29. FASIL

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
      I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.01 Asiklik hidrokarbonlar:    
2901.10  - Doymuş:    
   - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar    
2901.10.00.10.11  - - - Bütanlar - 25
2901.10.00.10.19  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer - 25
          doymuş asiklik hidrokarbonlar    
   - - Diğer amaçlar için kullanılanlar    
2901.10.00.90.11  - - - Hekzan - 50
2901.10.00.90.12  - - - Heptan - 50
2901.10.00.90.13  - - - Pentan - 50
2901.10.00.90.19  - - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar - 50
   - Doymamış:    
2901.21  - - Etilen :    
2901.21.00.00.11  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar - 50
2901.21.00.00.19  - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 50
2901.22  - - Propen (propilen) :    
2901.22.00.00.11  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar - 50
2901.22.00.00.19  - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 50
2901.23.00.00.00  - - Büten (bütilen) ve izomerleri - 50
2901.24.00.00.00  - - 1,3 - Butadien ve izopren - 50
2901.29  - - Diğerleri :    
2901.29.00.10.00  - - - Terpenler - 50
   - - - Diğerleri    
2901.29.00.90.11  - - - - Diğer alkenler (diğer olefinler) - 50
2901.29.00.90.12  - - - - Asetilen - 50
2901.29.00.90.13  - - - - 1,2 Butadien - 50
2901.29.00.90.14  - - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien - 50
2901.29.00.90.19  - - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler) - 50
       
29.02 Siklik hidrokarbonlar:    
   - Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:    
2902.11.00.00.00  - - Siklohekzan - 25
2902.19  - - Diğerleri:    
   - - - Sikloterpenler :    
2902.19.00.00.11  - - - - Pinen - 25
2902.19.00.00.12  - - - - Kamfen - 25
2902.19.00.00.13  - - - - Dipenten (limonen dahil) - 25
2902.19.00.00.19  - - - - Diğer sikloterpenler - 25
   - - - Diğerleri :    
2902.19.00.00.21  - - - - Siklohekzen - 25
2902.19.00.00.29  - - - - Diğerleri - 25
2902.20.00.00.00  - Benzen (benzol) - 25
2902.30.00.00.00  - Toluen (toluol): - 25
   - Ksilenler (ksiloller):    
2902.41.00.00.00  - - o - Ksilen - 25
2902.42.00.00.00  - - m - Ksilen - 25
2902.43.00.00.00  - - p - Ksilen - 25
2902.44.00.00.00  - - Ksilen izomerleri karışımları: - 25
2902.50.00.00.00  - Stiren (vinil benzen) - 25
2902.60.00.00.00  - Etilbenzen - 25
2902.70.00.00.00  - Kümen (izopropil benzen) - 25
2902.90  - Diğerleri:    
   - - Naftalen ve antrasen :    
2902.90.00.11.00  - - - Naftalen - 50
2902.90.00.12.00  - - - Antrasen - 25
   - - Difenil ve terfeniller:    
2902.90.00.21.00  - - - Difenil - 40
2902.90.00.22.00  - - - Terfeniller - 25
   - - Diğerleri :    
2902.90.00.91.00  - - - Difenilmetan - 40
2902.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 25
       
29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:    
   - Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:    
2903.11  - - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :    
2903.11.00.00.11  - - - Metil klorür - 25
2903.11.00.00.12  - - - Etil klorür - 25
2903.12.00.00.00  - - Diklorometan (metilen klorür) - 25
2903.13.00.00.00  - - Kloroform (triklorometan) - 25
2903.14.00.00.00  - - Karbon tetraklorür - 25
2903.15.00.00.00  - - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) - 25
2903.19  - - Diğerleri:    
2903.19.00.00.11  - - - Hekzakloretan - 25
2903.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:    
2903.21.00.00.00  - - Vinil klorür (kloroetilen) - 25
2903.22.00.00.00  - - Trikloroetilen - 25
2903.23.00.00.00  - - Tetrakloroetilen (perkloroetilen) - 25
2903.29.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya    
     iyodlanmış türevleri:    
2903.31.00.00.00  - - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) - 25
2903.39  - - Diğerleri :    
   - - - Bromürler:    
2903.39.11.00.00  - - - -Bromometan (metil bromür) - 25
2903.39.15.00.00  - - - -Dibromometan - 25
   - - - - Diğerleri    
2903.39.19.00.11  - - - - - 1,1-Dibromoetan - 25
2903.39.19.00.12  - - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) - 25
2903.39.19.00.13  - - - - - Vinilbromür - 25
2903.39.19.00.14  - - - - -Etil bromür - 25
2903.39.19.00.15  - - - - - Bromoform - 25
2903.39.19.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Doymuş Florürler:    
2903.39.21.00.00  - - - - Diflormetan (HFC-32) - 25
2903.39.23.00.00  - - - - Triflormetan (HFC-23) - 25
2903.39.24.00.00  - - - - Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a) - 25
2903.39.25.00.00  - - - - 1,1 - Difloretan (HFC-152a) - 25
2903.39.26.00.00  - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) - 25
   - - - - Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar:    
2903.39.27.00.11  - - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) - 25
2903.39.27.00.12  - - - - - 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa ) - 25
2903.39.27.00.13  - - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa) - 25
2903.39.27.00.14  - - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb) - 25
2903.39.27.00.15  - - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea) - 25
2903.39.27.00.16  - - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea) - 25
2903.39.27.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Perflorlanmış doymuş florürler:    
2903.39.28.00.11  - - - - - Perfloroetan - 25
2903.39.28.00.12  - - - - - Perfloropropan - 25
2903.39.28.00.13  - - - - - Perflorobütan - 25
2903.39.28.00.14  - - - - - Perflorosiklobütan - 25
2903.39.28.00.15  - - - - - Perfloropentan - 25
2903.39.28.00.16  - - - - - Perflorohekzan - 25
2903.39.28.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Diğer doymuş florürler: - 25
2903.39.29.00.11  - - - - - 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) - 25
2903.39.29.00.12  - - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) - 25
2903.39.29.00.13  - - - - - Karbontetraflorür  - 25
2903.39.29.00.14  - - - - - Flormetan (HFC-41) - 25
2903.39.29.00.15  - - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc) - 25
2903.39.29.00.16  - - - - - Dekafloropentan  - 25
2903.39.29.00.17  - - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee) - 25
2903.39.29.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Doymamış florürler:    
2903.39.31.00.00  - - - - 2,3,3,3 - Tetraflorpropen - 25
2903.39.35.00.00  - - - - 1,3,3,3 - Tetraflorpropen - 25
   - - - - Diğer doymamış florürler:    
2903.39.39.00.11  - - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene - 25
2903.39.39.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - İyodürler:    
2903.39.80.00.11  - - - - Metil iyodür - 25
2903.39.80.00.12  - - - - Etil iyodür - 25
2903.39.80.00.13  - - - - Metilen iyodür (diiyod metan) - 25
2903.39.80.00.14  - - - - İyodoform - 25
2903.39.80.00.18  - - - - Diğer iyodlular - 25
       
   - İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların    
     halojelenmiş türevleri:    
2903.71.00.00.00  - - Klorodiflorometan - 25
2903.72.00.00.00  - - Diklorotrifloroetanlar - 25
2903.73.00.00.00  - - Diklorofloroetanlar - 25
2903.74.00.00.00  - - Klorodifloroetanlar - 25
2903.75.00.00.00  - - Dikloropentafloropropanlar - 25
2903.76  - - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve     
      dibromotetrafloroetan:    
2903.76.10.00.00  - - - Bromoklorodiflorometan - 25
2903.76.20.00.00  - - - Bromotriflorometan - 25
2903.76.90.00.00  - - - Dibromotetrafloroetanlar - 25
2903.77  - -  Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):    
2903.77.60.00.00  - - - Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar    
         Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan - 25
2903.77.90.00.00  - - - Diğerleri  - 25
2903.78.00.00.00  - - Diğer perhalojenlenmiş türevler - 25
2903.79  - - Diğerleri:    
   - - - Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle      
         halojenlenmiş olanlar:    
2903.79.30.00.11  - - - - Flordiklormetan - 25
2903.79.30.00.13  - - - - Klorflormetan - 25
2903.79.30.00.14  - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.15  - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.17  - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.18  - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.21  - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.22  - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.25  - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.26  - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.27  - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.28  - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.31  - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.33  - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.34  - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.35  - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.36  - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.37  - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.38  - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.41  - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.42  - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.43  - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.44  - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.45  - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.46  - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.47  - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.48  - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.51  - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.52  - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.30.00.53  - - - - Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen - 25
2903.79.30.00.59  - - - - Diğerleri - 25
2903.79.80.00.00  - - - Diğerleri  - 25
   - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların     
     halojenlenmiş türevleri:    
2903.81  - -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):    
2903.81.00.00.11  - - - Lindan (ISO) - 25
2903.81.00.00.13  - - - HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler) - 25
2903.81.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2903.82.00.00.00  - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) - 25
2903.83.00.00.00  - - Mirex (ISO) - 25
2903.89  - - Diğerleri:    
2903.89.10.00.00  - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan - 25
2903.89.80.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:    
2903.91  - - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:     
2903.91.00.00.11  - - - Klorbenzen - 25
2903.91.00.00.12  - - - o-diklorbenzen - 25
2903.91.00.00.13  - - - p-diklorbenzen - 25
2903.92  - - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-    
       2,2- bis (p- klorofenil)etan)     
2903.92.00.10.00  - - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] - 25
   - - - Diğerleri :    
2903.92.00.90.11  - - - - Hekzaklorbenzen - 25
2903.92.00.90.19  - - - - Diğerleri - 25
2903.93.00.00.00  - - Pentaklorobenzen (ISO) - 25
2903.94.00.00.00  - - Hekzabromobifeniller - 25
   - - Diğerleri:    
2903.99.10.00.00  - - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen - 25
   - - - Diğerleri    
2903.99.80.00.11  - - - - Benzil klorür - 25
2903.99.80.00.12  - - - - Benzal klorür - 25
2903.99.80.00.13  - - - - Klor naftalenler - 25
2903.99.80.00.14  - - - - m-diklorbenzen - 25
2903.99.80.00.15  - - - - Polibromlanmış difeniller - 25
2903.99.80.00.16  - - - - Monometil-dibromo-difenil metan - 25
2903.99.80.00.17  - - - - Monometil-diklor-difenil metan - 25
2903.99.80.00.18  - - - - Monometil-tetraklor-difenil metan - 25
2903.99.80.00.19  - - - - Polibrominated biphenyls (PBB) - 25
2903.99.80.00.21  - - - - Polichlorinated terphenyls (PCT) - 25
2903.99.80.00.22  - - - - Polichlorinated biphenyls (PCB) - 25
2903.99.80.00.29  - - - - Diğerleri - 25
       
