29 Fasıl (3)

30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
  X. ORGANO - İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK     
 Fasıl Başı için
           BİLEŞİKLER,NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI    
 TIIKLAYIN            VE SÜLFONAMİDLER    
 POZİSYON NO  EŞYANIN TANIMI  ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ 
1 2 3 4
29.30 Kükürtlü organik bileşikler:    
2930.20  - Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar :    
2930.20.00.00.11  - - Tiyokarbamatlar - 25
2930.20.00.00.12  - - Çinkodibutilditiyokarbamat - 25
2930.20.00.00.13  - - Ferbam - 25
2930.20.00.00.18  - - Diğer ditiyokarbamatlar - 25
2930.30  - Tiyouram mono -, di- veya -tetrasülfürler :    
2930.30.00.00.11  - - Tetraetiltiyouram disülfür - 25
2930.30.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2930.40  - Methionin:    
2930.40.10.00.00  - - Methionin (INN) - 25
2930.40.90.00.00  - - Diğerleri - 25
2930.60.00.00.00  - 2-(N,N-Dietilamino) etanetiyol - 25
2930.70.00.00.00  - Bis(2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN)) - 25
2930.80.00.00.00  - Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO) - 25
2930.90  - Diğerleri:    
2930.90.13.00.00  - - Sistein ve sistin - 25
2930.90.16.00.00  - - Sistein ve sistinin türevleri - 25
2930.90.30.00.00  - - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit - 25
2930.90.40.00.00  - - 2,2'-Tiodietil bis [3 - (3,5 - di - tert - butil - 4 - hidroksifenil) propiyonat] - 25
2930.90.50.00.00  - - 4 - Metil - 2,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin ve 2 - metil - 4,6 - bis    
       (metiltio) - m - fenilendiamin içeren izomer karışımları - 25
   - - Diğerleri :    
2930.90.98.10.00  - - - Tiosemikarbazidin organik türevleri - muaf
2930.90.98.20.00  - - - Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) - 15
   - - - Diğerleri    
2930.90.98.90.11  - - - - Tiyoüre - 25
2930.90.98.90.12  - - - - Difenil tiyoüre - 25
2930.90.98.90.13  - - - - Di-o-toliltiyoüre - 25
2930.90.98.90.14  - - - - Dimetil sülfür - 25
2930.90.98.90.15  - - - - Difenil sülfür - 25
2930.90.98.90.16  - - - - Tiyoanilin - 25
2930.90.98.90.17  - - - - Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) - 25
2930.90.98.90.18  - - - - Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) - 25
2930.90.98.90.21  - - - - O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) - 25
2930.90.98.90.22  - - - - 2-Kloretil klormetil sülfür - 25
2930.90.98.90.24  - - - - Bis (2-kloretiltiyo) metan - 25
2930.90.98.90.25  - - - - 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan   - 25
2930.90.98.90.26  - - - - 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan   - 25
2930.90.98.90.28  - - - - Metil merkaptan - 25
2930.90.98.90.31  - - - - Etil merkaptan - 25
2930.90.98.90.32  - - - - N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-    
         2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları - 25
2930.90.98.90.34  - - - - Tiyofenoller - 25
2930.90.98.90.35  - - - - Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) - 25
2930.90.98.90.36  - - - - Fenil izotiyosiyanat - 25
2930.90.98.90.37  - - - - Alil izotiyosiyanat - 25
2930.90.98.90.38  - - - - Tiyoaldehidler - 25
2930.90.98.90.41  - - - - Tiyoketonlar  - 25
2930.90.98.90.42  - - - - Tiyoasitler  - 25
2930.90.98.90.43  - - - - Dimetil sülfoksit ve sülfonlar  - 25
2930.90.98.90.44  - - - - Sülfinik asitler ve sülfonlar - 25
2930.90.98.90.45  - - - - 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan   - 25
2930.90.98.90.46  - - - - Bis (2-kloretiltiyometil) eter   - 25
   - - - - [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl]    
            hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshono-    
            thioates ve onların o-alkyl (£ C10, içeren cycloalkyl) esterleri;     
            bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları    
2930.90.98.90.47  - - - - - O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat - 25
2930.90.98.90.49  - - - - - Diğerleri  - 25
2930.90.98.90.51  - - - - o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun    
            alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları - 25
2930.90.98.90.52  - - - - O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) - 25
   - - - - Diğerleri:    
2930.90.98.90.61  - - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil     
              grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva    
              etmeyen) - 25
2930.90.98.90.62  - - - - - α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) - 25
2930.90.98.90.68  - - - - - Diğerleri  - 25
       
29.31 Diğer organo-inorganik bileşikler:    
2931.10.00.00.00  - Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun - 15
2931.20.00.00.00  - Tributiltin bileşikleri - 15
   - Diğer organofosfor türevleri:    
2931.31.00.00.00  - - Dimetil metil fosfanat  - 15
2931.32.00.00.00  - - Dimetil propilfosfonat - 15
2931.33.00.00.00  - - Dietil etilfosfonat - 15
2931.34.00.00.00  - - Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat - 15
2931.35.00.00.00  - - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit  - 15
2931.36.00.00.00  - - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat - 15
2931.37.00.00.00  - - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat - 15
2931.38.00.00.00  - - Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1) - 15
2931.39  - - Diğerleri:    
2931.39.20.00.00  - - - Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)  - 15
2931.39.30.00.00  - - - Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)  - 15
2931.39.50.00.00  - - - Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları - 15
2931.39.60.00.00  - - - (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methy    
   ene)]} tetrakis(phosphonic acid), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino)    
  methyl]phosphonic acid, {hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phos    
  phonic acid), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)}bis(phosphonic acid), ve    
  [(bis{6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]phosphonic acid;     
