E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015030 Ziyaretçi

29. FASIL

www.orgTR.org 30.12.2012-28513 (Mükerrer) Resmi Gazete ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
      I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFO-    
         LANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.01 Asiklik hidrokarbonlar:    
2901.10  - Doymuş:    
   - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar    
2901.10.00.10.11  - - - Bütanlar - 25
2901.10.00.10.19  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer - 25
          doymuş asiklik hidrokarbonlar    
   - - Diğer amaçlar için kullanılanlar    
2901.10.00.90.11  - - - Hekzan - 50
2901.10.00.90.12  - - - Heptan - 50
2901.10.00.90.13  - - - Pentan - 50
2901.10.00.90.19  - - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar - 50
   - Doymamış:    
2901.21  - - Etilen :    
2901.21.00.00.11  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar - 50
2901.21.00.00.19  - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 50
2901.22  - - Propen (propilen) :    
2901.22.00.00.11  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar - 50
2901.22.00.00.19  - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 50
2901.23.00.00.00  - - Büten (bütilen) ve izomerleri - 50
2901.24.00.00.00  - - 1,3 - Butadien ve izopren - 50
2901.29  - - Diğerleri :    
2901.29.00.10.00  - - - Terpenler - 50
   - - - Diğerleri    
2901.29.00.90.11  - - - - Diğer alkenler (diğer olefinler) - 50
2901.29.00.90.12  - - - - Asetilen - 50
2901.29.00.90.13  - - - - 1,2 Butadien - 50
2901.29.00.90.14  - - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien - 50
2901.29.00.90.19  - - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler) - 50
       
29.02 Siklik hidrokarbonlar:    
   - Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:    
2902.11.00.00.00  - - Siklohekzan - 25
2902.19  - - Diğerleri:    
   - - - Sikloterpenler :    
2902.19.00.00.11  - - - - Pinen - 25
2902.19.00.00.12  - - - - Kamfen - 25
2902.19.00.00.13  - - - - Dipenten (limonen dahil) - 25
2902.19.00.00.19  - - - - Diğer sikloterpenler - 25
   - - - Diğerleri :    
2902.19.00.00.21  - - - - Siklohekzen - 25
2902.19.00.00.29  - - - - Diğerleri - 25
2902.20.00.00.00  - Benzen (benzol) - 25
2902.30.00.00.00  - Toluen (toluol): - 25
   - Ksilenler (ksiloller):    
2902.41.00.00.00  - - o - Ksilen - 25
2902.42.00.00.00  - - m - Ksilen - 25
2902.43.00.00.00  - - p - Ksilen - 25
2902.44.00.00.00  - - Ksilen izomerleri karışımları: - 25
2902.50.00.00.00  - Stiren (vinil benzen) - 25
2902.60.00.00.00  - Etilbenzen - 25
2902.70.00.00.00  - Kümen (izopropil benzen) - 25
2902.90  - Diğerleri:    
   - - Naftalen ve antrasen :    
2902.90.00.11.00  - - - Naftalen - 50
2902.90.00.12.00  - - - Antrasen - 25
   - - Difenil ve terfeniller:    
2902.90.00.21.00  - - - Difenil - 40
2902.90.00.22.00  - - - Terfeniller - 25
   - - Diğerleri :    
2902.90.00.91.00  - - - Difenilmetan - 40
2902.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 25
       
29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:    
   - Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:    
2903.11  - - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :    
2903.11.00.00.11  - - - Metil klorür - 25
2903.11.00.00.12  - - - Etil klorür - 25
2903.12.00.00.00  - - Diklorometan (metilen klorür) - 25
2903.13.00.00.00  - - Kloroform (triklorometan) - 25
2903.14.00.00.00  - - Karbon tetraklorür - 25
2903.15.00.00.00  - - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) - 25
2903.19  - - Diğerleri:    
2903.19.10.00.00  - - - 1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform) - 25
   - - - Diğerleri :    
2903.19.80.00.11  - - - - Hekzakloretan - 25
2903.19.80.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:    
2903.21.00.00.00  - - Vinil klorür (kloroetilen) - 25
2903.22.00.00.00  - - Trikloroetilen - 25
2903.23.00.00.00  - - Tetrakloroetilen (perkloroetilen) - 25
2903.29.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya    
     iyodlanmış türevleri:    
2903.31.00.00.00  - - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) - 25
2903.39  - - Diğerleri :    
   - - - Bromürler:    
2903.39.11.00.00  - - - -Bromometan (metil bromür) - 25
2903.39.15.00.00  - - - -Dibromometan - 25
   - - - - Diğerleri    
2903.39.19.00.11  - - - - - 1,1-Dibromoetan - 25
2903.39.19.00.12  - - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) - 25
2903.39.19.00.13  - - - - - Vinilbromür - 25
2903.39.19.00.14  - - - - -Etil bromür - 25
2903.39.19.00.15  - - - - - Bromoform - 25
2903.39.19.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Florürler ve iyodürler:    
 - - - - Florürler    
2903.39.90.10.11  - - - - - Karbontetraflorür  - 25
2903.39.90.10.12  - - - - - Flormetan (HFC-41) - 25
2903.39.90.10.13  - - - - - Diflormetan (HFC-32) - 25
2903.39.90.10.14  - - - - - Triflormetan (HFC-23) - 25
2903.39.90.10.15  - - - - - Difloretan (HFC-152a) - 25
2903.39.90.10.16  - - - - - 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a) - 25
2903.39.90.10.17  - - - - - 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) - 25
2903.39.90.10.18  - - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) - 25
2903.39.90.10.21  - - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) - 25
2903.39.90.10.22  - - - - - Perfloroetan - 25
2903.39.90.10.23  - - - - - 1,1,1,2,2 - pentafloretan (HFC-125) - 25
2903.39.90.10.24  - - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea) - 25
2903.39.90.10.25  - - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa) - 25
2903.39.90.10.26  - - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb) - 25
2903.39.90.10.27  - - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea) - 25
2903.39.90.10.28  - - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) - 25
2903.39.90.10.31  - - - - - Perfloropropan - 25
2903.39.90.10.32  - - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc) - 25
2903.39.90.10.33  - - - - - Perflorobütan - 25
2903.39.90.10.34  - - - - - Perflorosiklobütan - 25
2903.39.90.10.35  - - - - - Perfloropentan - 25
2903.39.90.10.36  - - - - - Dekafloropentan  - 25
2903.39.90.10.37  - - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee) - 25
2903.39.90.10.38  - - - - - Perflorohekzan - 25
2903.39.90.10.41  - - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene - 25
2903.39.90.10.42  - - - - -  1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa ) - 25
2903.39.90.10.48  - - - - - Diğer florlular - 25
   - - - - Diğerleri    
2903.39.90.90.11  - - - - - Metil iyodür - 25
2903.39.90.90.12  - - - - - Etil iyodür - 25
2903.39.90.90.13  - - - - -  Metilen iyodür (diiyod metan) - 25
2903.39.90.90.14  - - - - - İyodoform - 25
2903.39.90.90.18  - - - - - Diğer iyodlular - 25
   - İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların    
     halojelenmiş türevleri:    
2903.71.00.00.00  - - Klorodiflorometan - 25
2903.72.00.00.00  - - Diklorotrifloroetanlar - 25
2903.73.00.00.00  - - Diklorofloroetanlar - 25
2903.74.00.00.00  - - Klorodifloroetanlar - 25
2903.75.00.00.00  - - Dikloropentafloropropanlar - 25
2903.76  - - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve     
      dibromotetrafloroetan:    
2903.76.10.00.00  - - - Bromoklorodiflorometan - 25
2903.76.20.00.00  - - - Bromotriflorometan - 25
2903.76.90.00.00  - - - Dibromotetrafloroetanlar - 25
2903.77  - -  Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):    
2903.77.10.00.00  - - - Trikloroflorometan - 25
2903.77.20.00.00  - - - Diklorodiflorometan - 25
2903.77.30.00.00  - - - Triklorotrifloroetanlar - 25
2903.77.40.00.00  - - - Diklorotetrafloroetanlar - 25
2903.77.50.00.00  - - - Kloropentafloroetan - 25
2903.77.90.00.00  - - - Diğerleri  - 25
2903.78.00.00.00  - - Diğer perhalojenlenmiş türevler - 25
2903.79  - - Diğerleri:    
   - - - Sadece florin ve klorinle halojenlenmiş olanlar:    
   - - - - Metan, etan veya propandan olanlar (HCFC'ler):    
2903.79.11.00.11  - - - - - Flordiklormetan - 25
2903.79.11.00.13  - - - - - Klorflormetan - 25
2903.79.11.00.14  - - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.15  - - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.17  - - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.18  - - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.21  - - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.22  - - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.25  - - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.26  - - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.27  - - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.28  - - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.31  - - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.33  - - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.34  - - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.35  - - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.36  - - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.37  - - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.38  - - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.41  - - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.42  - - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.43  - - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.44  - - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.45  - - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.46  - - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.47  - - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.48  - - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.51  - - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.52  - - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.59  - - - - - Diğerleri - 25
2903.79.19.00.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Sadece florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:    
2903.79.21.00.00  - - - - Metan, etan veya propandan olanlar - 25
2903.79.29.00.00  - - - - Diğerleri - 25
2903.79.90.00.00  - - - Diğerleri  - 25
   - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların     
     halojenlenmiş türevleri:    
2903.81  - -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):    
2903.81.00.00.11  - - - Lindan (ISO) - 25
2903.81.00.00.13  - - - HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler) - 25
2903.81.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2903.82.00.00.00  - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) - 25
2903.89  - - Diğerleri:    
2903.89.10.00.00  - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan - 25
2903.89.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:    
2903.91  - - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:     
2903.91.00.00.11  - - - Klorbenzen - 25
2903.91.00.00.12  - - - o-diklorbenzen - 25
2903.91.00.00.13  - - - p-diklorbenzen - 25
2903.92  - - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-    
       2,2- bis (p- klorofenil)etan)     
2903.92.00.10.00  - - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] - 25
   - - - Diğerleri :    
2903.92.00.90.11  - - - - Hekzaklorbenzen - 25
2903.92.00.90.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
2903.99.10.00.00  - - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen - 25
   - - - Diğerleri    
2903.99.90.00.11  - - - - Benzil klorür - 25
2903.99.90.00.12  - - - - Benzal klorür - 25
2903.99.90.00.13  - - - - Klor naftalenler - 25
2903.99.90.00.14  - - - - m-diklorbenzen - 25
2903.99.90.00.15  - - - - Polibromlanmış difeniller - 25
2903.99.90.00.16  - - - - Monometil-dibromo-difenil metan - 25
2903.99.90.00.17  - - - - Monometil-diklor-difenil metan - 25
2903.99.90.00.18  - - - - Monometil-tetraklor-difenil metan - 25
2903.99.90.00.19  - - - - Polibrominated biphenyls (PBB) - 25
2903.99.90.00.21  - - - - Polichlorinated terphenyls (PCT) - 25
2903.99.90.00.22  - - - - Polichlorinated biphenyls (PCB) - 25
2903.99.90.00.29  - - - - Diğerleri - 25
       