29.04 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türev-    
   türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):    
2904.10  - Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil     
     esterleri    
2904.10.00.00.11  - - Benzensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.13  - - Ksilensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.14  - - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.15  - - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.16  - - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.17  - - Metansülfonil klorür (mesil klorür) - 50
2904.10.00.00.21  - - p-toluensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.22  - - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.29  - - Diğerleri - 50
2904.20  - Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:    
2904.20.00.00.11  - - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski) - 20
2904.20.00.00.12  - - Nitrobenzen - 20
2904.20.00.00.13  - - Dinitrobenzenler - 20
2904.20.00.00.14  - - Nitrotoluenler - 20
2904.20.00.00.15  - - 2,4 Dinitrotoluen - 20
2904.20.00.00.16  - - Nitroksilenler - 20
2904.20.00.00.17  - - Nitronaftalenler - 20
2904.20.00.00.18  - - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski) - 20
2904.20.00.00.21  - - Nitrometan - 20
2904.20.00.00.22  - - Nitroetan - 20
2904.20.00.00.23  - - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT) - 20
2904.20.00.00.24  - - Dinitronaftalenler - 20
2904.20.00.00.25  - - 4-Nitrobiphenyl - 20
2904.20.00.00.28  - - Diğerleri - 20
   - Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :    
2904.31.00.00.00  - - Perflorooktan sülfonik asit - 20
2904.32.00.00.00  - - Amonyum perflorooktan sülfonat - 20
2904.33.00.00.00  - - Lityum perflorooktan sülfonat  - 20
2904.34.00.00.00  - - Potasyum perflorooktan sülfonat  - 20
2904.35.00.00.00  - - Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları - 20
2904.36.00.00.00  - - Perflorooktan sülfonil florid - 20
   - Diğerleri:     
2904.91.00.00.00  - - Trikloronitrometan (klor pikrin) - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Sülfohalojenlenmiş türevler    
2904.99.00.00.11  - - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl) - 50
2904.99.00.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
2904.99.00.00.21  - - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB) - 50
2904.99.00.00.22  - - - - Nitrozobenzen - 50
2904.99.00.00.23  - - - - Nitrozotoluenler - 50
2904.99.00.00.24  - - - - Klornitrometan - 50
2904.99.00.00.25  - - - - Klornitrobenzenler - 50
2904.99.00.00.26  - - - - Klornitrotoluenler - 50
2904.99.00.00.27  - - - - Nitrobenzensülfonik asitler - 50
2904.99.00.00.28  - - - - Dietilenbenzensülfonik asitler - 50
2904.99.00.00.31  - - - - Nitrotoluensülfonik asitler - 50
2904.99.00.00.32  - - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler - 50
2904.99.00.00.33  - - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon - 50
2904.99.00.00.34  - - - - Quintozene - 50
2904.99.00.00.35  - - - - Tecnazene - 50
2904.99.00.00.39  - - - - Diğerleri - 50
       