  ve bunların tuzları - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - - o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl,    
          n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar:    
2931.39.90.00.14  - - - - - Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) - 15
2931.39.90.00.15  - - - - - Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) - 15
2931.39.90.00.19  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl    
          n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar:    
2931.39.90.00.21  - - - - - Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)  - 15
2931.39.90.00.29  - - - - - Diğerleri - 15
2931.39.90.00.35  - - - - Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler - 15
   - - - - [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl]    
          hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites    
          ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların    
           alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları:    
2931.39.90.00.36  - - - - - O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit - 15
2931.39.90.00.39  - - - - - Diğerleri - 15
2931.39.90.00.41  - - - - Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) - 15
2931.39.90.00.42  - - - - Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) - 15
2931.39.90.00.44  - - - - Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) - 15
2931.39.90.00.45  - - - - Tris asiridinil fosfor oksit - 15
2931.39.90.00.51  - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil     
            grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva    
            etmeyen) - 15
2931.39.90.00.62  - - - - Fosfonik asit, metil-poliglikol ester - 15
2931.39.90.00.69  - - - - Diğerleri - 15
2931.90  - Diğerleri :    
2931.90.00.10.00  - - Arsenikli organik bileşikler  - 15
   - - Diğerleri    
2931.90.00.90.12  - - - Demir karbonil ve nikel karbonil - 15
2931.90.00.90.31  - - - Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) - 15
2931.90.00.90.32  - - - Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) - 15
2931.90.00.90.33  - - - Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) arsin) - 15
   - - - Diğerleri:    
2931.90.00.90.54  - - - - DBB (Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane) - 15
2931.90.00.90.55  - - - - Fentin asetat - 15
2931.90.00.90.56  - - - - Fentin hidroksit - 15
2931.90.00.90.57  - - - - Triorganostannic bileşikler - 15
2931.90.00.90.68  - - - - Diğerleri - 15
     
29.32 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:    
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası    
     (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2932.11.00.00.00  - - Tetrahidrofuran - 25
2932.12.00.00.00  - - 2 - furaldehit (furfuraldehit) - 40
2932.13  - - Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol :    
2932.13.00.00.11  - - - Furfuril alkol - 25
2932.13.00.00.12  - - - Tetrahidrofurfuril alkol - 25
2932.14.00.00.00  - - Sukraloz - 25
2932.19.00.00.00  - - Diğerleri - 25
2932.20  - Laktonlar :    
2932.20.10.00.00  - -  Fenolftalein; 1 - Hidroksi - 4 - [ 1 - (4 - hidroksi-3 -metoksikarbonil     
       -1- naftil) -3- oxo - 1H, 3H - benzo (de) isochromen - 1 - yl ] - 6 - octadecyloxy    
       - 2 - naftoik asit; 3'- Kloro -6'-siklohekzilaminospiro [izobenzofuran -1 (3H), 9'- ksan-    
       ten] - 3-one; Metil - 6 - dokosiloksi - 1 - hidroksi - 4 - [1 - 4 - (hidroksi - 3 -      
       metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto (1,8-cd) piran-1-yl] naftalin-2- karboksilat      - 25
2932.20.20.00.00  - - Gamma-bütirolaktan - 25
   - - Diğerleri :    
2932.20.90.10.00  - - - Santonin - 5
   - - - Diğerleri:    
2932.20.90.90.11  - - - - Nonalakton - 25
2932.20.90.90.12  - - - - İzoaskorbikasit - 25
2932.20.90.90.13  - - - - Ambredtolit - 25
2932.20.90.90.14  - - - - Kumarin, metilkumarinler - 50
2932.20.90.90.15  - - - - Etilkumarinler - 15
2932.20.90.90.19  - - - - Diğer laktonlar - 25
   - Diğerleri :    
2932.91.00.00.00  - - İzosafrol - 50
2932.92.00.00.00  - - 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one - 15
2932.93.00.00.00  - - Piperonal - 50
2932.94.00.00.00  - - Safrol - 50
2932.95.00.00.00  - - Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri) - 25
2932.99  - - Diğerleri :    
2932.99.00.10.00  - - - Halkasında dört atomu olan epoksitler - 25
2932.99.00.20.00  - - - Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli    
          grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,    
          sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri - 15
2932.99.00.30.00  - - - Piperonolik asit - 15
2932.99.00.40.00  - - - Piperonil bütoksit - 15
   - - - Halkalı eterler :    
2932.99.00.50.11  - - - - 1,3 Dioksan - 25
2932.99.00.50.12  - - - - 1,4 Dioksan (dietilendioksit) - 25
2932.99.00.50.13  - - - - 1,3 Dioksalan   - 25
2932.99.00.50.14  - - - - Sineol (okaliptol) - 25
2932.99.00.50.19  - - - - Diğer halkalı eterler - 25
   - - - Diğerleri:    
2932.99.00.90.11  - - - - N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB) - 25
2932.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 25
       
29.33 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler  :    
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası (hidrojenle     
     doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.11  - - Fenazon(antiprin) ve türevleri:    
2933.11.10.00.00  - - - Propifenazon (INN) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.11.90.00.11  - - - - Fenazon (antiprin) - 25
2933.11.90.00.12  - - - - Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) - 25
2933.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
2933.19  - - Diğerleri:    
2933.19.10.00.00  - - - Fenilbutazon (INN) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.19.90.00.11  - - - - 1-Fenil-3-pirazolidon - 25
2933.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası    
     (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.21  - - Hidantoin ve türevleri  :    
2933.21.00.00.11  - - - Hidantoin  - 20
2933.21.00.00.12  - - - Hidantoinin türevleri  - 20
2933.29  - - Diğerleri :    