29.04 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türev-    
   türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):    
2904.10  - Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil     
     esterleri    
2904.10.00.00.11  - - Benzensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.13  - - Ksilensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.14  - - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.15  - - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.16  - - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.17  - - Metansülfonil klorür (mesil klorür) - 50
2904.10.00.00.21  - - p-toluensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.22  - - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.29  - - Diğerleri - 50
2904.20  - Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:    
2904.20.00.00.11  - - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski) - 20
2904.20.00.00.12  - - Nitrobenzen - 20
2904.20.00.00.13  - - Dinitrobenzenler - 20
2904.20.00.00.14  - - Nitrotoluenler - 20
2904.20.00.00.15  - - 2,4 Dinitrotoluen - 20
2904.20.00.00.16  - - Nitroksilenler - 20
2904.20.00.00.17  - - Nitronaftalenler - 20
2904.20.00.00.18  - - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski) - 20
2904.20.00.00.21  - - Nitrometan - 20
2904.20.00.00.22  - - Nitroetan - 20
2904.20.00.00.23  - - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT) - 20
2904.20.00.00.24  - - Dinitronaftalenler - 20
2904.20.00.00.25  - - 4-Nitrobiphenyl - 20
2904.20.00.00.28  - - Diğerleri - 20
2904.90  - Diğerleri:     
2904.90.40.00.00  - - Trikloronitrometan (klor pikrin) - 50
   - - Diğerleri    
   - - - Sülfohalojenlenmiş türevler    
2904.90.95.00.11  - - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl) - 50
2904.90.95.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
2904.90.95.00.21  - - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB) - 50
2904.90.95.00.22  - - - - Nitrozobenzen - 50
2904.90.95.00.23  - - - - Nitrozotoluenler - 50
2904.90.95.00.24  - - - - Klornitrometan - 50
2904.90.95.00.25  - - - - Klornitrobenzenler - 50
2904.90.95.00.26  - - - - Klornitrotoluenler - 50
2904.90.95.00.27  - - - - Nitrobenzensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.28  - - - - Dietilenbenzensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.31  - - - - Nitrotoluensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.32  - - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.33  - - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon - 50
2904.90.95.00.34  - - - - Quintozene - 50
2904.90.95.00.35  - - - - Tecnazene - 50
2904.90.95.00.39  - - - - Diğerleri - 50
       
    II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,     
        NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.05  Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
   nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Doymuş monohidrik alkoller:    
2905.11  - - Metanol (metil alkol) :    
   - - - Saf metil alkol    
2905.11.00.10.11  - - - - Dökme olanlar - 50
2905.11.00.10.12  - - - - Ambalajlı olanlar - 50
   - - - Saf olmayan metil alkol (teknik)    
2905.11.00.20.11  - - - - Dökme olanlar - 50
2905.11.00.20.12  - - - - Ambalajlı olanlar - 50
2905.12  - - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)    
2905.12.00.00.11  - - - Propil alkol - 50
2905.12.00.00.12  - - - İzopropil alkol - 50
2905.13.00.00.00  - - Butan-1-ol (n-butil alkol) - 50
2905.14  - - Diğer butanoller:    
2905.14.10.00.00  - - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol) - 50
   - - - Diğerleri    
2905.14.90.00.11  - - - - İzobütil alkol - 50
2905.14.90.00.12  - - - - Sekonder bütil alkol - 50
2905.16  - - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:    
2905.16.20.00.00  - - - Oktan - 2- ol - 50
   - - - Diğerleri    
2905.16.85.00.11  - - - - İzooktanol - 50
2905.16.85.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2905.17  - - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol    
       (stearil alkol):    
2905.17.00.10.00  - - - Dodekan-1-ol (lauril alkol) - 50
   - - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)    
2905.17.00.20.11  - - - - Setil alkol - 50
2905.17.00.20.12  - - - - Stearil alkol - 50
2905.19  - - Diğerleri:    
   - - - Metal alkoksitler    
2905.19.00.10.11  - - - - Sodyum metoksit - 15
2905.19.00.10.12  - - - - Sodyum etoksit - 15
2905.19.00.10.13  - - - - Aluminyum izopropoksit - 15
2905.19.00.10.19  - - - - Diğer metal alkoksitler - 15
   - - - Diğerleri    
2905.19.00.90.11  - - - - Desil alkol - 50
2905.19.00.90.12  - - - - İzodesil alkol - 50
2905.19.00.90.13  - - - - Nonil alkol - 50
2905.19.00.90.14  - - - - İzononil alkol - 50
2905.19.00.90.15  - - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) - 50
2905.19.00.90.16  - - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri - 50
2905.19.00.90.18  - - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller - 50
   - Doymamış monohidrik alkoller:    
2905.22  - - Asiklik terpen alkoller:    
   - - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:    
2905.22.00.00.11  - - - - Geraniol - 50
2905.22.00.00.12  - - - - Nerol - 50
2905.22.00.00.13  - - - - Sitronelol - 50
2905.22.00.00.14  - - - - Linalol - 50
2905.22.00.00.15  - - - - Rodinol - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.22.00.00.21  - - - - Fitol - 50
2905.22.00.00.29  - - - - Diğerleri - 50
2905.29  - - Diğerleri:    
2905.29.10.00.00  - - - Alil alkol (propenol) - 50
   - - - Diğerleri :    
2905.29.90.10.00  - - - - Metal alkoksitleri - 15
2905.29.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - Dioller:    
2905.31.00.00.00  - - Etilen glikol (etandiol) - 50
2905.32.00.00.00  - - Propilen glikol (propan-1,2-diol) - 50
2905.39  - - Diğerleri:    
2905.39.20.00.00  - - - Bütan - 1,3-diol - 50
2905.39.25.00.00  - - - Bütan-1,4-diol  - 50
2905.39.30.00.00  - - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol - 50
   - - - Diğerleri :    
2905.39.95.10.00  - - - - Metal  dialkoksitleri - 15
 - - - - Diğerleri    
2905.39.95.90.11  - - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) - 50
2905.39.95.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - Diğer polihidrik alkoller:    
2905.41.00.00.00  - - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan) - 50
2905.42.00.00.00  - - Pentaeritritol (pentaeritrit) - 15
2905.43.00.00.00  - - Mannitol - 50
2905.44  - - D -glusitol (sorbitol):    
   - - - Sulu çözelti halinde:    
2905.44.11.00.00  - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle    
            % 2 veya daha az mannitol içerenler - 50
2905.44.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.44.91.00.00  - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle    
             % 2 veya daha az mannitol içerenler - 50
2905.44.99.00.00  - - - - Diğerleri - 50
2905.45.00.00.00  - - Gliserol - 40
2905.49  - - Diğerleri:    
2905.49.00.10.00  - - - Metal  polialkoksitler - 15
   - - - Diğerleri:    
2905.49.00.90.10  - - - - Ksilitol - 50
2905.49.00.90.90  - - - - Diğerleri - 50
   - Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış    
     veya nitrozolanmış türevleri:    
2905.51.00.00.00  - - Etiklorvinol (INN) - 50
2905.59  - - Diğerleri:    
2905.59.91.00.00  - - - 2,2-bis(bromometil)propandiol - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.59.98.10.00  - - - - Kloralhidrat - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:    
2905.59.98.90.11  - - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol - 50
2905.59.98.90.19  - - - - - - Diğerleri - 50
2905.59.98.90.99  - - - - - Diğerleri - 50
       
