsubundan sonra kalan miktar, lehine mahsup yapılana ancak inceleme raporu sonucuna göre iade edilebilecektir. Bu iade işleminde, 6.000.000.liralık sınır dikkate alınmayacak ve teminat gösterilmiş olsa dahi inceleme sonuçlanmadan iade yapılmayacaktır.

Bu iade işlemlerinde vergi incelemelerinin, mahsup talebinde bulunan hak sahipleri nezdinde yapılacağı tabiidir.

ÖRNEK :

İhracatçı (A) A.Ş.'nin Haziran 1988 dönemine ait katma değer vergisi iade alacağı 25.000.000,liradır.

(A) Anonim Şirketi, sözü edilen iade alacağını ihraca konu malları satın aldığı (B) mükellefinin, Haziran 1988 dönemine ait 23.000.000.lira tutarındaki katma değer vergisi borcuna mahsubunu talep etmiştir. Vergi dairesince mahsuba ilişkin diğer hususlar da gözönünde tutularak, mahsup işlemi yerine getirilmiştir.

Bu mahsup işlemi sonunda, lehine mahsup işlemi yapılan (B) mükelleflerinin, arta kalan (25.000.000 _ 23.000.000 =) 2.000.000.lira tutarındaki iade alacağı, teminat gösterilse dahi, miktara bakılmaksızın inceIeme sonucuna göre yapılacaktır.

B _ İHRACAT İSTİSNASI DIŞINDAKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN İADELER :

1. Kapsam :

İhracat teslimleri ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinde yapılacak işlemler, Tebliğin (A) bölümünde açıklanmıştır. Bu bölüm dışındaki işlemlerden doğan katma değer vergisi iadeleri, aşağıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir.

2. İade :

İhracat istisnası dışındaki işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinin, vergilendirme dönemleri itibariyle 2.000.000,lirayı aşmaması halinde, iade işlemi, gerekli belgelerin ibrazı şartıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacaktır.

Vergilendirme dönemleri itibariyle 2.000.000,lirayı aşan katma değer vergisi iade taleplerinde ise, prensip olarak inceleme raporu aranılacaktır. Ancak, 2.000.000,lirayı aşan kısım için teminat gösterilmesi halinde, iade talebi, inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir. İncelemenin Vergi Usul Kanununa göre belirlenen zamanaşımı süresi içinde tamamlanmaması halinde teminat iade edilecektir.

ÖRNEK 1 :

Uluslararası nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükellef (E)'nin Mayıs 1988 döneminde yaptığı üç uluslararası taşıma işinden dolayı ortaya çıkan iade alacağı 1.800.000,_liradır.

Bu mükellefe, Mayıs 1988 döneminde iade alacağı olarak ortaya çıkan 1.800.000,lira, yaptığı uluslararası üç taşımayı tevsik eden kara manifestolarının (yoksa TIR karnelerinin ilgili sayfalarının) noter (veya gümrük idaresince) onaylı birer örneğini ibraz etmesi halinde, teminat ve vergi inceleme raporu aranılmadan iade edilecektir.

ÖRNEK 2 :

Örnek 1'de belirtilen mükellefin, Mayıs 1988 döneminde ortaya çıkan iade alacağı, 1.800.000,lira değil de 12.800.000,lira olsa, bu mükelleften 2.000.000,lirayı aşan 10.800.000,liralık kısım için teminat alınacak ve ilgili belgeleri ibraz etmesi halinde de 12.800.000,liralık iade talebi, vergi inceleme sonucu beklenilmeden yerine getirilecektir.

3. Mahsup :

Mükellefler lehine doğacak katma değer vergisi iadelerininin, iadenin kesinleşmiş olması şartıyla, bu mükelleflerin muaccel hale gelmiş katma değer vergisi ve diğer vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.