   - - - Nafazolin hidroklorür (INNM) ve nafazolin nitrat (INNM);    
          fentolamin (INN); tolazolin hidroklorür (INNM) :    
2933.29.10.00.11  - - - - Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat - 25
2933.29.10.00.12  - - - - Pentalamin  - 25
2933.29.10.00.13  - - - - Tolazolin hidroklorür  - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.29.90.00.11  - - - - Lisidin - 25
2933.29.90.00.12  - - - - Ornidazol - 25
2933.29.90.00.13  - - - - Etomidat - 25
2933.29.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası    
     (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.31  - - Piridin ve tuzları :    
2933.31.00.10.00  - - - Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit) - muaf
   - - - Diğerleri :    
2933.31.00.90.11  - - - - Piridin  - 25
2933.31.00.90.12  - - - - Piridin hidroklorür - 25
2933.31.00.90.19  - - - - Piridinin diğer tuzları - 25
2933.32  - - Piperidin ve tuzları :    
2933.32.00.00.11  - - - Piperidin - 25
2933.32.00.00.12  - - - Piperidinin tuzları - 25
2933.33  - - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN),    
       bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN),    
       dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN),    
       methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN),    
       pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP),    
       phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN),    
      propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları :    
2933.33.00.00.11  - - -  Alfentanil (INN) - 25
2933.33.00.00.12  - - - Anileridine (INN) - 25
2933.33.00.00.13  - - - Bezitramide (INN) - 25
2933.33.00.00.14  - - - Bromazepam (INN) - 25
2933.33.00.00.15  - - - Difenoxin (INN) - 25
2933.33.00.00.16  - - - Difenoxylate (INN) - 25
2933.33.00.00.17  - - - Dipipanone (INN - 25
2933.33.00.00.18  - - - Fentanyl (INN) - 25
2933.33.00.00.21  - - - Ketobemidone (INN), - 25
2933.33.00.00.22  - - - Methylphnidate (INN) - 25
2933.33.00.00.23  - - - Pentazocine (INN) - 25
2933.33.00.00.24  - - - Pethidine (INN), - 25
2933.33.00.00.25  - - - Pethidine (INN) ara ürün A - 25
2933.33.00.00.26  - - - Phencyclidine (INN)(PCP), - 25
2933.33.00.00.27  - - - Phenoperidine (INN) - 25
2933.33.00.00.28  - - - Pipradol (INN) - 25
2933.33.00.00.31  - - - Piritramide (INN), - 25
2933.33.00.00.32  - - -  Propiram (INN) - 25
2933.33.00.00.33  - - - Trimeperidine (INN) - 25
2933.33.00.00.39  - - - Diğerleri - 25
2933.39  - - Diğerleri :    
   - - - İproniazit (INN); ketobemidon hidroklorür (INNM); pridostigmin    
          bromür (INN):    
2933.39.10.00.11  - - - - İproniazit  - 25
2933.39.10.00.12  - - - - Ketobemidon hidroklorür - 25
2933.39.10.00.13  - - - - Pridostigmin bromür - 25
2933.39.20.00.00  - - -  2,3,5,6 - Tetrakloropridin - 25
2933.39.25.00.00  - - - 3,6 - Dikloropridin -2 - karboksilik asit - 25
2933.39.35.00.00  - - - 2 - Hidroksietilamonyum - 3,6 - dikloropridin -2 - karboksilat - 25
2933.39.40.00.00  - - - 2 - Bütoksietil (3,5,6 - trikloro -2 - pridiloksi) asetat - 25
2933.39.45.00.00  - - - 3,5 - Dikloro - 2,4,6 - trifloropridin - 25
2933.39.50.00.00  - - - Floroksipir (ISO), metil ester  - 25
2933.39.55.00.00  - - - 4 - Metilpridin - 25
   - - - Diğerleri:    
2933.39.99.00.11  - - - - 3-Pikolin (metilpiridin) - 25
2933.39.99.00.12  - - - - Lutidinler - 25
2933.39.99.00.13  - - - - Nikotinik asit dietilamit - 25
2933.39.99.00.14  - - - - Mezoinozidol  hekzonikotinad - 25
2933.39.99.00.15  - - - - Tenaldin - 25
2933.39.99.00.16  - - - - 3-Quinüklidinil benzilat - 25
2933.39.99.00.17  - - - - Quinüklidin-3-ol  - 25
2933.39.99.00.21  - - - - Piperidin türevleri - 25
2933.39.99.00.22  - - - - Tropikamid - 25
2933.39.99.00.23  - - - -  Alphaprodine - 25
2933.39.99.00.24  - - - -  Pethidine intermediate B - 25
2933.39.99.00.25  - - - -  Pethidine intermediate C - 25
2933.39.99.00.26  - - - -  Phenazocine - 25
2933.39.99.00.27  - - - -  Remifentanil - 25
2933.39.99.00.39  - - - -  Diğerleri - 25
   - Kinolin veya izokinolin halka sistemleri (hidrojenle doymuş olsun     
     olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):    
2933.41  - - Levorfanol (INN) ve tuzları :    
2933.41.00.00.11  - - - Levorfanol (INN) - 25
2933.41.00.00.12  - - - Levorfanolun tuzları - 25
2933.49  - - Diğerleri:    
   - - - Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türevleri:    
2933.49.10.00.11  - - - - Diiyodhidroksi -8- kinolin - 25
2933.49.10.00.12  - - - -  İyodklorhidrokin (5-klor-8-hidroksi-7-iyodkinolin- ) - 25
2933.49.10.00.19  - - - - Kinolinin diğer halojen türevleri - 25
2933.49.10.00.21  - - - - Kinolinin karboksilik asit türevleri - 25
2933.49.30.00.00  - - - Dekstrometorfan (INN) ve tuzları - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.49.90.00.11  - - - - Kinolin - 25
2933.49.90.00.12  - - - - İzokinolin - 25
2933.49.90.00.13  - - - - Metilkinolin  - 25
2933.49.90.00.14  - - - - İzobutilkinolin - 25
2933.49.90.00.15  - - - - İzopropilkinolin - 25
2933.49.90.00.16  - - - - Tetrametilhidrokinolin - 25
2933.49.90.00.17  - - - - Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit) - 25
2933.49.90.00.18  - - - - Oktaverin - 25
2933.49.90.00.21  - - - - 6,7-dimetoksi-1-(3,4,5-trietoksifenil) izokinolin - 25
2933.49.90.00.29  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında bir pirimidin halkası (doymuş olsun olmasın) veya     
     piperazin halkası olan bileşikler :    
2933.52.00.00.00  - - Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları  - 20
2933.53  - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN),    
       butalbital(INN), butobarbital, siklobarbital (INN),    
       metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital(INN),    
       sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN);    
       bunların tuzları:    
   - - - Fenobarbital (INN), barbital (INN) ve tuzları :    
2933.53.10.00.11  - - - - Fenobarbital (INN) - 20
2933.53.10.00.12  - - - - Fenobarbital sodyum tuzu - 20
2933.53.10.00.19  - - - - Fenobarbitalin diğer tuzları  - 20
2933.53.10.00.21  - - - - Barbital (INN) - 20
2933.53.10.00.22  - - - - Barbitalin  tuzları - 20
   - - - Diğerleri :    
