2/97 SAYILI AT-TÜRKİYE ORTAKLIK

-Ortaklık Konseyi-

Ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin Topluluk mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kurallarını belirleyen

2/97 SAYILI AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ KARARI


AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ,

Gümrük Birliği'nin son aşamasının uygulanmasına yönelik olan AT-Türkiye Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı ve özellikle anılan Kararın 8.2 Maddesi çerçevesinde,

1/95 sayılı Kararın 8 inci Maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının hükümleri gereğince, Türkiye tarafından iç hukuka dahil edilecek olan ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin Topluluk mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve detaylı kurallarının belirlenmesinin gerektiğini gözönüne alarak,

AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR:


Madde 1-1. Bu Kararın II Nolu Ekinde, Topluluğun, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat listesi yer almaktadır.

2. Türkiye tarafından uyumlaştırılacak olan AT teknik mevzuatı, aşağıda belirtilen koşullarda Türkiye"nin iç mevzuatına dahil edilecektir:

a) AET veya AT Regülasyonları, benzer bir mevzuat ile olduğu gibi iç mevzuata dahil edilecek,

b) AET veya AT Direktifleri, benzer bir mevzuat ile iç mevzuata dahil edilecek, ancak, uygulama şekli ve yöntemi, Türk yetkili mercilerinin seçimine bırakılacaktır.

Listede yer alan mevzuat, listede aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, Ek I’ de belirtilen yatay adaptasyonlara tabi olacaktır.

Madde 2-

 

Bu Karar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Karar, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren geçerlidir.

Brüksel’de İmzalanmıştır,

EK 1

GİRİŞ

Listede yer alan mevzuat hükümleri, listede aksi bir hüküm bulunmadıkça, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak uygulanacaktır. Listede yer alan herhangi bir mevzuat hakkında özel bir hüküm bulunması halinde, bu hüküm, sözkonusu mevzuatla ilgili bölümde belirtilmektedir.

Listede belirtilen mevzuat;

- başlangıç hükümleri (preambles),

- Topluluk mevzuatını uygulamakla yükümlü olan ülkeler (addressees),

- AT ülkeleri ve dillerine yapılan atıflar,

- AT üyelerinin, bunların kamu ve özel kuruluşlarının, kişilerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine yapılan atıflar

-bilgilendirme ve bildirim faaliyetlerine yapılan atıflar

gibi Topluluğun hukuk sistemine ait kavram ve prosedürlere refere edildiği takdirde ve listede aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki yatay adaptasyonlar uygulanacaktır:

1. MEVZUATIN GİRİŞ BÖLÜMLERİ:

Mevzuatın başlangıç hükümleri, 1/95 sayılı Karar çerçevesinde Türkiye tarafından uygulanmayacaktır. Sözkonusu hükümler, ilgili mevzuat hükümlerinin 1/95 çerçevesinde yorumlanması ve uygulanmasında, gerekli olduğu ölçüde geçerli olacaktır.

2. AT KOMİTELERİ HAKKINDA HÜKÜMLER:

Listede yer alan mevzuatta atıfta bulunulan AT Komitelerine ilişkin prosedürler, kurumlar ve diğer hükümler, 1/95 sayılı Kararın 60. Maddesinde ele alınmıştır.

3. TOPLULUK MEVZUATININ ADAPTE/TADİL EDİLMESİNE İLİŞKİN PROSEDÜRLER:

Listede yer alan mevzuatın, sözkonusu mevzuatın kabulü, kapsamının genişletilmesi veya tadil edilmesine ilişkin AT prosedürlerini öngörmesi halinde, 1/95 sayılı Kararın danışma ve karar alma mekanizmasına ilişkin prosedürler uygulanacaktır.

4. BİLGİ DEĞİŞİMİ VE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN PROSEDÜRLER:

a) Bir üye ülkenin AT Komisyonuna bilgi verdiği durumlarda, Türkiye de Komisyona bilgi verecektir.

b) Bir üye ülkenin, bir veya daha fazla üye ülkeye bilgi verdiği durumlarda, sözkonusu üye ülke bu bilgiyi, AT Komisyonuna da iletecektir.