    II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,     
        NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.05  Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
   nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Doymuş monohidrik alkoller:    
2905.11  - - Metanol (metil alkol) :    
   - - - Saf metil alkol    
2905.11.00.10.11  - - - - Dökme olanlar - 50
2905.11.00.10.12  - - - - Ambalajlı olanlar - 50
   - - - Saf olmayan metil alkol (teknik)    
2905.11.00.20.11  - - - - Dökme olanlar - 50
2905.11.00.20.12  - - - - Ambalajlı olanlar - 50
2905.12  - - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)    
2905.12.00.00.11  - - - Propil alkol - 50
2905.12.00.00.12  - - - İzopropil alkol - 50
2905.13.00.00.00  - - Butan-1-ol (n-butil alkol) - 50
2905.14  - - Diğer butanoller:    
2905.14.10.00.00  - - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol) - 50
   - - - Diğerleri    
2905.14.90.00.11  - - - - İzobütil alkol - 50
2905.14.90.00.12  - - - - Sekonder bütil alkol - 50
2905.16  - - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:    
2905.16.20.00.00  - - - Oktan - 2- ol - 50
   - - - Diğerleri    
2905.16.85.00.11  - - - - İzooktanol - 50
2905.16.85.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2905.17  - - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol    
       (stearil alkol):    
2905.17.00.10.00  - - - Dodekan-1-ol (lauril alkol) - 50
   - - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)    
2905.17.00.20.11  - - - - Setil alkol - 50
2905.17.00.20.12  - - - - Stearil alkol - 50
2905.19  - - Diğerleri:    
   - - - Metal alkoksitler    
2905.19.00.10.11  - - - - Sodyum metoksit - 15
2905.19.00.10.12  - - - - Sodyum etoksit - 15
2905.19.00.10.13  - - - - Aluminyum izopropoksit - 15
2905.19.00.10.19  - - - - Diğer metal alkoksitler - 15
   - - - Diğerleri    
2905.19.00.90.11  - - - - Desil alkol - 50
2905.19.00.90.12  - - - - İzodesil alkol - 50
2905.19.00.90.13  - - - - Nonil alkol - 50
2905.19.00.90.14  - - - - İzononil alkol - 50
2905.19.00.90.15  - - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) - 50
2905.19.00.90.16  - - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri - 50
2905.19.00.90.18  - - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller - 50
   - Doymamış monohidrik alkoller:    
2905.22  - - Asiklik terpen alkoller:    
   - - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:    
2905.22.00.00.11  - - - - Geraniol - 50
2905.22.00.00.12  - - - - Nerol - 50
2905.22.00.00.13  - - - - Sitronelol - 50
2905.22.00.00.14  - - - - Linalol - 50
2905.22.00.00.15  - - - - Rodinol - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.22.00.00.21  - - - - Fitol - 50
2905.22.00.00.29  - - - - Diğerleri - 50
2905.29  - - Diğerleri:    
2905.29.10.00.00  - - - Alil alkol (propenol) - 50
   - - - Diğerleri :    
2905.29.90.10.00  - - - - Metal alkoksitleri - 15
2905.29.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - Dioller:    
2905.31.00.00.00  - - Etilen glikol (etandiol) - 50
2905.32.00.00.00  - - Propilen glikol (propan-1,2-diol) - 50
2905.39  - - Diğerleri:    
2905.39.20.00.00  - - - Bütan - 1,3-diol - 50
   - - - Bütan-1,4-diol:     
2905.39.26.00.00  - - - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Bütan - 1,4-diol     
          veya tetrametil glikol (1,4-bütandiol) - 50
2905.39.28.00.00  - - - - Diğerleri - 50
2905.39.30.00.00  - - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol - 50
   - - - Diğerleri :    
2905.39.95.10.00  - - - - Metal  dialkoksitleri - 15
 - - - - Diğerleri    
2905.39.95.90.11  - - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) - 50
2905.39.95.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - Diğer polihidrik alkoller:    
2905.41.00.00.00  - - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan) - 50
2905.42.00.00.00  - - Pentaeritritol (pentaeritrit) - 15
2905.43.00.00.00  - - Mannitol - 50
2905.44  - - D -glusitol (sorbitol):    
   - - - Sulu çözelti halinde:    
2905.44.11.00.00  - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle    
            % 2 veya daha az mannitol içerenler - 50
2905.44.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.44.91.00.00  - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle    
             % 2 veya daha az mannitol içerenler - 50
2905.44.99.00.00  - - - - Diğerleri - 50
2905.45.00.00.00  - - Gliserol - 40
2905.49  - - Diğerleri:    
2905.49.00.10.00  - - - Metal  polialkoksitler - 15
   - - - Diğerleri:    
2905.49.00.90.10  - - - - Ksilitol - 50
2905.49.00.90.90  - - - - Diğerleri - 50
   - Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış    
     veya nitrozolanmış türevleri:    
2905.51.00.00.00  - - Etiklorvinol (INN) - 50
2905.59  - - Diğerleri:    
2905.59.91.00.00  - - - 2,2-bis(bromometil)propandiol - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.59.98.10.00  - - - - Kloralhidrat - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:    
2905.59.98.90.11  - - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol - 50
2905.59.98.90.19  - - - - - - Diğerleri - 50
2905.59.98.90.99  - - - - - Diğerleri - 50
       
29.06 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:    
2906.11.00.00.00  - - Mentol - 35
2906.12  - - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza -    
       noller    
2906.12.00.00.11  - - - Siklohekzanol - 35
2906.12.00.00.12  - - - Metilsiklohekzanoller - 35
2906.12.00.00.13  - - - Dimetilsiklohekzanoller - 35
2906.13  - - Steroller ve inositoller :    
2906.13.10.00.00  - - - Steroller - 35
2906.13.90.00.00  - - - İnositoller - 35
2906.19  - - Diğerleri    
   - - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller    
2906.19.00.10.11  - - - - Terpin - 35
2906.19.00.10.12  - - - - Terpinhidrat (terpinol) - 35
2906.19.00.10.13  - - - - Terpineoller - 35
   - - - Borneol, izoborneol, santalol    
2906.19.00.20.11  - - - - Borneol (borneo kafurusu) - 50
2906.19.00.20.12  - - - - İzoborneol - 50
2906.19.00.20.13  - - - - Santalol - 50
2906.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
   - Aromatik:    
2906.21.00.00.00  - - Benzil alkol - 50
2906.29  - - Diğerleri:    
   - - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)    
2906.29.00.10.11  - - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol) - 50
2906.29.00.10.12  - - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol) - 50
2906.29.00.10.13  - - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol) - 50
   - - - Diğerleri :    
2906.29.00.90.11  - - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol) - 35
2906.29.00.90.12  - - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol) - 35
2906.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 35
       
       
  III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ    
       SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ     
       TÜREVLERİ    
       