29.06 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:    
2906.11.00.00.00  - - Mentol - 35
2906.12  - - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza -    
       noller    
2906.12.00.00.11  - - - Siklohekzanol - 35
2906.12.00.00.12  - - - Metilsiklohekzanoller - 35
2906.12.00.00.13  - - - Dimetilsiklohekzanoller - 35
2906.13  - - Steroller ve inositoller :    
2906.13.10.00.00  - - - Steroller - 35
2906.13.90.00.00  - - - İnositoller - 35
2906.19  - - Diğerleri    
   - - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller    
2906.19.00.10.11  - - - - Terpin - 35
2906.19.00.10.12  - - - - Terpinhidrat (terpinol) - 35
2906.19.00.10.13  - - - - Terpineoller - 35
   - - - Borneol, izoborneol, santalol    
2906.19.00.20.11  - - - - Borneol (borneo kafurusu) - 50
2906.19.00.20.12  - - - - İzoborneol - 50
2906.19.00.20.13  - - - - Santalol - 50
2906.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
   - Aromatik:    
2906.21.00.00.00  - - Benzil alkol - 50
2906.29  - - Diğerleri:    
   - - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)    
2906.29.00.10.11  - - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol) - 50
2906.29.00.10.12  - - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol) - 50
2906.29.00.10.13  - - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol) - 50
   - - - Diğerleri :    
2906.29.00.90.11  - - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol) - 35
2906.29.00.90.12  - - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol) - 35
2906.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 35
       
       
  III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ    
       SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ     
       TÜREVLERİ    
       
29.07 Fenoller; fenol-alkoller:    
   - Monofenoller:    
2907.11  - - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :    
2907.11.00.10.00  - - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) - 25
2907.11.00.20.00  - - - Fenol tuzları - 25
2907.12  - - Krezoller ve tuzları    
2907.12.00.10.00  - - - Krezoller - 25
2907.12.00.20.00  - - - Krezollerin tuzları - 25
2907.13  - - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları    
2907.13.00.00.11  - - - Oktilfenol ve izomerleri - 25
2907.13.00.00.12  - - - Nonilfenol ve izomerleri - 25
2907.13.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2907.15  - - Naftoller ve tuzları :    
2907.15.10.00.00  - - - 1 - Naftol (Alfa naftol) - 25
   - - -  Diğerleri:     
2907.15.90.10.00  - - - - Beta naftol - 25
   - - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları    
2907.15.90.20.11  - - - - - Alfa naftol tuzları - 25
2907.15.90.20.12  - - - - - Beta naftol tuzları - 25
2907.19  - - Diğerleri:    
2907.19.10.00.00  - - - Ksilenoller ve tuzları - 25
   - - - Diğerleri    
2907.19.90.10.00  - - - -Timol - 25
  - - - -Diğerleri    
2907.19.90.90.11  - - - - -Karvakrol - 25
2907.19.90.90.19  - - - - -Diğerleri - 25
   - Polifenoller; fenol alkoller:    
2907.21  - - Rezorsinol ve tuzları :    
2907.21.00.10.00  - - - Rezorsinol - 25
2907.21.00.20.00  - - - Rezorsinol tuzları - 25
2907.22  - - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :    
2907.22.00.10.00  - - - Hidrokinon - 25
2907.22.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
2907.23  - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları    
2907.23.00.00.11  - - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) - 25
2907.23.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2907.29.00  - - Diğerleri:    
   - - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol    
2907.29.00.10.11  - - - - Pirokatekol - 25
2907.29.00.10.12  - - - - Hekzilrezorsinol - 25
2907.29.00.10.13  - - - - Heptilrezorsinol - 25
2907.29.00.10.14  - - - - Floroglisinol - 25
2907.29.00.20.00  - - - Salisilik alkol (salijenin) - 25
   - - - Diğerleri    
2907.29.00.80.11  - - - - Pirogallol - 25
2907.29.00.80.12  - - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon) - 25
2907.29.00.80.13  - - - - Dihidroksinaftalenler - 25
2907.29.00.80.14  - - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları - 25
2907.29.00.80.19  - - - - Diğer polifenoller ve tuzları - 25
       
29.08 Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış,     
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:    
2908.11.00.00.00  - - Pentaklorofenol (ISO) - 30
2908.19  - - Diğerleri:    
   - - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol    
2908.19.00.10.11  - - - - Bizmut tribromfenol - 30
2908.19.00.10.12  - - - -P-Klor-m-krezol - 30
- - - Diğerleri :   30
2908.19.00.90.11  - - - -o-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.12  - - - - m-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.13  - - - - p-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.14  - - - -Klorhidrokinon - 30
2908.19.00.90.15  - - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri - 30
2908.19.00.90.19  - - - -Diğerleri - 30
   - Diğerleri :    
2908.91.00.00.00  - - Dinoseb (ISO) ve tuzları - 30
2908.92.00.00.00  - - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları - 30
2908.99  - - Diğerleri:    
   - - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol    
2908.99.00.10.11  - - - - Trinitrofenol (pikrik asit)  - 30
2908.99.00.10.12  - - - - Mononitrofenol - 30
   - - - Diğerleri:    
2908.99.00.90.12  - - - - Diğer dinitro-o-krezoller - 30
2908.99.00.90.13  - - - - Trinitroksilenoller - 30
2908.99.00.90.14  - - - - Nitrozonaftoller - 30
2908.99.00.90.15  - - - - Nitrozofenoller - 30
2908.99.00.90.16  - - - - Dinoterb - 30
2908.99.00.90.17  - - - - Diğer dinitrofenoller - 30
2908.99.00.90.29  - - - - Diğerleri - 30
       
       IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER,     
  KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER,     
  ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ,    
  SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.09 Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol    
  peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,     
  sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -    
     lanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.11.00.00.00  - - Dietil eter (eter) - 25
2909.19  - - Diğerleri    
2909.19.10.00.00  - - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE) - 25
   - - - Diğerleri  
2909.19.90.00.11  - - - - Diizopropil eter - 25
2909.19.90.00.12  - - - - Dibütil eter - 25
2909.19.90.00.13  - - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE) - 25
2909.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
2909.20  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojen-    
     lenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2909.20.00.10.00  - - Sineol (okaliptol) - 25
   - - Diğerleri    
2909.20.00.90.11  - - - Diklordietil eter - 25
2909.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 25
2909.30  - Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -    
     lanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.30.10.00.00  - - Difenil eter - 60
   - - Bromlu türevler :    
2909.30.31.00.00  - - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi)    
          benzen - 25
2909.30.35.00.00  - - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien -     
          stiren (ABS) imaline mahsus] - 25
2909.30.38.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri :    
2909.30.90.10.00  - - - Anetol (p-propenilanisol) - 60
2909.30.90.20.00  - - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski) - 50
   - - - Diğerleri    
2909.30.90.90.11  - - - - Dibenzil eter - 25
2909.30.90.90.12  - - - - Anisol (metil-fenil eter) - 25
2909.30.90.90.13  - - - - Nerolin - 25
2909.30.90.90.14  - - - - Nitrofen - 25
2909.30.90.90.18  - - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri - 25
   - Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış    
     veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.41.00.00.00  - - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol) - 25
2909.43  - - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri    
2909.43.00.00.11  - - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) - 25
2909.43.00.00.12  - - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri - 25
2909.44  - - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri    
2909.44.00.00.11  - - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol) - 25
2909.44.00.00.12  - - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri - 25
2909.44.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2909.49  - - Diğerleri:    
2909.49.11.00.00  - - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol - 25
   - - - Diğerleri    
2909.49.80.10.00  - - - - Anisil alkol - 60
   - - - - Diğerleri    
2909.49.80.90.11  - - - - - Trietilen glikol  - 25
2909.49.80.90.12  - - - - - Tetrametilen glikol  - 25
2909.49.80.90.19  - - - - - Diğerleri  - 25
2909.50  - Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş,    
     sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.50.00.10.00  - - Öjenol, izoöjenol - 60
2909.50.00.20.00  - - Gliserin gayakol - 25
2909.50.00.30.00  - - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol) - 25
2909.50.00.90.00  - - Diğerleri - 25
2909.60  - Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların    
     halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevleri     
2909.60.00.00.11  - - Bütil peroksit - 25
2909.60.00.00.12  - - Metil etil keton peroksit - 25
2909.60.00.00.13  - - Dikumil peroksit - 25
2909.60.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
29.10 Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller    
  ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan -    
  mış veya nitrozolanmış türevleri:    
2910.10.00.00.00  - Oksiran (etilen oksit)  - 25
2910.20.00.00.00  - metiloksiran (propilen oksit)  - 25
2910.30.00.00.00  - 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)  - 25
2910.40.00.00.00  - Dieldrin (ISO,INN) - 25
2910.90  - Diğerleri :    
2910.90.00.00.11  - - Endrin - 25
2910.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
2911.00 Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun    
  olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevleri :    
   - Metilal, dimetil asetal, dietil asetal    
2911.00.00.10.11  - - Metilal - 15
2911.00.00.10.12  - - Dimetil asetal - 15
2911.00.00.10.13  - - Dietil asetal - 15
2911.00.00.90.00  - Diğerleri - 15
       
                     V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER    
       
29.12 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın);    
  aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:    
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:    
2912.11.00.00.00  - - Metanal (formaldehit)  - 15
2912.12.00.00.00  - - Etanal (asetaldehit) - 15
2912.19  - - Diğerleri :    
   - - - Sitral, sitronelal    
2912.19.00.10.11  - - - - Sitral - 50
2912.19.00.10.12  - - - - Sitronelal - 50
   - - - Diğerleri    
2912.19.00.90.11  - - - - Akrolein (2-propenal) - 15
2912.19.00.90.12  - - - - Krotonaldehit (2-bütenal) - 15
2912.19.00.90.13  - - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal) - 15
2912.19.00.90.14  - - - - Diğerleri - 15
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:    
2912.21.00.00.00  - - Benzaldehit - 50
2912.29  - - Diğerleri:    
   - - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit    
2912.29.00.10.11  - - - - Tarçın aldehit - 50
2912.29.00.10.12  - - - - Alfa-amil-tarçın aldehit - 50
2912.29.00.10.13  - - - - Fenilasetaldehit - 50
   - - - Diğerleri    
2912.29.00.90.11  - - - - Safranal - 15
2912.29.00.90.12  - - - - Siklostraller - 15
2912.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
   - Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen    
      fonksiyonlu grubu olan aldehitler:    
2912.41.00.00.00  - - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit) - 50
2912.42.00.00.00  - - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit) - 15
2912.49  - - Diğerleri :    
   - - - Salisilaldehit, anisaldehit    
2912.49.00.10.11  - - - - Salisilaldehit - 50
2912.49.00.10.12  - - - - Anisaldehit - 50
   - - - Diğerleri    
   - - - - Aldehit alkoller :    
2912.49.00.20.00  - - - - - Hidroksisitronelal - 50
   - - - - - Diğerleri:    
2912.49.00.30.11  - - - - - - Aldol - 15
2912.49.00.30.12  - - - - - - Glikolaldehit - 15
2912.49.00.30.19  - - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - Diğerleri:    
2912.49.00.90.11  - - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit) - 15
2912.49.00.90.19  - - - - - Diğerleri - 15
2912.50  - Aldehitlerin siklik polimerleri    
2912.50.00.00.11  - - Trioksan (trioksi metilen) - 15
2912.50.00.00.12  - - Paraldehit - 15
2912.50.00.00.13  - - Metaldehit (kristal veya toz halinde) - 15
2912.50.00.00.19  - - Diğerleri - 15
2912.60.00.00.00  - Paraformaldehit - 15
       
2913.00 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro-     
  lanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2913.00.00.10.00  - Kloral (triklorasetaldehit) - 15
   - Diğerleri    
2913.00.00.90.11  - - 2-Nitrobenzaldehit - 15
2913.00.00.90.19  - - Diğerleri - 15
       
             VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU     
                                          BİLEŞİKLER    
       