2933.53.90.00.11  - - - - Butabarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.12  - - - - Pentobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.13  - - - - Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit) - 20
2933.53.90.00.14  - - - - Amobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.15  - - - - Siklobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.16  - - - - Metilfenobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.17  - - - - Sekbutabarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.18  - - - - Sekobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.21  - - - - Vinilbital (INN) - 20
2933.53.90.00.22  - - - - Butalbital(INN) - 20
2933.53.90.00.29  - - - - Diğerleri - 20
2933.54  - - Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ;     
       bunların tuzları :    
2933.54.00.00.11  - - -  Zopiklon (INN) - 20
2933.54.00.00.12  - - -  Mephobarbital (Prominal) (INN) - 20
2933.54.00.00.13  - - -  Methobarbital (Metil amino) (INN) - 20
2933.54.00.00.14  - - -  Proxibarbal (INN) - 20
2933.54.00.00.15  - - - Thiopental Na (INN)  - 20
2933.54.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
2933.55  - - Loprazolam(INN), meklokualon(INN), metakualon (INN) ve    
       zipeprol(INN); bunların tuzları:    
2933.55.00.00.11  - - -  Loprazolam (INN) - 25
2933.55.00.00.12  - - -  Zipeprol (INN) - 25
2933.55.00.00.13  - - - Meklokualon (INN)  - 25
2933.55.00.00.14  - - - Metakualon (INN)  - 25
2933.55.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2933.59  - - Diğerleri:    
2933.59.10.00.00  - - - Diazinon (ISO) - 25
2933.59.20.00.00  - - - 1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.59.95.00.11  - - - - Piperazin (dietilendiamin) - 25
2933.59.95.00.12  - - - - Piperazin hekzahidrat - 25
2933.59.95.00.13  - - - - Piperazin hidroklorür - 25
2933.59.95.00.14  - - - - Piperazin fosfat - 25
2933.59.95.00.15  - - - - Piperazin adipat - 25
2933.59.95.00.16  - - - - Piperazin sitrat - 25
2933.59.95.00.17  - - - - Piperazin kalsiyum edatat - 25
2933.59.95.00.18  - - - - Piperazin tartarat - 25
2933.59.95.00.21  - - - - 1-Amino-4-metilpiperazin - 25
2933.59.95.00.22  - - - - 2,5-Dimetil piperazin - 25
2933.59.95.00.23  - - - - BZP (1-benzylpiperazine) - 25
2933.59.95.00.28  - - - - Piperazinin diğer tuz ve türevleri - 25
2933.59.95.00.31  - - - - Siprofloksasin - 25
2933.59.95.00.32  - - - - Pyrazophos - 25
2933.59.95.00.38  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası     
     (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.61.00.00.00  - - Melamin - 25
2933.69  - - Diğerleri:    
   - - - Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO), hekzahidro 1,3,5 trinitro    
          1,3,5 triazin (hekzojen, trimetilentrinitramin) :    
2933.69.10.10.00  - - - - Hekzojen  (trimetilentrinitramin)  - 15
   - - - - Diğerleri    
2933.69.10.90.11  - - - - - Atrazin - 25
2933.69.10.90.12  - - - - - Propazin - 25
2933.69.10.90.13  - - - - - Simazin - 25
   - - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin), 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis 
         (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol:
2933.69.40.10.00  - - - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) - 15
2933.69.40.20.00  - - - - 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.69.80.00.11  - - - - Siyanitrik asit - 25
2933.69.80.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Laktamlar:    
2933.71.00.00.00  - - Epsilon -kaprolaktam (6 -hekzanelaktam) - 15
2933.72   - - Klobazam(INN) ve metiprilon (INN) :    
2933.72.00.00.11  - - - Klobazam (INN) - 15
2933.72.00.00.12  - - - Metiprilon (INN) - 15
2933.79  - - Diğer laktamlar :    
2933.79.00.00.11  - - - İzatin  - 15
2933.79.00.00.12  - - - 2-Hidroksikinolin (karbostiril) - 15
2933.79.00.00.19  - - - Diğer laktamlar - 15
   -  Diğerleri :    
2933.91  - - Alprazolam(INN), camazepam(INN),klordiazepoksit (INN)    
       klonezepam(INN),klorazepate, delorazepam (INN),     
      diazepam (INN),estazolam (INN), etil loflazepate (INN),    
       fludiazepam (INN), flunitrazepam(INN),flurazepam (INN),    
       halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN),    
       mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam(INN),    
        nimetazepam(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN),    
       okzazepam (INN), pinazepam(INN), prazepam(INN),    
        provaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) ve    
       triazolam (INN); bunların tuzları:    
2933.91.10.00.00  - - - Klordiazepoksit (INN) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.91.90.00.11  - - - - Alprazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.12  - - - - Camazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.13  - - - - Klonezepam(INN) - 25
2933.91.90.00.14  - - - - Klorazepate  - 25
2933.91.90.00.15  - - - - Delorazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.16  - - - - Diazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.17  - - - - Estazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.18  - - - - Etil loflazepate (INN) - 25
2933.91.90.00.21  - - - - Fludiazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.22  - - - - Flunitrazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.23  - - - - Flurazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.24  - - - - Halazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.25  - - - - Lorazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.26  - - - - Lormetazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.27  - - - - Mazindol (INN) - 25
2933.91.90.00.28  - - - - Medazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.31  - - - - Midazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.32  - - - - Nimetazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.33  - - - - Pinazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.34  - - - - Prazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.35  - - - - Provaleron (INN) - 25