29.07 Fenoller; fenol-alkoller:    
   - Monofenoller:    
2907.11  - - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :    
2907.11.00.10.00  - - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) - 25
2907.11.00.20.00  - - - Fenol tuzları - 25
2907.12  - - Krezoller ve tuzları    
2907.12.00.10.00  - - - Krezoller - 25
2907.12.00.20.00  - - - Krezollerin tuzları - 25
2907.13  - - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları    
2907.13.00.00.11  - - - Oktilfenol ve izomerleri - 25
2907.13.00.00.12  - - - Nonilfenol ve izomerleri - 25
2907.13.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2907.15  - - Naftoller ve tuzları :    
2907.15.10.00.00  - - - 1 - Naftol (Alfa naftol) - 25
   - - -  Diğerleri:     
2907.15.90.10.00  - - - - Beta naftol - 25
   - - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları    
2907.15.90.20.11  - - - - - Alfa naftol tuzları - 25
2907.15.90.20.12  - - - - - Beta naftol tuzları - 25
2907.19  - - Diğerleri:    
2907.19.10.00.00  - - - Ksilenoller ve tuzları - 25
   - - - Diğerleri    
2907.19.90.10.00  - - - -Timol - 25
  - - - -Diğerleri    
2907.19.90.90.11  - - - - -Karvakrol - 25
2907.19.90.90.19  - - - - -Diğerleri - 25
   - Polifenoller; fenol alkoller:    
2907.21  - - Rezorsinol ve tuzları :    
2907.21.00.10.00  - - - Rezorsinol - 25
2907.21.00.20.00  - - - Rezorsinol tuzları - 25
2907.22  - - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :    
2907.22.00.10.00  - - - Hidrokinon - 25
2907.22.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
2907.23  - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları    
2907.23.00.00.11  - - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) - 25
2907.23.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2907.29.00  - - Diğerleri:    
   - - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol    
2907.29.00.10.11  - - - - Pirokatekol - 25
2907.29.00.10.12  - - - - Hekzilrezorsinol - 25
2907.29.00.10.13  - - - - Heptilrezorsinol - 25
2907.29.00.10.14  - - - - Floroglisinol - 25
2907.29.00.20.00  - - - Salisilik alkol (salijenin) - 25
   - - - Diğerleri    
2907.29.00.80.11  - - - - Pirogallol - 25
2907.29.00.80.12  - - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon) - 25
2907.29.00.80.13  - - - - Dihidroksinaftalenler - 25
2907.29.00.80.14  - - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları - 25
2907.29.00.80.19  - - - - Diğer polifenoller ve tuzları - 25
       
29.08 Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış,     
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:    
2908.11.00.00.00  - - Pentaklorofenol (ISO) - 30
2908.19  - - Diğerleri:    
   - - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol    
2908.19.00.10.11  - - - - Bizmut tribromfenol - 30
2908.19.00.10.12  - - - -P-Klor-m-krezol - 30
- - - Diğerleri :    
2908.19.00.90.11  - - - -o-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.12  - - - - m-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.13  - - - - p-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.14  - - - -Klorhidrokinon - 30
2908.19.00.90.15  - - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri - 30
2908.19.00.90.19  - - - -Diğerleri - 30
   - Diğerleri :    
2908.91.00.00.00  - - Dinoseb (ISO) ve tuzları - 30
2908.92.00.00.00  - - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları - 30
2908.99  - - Diğerleri:    
   - - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol    
2908.99.00.10.11  - - - - Trinitrofenol (pikrik asit)  - 30
2908.99.00.10.12  - - - - Mononitrofenol - 30
   - - - Diğerleri:    
2908.99.00.90.12  - - - - Diğer dinitro-o-krezoller - 30
2908.99.00.90.13  - - - - Trinitroksilenoller - 30
2908.99.00.90.14  - - - - Nitrozonaftoller - 30
2908.99.00.90.15  - - - - Nitrozofenoller - 30
2908.99.00.90.16  - - - - Dinoterb - 30
2908.99.00.90.17  - - - - Diğer dinitrofenoller - 30
2908.99.00.90.29  - - - - Diğerleri - 30
       
       IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER,     
  KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER,     
  ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ,    
  SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.09 Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol    
  peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,     
  sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -    
     lanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.11.00.00.00  - - Dietil eter (eter) - 25
2909.19  - - Diğerleri    
2909.19.10.00.00  - - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE) - 25
   - - - Diğerleri  
2909.19.90.00.11  - - - - Diizopropil eter - 25
2909.19.90.00.12  - - - - Dibütil eter - 25
2909.19.90.00.13  - - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE) - 25
2909.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
2909.20  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojen-    
     lenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2909.20.00.00.11  - - Diklordietil eter - 25
2909.20.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2909.30  - Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -    
     lanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.30.10.00.00  - - Difenil eter - 60
   - - Bromlu türevler :    
2909.30.31.00.00  - - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi)    
          benzen - 25
2909.30.35.00.00  - - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien -     
          stiren (ABS) imaline mahsus] - 25
2909.30.38.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri :    
2909.30.90.10.00  - - - Anetol (p-propenilanisol) - 60
2909.30.90.20.00  - - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski) - 50
   - - - Diğerleri    
2909.30.90.90.11  - - - - Dibenzil eter - 25
2909.30.90.90.12  - - - - Anisol (metil-fenil eter) - 25
2909.30.90.90.13  - - - - Nerolin - 25
2909.30.90.90.14  - - - - Nitrofen - 25
2909.30.90.90.18  - - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri - 25
   - Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış    
     veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.41.00.00.00  - - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol) - 25
2909.43  - - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri    
2909.43.00.00.11  - - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) - 25
2909.43.00.00.12  - - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri - 25
2909.44  - - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri    
2909.44.00.00.11  - - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol) - 25
2909.44.00.00.12  - - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri - 25
2909.44.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2909.49  - - Diğerleri:    
2909.49.11.00.00  - - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol - 25
   - - - Diğerleri    
2909.49.80.10.00  - - - - Anisil alkol - 60
   - - - - Diğerleri    
2909.49.80.90.11  - - - - - Trietilen glikol  - 25
2909.49.80.90.12  - - - - - Tetrametilen glikol  - 25
2909.49.80.90.19  - - - - - Diğerleri  - 25
2909.50  - Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş,    
     sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.50.00.10.00  - - Öjenol, izoöjenol - 60
2909.50.00.20.00  - - Gliserin gayakol - 25
2909.50.00.30.00  - - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol) - 25
2909.50.00.90.00  - - Diğerleri - 25
2909.60  - Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların    
     halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevleri     
2909.60.00.00.11  - - Bütil peroksit - 25
2909.60.00.00.12  - - Metil etil keton peroksit - 25
2909.60.00.00.13  - - Dikumil peroksit - 25
2909.60.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
29.10 Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller    
  ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan -    
  mış veya nitrozolanmış türevleri:    
2910.10.00.00.00  - Oksiran (etilen oksit)  - 25
2910.20.00.00.00  - metiloksiran (propilen oksit)  - 25
2910.30.00.00.00  - 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)  - 25
2910.40.00.00.00  - Dieldrin (ISO,INN) - 25
2910.50.00.00.00  - Endrin (ISO) - 25
2910.90.00.00.00  - Diğerleri - 25
       