29.14 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol -    
  masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevIeri :    
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:    
2914.11.00.00.00  - - Aseton (propanon) - 25
2914.12.00.00.00  - - Butanon (metil etil keton) - 50
2914.13.00.00.00  - - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton) - 50
2914.19  - - Diğerleri:    
2914.19.10.00.00  - - - 5 - Metilhekzan - 2 - one - 50
   - - - Diğerleri    
2914.19.90.00.11  - - - - Diasetil - 50
2914.19.90.00.12  - - - - Asetilaseton - 50
2914.19.90.00.13  - - - - Asetonilaseton - 50
2914.19.90.00.14  - - - - Mezitil oksit - 50
2914.19.90.00.15  - - - - Foronlar - 50
2914.19.90.00.16  - - - - Pisoido iyonon - 50
2914.19.90.00.17  - - - - Pisoido metiliyonon - 50
2914.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik     
     veya sikloterpenik ketonlar:    
2914.22  - - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar    
2914.22.00.00.11  - - - Siklohekzanon - 50
2914.22.00.00.12  - - - Metilsiklohekzanonlar - 50
2914.23  - - İyononlar ve metil iyononlar    
2914.23.00.00.11  - - - Alfa iyonon - 50
2914.23.00.00.12  - - - Beta iyonon - 50
2914.23.00.00.13  - - - Metil iyononlar - 50
2914.29  - - Diğerleri    
2914.29.00.00.11  - - - Fenkon - 50
2914.29.00.00.12  - - - Karvon - 50
2914.29.00.00.13  - - - Jasmon - 50
2914.29.00.00.14  - - - Menton - 50
2914.29.00.00.15  - - - Siklopentanon (adip keton) - 50
2914.29.00.00.16  - - - Kamfor (kafuru) - 15
2914.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:    
2914.31.00.00.00  - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one) - 50
2914.39  - - Diğerleri    
2914.39.00.00.11  - - - Metil naftil keton - 50
2914.39.00.00.12  - - - Asetofenon - 50
2914.39.00.00.13  - - - 4-İzobütilasetofenon - 50
2914.39.00.00.14  - - - Benzofenon - 50
2914.39.00.00.15  - - - 1-phenyl-2-propanone - 50
2914.39.00.00.16  - - - 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone - 50
2914.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
2914.40  - Keton -alkoller ve keton -aldehitler    
2914.40.10.00.00  - - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol) - 50
2914.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
2914.50.00.00.00  - Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan    
     ketonlar - 50
   - Kinonlar:    
2914.61.00.00.00  - - Antrakinon - 50
2914.69  - - Diğerleri:    
2914.69.10.00.00  - - - 1,4-Naftokinon - 50
   - - - Diğerleri    
2914.69.90.00.11  - - - - Kinon (p-benzokinon) - 50
2914.69.90.00.13  - - - - 2-Metilantrakinon - 50
2914.69.90.00.14  - - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon) - 50
2914.69.90.00.15  - - - - Alfahidroksiantrakinon - 50
2914.69.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2914.70  - Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevler :    
2914.70.00.10.00  - - Kafuru bromür (bromkamfor) - 15
2914.70.00.20.00  - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu - 50
2914.70.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
       VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ,     
             HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ;     
             BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN-    
             MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.15 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri,    
  halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen -    
  miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Formik asit, tuzları ve esterleri:    
2915.11.00.00.00  - - Formik asit - 35
2915.12  - - Formik asitin tuzları    
2915.12.00.00.11  - - - Amonyum formiat - 35
2915.12.00.00.12  - - - Sodyum formiat - 35
2915.12.00.00.13  - - - Kalsiyum formiat - 35
2915.12.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
2915.13  - - Formik asitin esterleri :    
2915.13.00.10.00  - - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil,    
          rodinil ve terpenil formiatlar - 50
   - - - Diğerleri    
2915.13.00.90.11  - - - - Metil formiat - 35
2915.13.00.90.12  - - - - Etil formiat - 35
2915.13.00.90.19  - - - - Diğerleri - 35
   - Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:    
2915.21  - - Asetik asit (sirke asidi)    
2915.21.00.00.11  - - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) - 50
2915.21.00.00.12  - - - Ticari asetik asit - 50
2915.24.00.00.00  - - Asetik anhidrit - 35
2915.29  - - Diğerleri    
2915.29.00.10.00  - - - Sodyum asetat - 35
2915.29.00.20.00  - - - Kobalt asetat - 35
   - - - Diğerleri    
2915.29.00.90.11  - - - - Magnezyum asetat - 35
2915.29.00.90.12  - - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar - 35
2915.29.00.90.13  - - - - Aluminyum asetat - 35
2915.29.00.90.19  - - - - Asetik asitin diğer tuzları - 35
   - Asetik asit esterleri:    
2915.31.00.00.00  - - Etil asetat - 35
2915.32.00.00.00  - - Vinil asetat - 35
2915.33.00.00.00  - - n -Bütil asetat - 35
2915.36.00.00.00  - - Dinoseb (ISO) asetat - 35
2915.39  - - Diğerleri:    
2915.39.00.10.00  - - - Propil asetat ve izopropil asetat - 35
   - - - Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat    
          (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:    
2915.39.00.30.11  - - - - Metil asetat - 35
2915.39.00.30.12  - - - - Pentil asetat - 35
2915.39.00.30.13  - - - - İzopentil asetat - 35
2915.39.00.30.14  - - - - Gliserin asetatlar - 35
   - - -  p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat,    
           santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :    
   - - - - Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:    
2915.39.00.51.11  - - - - - Benzil asetat - 50
2915.39.00.51.12  - - - - - Rodinil asetat - 50
2915.39.00.51.13  - - - - - Santalil asetat - 50
2915.39.00.51.14  - - - - - Fenil propil asetat - 50
2915.39.00.59.00  - - - - Diğerleri - 35
   - - - Diğerleri :    
   - - - - p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil,    
            linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:    
2915.39.00.91.11  - - - - - p-Krezil asetat - 50
2915.39.00.91.12  - - - - - Fenil glikol asetat - 50
2915.39.00.91.13  - - - - - Bornil asetat - 50
2915.39.00.91.14  - - - - - Stronelil asetat - 50
2915.39.00.91.15  - - - - - Jeranil asetat - 50
2915.39.00.91.16  - - - - - İzobornil asetat - 50
2915.39.00.91.17  - - - - - Linalil asetat - 50
2915.39.00.91.18  - - - - - Nolil asetat - 50
2915.39.00.91.21  - - - - - Oktil asetat - 50
2915.39.00.91.22  - - - - - Terpenil asetatlar - 50
2915.39.00.92.00  - - - - İzobütil asetat - 35
   - - - - Diğerleri:    
2915.39.00.99.11  - - - - - 2-Etoksietil asetat - 35
2915.39.00.99.12  - - - - - Siklohekzil asetat - 35
2915.39.00.99.13  - - - - - 2-Etil hekzil asetat - 35
2915.39.00.99.14  - - - - - Ethylidene di acetate - 35
2915.39.00.99.19  - - - - - Diğerleri - 35
2915.40  - Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :    
2915.40.00.00.11  - - Monoklor asetik asit (klorasetik asit) - 35
2915.40.00.00.12  - - Diklor asetik asit - 35
2915.40.00.00.13  - - Triklor asetik asit - 35
2915.40.00.00.14  - - Klor asetik asit sodyum tuzu - 35
2915.40.00.00.19  - - Diğer tuzları ve esterleri - 35
2915.50  - Propionik asit tuzları ve esterleri :    
2915.50.00.00.11  - - Propionik asit - 35
2915.50.00.00.12  - - Sodyum propionat - 35
2915.50.00.00.13  - - Kalsiyum propionat - 35
2915.50.00.00.14  - - Bütil propionat - 35
2915.50.00.00.19  - - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri - 35
2915.60  - Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:    
   - - Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :    
2915.60.11.00.00  - - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat - 35
   - - - Diğerleri    
2915.60.19.00.11  - - - - Butirik asit - 35
2915.60.19.00.12  - - - - İzobutirik asit - 35
2915.60.19.00.13  - - - - Sodyum butirat - 35
2915.60.19.00.14  - - - - Etil butirat - 35
2915.60.19.00.15  - - - - Amil butirat - 35
2915.60.19.00.16  - - - - Benzil butirat - 35
2915.60.19.00.19  - - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri - 35
   - -  Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :    
2915.60.90.10.00  - - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil     
          valeryatlar - 50
2915.60.90.20.00  - - - Mantil  (mentol) valeryat - 50
   - - - Diğerleri :    
2915.60.90.90.11  - - - - Valerik asit - 35
2915.60.90.90.12  - - - - İzovalerik asit - 35
2915.60.90.90.13  - - - - Sodyum valerat - 35
2915.60.90.90.19  - - - - Diğerleri - 35
2915.70  - Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:    
   - - Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:    
2915.70.40.10.00  - - - Palmitik asit - 35
   - - - Palmitik asit tuzları ve esterleri    
2915.70.40.90.11  - - - - Sodyum palmitat - 35
2915.70.40.90.12  - - - - Kalsiyum palmitat - 35
2915.70.40.90.13  - - - - Aluminyum palmitat - 35
2915.70.40.90.14  - - - - İzopropil palmitat - 35
2915.70.40.90.19  - - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri - 35
   - - Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :    
   - - - Stearik asit esterleri :    
2915.70.50.10.11  - - - - Etil stearat - 35
2915.70.50.10.12  - - - - İzopropil stearat - 35
2915.70.50.10.13  - - - - Bütil stearat - 35
2915.70.50.10.14  - - - - Glikol stearat - 35
2915.70.50.10.15  - - - - Stearik asitin diğer esterleri - 35
2915.70.50.20.00  - - - Stearik asit - 35
   - - - Stearik asit tuzları :    
2915.70.50.30.11  - - - - Potasyum stearat - 35
2915.70.50.30.12  - - - - Sodyum stearat - 35
2915.70.50.30.13  - - - - Magnezyum stearat - 35
2915.70.50.30.14  - - - - Kalsiyum stearat - 35
2915.70.50.30.15  - - - - Çinko stearat - 35
2915.70.50.30.16  - - - - Aluminyum stearat - 35
2915.70.50.30.17  - - - - Kurşun stearat - 35
2915.70.50.30.18  - - - - Stearik asitin diğer tuzları - 35
2915.90  - Diğerleri:    
2915.90.30.00.00  - - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri - 35
   - - Diğerleri :    
2915.90.70.00.31  - - - Asetil klorür - 35
2915.90.70.00.32  - - - Triflor asetik asit - 35
2915.90.70.00.33  - - - Florasetil klorür - 35
2915.90.70.00.34  - - - Kaproik asit (hekzanoik asit) - 35
2915.90.70.00.35  - - - Kaprilik asit (oktanoik asit) - 35
2915.90.70.00.36  - - - Kaprik asit (dekanoik asit) - 35
2915.90.70.00.37  - - - Miristik asit (tetra dekanik asit) - 35
2915.90.70.00.38  - - - Araşidik asit (aykosanoik asit) - 35
2915.90.70.00.41  - - - Metilbromasetat - 35
2915.90.70.00.42  - - - Etilbromasetat - 35
2915.90.70.00.43  - - - Propilbromasetat - 35
2915.90.70.00.44  - - - Butilbromasetat - 35
2915.90.70.00.45  - - - Bromo asetik asit - 35
2915.90.70.00.49  - - - Diğerleri - 35
       