2933.91.90.00.36  - - - - Temazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.37  - - - - Tetrazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.38  - - - - Triazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.41  - - - - Nitrazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.42  - - - - Nordazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.43  - - - - Okzazepam (INN) - 25
2933.92.00.00.00  - - Azinfos-metil (ISO) - 25
2933.99  - - Diğerleri:    
   - - - İndol, skatol (3 -metilindol), azepetin (6-allil -6, 7-dihidro -5 H -dibenzo    
       (c,e), azepin),  fenindamin  (INN) ve bunların tuzları; imipramin     
       hidroklorür (INNM):    
   - - - - İndol, skatol (3-metilindol) :    
2933.99.20.10.11  - - - - - İndol ve tuzları - 50
2933.99.20.10.12  - - - - - Skatol ve tuzları - 50
   - - - - Diğerleri :    
2933.99.20.90.11  - - - - - Azepetin ve tuzları - 25
2933.99.20.90.12  - - - - - Fenindamin ve tuzları - 25
2933.99.20.90.13  - - - - - İmipramin hidroklorür - 25
2933.99.20.90.19  - - - - - Diğerleri - 25
2933.99.50.00.00  - - - 2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol - 25
   - - - Diğerleri:    
2933.99.80.10.00  - - - - Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol ) - 25
   - - - - Diğerleri :    
2933.99.80.90.14  - - - - - Monoazepinler - 25
2933.99.80.90.15  - - - - - Diazepinler - 25
2933.99.80.90.16  - - - - - Buspiron (INN) - 25
2933.99.80.90.17  - - - - - WY 3185 (Okzazepam intermedia) - 25
2933.99.80.90.18  - - - - - WY 4088 (Propozepam intermedia) - 25
2933.99.80.90.21  - - - - - İndolasetik asit - 25
2933.99.80.90.22  - - - - - İndolbutirik asit - 25
2933.99.80.90.23  - - - - - Akridin ve türevleri   - 25
2933.99.80.90.24  - - - - - Karbazol ve türevleri - 25
2933.99.80.90.25  - - - - - Azosinler (doymuş olsun olmasın) - 25
2933.99.80.90.26  - - - - - Trihexyphenidyl (INN) - 25
2933.99.80.90.27  - - - - - Tenocyclidine (INN) - 25
2933.99.80.90.28  - - - - - Biperiden (INN) - 25
2933.99.80.90.31  - - - - - Chloramino Ketone - 25
2933.99.80.90.32  - - - - - Delta 9-Tetra hydrocannabinol - 25
2933.99.80.90.33  - - - - - Rolicyclidine (INN) - 25
2933.99.80.90.34  - - - - - Etrytamine (INN) - 25
2933.99.80.90.35  - - - - - Zolpidem tartrate  - 25
2933.99.80.90.36  - - - - - Azinphos-ethyl - 25
2933.99.80.90.37  - - - - - Chlorfenapyr - 25
2933.99.80.90.38  - - - - - Maleic hidrazin - 25
2933.99.80.90.41  - - - - - Tris-aziridinyl-phosphinoxide - 25
2933.99.80.90.43  - - - - - Benzidamin - 25
2933.99.80.90.44  - - - - - Benzidamin hidroklorür - 25
2933.99.80.90.45  - - - - - Triptofan - 25
2933.99.80.90.49  - - - - - Diğerleri - 25
       
29.34 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun     
  olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:    
2934.10  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası     
     (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler :    
2934.10.00.00.11  - - Ultraseptil - 25
2934.10.00.00.12  - - Sibazol - 25
2934.10.00.00.13  - - 4-Tiazolin (dihidrotiazol) - 25
2934.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2934.20  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol    
     halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla     
     halkalanmamış) :    
   - - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür ; merkaptobenzotiazol     
       (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları :    
2934.20.20.00.11  - - - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür - 25
2934.20.20.00.12  - - - Merkaptobenzotiazol (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları - 25
2934.20.80.00.00  - - Diğerleri - 25
2934.30  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası    
     (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalan-    
     mamış):    
   - - Tietilperazin (INN); tioridazin (INN) ve tuzları :    
2934.30.10.00.11  - - - Tietilperazin - 25
2934.30.10.00.12  - - - Tioridazin  - 25
2934.30.10.00.13  - - - Tioridazin tuzları - 25
2934.30.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri:    
2934.91  - - Aminorex(INN), brotizolam (INN), clotizepam(INN),    
      cloxazolam(INN), dextromoramide(INN), haloxazolam(INN),    
      ketazolam(INN), mesocarb(INN), oxazolam(INN), pemoline(INN),    
      phendimetrazine(INN), phenmetrazine(INN) ve sufentanil(INN);     
      bunların tuzları :    
2934.91.00.00.11  - - - Aminorex (INN)  - 15
2934.91.00.00.12  - - - Brotizolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.13  - - - Clotiazepam (INN)  - 15
2934.91.00.00.14  - - - Cloxazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.15  - - - Dextromoramide  (INN)  - 15
2934.91.00.00.16  - - - Haloxazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.17  - - - Ketazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.18  - - - Mesocarb (INN)  - 15
2934.91.00.00.21  - - - Oxazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.22  - - - Pemoline (INN) - 15
2934.91.00.00.23  - - - Phendimetrazine (INN)  - 15
2934.91.00.00.24  - - - Sufentanil (INN)  - 15
2934.91.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
2934.99  - - Diğerleri:    
   - - - Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları;     
         Furazolidion(INN); 7-Aminosefalosporanik asit; (6 R,7R)-3-asetoksimetil-    
         7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido -8-oxo- 5-thia-1-azasiklo[4.2.0]    
         oct-2-ene-2-karboksilik asidin esterleri ve tuzları; 1-[2- (1,3-Dioksan-2-yl)    
         etil]-2-metilpridinyum bromür:    
   - - - - Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :    
2934.99.60.10.11  - - - - - Klorprotiksen - 25
2934.99.60.10.12  - - - - - Tenalidin - 25
2934.99.60.10.13  - - - - - Tenalidin tartaratları ve maleatları - 25
2934.99.60.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri :    
2934.99.90.10.00  - - - - Sültonlar ve sültamlar - 15
2934.99.90.20.00  - - - - Tiofen - 25
   - - - -  Monotinler; Nükleik asit ve tuzları :    
2934.99.90.30.11  - - - - - Monotinler - 25
2934.99.90.30.12  - - - - - Nükleik asit ve tuzları  - 25
   - - - - Diğerleri :    
2934.99.90.90.11  - - - - - Nitrofurazon - 15
2934.99.90.90.12  - - - - - Morfolin propiyonitril - 15
2934.99.90.90.13  - - - - - Tiyokonazol - 15