İade alacağı :

_ 2.000.000,_ liranın altındaki iade taleplerinde ilgili dönem beyannamesinin verildiği,

_ 2.000.000,_ lirayı aşan iade taleplerinde teminatın gösterildiği,

_ 2.000.000,_ lirayı aşan ve teminat gösterilmeyen iade taleplerinde, inceleme sonucuna göre düzenlenen raporun ilgili vergi dairesine intikal ettiği, tarihte kesinleşmiş sayılacaktır. Alacağın kesinleşmesinden önce yapılan mahsup talepleri, alacağın kesinleştiği tarihte, bu tarihten sonra yapılan mahsup talepleri ise talebin yapıldığı tarihte hüküm ifade edecektir.

Mahsuba ilişkin başvurunun zamanında yapılmış olmasına rağmen, mahsup işleminin mükellefin elinde olmayan nedenlerle gecikmesi halinde, zamanında yapılamayan mahsup için, gecikme zammı uygulanmayacaktır.

4. Aranılacak Belgeler :

İnceleme raporu aranmadan gerçekleştirilecek iade ve mahsup işlemlerinde, daha önce çıkarılmış bulunan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde öngörülen belgelerin ibrazı kaydıyla iade veya mahsup işlemi yerine getirilecektir.

Sözü edilen belgelerin ibraz edilmemesi halinde, iade ve mahsup talebi yerine getirilmeyecek ve mahsup talebi, belgelerin ikmal edilip, vergi dairesine ibraz edildiği tarihte hüküm ifade edecektir.

C _ YOKLAMA VE DEĞERLENDİRME :

İade veya mahsup talepleri bu tebliğle aranan belgelerin vergi dairesine ibrazından sonra, vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilecektir.

Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi dairelerince en kısa süre içinde tamamlanacaktır.

D _ İADE VEYA MAHSUP İŞLEMİNİN MÜNHASIRAN İNCELEME RAPORUNA DAYANILARAK YAPILACAĞI DURUMLAR :

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı, 1/1/1981 tarihinden sonra düzenlenmiş en az 2 inceleme raporu ile tespit edilmiş mükelleflerin veya bunların kurduğu veya ortak olduğu şirketlerin, iade veya mahsup talepleri, miktara bakılmaksızın, teminat göstermiş olsalar dahi yerine getirilmeyecektir. Bu mükellefler hakkında düzenlenecek vergi inceleme raporları sonuçlarına göre işlem yapılacağı tabiidir.

Öte yandan, haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda 1/1/1987 tarihinden sonra sadece 1 adet vergi inceleme raporu düzenlenmiş olan mükelleflerin veya bunların kurduğu veya ortak olduğu şirketlerin iade talepleri, iadesi istenen vergi miktarı ile ayrıca bu miktarın 3 katı tutarında verecekleri banka teminat mektubu karşılığında yerine getirilebilecektir.

Bilindiği gibi, vergi uygulamalarında kullanılan belgelerin geçerliliği, belli edilen şekil şartlarına uygun olarak düzenlemelerine ve gerçeği aksettirmelerine bağlıdır.

Buna göre, hukuki geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olmayan belgeler "sahte belgeler"dir. Bu çerçevede ;

1. Bir mal hareketi veya hizmet sözkonusu olmadığı halde düzenlenen belgeler,

2. Belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen belgeler,

3. Başkası adına bastırılıp kullanılan belgeler,

sahte belge olarak kabul edilecektir.

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise, şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, ancak içerdiği bilgiler yanlış olanlardır. Buna göre mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden daha az veya daha çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası "tahrif" suretiyle değiştirilmiş belgeler, gerçek durumu göstermeyen, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp olayın özelliğine göre değişik durumların ortaya çıkabileceği tabiidir.

E _ İADE VE MAHSUP TALEPLERİ İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANlLMADAN YERİNE GETİRİLECEK MÜKELLEFLER :

Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait mükelleflerce yapılacak iade ve mahsup talepleri, vergi inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.

Bu mükellefler, sermayelerinin % 51 veya daha fazlasının kamuya ait olduğunu, bir defaya mahsus olmak üzere ortakları kamu kuruluşlarından alacakları bir yazı ile tevsik edeceklerdir.