2911.00 Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun    
  olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevleri :    
   - Metilal, dimetil asetal, dietil asetal    
2911.00.00.10.11  - - Metilal - 15
2911.00.00.10.12  - - Dimetil asetal - 15
2911.00.00.10.13  - - Dietil asetal - 15
2911.00.00.90.00  - Diğerleri - 15
       
                     V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER    
       
29.12 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın);    
  aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:    
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:    
2912.11.00.00.00  - - Metanal (formaldehit)  - 15
2912.12.00.00.00  - - Etanal (asetaldehit) - 15
2912.19  - - Diğerleri :    
   - - - Sitral, sitronelal    
2912.19.00.10.11  - - - - Sitral - 50
2912.19.00.10.12  - - - - Sitronelal - 50
   - - - Diğerleri    
2912.19.00.90.11  - - - - Akrolein (2-propenal) - 15
2912.19.00.90.12  - - - - Krotonaldehit (2-bütenal) - 15
2912.19.00.90.13  - - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal) - 15
2912.19.00.90.14  - - - - Diğerleri - 15
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:    
2912.21.00.00.00  - - Benzaldehit - 50
2912.29  - - Diğerleri:    
   - - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit    
2912.29.00.10.11  - - - - Tarçın aldehit - 50
2912.29.00.10.12  - - - - Alfa-amil-tarçın aldehit - 50
2912.29.00.10.13  - - - - Fenilasetaldehit - 50
   - - - Diğerleri    
2912.29.00.90.11  - - - - Safranal - 15
2912.29.00.90.12  - - - - Siklostraller - 15
2912.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
   - Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen    
      fonksiyonlu grubu olan aldehitler:    
2912.41.00.00.00  - - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit) - 50
2912.42.00.00.00  - - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit) - 15
2912.49  - - Diğerleri :    
   - - - Salisilaldehit, anisaldehit    
2912.49.00.10.11  - - - - Salisilaldehit - 50
2912.49.00.10.12  - - - - Anisaldehit - 50
   - - - Diğerleri    
   - - - - Aldehit alkoller :    
2912.49.00.20.00  - - - - - Hidroksisitronelal - 50
   - - - - - Diğerleri:    
2912.49.00.30.11  - - - - - - Aldol - 15
2912.49.00.30.12  - - - - - - Glikolaldehit - 15
2912.49.00.30.19  - - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - Diğerleri:    
2912.49.00.90.11  - - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit) - 15
2912.49.00.90.19  - - - - - Diğerleri - 15
2912.50  - Aldehitlerin siklik polimerleri    
2912.50.00.00.11  - - Trioksan (trioksi metilen) - 15
2912.50.00.00.12  - - Paraldehit - 15
2912.50.00.00.13  - - Metaldehit (kristal veya toz halinde) - 15
2912.50.00.00.19  - - Diğerleri - 15
2912.60.00.00.00  - Paraformaldehit - 15
       
2913.00 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro-     
  lanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2913.00.00.10.00  - Kloral (triklorasetaldehit) - 15
   - Diğerleri    
2913.00.00.90.11  - - 2-Nitrobenzaldehit - 15
2913.00.00.90.19  - - Diğerleri - 15
       
             VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU     
                                          BİLEŞİKLER    
       
