E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,08 TL
1 € = 3,36 TL
11560275 Ziyaretçi

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ

Çevre ve Orman Bakanlığından:  30.12.2008-27096 Resmi Gazete
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ
PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/1)
             2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
             20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
             Maliye Bakanlığı tarafından 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı %12 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
             Bu nedenle 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezası miktarları 1/1/2009 tarihinden itibaren aşağıda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
             Tebliğ olunur.
2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı yasa ile değişik 20 inci maddesinin;
Kanundaki ceza miktarı
1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(a) bendindeki ceza miktarları
    500 YTL
1.000 YTL
 646 YTL
1.293 YTL
(b) bendindeki ceza miktarı
24.000 YTL
48.000 YTL
31.062 YTL
62.125 YTL
(c) bendindeki ceza miktarları
6.000 YTL
2.000 YTL
   300 YTL
7.764 YTL
 2.588 YTL
    387 YTL
(d) bendindeki ceza miktarları
(b) bendi için iki kat:
48.000 YTL
96.000 YTL
(c) bendi için iki kat:
12.000 YTL
 4.000 YTL
    600 YTL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:
    600 YTL
 
62.125 YTL
           124.250 YTL
 
 
15.531 YTL
 5.176 YTL
    775 YTL
 
    775 YTL
(e) bendindeki ceza miktarı
10.000 YTL
             12.942 YTL
(f) bendindeki ceza miktarı
60.000 YTL
77.656 YTL
(g) bendindeki ceza miktarı
 6.000 YTL
 7.764 YTL
(h) bendindeki ceza miktarları
    400 YTL
1.200 YTL
4.000 YTL
12.000 YTL
     517 YTL
 1.552 YTL
   5.176 YTL
             15.531 YTL
(ı) bendinin; 1 nolu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*:
40 YTL
10 YTL
                      100 YKR
 
              51,76 YTL
              12,93 YTL
                 127 YKR
(ı) bendinin; 2 nolu alt bendindeki ceza miktarları
Ton Başına*:
30 YTL
 6 YTL
          100 YKR
 
              38,81 YTL
                7,75 YTL
                 127 YKR
(ı) bendinin; 3 nolu alt bendindeki ceza miktarları
Ton Başına*:
20 YTL
4 YTL
    100 YKR
 
25,88 YTL
                5,17 YTL
                 127 YKR
 (ı) bendinin; 4 nolu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*:
10 YTL
 2 YTL
        40 YKR
 
 
12,93 YTL
   2,57 YTL
      51 YKR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları
24.000 YTL
     600 YTL
31.062 YTL
     775 YTL
(i) bendindeki ceza miktarı
1.000 YTL
1.293 YTL
(j) bendindeki ceza miktarları
24.000 YTL
     600 YTL
31.062 YTL
     775 YTL
(k) bendindeki ceza miktarları
 20.000 YTL
100.000 YTL
 25.885 YTL
129.428 YTL
(l) bendindeki ceza miktarları
Dekar başına*:
20 YTL
Metkreküp başına*:
120 YTL
 
    25,88 YTL
 
              155,31 YTL
(m) bendindeki ceza miktarları
6.000 YTL
4.000 YTL
7.764 YTL
5.176 YTL
(n) bendindeki ceza miktarları
48.000 YTL
 1.200 YTL
62.125 YTL
 1.552 YTL
(o) bendindeki ceza miktarı
12.000 YTL
15.531 YTL
(p) bendindeki ceza miktarı
24.000 YTL
31.062 YTL
(r) bendindeki ceza miktarları
24.000 YTL
60.000 YTL
31.062 YTL
77.656 YTL
(s) bendindeki ceza miktarı
      100 YTL
     127 YTL
(t) bendindeki ceza miktarı
2.000.000 YTL.
2.588.579 YTL
(u) bendindeki ceza miktarı
2.000.000 YTL
2.588.579 YTL
(v) bendindeki ceza miktarı
      100.000 YTL den           
           1.000.000 YTL’ye kadar
129.428 YTL’den
     1.294.289 YTL ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarı
       100.000 YTL den
             1.000.000 YTL’ye kadar
 129.428 YTL’den
1.294.289 YTL ye kadar
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları
Belediyelerde;
·            Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 YTL
·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
30.000 YTL
·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
20.000 YTL
·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
10.000 YTL
·            Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 YTL
·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 YTL
 
Belediyelerde;
·            Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
64.713 YTL
·            Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
38.828 YTL
·            Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
25.885 YTL
·            Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
12.942 YTL
·            Organize Sanayi Bölgelerinde:
129.428 YTL
·            Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
77.656 YTL
 
 
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.