Söz konusu mükellefler, sermaye ve ortaklık yapılarında herhangi bir değişiklik meydana geldiği taktirde, değişikliklerin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, durumlarını bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

F _ TEMİNAT TUTARLARI % 30'A KADAR İNDİRİLEBİLECEK İMA-LATÇI VE İMALATÇI - İHRACATÇILAR :

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. maddesi, 4/6/1988 tarih ve 19832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, maddede yer alan ve aşağıda sıralanan şartları topluca taşıyan imalatçı ihracatçılar ile ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçılarda, katma değer vergisi iadesinin sağlanabilmesi amacıyla verilen teminat miktarını % 30'a kadar indirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak ;

1. Sanayi Siciline kayıtlı bulunan,

2. Ödenmiş sermayesinin toplamı en az 300 milyon Türk Lirası olan veya mükellefin en son bilançosunda kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarları 300 milyon Türk Lirasını aşan (söz konusu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanununun 189/2. maddesinde belirtilen "özel bir amortisman defteri" veya "demirbaş defteri"nde açıkça gösterilmiş olması zorunludur),

3. Kapasite raporunda işletmenin muhasebe müdürünün de imzası bulunan (işletmenin sahip olduğu ve kapasite raporunda yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı olduğu defterlerin, noter onayları ile numaraları, kaç yıldır amortismana tabi tutuldukları kapasite raporlarında belirtilecektir),

4. İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınacak, bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmayacaktır.)

5. Son 5 yıl içinde tahakkuk etmiş olan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerini ödeyen (Vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmayacaktır),

6. Bu Tebliğin yayımından önce veya sonra katma değer vergisi iadesi amacıyla yapılan incelemeler sonunda sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda haklarında rapor yazılmayan,

7. Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce veya sonra birbirini izleyen son 5 vergilendirme döneminde haklarında olumlu rapor yazılan,

imalatçı veya imalatçı-ihracatçıların katma değer vergisi iadeleri için verecekleri teminat tutarı, iadesini istedikleri katma değer vergisinin % 30'u olarak öngörülmüştür.

Yukarıda (7. bentte) sözü edilen olumlu inceleme raporundan kasıt, iadesi istenilen katma değer vergisinin aynen veya en az % 90'ının iadesinin öngörülmesidir.

Ayrıca, birbirini izleyen 5 vergilendirme döneminden kasıt da, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi bir dönemde iade hakkı doğuran işlem bulunmadığı takdirde, bu dönemler, birbirini izleyen 5 dönemin hesabında dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK:

(B) Limited Şirketi, yukarıda yazılı tüm şartları taşımaktadır. Bu Şirket Mart, Nisan ve Mayıs 1988 dönemleri ile Ağustos ve Eylül 1988 dönemlerinde imalatçı-ihracatçı olarak ihracat yapmış ve teminat vermek suretiyle (% 100), bu dönemlere ait katma değer vergisi iadesini almıştır. (B) Limited Şirketi, Haziran ve Temmuz 1988 dönemlerinde ihracat yapmamış ve iç piyasaya satış yapmıştır.

Bu örnekte mükellef, Haziran ve Temmuz 1988 dönemlerinde ihracat yapmadığı için Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos ve Eylül 1988 dönemleri birbirini izleyen 5 vergilendirme dönemi kabul edilecektir.

Öte yandan, mükelleflerin teminat tutarının % 30'a indirilebilmesi için, birbirini izleyen 5 vergilendirme dönemine ait olumlu raporların sonuncusunun da vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiş olması gerekir. Ancak, bu tarihten sonraki iadelerde, teminat tutarı % 30'a indirilebilecektir.

Ancak, birbirini izleyen 5 vergilendirme dönemine ait olumlu raporların vergi dairesine intikal ettiği tarihten önceki tarihlerde, % 100 teminat alınmak suretiyle yapılan iadelere ait teminat tutarları % 30'a indirilmeyecektir.

Bu haktan yararlanan mükelleflerle ilgili olarak daha sonra iadesi istenilen katma değer vergisi ile ilgili olarak olumsuz bir raporun vergi dairesine intikal etmiş olması halinde normal teminat uygulamasına (% 100) dönülecektir. Bu durumda olanların tekrar bu haktan yararlanabilmeleri için, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yeniden birbirini izleyen dönemlere ait 5 olumlu raporun oluşmasını beklemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, vergi dairelerine, haklarında olumsuz bir inceleme raporu gelen mükelleflerin katma değer vergisi iadeleri ile ilgili % 100 teminat istenmesi konusundaki uygulama, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten önceki uygulamalarla ilgilendirilmeyecektir. Diğer bir anlatımla, % 30 olarak alınan teminatlar, olumsuz rapor üzerine % 100'e tamamlanmayacaktır.