2934.99.90.90.14  - - - - - Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)    
             '-one-2,2-dioksit potasyum tuzu) - 15
2934.99.90.90.15  - - - - - Chlozolinate - 15
2934.99.90.90.21  - - - - - Aspartam Asesülfam Tuzu - 15
2934.99.90.90.22  - - - - - Tianeptine ve tuzları  - 15
2934.99.90.90.23  - - - - - Thiofentanyl - 15
2934.99.90.90.27  - - - - - Diğerleri - 15
       
29.35 Sülfonamidler:    
2935.10.00.00.00  - N-Metiylperfluorooktan sülfonamid - 15
2935.20.00.00.00  - N-Etilperfluorooktan sülfonamid - 15
2935.30.00.00.00  - N-Etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid - 15
2935.40.00.00.00  - N-(2-Hidroksietil)-N-metilperfluorooktan sülfonamid - 15
2935.50.00.00.00  - Diğer perfluorooktan sülfonamidler - 15
2935.90  - Diğerleri:    
2935.90.30.00.00  - - 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto    
      [1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) - 15
   - - Diğerleri :    
2935.90.90.00.11 - - - Sülfodiazin - 15
2935.90.90.00.12 - - - Sülfatiazol - 15
2935.90.90.00.13 - - - o-Toluen sülfonamid - 15
2935.90.90.00.14 - - - p-Sülfamilbenzamin - 15
2935.90.90.00.15 - - - p-Aminobenzensülfonamid - 15
2935.90.90.00.16 - - - Sülfopirin - 15
2935.90.90.00.17 - - - Sülfomerazin - 15
2935.90.90.00.18 - - - Sodyum sülfadimiden - 15
2935.90.90.00.21 - - - Sulfametoksazol - 15
2935.90.90.00.22 - - - Sülfizokzazol - 15
2935.90.90.00.23 - - - Asetilsülfizokzazol - 15
2935.90.90.00.29 - - - Diğerleri - 15
       
        XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR    
       
29.36 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edil-    
  miş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak    
  kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları    
  (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :    
   - Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):    
2936.21  - - Vitamin A ve türevleri :    
2936.21.00.00.11  - - - Vitamin A  - 5
2936.21.00.00.12  - - - Vitamin A  asetat - 5
2936.21.00.00.13  - - - Vitamin A  propiyonat - 5
2936.21.00.00.14  - - - Vitamin A  palmitat - 5
2936.21.00.00.15  - - - Vitamin A  asit (retinoik asit) - 5
2936.21.00.00.19  - - - Vitamin A 'nın diğer türevleri  - 5
2936.22  - - Vitamin B1 ve türevleri :    
2936.22.00.00.11  - - - Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin] - 5
2936.22.00.00.12  - - - Tiyamin hidroklorür - 5
2936.22.00.00.13  - - - Tiyamin mononitrat - 5
2936.22.00.00.19  - - - Vitamin B 1'in diğer türevleri - 5
2936.23  - - Vitamin B2 ve türevleri :    
2936.23.00.00.11  - - - Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] - 5
2936.23.00.00.12  - - - Riboflavin 5'-ortofosforik esteri - 5
2936.23.00.00.13  - - - Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları - 5
2936.23.00.00.19  - - - Vitamin B 2'nin diğer türevleri - 5
2936.24  - - D - veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini)    
       ve türevleri :    
2936.24.00.00.11  - - - D-veya DL-Pantotenik asit - 5
2936.24.00.00.12  - - - Sodyum pantotanat - 5
2936.24.00.00.13  - - - Kalsiyum pantotanat - 5
2936.24.00.00.19  - - - Vitamin B 3 veya B 5'in diğer türevleri  - 5
2936.25  - - Vitamin B 6 ve türevleri :    
2936.25.00.00.11  - - - Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol] - 5
2936.25.00.00.12  - - - Piridoksin hidroklorür - 5
2936.25.00.00.19  - - - Vitamin B 6'nın diğer türevleri - 5
2936.26  - - Vitamin B 12 ve türevleri :    
2936.26.00.00.11  - - - Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]  - 5
2936.26.00.00.12  - - - Hidroksi kobalamin - 5
2936.26.00.00.19  - - - Vitamin B 12'nin diğer türevleri - 5
2936.27  - - Vitamin C ve türevleri :    
2936.27.00.00.11  - - - Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ] - 5
2936.27.00.00.12  - - - Sodyum askorbat - 5
2936.27.00.00.13  - - - Kalsiyum askorbat - 5
2936.27.00.00.19  - - - Vitamin C'nin diğer türevleri - 5
2936.28  - - Vitamin E ve türevleri :    
2936.28.00.00.11  - - - Vitamin E (tokoferol) - 5
2936.28.00.00.12  - - - Tokoferil asetat - 5
2936.28.00.00.13  - - - Disodyum tokoferil fosfat - 5
2936.28.00.00.19  - - - Vitamin E'nin diğer türevleri - 5
2936.29  - - Diğer vitaminler ve türevleri:    
   - - - Vitamin B 9 ve türevleri :    
2936.29.00.00.11  - - - - Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] - 5
2936.29.00.00.12  - - - - Vitamin B 9'un türevleri - 5
   - - - Vitamin H ve türevleri :    
2936.29.00.00.21  - - - - Vitamin H (biyotin) - 5
2936.29.00.00.22  - - - - Vitamin H'nin türevleri - 5
   - - - Diğerleri :    
2936.29.00.00.31  - - - - Vitamin K (fitomenadion (INN) ) - 5
2936.29.00.00.32  - - - - Vitamin K'nın türevleri - 5
2936.29.00.00.33  - - - - Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) - 5
2936.29.00.00.34  - - - - Nikotinik asit (INN) - 5
2936.29.00.00.39  - - - - Vitamin PP'nin diğer türevleri - 5
2936.29.00.00.41  - - - - Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ] - 5
2936.29.00.00.42  - - - - Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)    - 5
2936.29.00.00.43  - - - - Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol)  - 5
2936.29.00.00.44  - - - - Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol) - 5
2936.29.00.00.45  - - - - Vitamin D'nin türevleri - 5
2936.29.00.00.46  - - - - Vitamin A+D3 - 5
2936.29.00.00.49  - - - - Diğer vitaminler ve türevleri - 5
2936.90  - Diğerleri (tabii konsantreler dahil):    
2936.90.00.10.00  - - Provitaminler (karışık olmayanlar) - 5
   - - Diğerleri :    
2936.90.00.90.11  - - - A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri - 5
2936.90.00.90.19  - - - Diğer tabii konsantreler - 5
2936.90.00.90.29  - - - Diğerleri - 5
  ,    
29.37 Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve     
  leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların     
  öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler    
  (structural analogues), tadil edilmiş zincir  polipeptidler (chain     
  modified polypeptides) dahil :    
   - Polipeptid hormonları, protein hormonları ve glikoprotein    
     hormonları, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:    
2937.11.00.00.00  - -Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler Gr 5