29.16 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik     
  asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perok-    
  si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevleri:    
   - Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri,     
     halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2916.11  - - Akrilik asit ve tuzları:    
2916.11.00.10.00  - - - Akrilik asit - 35
2916.11.00.20.00  - - - Akrilik asitin tuzları - 35
2916.12  - - Akrilik asitin esterleri :    
2916.12.00.00.11  - - - Metil akrilat - 35
2916.12.00.00.12  - - - Etil akrilat - 35
2916.12.00.00.13  - - - Butil akrilat - 35
2916.12.00.00.19  - - - Akrilik asitin diğer esterleri - 35
2916.13  - - Metakrilik asit ve tuzları :    
2916.13.00.00.11  - - - Metakrilik asit - 35
2916.13.00.00.12  - - - Metakrilik asit  tuzları - 35
2916.14  - - Metakrilik asit esterleri :    
2916.14.00.00.11  - - - Metil metakrilat - 35
2916.14.00.00.12  - - - Etil metakrilat - 35
2916.14.00.00.13  - - - Butil metakrilat - 35
2916.14.00.00.19  - - - Metakrilik asitin diğer esterleri  - 35
2916.15  - - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :    
2916.15.00.10.00  - - - Oleik asit - 30
   - - - Diğerleri :    
2916.15.00.90.11  - - - - Linoleik asit - 35
2916.15.00.90.12  - - - - Linolenik asit - 35
2916.15.00.90.13  - - - - Sodyum oleat - 35
2916.15.00.90.14  - - - - Sodyum linolenat - 35
2916.15.00.90.15  - - - - Potasyum oleat - 35
2916.15.00.90.16  - - - - Potasyum linolenat - 35
2916.15.00.90.19  - - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri - 35
2916.16.00.00.00  - - Binapakril (ISO) - 35
2916.19  - - Diğerleri:    
   - - - Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri    
2916.19.10.00.11  - - - - Undekanoik asitler - 35
2916.19.10.00.13  - - - - Çinko undekonoat - 35
2916.19.10.00.19  - - - - Undekanoik asitlerin diğer  tuzları ve esterleri - 35
2916.19.40.00.00  - - - Krotonik asit - 35
   - - - Diğerleri :    
2916.19.95.10.00  - - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit) - 35
2916.19.95.90.00  - - - - Diğerleri - 35
2916.20  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler,    
     bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri     
     ve bunların türevleri :    
2916.20.00.00.11  - - Siklohekzan karboksilik asit - 35
2916.20.00.00.12  - - Siklopentenil asetik asit - 35
2916.20.00.00.13  - - Permetrin - 35
2916.20.00.00.18  - - Diğerleri - 35
   - Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, haloje-    
     nürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2916.31  - - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :    
2916.31.00.10.00  - - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar - 50
   - - - Diğerleri    
2916.31.00.90.11  - - - - Benzoik asit - 35
2916.31.00.90.12  - - - - Sodyum benzoat - 35
2916.31.00.90.13  - - - - Benzil benzoat - 35
2916.31.00.90.19  - - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri - 35
2916.32  - - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:    
2916.32.00.10.00  - - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit) - 35
2916.32.00.20.00  - - - Benzoil klorür - 35
2916.34.00.00.00  - - Fenilasetik asit ve tuzları  - 35
2916.39  - - Diğerleri :    
2916.39.10.00.00  - - - Fenilasetik asitin esterleri - 35
   - - - Diğerleri:    
2916.39.90.10.00  - - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri - 50
   - - - - Diğerleri :    
2916.39.90.90.11  - - - - - Tarçın asiti (sinamik asit) - 35
2916.39.90.90.12  - - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu - 35
2916.39.90.90.13  - - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu - 35
2916.39.90.90.14  - - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri - 35
2916.39.90.90.15  - - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri - 35
2916.39.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 35
       
29.17 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok-     
  sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,    
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürle-    
     ri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2917.11  - - Okzalik asit, tuzları ve esterleri    
2917.11.00.10.00  - - - Okzalik asit - 30
   - - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri :    
2917.11.00.90.11  - - - - Amonyum okzalat - 30
2917.11.00.90.12  - - - - Potasyum okzalat - 30
2917.11.00.90.13  - - - - Sodyum okzalat - 30
2917.11.00.90.19  - - - - Okzalik asitin diğer tuzları - 30
2917.11.00.90.21  - - - - Dimetil okzalat - 30
2917.11.00.90.22  - - - - Dietil okzalat - 30
2917.11.00.90.29  - - - - Okzalik asitin diğer esterleri - 30
2917.12  - - Adipik asit, tuzları ve esterleri:    
   - - - Adipik asit ve tuzları    
2917.12.00.00.11  - - - - Adipik asit  - 30
2917.12.00.00.12  - - - - Adipik asitin tuzları - 30
2917.12.00.00.21  - - - Adipik asitin esterleri - 30
2917.13  - - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:    
2917.13.10.00.00  - - - Sebasik asit - 30
   - - - Diğerleri :    
2917.13.90.00.11  - - - - Azelaik asit - 30
2917.13.90.00.13  - - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.13.90.00.15  - - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.14.00.00.00  - - Maleik anhidrit - 30
2917.19  - - Diğerleri:    
   - - - Malonik asit tuzları ve esterleri :    
2917.19.10.00.11  - - - - Malonik asit - 30
2917.19.10.00.12  - - - - Malonik asit tuzları - 30
2917.19.10.00.13  - - - - Dietil malonat - 30
2917.19.10.00.19  - - - - Malonik asitin diğer esterleri - 30
   - - - Diğerleri :    
2917.19.90.00.11  - - - - Maleik asit - 30
2917.19.90.00.12  - - - - Süksinik asit - 30
2917.19.90.00.13  - - - - Glutarik asit  - 30
2917.19.90.00.19  - - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler - 30
2917.20.00.00.00  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler,    
     bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri     
     ve bunların türevleri - 30
   - Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri,    
     peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2917.32.00.00.00  - - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) - 30
2917.33.00.00.00  - - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) - 30
2917.34  - - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :    
2917.34.00.00.11  - - - Dimetil ftalat - 30
2917.34.00.00.12  - - - Dietil ftalat - 30
2917.34.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
2917.35.00.00.00  - - Ftalik anhidrit - 30
2917.36  - - Tereftalik asit ve tuzları :    
2917.36.00.00.11  - - - Tereftalik asit  - 30
2917.36.00.00.12  - - - Tereftalik asitin sodyum tuzu - 30
2917.36.00.00.19  - - - Tereftalik asitin diğer tuzları  - 30
2917.37.00.00.00  - - Dimetil tereftalat - 30
2917.39  - - Diğerleri:    
2917.39.20.00.00  - - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik     
          asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil     
           diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit;   
           tetra kloroftalik anhidrit;  sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat - 30
   - - - Diğerleri:  
2917.39.95.10.00  - - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit) - 30
   - - - - Diğerleri    
2917.39.95.90.11  - - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.39.95.90.12  - - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri - 30
2917.39.95.90.19  - - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler - 30
       