Aynı durumda Türkiye, üye ülkelere dağıtılmak üzere Komisyona bilgi iletecektir.

c) AT Komisyonu, AT üyesi ülkelerden aldığı bilgileri Türkiye’ye iletecektir. Ek 2’de yer alan bir mevzuatın hükümlerinin tüm AT üyelerine bilgi iletilmesini öngörmemesi durumunda, bu hükümler gerekli değişiklikler yapılarak Türkiye’ye de uygulanacaktır.

d) Acil durum sebebiyle hızlı bilgi akışının öngörüldüğü alanlarda, direkt bilgi değişimini sağlayacak uygun kısmi çözümler uygulanacaktır.

e) AT Komisyonunun doğrulama veya kabul, bilgi, bildirim ve benzeri konulardaki prosedürlere ilişkin fonksiyonları, Türkiye’yi de kapsayacaktır. AT Komisyonu ve Türkiye, bu konulardaki her türlü bilgiyi birbirlerine ileteceklerdir. Bu durumda, 2, 3 ve 7. paragraflarda belirtilenler saklıdır. Bu hususlarda ortaya çıkan her türlü durum, AT-Türkiye Ortak Komitesine götürülebilir.

5. GÖZDEN GEÇİRME VE RAPOR PROSEDÜRLERİ:

Listedeki bir mevzuata göre, AT Komisyonu veya başka bir AT kurumunun rapor veya benzer bir değerlendirme notu hazırlaması gerektiğinde, bu durum Türkiye’yi de kapsayacaktır. AT Komisyonu ve Türkiye, birer örneği AT-Türkiye Ortak Komitesine de gönderilecek olan bu raporların hazırlanması sırasında danışmalarda ve bilgi alış verişinde bulunacaktır.

6. BİLGİNİN YAYIMLANMASI

a) Listedeki bir mevzuata göre, bir AT üyesi ülkenin, keyfiyet, prosedürler vb. ile ilgili belirli bilgileri yayımlamasının gerektiği hallerde, 1/95 çerçevesinde Türkiye de bu bilgileri benzer şekilde yayımlayacaktır.

b) Listedeki bir mevzuata göre, keyfiyet, prosedürler vb.’nin AT Resmi Gazete’sinde yayımlanmasının gerektiği hallerde, bu konudaki Türkiye’ye ait bilgiler de AT Resmi Gazete’sinde yayımlanacaktır.

7. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

AT üyesi ülkelere, bunların kamu veya özel kuruluşlarına veya kişilere birbirleri ile ilgili olarak tanınan haklar veya getirilen yükümlülükler, Türkiye (gerektiğinde yetkili mercileri, kamu veya özel kuruluşları veya kişileri) için de geçerli olacak şekilde anlaşılacaktır.

8. TOPRAKLARA YAPILAN ATIFLAR:

Listedeki mevzuatta, "Topluluğa” veya “ortak pazara” ait topraklara yapılan atıflar, 1/95 sayılı Kararın amaçları gereğince, Türkiye Cumhuriyeti toprağını da kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.

9. AT ÜYESİ ÜLKE UYRUKLARINA YAPILAN ATIFLAR:

Listedeki mevzuatta, AT üyesi ülkelerin uyruklularına yapılan atıflar, 1/95 sayılı Kararın amaçları gereğince, Türkiye Cumhuriyeti uyruklularını da kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.

10. DİLLERE YAPILAN ATIFLAR:

Listedeki bir mevzuatta, AT üyesi ülkelere, bunların kamu veya özel kuruluşlarına veya kişilere, AT’nin resmi dillerinden herhangi birinin kullanılmasına ilişkin olarak hak tanındığı veya yükümlülük getirildiği hallerde, Taraflardan herhangi birinin resmi dilinin kullanılması hakkındaki benzer hak ve yükümlülüklerin, Taraflara, bunların kamu veya özel kuruluşlarına veya kişilere tanındığı veya yükümlülük getirdiği anlaşılacaktır.

11. LİSTEDEKİ MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE UYGULANMASI:

Listede belirtilen mevzuatın, yürürlüğe girme ve uygulamasına ilişkin hükümleri, 1/95 sayılı Karar çerçevesinde geçerli olmayacaktır. Bu mevzuatı yürürlüğe koyma veya uygulama konusunda Türkiye için geçerli olan zaman sınırlamaları ve tarihler hakkında 1/95 sayılı Kararın 8 (1) maddesi uygulanacaktır.

12. TOPLULUK MEVZUATINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN ÜLKELER (ADDRESSEES):

Bir Topluluk Mevzuatının üye ülkelerce uygulanacağını belirten hükümler, 1/95 sayılı Karar çerçevesinde geçerli olmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249662 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249662 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?