İlgili vergi dairesinin % 30 teminat tutarını kabul etmeden önce, mükellefin yukarıda sayılan şartları taşıyıp taşımadığını inceleyeceği ve tespit edeceği tabiidir.

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilen imalatçı veya imalatçı ihracatçılar, Tebliğin bu bölümünde açıklanan uygulamadan kesinlikle yararlandırılmayacaklardır. Bu uygulamadan daha önce yararlandırılmış olmaları halinde ise, verdikleri teminatlar derhal paraya çevrilecektir. Teminatın vergi aslını ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre salınacak ceza ve gecikme faizini karşılamaması halinde, vergi aslı ve cezaların tahsili için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli tedbirler derhal alınacaktır. Ayrıca, bu mükellefler hakkında, daha sonraki iade talepleri için, bu Tebliğin (D) bölümünde açıklanan esaslara göre işlem yapılacaktır.

G _ ŞARTLI OLARAK VERİLEN BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA SORUMLULUK :

Katma değer vergisi iadelerinde kullanılmak üzere bankalarca verilecek teminat mektuplarının, paraya çevrilmeleri ile ilgili olarak hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları gerekmektedir. (Ek : Kesin Teminat Mektubu Örneği)

Ancak, paraya çevrilmeleri konusunda sınırlayıcı şartlar taşıyan teminat mektuplarının, bankalarca mükelleflere verilmesi ve mükellefler tarafından katma değer vergisi iadesi için bunların vergi dairesine ibraz edilmesi halinde iade işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek, vergi aslı ile buna bağlı ceza ve gecikme zammından, bunlara muhatap olan mükellefler ile birlikte şartlı teminat mektubunu veren bankalar da Vergi Usul Kanununun 11. maddesi uyarınca sorumlu olacaklardır.

H _ KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE MÜTESELSİL SORUM-LULUK :

Tam istisna kapsamına giren işlemlerden doğan katma değer vergisi iadelerinde, iadenin haksız yere yapıldığının vergi inceleme raporlarıyla tespit edilmesi halinde, iadeden yararlanan mükellefle birlikte, zımmen dahi olsa mükellefle ilişkisi bulunan diğer kişi ve kuruluşlar da Vergi Usul Kanununun 11. maddesine göre haksız yere ödenen vergi aslı ile buna bağlı ceza ve gecikme zammından müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.

I _ İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE İADE EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİNİN HESAPLANMASI :

Katma Değer Vergisi Kanununa göre, iade edilecek katma değer vergisinin hesaplanmasında temel prensip, iade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen vergilerden indirimle giderilemeyen kısmın iadesidir. İade edilecek vergi tutarının hesabında, iade hakkı doğuran teslim ve hizmet bedelinin, % 1, % 3, % 8, % 12 veya % 15 gibi bir oranla çarpılarak bulunması mümkün değildir. Bu husus 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (M) bölümünde örneklerle açıklanmıştır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde, iade edilecek katma değer vergisinin hesaplanmasında tereddüte düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde de yukarıda sözü edilen prensip aynen geçerlidir. İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde, iade edilecek katma değer vergisi, bu işlem nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen kısımla sınırlı olacaktır. Dolayısıyla, iade edilecek katma değer vergisi tutarının hesabında, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedelinin % 1, % 3, % 8, % 12 veya % 15 gibi bir oranla çarpılarak bulunması söz konusu olmayacaktır.

ÖRNEK 1 :

Kumaş imalatı ile uğraşan mükellef (A)'nın, Haziran 1988 döneminde 100.000.000,_ liralık ihraç kaydıyla, 25.000.000,_ liralık da yurt içi kumaş satışı bulunmaktadır. Mükellefin bu dönemde toplam indirilebilir vergisi 10.000.000._ lira olup, ihraç kaydıyla teslim ettiği 100.000.000._ liralık kumaş ile ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklendiği vergisi ise 6.500.000,_ liradır.