29.14 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol -    
  masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevIeri :    
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:    
2914.11.00.00.00  - - Aseton (propanon) - 25
2914.12.00.00.00  - - Butanon (metil etil keton) - 50
2914.13.00.00.00  - - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton) - 50
2914.19  - - Diğerleri:    
2914.19.10.00.00  - - - 5 - Metilhekzan - 2 - one - 50
   - - - Diğerleri    
2914.19.90.00.11  - - - - Diasetil - 50
2914.19.90.00.12  - - - - Asetilaseton - 50
2914.19.90.00.13  - - - - Asetonilaseton - 50
2914.19.90.00.14  - - - - Mezitil oksit - 50
2914.19.90.00.15  - - - - Foronlar - 50
2914.19.90.00.16  - - - - Pisoido iyonon - 50
2914.19.90.00.17  - - - - Pisoido metiliyonon - 50
2914.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik     
     veya sikloterpenik ketonlar:    
2914.22  - - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar    
2914.22.00.00.11  - - - Siklohekzanon - 50
2914.22.00.00.12  - - - Metilsiklohekzanonlar - 50
2914.23  - - İyononlar ve metil iyononlar    
2914.23.00.00.11  - - - Alfa iyonon - 50
2914.23.00.00.12  - - - Beta iyonon - 50
2914.23.00.00.13  - - - Metil iyononlar - 50
2914.29  - - Diğerleri    
2914.29.00.00.11  - - - Fenkon - 50
2914.29.00.00.12  - - - Karvon - 50
2914.29.00.00.13  - - - Jasmon - 50
2914.29.00.00.14  - - - Menton - 50
2914.29.00.00.15  - - - Siklopentanon (adip keton) - 50
2914.29.00.00.16  - - - Kamfor (kafuru) - 15
2914.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:    
2914.31.00.00.00  - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one) - 50
2914.39  - - Diğerleri    
2914.39.00.00.11  - - - Metil naftil keton - 50
2914.39.00.00.12  - - - Asetofenon - 50
2914.39.00.00.13  - - - 4-İzobütilasetofenon - 50
2914.39.00.00.14  - - - Benzofenon - 50
2914.39.00.00.15  - - - 1-phenyl-2-propanone - 50
2914.39.00.00.16  - - - 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone - 50
2914.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
2914.40  - Keton -alkoller ve keton -aldehitler    
2914.40.10.00.00  - - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol) - 50
2914.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
2914.50.00.00.00  - Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan    
     ketonlar - 50
   - Kinonlar:    
2914.61.00.00.00  - - Antrakinon - 50
2914.62.00.00.00  - - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN)) - 50
2914.69  - - Diğerleri:    
2914.69.10.00.00  - - - 1,4-Naftokinon - 50
   - - - Diğerleri    
2914.69.80.00.11  - - - - Kinon (p-benzokinon) - 50
2914.69.80.00.13  - - - - 2-Metilantrakinon - 50
2914.69.80.00.14  - - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon) - 50
2914.69.80.00.15  - - - - Alfahidroksiantrakinon - 50
2914.69.80.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevler :    
2914.71.00.00.00  - - Klordekon (ISO) - 50
   - - Diğerleri:    
2914.79.00.10.00  - - - Kafuru bromür (bromkamfor) - 15
2914.79.00.20.00  - - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu - 50
2914.79.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
       VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ,     
             HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ;     
   BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.15 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri,    
  halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen -    
  miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Formik asit, tuzları ve esterleri:    
2915.11.00.00.00  - - Formik asit - 35
2915.12  - - Formik asitin tuzları    
2915.12.00.00.11  - - - Amonyum formiat - 35
2915.12.00.00.12  - - - Sodyum formiat - 35
2915.12.00.00.13  - - - Kalsiyum formiat - 35
2915.12.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
2915.13  - - Formik asitin esterleri :    
2915.13.00.10.00  - - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil,    
          rodinil ve terpenil formiatlar - 50
   - - - Diğerleri    
2915.13.00.90.11  - - - - Metil formiat - 35
2915.13.00.90.12  - - - - Etil formiat - 35
2915.13.00.90.19  - - - - Diğerleri - 35
   - Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:    
2915.21  - - Asetik asit (sirke asidi)    
2915.21.00.00.11  - - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) - 50
2915.21.00.00.12  - - - Ticari asetik asit - 50
2915.24.00.00.00  - - Asetik anhidrit - 35
2915.29  - - Diğerleri    
2915.29.00.10.00  - - - Sodyum asetat - 35
2915.29.00.20.00  - - - Kobalt asetat - 35
   - - - Diğerleri    
2915.29.00.90.11  - - - - Magnezyum asetat - 35
2915.29.00.90.12  - - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar - 35
2915.29.00.90.13  - - - - Aluminyum asetat - 35
2915.29.00.90.19  - - - - Asetik asitin diğer tuzları - 35
   - Asetik asit esterleri:    
2915.31.00.00.00  - - Etil asetat - 35
2915.32.00.00.00  - - Vinil asetat - 35
2915.33.00.00.00  - - n -Bütil asetat - 35
2915.36.00.00.00  - - Dinoseb (ISO) asetat - 35
2915.39  - - Diğerleri:    
2915.39.00.10.00  - - - Propil asetat ve izopropil asetat - 35
   - - - Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat    
          (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:    
2915.39.00.30.11  - - - - Metil asetat - 35
2915.39.00.30.12  - - - - Pentil asetat - 35
2915.39.00.30.13  - - - - İzopentil asetat - 35
2915.39.00.30.14  - - - - Gliserin asetatlar - 35