29.18 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun-    
  ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;     
  bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-    
  lanmış türevleri:    
   - Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu    
    grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri    
     peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2918.11  - - Laktik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.11.00.00.11  - - - Laktik asit - 15
2918.11.00.00.12  - - - Kalsiyum laktat - 15
2918.11.00.00.13  - - - Sodyum laktat - 15
2918.11.00.00.19  - - - Laktik asitin diğer tuzları - 15
2918.11.00.00.21  - - - Etil laktat - 15
2918.11.00.00.22  - - - Butil laktat - 15
2918.11.00.00.29  - - - Laktik asitin diğer esterleri - 15
2918.12.00.00.00  - - Tartarik asit - 30
2918.13  - - Tartarik asitin tuzları ve esterleri :    
   - - - Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)    
2918.13.00.10.11  - - - - Potasyum tartarat (saf) - 40
2918.13.00.10.12  - - - - Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf) - 40
   - - - Diğerleri    
2918.13.00.90.11  - - - - Sodyum tartarat - 15
2918.13.00.90.12  - - - - Demir II tartarat - 15
2918.13.00.90.13  - - - - Kalsiyum tartarat - 15
2918.13.00.90.19  - - - - Tartarik asitin diğer tuzları - 15
2918.13.00.90.21  - - - - Etil tartarat - 15
2918.13.00.90.29  - - - - Tartarik asitin diğer esterleri - 15
2918.14.00.00.00  - - Sitrik asit - 30
2918.15  - - Sitrik asitin tuzları ve esterleri :    
   - - - Magnezyum sitrat, demir sitrat    
2918.15.00.10.11  - - - - Magnezyum sitrat - 25
2918.15.00.10.12  - - - - Demir sitrat - 25
   - - - Diğerleri    
2918.15.00.90.11  - - - - Sodyum sitrat - 15
2918.15.00.90.12  - - - - Potasyum sitrat - 15
2918.15.00.90.19  - - - - Sitrik asitin diğer tuzları - 15
2918.15.00.90.21  - - - - Trietil sitrat - 15
2918.15.00.90.22  - - - - Tributil sitrat - 15
2918.15.00.90.29  - - - - Sitrik asitin diğer esterleri - 15
2918.16  - - Glukonik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.16.00.00.11  - - - Glukonik asit - 15
2918.16.00.00.12  - - - Kalsiyum glukonat - 15
2918.16.00.00.13  - - - Sodyum glukonat - 15
2918.16.00.00.14  - - - Potasyum glukonat - 15
2918.16.00.00.19  - - - Glukonik asitin diğer tuzları - 15
2918.16.00.00.21  - - - Glukonik asit esterleri - 15
2918.18.00.00.00  - - Klorobenzilat (ISO) - 15
2918.19  - - Diğerleri:    
2918.19.30.00.00  - - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit      
          (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri - 15
2918.19.40.00.00  - - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit - 15
2918.19.50.00.00  - - - 2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit) - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:    
2918.19.98.10.11  - - - - -  Sodyum fenil glikolat - 15
2918.19.98.10.12  - - - - - Kalsiyum fenil glikolat - 15
2918.19.98.10.13  - - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları - 15
2918.19.98.10.14  - - - - - Fenil glikolik asitin esterleri - 15
2918.19.98.20.00  - - - - Malik asit, tuzları ve esterleri - 15
2918.19.98.90.00  - - - - Diğerleri - 15
   - Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu     
     grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halo-    
     jenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2918.21  - - Salisilik asit ve tuzları :    
2918.21.00.00.11  - - - Salisilik asit - 15
2918.21.00.00.12  - - - Sodyum salisilat - 15
2918.21.00.00.19  - - - Salisilik asitin diğer tuzları - 15
2918.22  - - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.22.00.10.00  - - - o - Asetilsalisilik asit  - 15
   - - - Diğerleri :    
2918.22.00.90.11  - - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu - 15
2918.22.00.90.19  - - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları - 15
2918.22.00.90.21  - - - - Asetilsalisilik asit esterleri - 15
2918.23  - - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:    
2918.23.00.10.00  - - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar - 50
 - - - Diğerleri :    
2918.23.00.90.11  - - - - Metil salisilat  - 15
2918.23.00.90.12  - - - - Fenil salisilat (salol) - 15
2918.23.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
2918.29  - - Diğerleri:    
   - - - SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları    
          ve esterleri :    
2918.29.00.10.11  - - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri - 15
2918.29.00.10.12  - - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri - 15
   - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :    
2918.29.00.30.11  - - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) - 15
2918.29.00.30.12  - - - - Sodyum p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.19  - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları - 15
2918.29.00.30.21  - - - - Metil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.22  - - - - Etil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.23  - - - - Propil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.29  - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri - 15
2918.29.00.30.99  - - - - Diğerleri  - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Gallik asit (3,4,5 - trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :    
2918.29.00.81.11  - - - - - Gallik asit - 15
2918.29.00.81.12  - - - - - Sodyum gallait - 15
2918.29.00.81.13  - - - - - Bazik bizmut gallat - 15
2918.29.00.81.19  - - - - - Gallik asitin diğer tuzları - 15
2918.29.00.81.21  - - - - - Metil gallat - 15
2918.29.00.81.22  - - - - - Propil gallat - 15
2918.29.00.81.29  - - - - - Gallik asitin diğer esterleri - 15
   - - - - Diğerleri :    
2918.29.00.89.11  - - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri - 15
2918.29.00.89.19  - - - - - Diğerleri - 15
       
2918.30  - Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen     
     fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidrit-    
     leri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların     
     türevleri    
2918.30.00.00.11  - - Aldehit gruplu karboksilik asitler - 15
2918.30.00.00.12  - - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları - 15
2918.30.00.00.13  - - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri - 15
2918.30.00.00.14  - - Keton gruplu karboksilik asitler - 15
2918.30.00.00.15  - - Keton gruplu karboksilik asit tuzları - 15
2918.30.00.00.16  - - Etil aseto asetat - 15
2918.30.00.00.19  - - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri - 15
2918.30.00.00.29  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri :    
2918.91.00.00.00  - - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve    
        esterleri - 15
2918.99  - - Diğerleri:    
2918.99.40.00.00  - - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat - 15
   - - - Diğerleri :    
2918.99.90.00.11  - - - - Anezik asit - 15
2918.99.90.00.12  - - - - Kalsiyum laktobiyonat - 15
2918.99.90.00.13  - - - - Kalsiyum galaktaglukonat - 15
2918.99.90.00.14  - - - - Misoprostol - 15
2918.99.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
       
       
  VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE     
       TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,     
       NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.19 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil);    
  bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya     
  nitrozolanmış türevleri :    
2919.10.00.00.00  - Tris (2,3 dibromopropil) fosfat - 25
2919.90  - Diğerleri:    
   - - Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :    
2919.90.00.10.11  - - - Tribütil fosfatlar - 25
2919.90.00.10.12  - - - Trifenil fosfatlar - 25
2919.90.00.10.13  - - - Tritolil fosfatlar - 25
2919.90.00.20.00  - - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat - 25
   - - Diğerleri :    
2919.90.00.90.11  - - - Gliserin fosforik asitler - 25
2919.90.00.90.12  - - - Sodyum gliserin fosfat - 25
2919.90.00.90.13  - - - Kalsiyum gliserin fosfat - 25
2919.90.00.90.14  - - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat) - 25
2919.90.00.90.15  - - - İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit) - 25
2919.90.00.90.16  - - - Sodyum inozitolhekzofosfat - 25
2919.90.00.90.17  - - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat  - 25
2919.90.00.90.18  - - - Kalsiyum laktofosfat - 25
2919.90.00.90.21  - - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) - 25
2919.90.00.90.29  - - - Diğerleri - 25
       
29.20 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen    
  halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;    
   bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
   nitrozolanmış türevleri:    
   - Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların    
     halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevleri    
2920.11.00.00.00  - - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon) - 15
 - - Diğerleri :    
2920.19.00.00.11  - - - Tiyofosforik asit esterleri - 15
2920.19.00.00.12  - - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları - 15
2920.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
2920.90  - Diğerleri:    
   - - Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların    
        halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - - - Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,     
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2920.90.10.11.11  - - - - Metilhidrojen sülfat - 15
2920.90.10.11.12  - - - - Dimetil sülfat - 15
2920.90.10.11.13  - - - - Dietil sülfat - 15
2920.90.10.11.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,    
          nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2920.90.10.12.00  - - - - Gayakol karbonat - 20
   - - - - Diğerleri :    
2920.90.10.19.11  - - - - - Dietil karbonat - 20
2920.90.10.19.12  - - - - - Tetraetil ortokarbonat - 20
2920.90.10.19.19  - - - - - Diğerleri - 20
2920.90.20.00.00  - - Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)  - 15
2920.90.30.00.00  - - Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) - 15
2920.90.40.00.00  - - Trietil fosfit  - 15
2920.90.50.00.00  - - Dietil fosfonat (dietil hidrojenfosfit) (dietil fosfit)  - 15
   - - Diğer ürünler :    
   - - - Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,     
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
   - - - - Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)    
2920.90.85.11.11  - - - - - Amil nitrit - 15
2920.90.85.11.12  - - - - - Amil nitrat  - 15
2920.90.85.11.13  - - - - - Trinitrin (çözelti) - 15
   - - - - Diğerleri    
2920.90.85.19.11  - - - - - Nitronun diğer esterleri - 15
2920.90.85.19.12  - - - - - Dietilen glikol dinitrat - 15
2920.90.85.19.13  - - - - - İsosorbit dinitrat - 15
2920.90.85.19.14  - - - - - Nitrogliserin ( gliserin trinitrat) - 15
2920.90.85.19.15  - - - - - Tetranitropenta eritritol ( pentrit) - 15
2920.90.85.19.19  - - - - - Nitrikin diğer esterleri - 15
2920.90.85.90.00  - - - Diğerleri - 15
       