2937.12  - -Ensülin ve tuzları :    
2937.12.00.10.00  - - - Ensülin Gr Muaf
2937.12.00.20.00  - - - Ensülin  tuzları Gr 5
   - - Diğerleri :    
2937.19.00.00.11  - - - Hipofiz ön lobu hormonları Gr 5
2937.19.00.00.12  - - - Hipofiz arka lobu hormonları Gr 5
2937.19.00.00.19  - - - Diğerleri Gr 5
  -Steroidal hormonlar, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:    
2937.21  - - Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve    
       prednizolon (dehidrohidrokortizon) :    
2937.21.00.00.11  - - - Kortizon Gr 5
2937.21.00.00.12  - - - Hidrokortizon Gr 5
2937.21.00.00.13  - - - Prednizon (dehidrokortizon) Gr 5
2937.21.00.00.14  - - - Prednizolon (dehidrohidrokortizon) Gr 5
2937.22.00.00.00  - - Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri Gr 5
   - - Ostrojenler ve projestojenler :    
2937.23.00.00.11  - - - Ostrojenler Gr 5
2937.23.00.00.12  - - - Projestojenler (Over hormonlar) Gr 5
   - - Diğerleri :    
2937.29.00.00.11  - - - Adrenal hormonları Gr 5
2937.29.00.00.12  - - - Testiküler hormonları Gr 5
2937.29.00.00.19  - - - Diğerleri Gr 5
2937.50.00.00.00  - Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler,    
     bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler Gr 5
2937.90.00.00.00  - Diğerleri Gr 5
       
      XII. GLİKOZİTLER VE ALKALOİDLER (TABİİ VEYA    
            SENTEZ YOLU İLE ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI,     
            ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ    
       
29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların     
  tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:    
2938.10  - Rutosid (rutin) ve türevleri :    
2938.10.00.00.11  - - Rutosid (rutin) - 5
2938.10.00.00.12  - - Rutosid türevleri - 5
2938.90  - Diğerleri:    
   - - Dijital glikozitler :    
2938.90.10.00.11  - - - Dijitoksin   - 5
2938.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 5
2938.90.30.00.00  - - Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar - 5
   - - Diğerleri :    
2938.90.90.10.00  - - - Saponinler - 25
   - - - Diğerleri :    
2938.90.90.90.11  - - - - Strofantin - 5
2938.90.90.90.12  - - - - Arbutin - 5
2938.90.90.90.13  - - - - Amigdalin  - 5
2938.90.90.90.14  - - - - Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) - 5
2938.90.90.90.15  - - - - Steviol glikozitler - 5
2938.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 5
       
29.39 Alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş),    
  bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:    
   - Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları    
2939.11  - - Haşhaş sapı konsantreleri; buprenorfin(INN), kodein,    
    dihidrokodein(INN), etil morfin, etorfin(INN), eroin,    
    hidrokodon (INN) hidromorfin(INN), morfin, nikomorfin(INN),    
    oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin (INN), tebakon(INN)     
     ve tebain; bunların tuzları :    
2939.11.00.00.11  - - - Haşhaş sapı konsantreleri - 15
2939.11.00.00.12  - - - Morfin - 15
2939.11.00.00.13  - - - Diasetil morfin (eroin) - 15
2939.11.00.00.14  - - - Etil morfin - 15
2939.11.00.00.15  - - -  Kodein - 15
2939.11.00.00.16  - - - Tebain - 15
2939.11.00.00.17  - - - Buprenorphine (INN) - 15
2939.11.00.00.18  - - -  Dihydrokodeine (INN) - 15
2939.11.00.00.21  - - - Etorphine (INN) - 15
2939.11.00.00.22  - - - Hydrocodone  (INN) - 15
2939.11.00.00.23  - - - Hydromorphone (INN) - 15
2939.11.00.00.24  - - - Nicomorphine  (INN) - 15
2939.11.00.00.25  - - - Oxycodone(INN) - 15
2939.11.00.00.26  - - - Oxymorphone (INN) - 15
2939.11.00.00.27  - - - Pholcodine (INN) - 15
2939.11.00.00.28  - - - Thebacon (INN) - 15
2939.11.00.00.31  - - - Morfin sülfat - 15
2939.11.00.00.32  - - - Morfin hidroklorür - 15
2939.11.00.00.39  - - - Diğerleri - 15
2939.19  - - Diğerleri :    
2939.19.00.00.11  - - - Narsein - 15
2939.19.00.00.12  - - - Narkotin (noskapin (INN) ) - 15
2939.19.00.00.13  - - - Papaverin - 15
2939.19.00.00.14  - - - Apomorfin - 15
2939.19.00.00.15  - - - Oripavine - 15
2939.19.00.00.16  - - - Acetorphine - 15
2939.19.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
2939.20  - Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri: bunların tuzları    
   - - Kinin ve tuzları:    
2939.20.00.10.11  - - - Kinin - Muaf
2939.20.00.10.12  - - - Kinin sülfat - Muaf
2939.20.00.10.19  - - - Diğerleri - Muaf
   - - Diğerleri :    
2939.20.00.90.11  - - - Barbiturate de kinidin - 15
2939.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 15
2939.30  - Kafein ve tuzları :    
2939.30.00.00.11  - - Kafein  - 15
2939.30.00.00.12  - - Kafein  tuzları - 15
   - Efedrinler ve tuzları :    
2939.41  - - Efedrin ve tuzları :    
2939.41.00.00.11  - - - Efedrin - 15
2939.41.00.00.12  - - - Efedrin hidroklorür - 15
2939.41.00.00.19  - - - Efedrinin diğer tuzları - 15
2939.42  - - Pseudoefedrin (INN) ve tuzları :    
2939.42.00.00.11  - - - Pseudoefedrin - 15
2939.42.00.00.12  - - - Pseudoefedrinin tuzları - 15
2939.43  - -Kathin (INN) ve tuzları :    
2939.43.00.00.11  - - - Katin (INN)  - 15
2939.43.00.00.12  - - - Katinin tuzları - 15
2939.44.00.00.00  - - Norephedrine ve bunların tuzları - 15
2939.49  - - Diğerleri :    
2939.49.00.00.11  - - - Metilefedrin - 15
2939.49.00.00.13  - - - Metanfetamin  - 15
2939.49.00.00.15  - - - Barbexaclon - 15
2939.49.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Teofilin ve aminofilin (teofilin -etilendiamin) ve bunların türev-    
      leri, tuzları:    
2939.51  - - Fenetilin (INN) ve tuzları :    
2939.51.00.00.11  - - - Fenetilin (INN) - 15
2939.51.00.00.12  - - - Fenetilinin tuzları - 15
2939.59  - - Diğerleri :    
2939.59.00.00.11  - - - Teofilin ve aminofilin ve tuzları  - 15
2939.59.00.00.12  - - - Dimenhidrinat - 15
2939.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların     
     tuzları :    
2939.61.00.00.00  - - Ergometrin (INN) ve tuzları - 15
2939.62.00.00.00  - - Ergotamin (INN) ve tuzları - 15
2939.63.00.00.00  - - Liserjik asit ve tuzları - 15
2939.69  - - Diğerleri :    
2939.69.00.00.11  - - - Ergokristin - 15
2939.69.00.00.12  - - - Ergotoksin - 15