Bu mükellefin, Haziran 1988 ayında 100.000.000,_ liralık ihraç kaydıyla yaptığı kumaş satışına ait tecil-terkin uygulaması ve buna bağlı iade edilecek katma değer vergisi hesaplaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

ÖRNEK 1 :

Kumaş imalatı ile uğraşan mükellef (A)'nın, Haziran 1988 döneminde 100.000.000,_ liralık ihraç kaydıyla, 25.000.000,_ liralık da yurt içi kumaş satışı bulunmaktadır. Mükellefin bu dönemde toplam indirilebilir vergisi 10.000.000._ lira olup, ihraç kaydıyla teslim ettiği 100.000.000._ liralık kumaş ile ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklendiği vergisi ise 6.500.000,_ liradır.

Bu mükellefin, Haziran 1988 ayında 100.000.000,_ liralık ihraç kaydıyla yaptığı kumaş satışına ait tecil-terkin uygulaması ve buna bağlı iade edilecek katma değer vergisi hesaplaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

_ Hesaplanan KDV
(100.000.000 + 25.000.000) x % 12 = )
15.000.000,_
_ İndirilecek KDV
10.000.000,_
_ Ödenmesi gereken KDV (15.000.000 _ 10.000.000)
5.000.000,_
_ Tecil Edilebilir KDV (100.000.000 x % 12)
12.000.000,_
_ Tecil Edilecek KDV (Ödenmesi Gereken KDV)
5.000.000,_
_ İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İadesi Gereken KDV
6.500.000,_
_ Sonraki Dönemlere Devreden KDV
(12.000.000 _ (5.000.000 + 6.500.000) = 500.000)
500.000,_
Bu mükellefin, ihraç kaydıyla yaptığı teslim dolayısıyla yüklenip indirim konusu yapamadığı katma değer vergisi tutarı 6.500.000,_ liradır. Dolayısıyla, ancak bu miktar iade edilebilecektir. İade tutarı, prensip olarak tecil edilebilir vergi ile tecil edilecek vergi arasındaki farktır. Ancak, hesaplanan vergi, hiçbir zaman yüklenilen vergi tutarını aşmayacağından, bu örneğimizde olduğu gibi iade miktarı 6.500.000,_ lira, sonraki dönemlere devreden vergi de 500.000,_ lira olarak dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2 :

Yukarıda Örnek 1'de belirtilen mükellefin ihraç kaydıyla satışını yaptığı mallarla ilgili yüklendiği vergi yine 6.500.000,_ liradır. Bu verginin bir kısmı, önceki dönemlerde indirim konusu yapıldığı için, bu dönemde toplamı, indirilebilir katma değer vergisi tutarı 4.000.000,_ liradır. Buna göre, söz konusu mükellefin tecil-terkin ve iadesi gereken katma değer vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

_ Hesaplanan KDV
(100.000.000 + 25.000.000) x % 12 = )
15.000.000,_
_ İndirilecek KDV
4.000.000,_
_ Ödenmesi gereken KDV (15.000.000 _ 4.000.000)
11.000.000,_
_ Tecil Edilebilir KDV (100.000.000 x % 12)
12.000.000,_
_ Tecil Edilecek KDV
11.000.000,_
_ İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İadesi Gereken KDV
(12.000.000 _ 11.000.000 =)
1.000.000,_

Bu mükellefe iade edilecek katma değer vergisi, tecil edilebilir katma değer vergisi ile tecil edilecek katma değer vergisi arasındaki fark (12.000.000 _ 11.000.000 =) 1.000.000,_ lira olarak hesaplanmıştır. Bu tutar, ihraç kaydıyla satışı yapılan malla ilgili 6.500.000,_ lira tutarındaki yüklenilen vergi miktarını aşmadığı için, ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilebilecektir.(*)

J - KALDIRILAN HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK :

Katma değer vergisi iadesi konusunda daha önce çıkartılan Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliğleri ile Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinin, bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

 

EK : KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269670 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269670 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?