                              IX. AZOTLU BİLEŞİKLER    
       
29.21 Amin gruplu bileşikler:    
   - Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.11  - - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:    
   - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :    
2921.11.00.00.11  - - - - Metilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.12  - - - - Dimetilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.13  - - - - Trimetilamin kg met.am 15
   - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :    
2921.11.00.00.21  - - - - Metilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.22  - - - - Dimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.23  - - - - Trimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.24  - - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları kg met.am 15
2921.19  - - Diğerleri:    
2921.19.40.00.00  - - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin - 15
2921.19.50.00.00  - - - Dietilamin ve tuzları - 15
   - - - 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür, 2-(N,N-diizopropilamino)etil    
         klorür hidroklorür ve 2-(N,N-dimetilamino)etil klorür hidroklorür:    
2921.19.60.00.11  - - - - 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür - 15
2921.19.60.00.12  - - - - 2-(N,N-diizopropilamino)etil  klorür hidroklorür - 15
2921.19.60.00.13  - - - - 2-(N,N-dimetilamino)etil klorür hidroklorür - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Trietilamin ve tuzları :    
2921.19.99.00.11  - - - - - Trietilamin - 15
2921.19.99.00.12  - - - - - Trietilamin hidroklorür - 15
2921.19.99.00.19  - - - - - Trietilaminin diğer tuzları - 15
   - - - - İzopropilamin ve tuzları :    
2921.19.99.00.21  - - - - - İzopropilamin - 15
2921.19.99.00.22  - - - - - İzopropilamin  hidroklorür - 15
2921.19.99.00.29  - - - - - İzopropilaminin diğer tuzları - 15
2921.19.99.00.31  - - - - Dimetilnitrozoamin - 15
2921.19.99.00.32  - - - - Alilizopropilamin - 15
2921.19.99.00.33  - - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) - 15
2921.19.99.00.34  - - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) - 15
2921.19.99.00.35  - - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin) - 15
   - - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethyl-    
            aminler ve bunların  protonlanmış tuzları :    
2921.19.99.00.41  - - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür - 15
2921.19.99.00.49  - - - - - Diğerleri - 15
2921.19.99.00.59  - - - - Diğer asiklik monoaminler - 15
   - Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.21  - - Etilendiamin ve tuzları :    
2921.21.00.00.11  - - - Etilendiamin - 15
2921.21.00.00.12  - - - Etilendiaminin tuzları - 15
2921.22  - - Hekzametilendiamin ve tuzları :    
2921.22.00.00.11  - - - Hekzametilendiamin - 15
2921.22.00.00.12  - - - Hekzametilendiaminin tuzları - 15
2921.29.00.00.00  - - Diğerleri - 15
2921.30  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve    
      türevleri; bunların tuzları:    
   - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :    
2921.30.10.00.11  - - - Siklohekzilamin - 15
2921.30.10.00.12  - - - Siklohekzildimetilamin - 15
2921.30.10.00.13  - - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları - 15
2921.30.91.00.00  - - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan) - 15
   - - Diğerleri :    
2921.30.99.00.11  - - - Propylhexedrine - 15
2921.30.99.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.41  - - Anilin ve tuzları :    
2921.41.00.00.11  - - - Anilin - 15
2921.41.00.00.12  - - - Anilin hidroklorür - 15
2921.41.00.00.19  - - - Anilinin diğer tuzları - 15
2921.42  - - Anilin türevleri ve bunların tuzları:    
   - - - Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış    
          türevleri ve bunların tuzları :    
2921.42.00.00.11  - - - - Kloranilinler (o-m-p) - 15
2921.42.00.00.12  - - - - Dikloranilinler - 15
2921.42.00.00.13  - - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) - 15
2921.42.00.00.14  - - - - Trinitroanilinler - 15
2921.42.00.00.15  - - - - Tetranitroanilinler - 15
2921.42.00.00.16  - - - - Nitrozoanilin - 15
2921.42.00.00.17  - - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril) - 15
2921.42.00.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.42.00.00.21  - - - - p- Asetilaminobenzen - 15
2921.42.00.00.22  - - - - N-Metilanilin - 15
2921.42.00.00.23  - - - - N,N-Dimetilanilin - 15
2921.42.00.00.29  - - - - Diğerleri - 15
2921.43  - - Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.43.00.00.13  - - - Toluidin (m-p) - 15
2921.43.00.00.14  - - - Toluidin (o) - 15
2921.43.00.00.15  - - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri - 15
2921.43.00.00.16  - - - Toluidin (o) hidroklorürleri - 15
2921.43.00.00.17  - - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları - 15
2921.43.00.00.18  - - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları - 15
2921.44  - - Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :    
2921.44.00.10.00  - - - Difenilamin - 30
   - - - Diğerleri :    
2921.44.00.90.11  - - - - Hekzanitrodifenilamin - 15
2921.44.00.90.12  - - - - Difenilamin hidroklorür - 15
2921.44.00.90.19  - - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları - 15
2921.45  - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin)     
        ve bunların türevleri; bunların tuzları :    
2921.45.00.00.11  - - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin) - 15
2921.45.00.00.12  - - - 1- Naftilamin hidroklorür - 15
2921.45.00.00.19  - - - 1-  Naftilaminin diğer tuzları - 15
2921.45.00.00.21  - - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin) - 15
2921.45.00.00.22  - - - 2- Naftilaminin tuzları - 15
2921.45.00.00.29  - - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları - 15
2921.46  - - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN),    
      etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),    
      levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların    
      tuzları :    
2921.46.00.00.11  - - - Amfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.12  - - - Amfetamin sülfat (INN) - 15
2921.46.00.00.13  - - - Benzfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.14  - - - Deksamfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.15  - - - Etilamfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.16  - - - Fenkamfamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.17  - - - Lefetamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.18  - - - Mefenoreks (INN)  - 15
2921.46.00.00.21  - - - Fentermin (INN)  - 15
2921.46.00.00.22  - - - Levamfetamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
2921.49  - - Diğerleri:    
2921.49.00.00.11  - - - Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.49.00.00.21  - - - - DOB (Brolamfetamin) (INN) - 15
2921.49.00.00.22  - - - - Fenfluramine (INN) - 15
2921.49.00.00.23  - - - - Dexfenfluramine (INN) - 15
2921.49.00.00.24  - - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)     
            phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN) - 15
2921.49.00.00.25  - - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine] - 15
2921.49.00.00.26  - - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine]    
            (methylenedioxymetamphetamine) - 15
2921.49.00.00.27  - - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine] - 15
2921.49.00.00.28  - - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)    
            phenethylamine] - 15
2921.49.00.00.31  - - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)    
             phenethyl]hydroxylamine] - 15
2921.49.00.00.32  - - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine) - 15
2921.49.00.00.39  - - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları - 15
   - Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.51  - - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri;    
       bunların tuzları:    
   - - - o -, m -, p - Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş,    
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:    
2921.51.11.00.00  - - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta    
            olup;    
             - Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,     
             - 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve     
             - 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren) - 15
   - - - - Diğerleri    
2921.51.19.00.22  - - - - - Diaminotoluenler ve tuzları - 15
2921.51.19.00.23  - - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitroza-     
               lanmış türevleri;bunların tuzları - 15
2921.51.19.00.29  - - - - -  Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri    
2921.51.90.00.11  - - - - N-N-dimetil-p-fenilendiamin   - 15
2921.51.90.00.12  - - - - N,N-dietil-3,4-toluendiamin - 15
2921.51.90.00.13  - - - - Diğer N-alkilfenilendiaminler - 15
2921.51.90.00.14  - - - - Diğer N-alkiltoluendiaminler - 15
2921.51.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
2921.59  - - Diğerleri:    
2921.59.50.00.00  - - - m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin;    
         4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.59.90.00.11  - - - - Benzidin     - 15
2921.59.90.00.12  - - - - Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan - 15
2921.59.90.00.19  - - - - Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları - 15
       

Devamı için TIKLAYIN..