   - - -  p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat,    
           santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :    
   - - - - Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:    
2915.39.00.51.11  - - - - - Benzil asetat - 50
2915.39.00.51.12  - - - - - Rodinil asetat - 50
2915.39.00.51.13  - - - - - Santalil asetat - 50
2915.39.00.51.14  - - - - - Fenil propil asetat - 50
2915.39.00.59.00  - - - - Diğerleri - 35
   - - - Diğerleri :    
   - - - - p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil,    
            linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:    
2915.39.00.91.11  - - - - - p-Krezil asetat - 50
2915.39.00.91.12  - - - - - Fenil glikol asetat - 50
2915.39.00.91.13  - - - - - Bornil asetat - 50
2915.39.00.91.14  - - - - - Stronelil asetat - 50
2915.39.00.91.15  - - - - - Jeranil asetat - 50
2915.39.00.91.16  - - - - - İzobornil asetat - 50
2915.39.00.91.17  - - - - - Linalil asetat - 50
2915.39.00.91.18  - - - - - Nolil asetat - 50
2915.39.00.91.21  - - - - - Oktil asetat - 50
2915.39.00.91.22  - - - - - Terpenil asetatlar - 50
2915.39.00.92.00  - - - - İzobütil asetat - 35
   - - - - Diğerleri:    
2915.39.00.99.11  - - - - - 2-Etoksietil asetat - 35
2915.39.00.99.12  - - - - - Siklohekzil asetat - 35
2915.39.00.99.13  - - - - - 2-Etil hekzil asetat - 35
2915.39.00.99.14  - - - - - Ethylidene di acetate - 35
2915.39.00.99.19  - - - - - Diğerleri - 35
2915.40  - Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :    
2915.40.00.00.11  - - Monoklor asetik asit (klorasetik asit) - 35
2915.40.00.00.12  - - Diklor asetik asit - 35
2915.40.00.00.13  - - Triklor asetik asit - 35
2915.40.00.00.14  - - Klor asetik asit sodyum tuzu - 35
2915.40.00.00.19  - - Diğer tuzları ve esterleri - 35
2915.50  - Propionik asit tuzları ve esterleri :    
2915.50.00.00.11  - - Propionik asit - 35
2915.50.00.00.12  - - Sodyum propionat - 35
2915.50.00.00.13  - - Kalsiyum propionat - 35
2915.50.00.00.14  - - Bütil propionat - 35
2915.50.00.00.19  - - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri - 35
2915.60  - Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:    
   - - Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :    
2915.60.11.00.00  - - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat - 35
   - - - Diğerleri    
2915.60.19.00.11  - - - - Butirik asit - 35
2915.60.19.00.12  - - - - İzobutirik asit - 35
2915.60.19.00.13  - - - - Sodyum butirat - 35
2915.60.19.00.14  - - - - Etil butirat - 35
2915.60.19.00.15  - - - - Amil butirat - 35
2915.60.19.00.16  - - - - Benzil butirat - 35
2915.60.19.00.19  - - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri - 35
   - -  Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :    
2915.60.90.10.00  - - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil     
          valeryatlar - 50
2915.60.90.20.00  - - - Mantil  (mentol) valeryat - 50
   - - - Diğerleri :    
2915.60.90.90.11  - - - - Valerik asit - 35
2915.60.90.90.12  - - - - İzovalerik asit - 35
2915.60.90.90.13  - - - - Sodyum valerat - 35
2915.60.90.90.19  - - - - Diğerleri - 35
2915.70  - Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:    
   - - Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:    
2915.70.40.10.00  - - - Palmitik asit - 35
   - - - Palmitik asit tuzları ve esterleri    
2915.70.40.90.11  - - - - Sodyum palmitat - 35
2915.70.40.90.12  - - - - Kalsiyum palmitat - 35
2915.70.40.90.13  - - - - Aluminyum palmitat - 35
2915.70.40.90.14  - - - - İzopropil palmitat - 35
2915.70.40.90.19  - - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri - 35
   - - Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :    
   - - - Stearik asit esterleri :    
2915.70.50.10.11  - - - - Etil stearat - 35
2915.70.50.10.12  - - - - İzopropil stearat - 35
2915.70.50.10.13  - - - - Bütil stearat - 35
2915.70.50.10.14  - - - - Glikol stearat - 35
2915.70.50.10.15  - - - - Stearik asitin diğer esterleri - 35
2915.70.50.20.00  - - - Stearik asit - 35
   - - - Stearik asit tuzları :    
2915.70.50.30.11  - - - - Potasyum stearat - 35
2915.70.50.30.12  - - - - Sodyum stearat - 35
2915.70.50.30.13  - - - - Magnezyum stearat - 35
2915.70.50.30.14  - - - - Kalsiyum stearat - 35
2915.70.50.30.15  - - - - Çinko stearat - 35
2915.70.50.30.16  - - - - Aluminyum stearat - 35
2915.70.50.30.17  - - - - Kurşun stearat - 35
2915.70.50.30.18  - - - - Stearik asitin diğer tuzları - 35
2915.90  - Diğerleri:    
2915.90.30.00.00  - - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri - 35
   - - Diğerleri :    
2915.90.70.00.31  - - - Asetil klorür - 35
2915.90.70.00.32  - - - Triflor asetik asit - 35
2915.90.70.00.33  - - - Florasetil klorür - 35
2915.90.70.00.34  - - - Kaproik asit (hekzanoik asit) - 35
2915.90.70.00.35  - - - Kaprilik asit (oktanoik asit) - 35
2915.90.70.00.36  - - - Kaprik asit (dekanoik asit) - 35
2915.90.70.00.37  - - - Miristik asit (tetra dekanik asit) - 35
2915.90.70.00.38  - - - Araşidik asit (aykosanoik asit) - 35
2915.90.70.00.41  - - - Metilbromasetat - 35
2915.90.70.00.42  - - - Etilbromasetat - 35
2915.90.70.00.43  - - - Propilbromasetat - 35
2915.90.70.00.44  - - - Butilbromasetat - 35
2915.90.70.00.45  - - - Bromo asetik asit - 35
2915.90.70.00.49  - - - Diğerleri - 35
Devamı için TIKLAYIN...

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585988 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585988 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?