2939.69.00.00.13  - - - Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları - 15
2939.69.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar:    
2939.71  - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN),    
      metamfetamin racemate; bunların tuzları, esterleri ve diğer    
      türevleri:    
   - - - Kokain ve tuzları:    
2939.71.00.00.11  - - - - Ham kokain - 15
   - - - - Diğerleri :    
2939.71.00.00.21  - - - - - Ekgonin - 15
2939.71.00.00.22  - - - - - Levometanfetamin  - 15
2939.71.00.00.23  - - - - - Metamfetamin (INN) - 15
2939.71.00.00.24  - - - - - Metamfetamin racemate - 15
2939.71.00.00.29  - - - - - Diğerleri - 15
2939.71.00.00.39  - - - Diğerleri - 15
2939.79  - - Diğerleri: - 15
2939.79.00.10.00  - - - Teobramin - 15
   - - - Diğerleri :    
2939.79.00.90.11  - - - - Piperin - 15
2939.79.00.90.12  - - - - Atropin - 15
2939.79.00.90.13  - - - - Homatropin - 15
2939.79.00.90.14  - - - - Pilokarpin - 15
2939.79.00.90.15  - - - - Hiyosiyamin - 15
2939.79.00.90.16  - - - - Ezerin - 15
2939.79.00.90.17  - - - - Hiyosin (skopolamin) - 15
2939.79.00.90.18  - - - - Rezerpin  - 15
2939.79.00.90.21  - - - - Teobromin türevleri - 15
2939.79.00.90.22  - - - - Psilocybine - 15
2939.79.00.90.23  - - - - Psicain Neu - 15
2939.79.00.90.29  - - - - Diğerleri - 15
2939.80.00.00.00  - Diğerleri  - 15
                          XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER    
       
29.40 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz    
  hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları     
   (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):    
2940.00.00.00.11  - Ramnoz, rafinoz, mannoz - 35
2940.00.00.00.12  - Maltilol ((α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol) - 35
2940.00.00.00.13  - Laktilol ((4-O-β-D-Galaktopiranozil-D-glusitol) - 35
2940.00.00.00.14  - İzomalt - 35
2940.00.00.00.18  - Diğerleri - 35
       
29.41 Antibiyotikler:    
2941.10  - Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların     
     tuzları :    
   - - Amoksilin (INN) ve tuzları :    
2941.10.00.00.11  - - - Amoksilin trihydrate - Muaf
2941.10.00.00.12  - - - Amoksilin anhydrous - Muaf
2941.10.00.00.13  - - - Amoksilin sodium - Muaf
2941.10.00.00.19  - - - Amoksilinin diğer tuzları - Muaf
   - - Ampisilin (INN), metampisilin (INN), pivampisilin(INN) ve bunların tuzları :    
2941.10.00.00.21  - - - Ampisilin trihydrate - Muaf
2941.10.00.00.22  - - - Ampisilin anhydrous - Muaf
2941.10.00.00.23  - - - Ampisilin sodium - Muaf
2941.10.00.00.24  - - - Steril ampisilin sodium - Muaf
2941.10.00.00.25  - - - Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri - Muaf
2941.10.00.00.29  - - - Diğerleri - Muaf
   - - Diğerleri :    
2941.10.00.00.31  - - - Azidocillin sodium - Muaf
2941.10.00.00.32  - - - Piperacillin monohydrate - Muaf
2941.10.00.00.33  - - - Indanyl carbenicillin sodium - Muaf
2941.10.00.00.34  - - - Sultamycillin tosylat - Muaf
2941.10.00.00.35  - - - Sultamycillin base - Muaf
2941.10.00.00.39  - - - Diğerleri - Muaf
2941.20  - Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları:    
2941.20.30.00.00  - - Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları - Muaf
2941.20.80.00.00  - - Diğerleri - Muaf
2941.30  - Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları :    
2941.30.00.00.11  - - Tetrasiklin  - Muaf
2941.30.00.00.12  - - Tetrasiklin HCI - Muaf
2941.30.00.00.13  - - Tetrasiklin phosphate - Muaf
2941.30.00.00.14  - - Oxytetrasiklin - Muaf
2941.30.00.00.15  - - Oxytetrasiklin HCI - Muaf
2941.30.00.00.16  - - Chlortetrasiklin - Muaf
2941.30.00.00.17  - - Chlortetrasiklin HCI - Muaf
2941.30.00.00.19  - - Diğerleri - Muaf
2941.40  - Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları :    
2941.40.00.00.11  - - Kloramfenikol - Muaf
2941.40.00.00.12  - - Kloramfenikol palmitat - Muaf
2941.40.00.00.13  - - Kloramfenikol pentatonat - Muaf
2941.40.00.00.19  - - Diğerleri - Muaf
2941.50  - Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları :    
2941.50.00.00.11  - - Erithromisin - Muaf
2941.50.00.00.12  - - Erithromisin estolate - Muaf
2941.50.00.00.13  - - Erithromisin ethyl succinate - Muaf
2941.50.00.00.14  - - Erithromisin stearate - Muaf
2941.50.00.00.19  - - Diğerleri - Muaf
2941.90  - Diğerleri :    
2941.90.00.00.11  - - Tirotrisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.12  - - Basitrasin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.13  - - Neomisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.14  - - Polimiksin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.15  - - Kanomisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.16  - - Viomisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.17  - - Sikloserin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.18  - - Kolimisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.21  - - Groseofülvin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.22  - - Gentamisin - Muaf
2941.90.00.00.23  - - Gentamisin sülfat - Muaf
2941.90.00.00.29  - - Gentamisin'in diğer türevleri;bunların tuzları  - Muaf
2941.90.00.00.31  - - Linkomisin  - Muaf
2941.90.00.00.32  - - Linkomisin HCI - Muaf
2941.90.00.00.39  - - Linkomisin'in diğer türevleri;bunların tuzları  - Muaf
2941.90.00.00.41  - - Rifampisin - Muaf
2941.90.00.00.42  - - Rifampisin'in türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.43  - - Sefradin - Muaf
2941.90.00.00.44  - - Sefradin monohidrat - Muaf
2941.90.00.00.45  - - Sefaleksin monohidrat - Muaf
2941.90.00.00.46  - - Sefradoksil monohidrat  - Muaf
2941.90.00.00.47  - - Sefuroksim aksetil - Muaf
2941.90.00.00.48  - - Diğer sefalosporinler ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.51  - - Netilmisin sülfat - Muaf
2941.90.00.00.59  - - Diğerleri - Muaf
2942.00 Diğer organik bileşikler :    
2942.00.00.00.11 - Keten - 15
2942.00.00.00.12 - Difenilketen - 15
2942.00.00.00.19 - Diğer ketenler - 15
2942.00.00.00.21 - Bakır asetoarsenit - 15
2942.00.00.00.29 - Diğer organik bileşikler - 15

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581856 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581856 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?