31 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

31 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

16.02.1989-20082 Resmi Gazete

Katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A _ % 1 VERGİ ORANINA TABİ ÜRÜNLERİN PERAKENDE SAFHADAKİ TESLİMLERİNDE GENEL VERGİ ORANI UYGULAMASI :

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, % 1 vergi oranına tabi ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 10 oranı uygulanmasını öngören 22/12/1988 gün ve 88/13601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/12/1988 günlü ve 20035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Karar ile, 13/10/1988 gün ve 88/13383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 30/12/1987 gün ve 87/12469 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (I) sayılı listenin sonuna 1 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, "Bu listenin ilk sekiz sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 10 vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır." paragrafı eklenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, (I) sayılı listenin ilk sekiz sırasında yeralan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satılmak yada satılacak ürünlerde girdi olarak kullanılmak üzere alanlara teslimi % 1 vergi oranına tabi olacaktır. Bu kapsam dışında gerçekleştirilen, yani aynen veya işlendikten sonra satışı söz konusu olmayan ve dolayısıyla nihai tüketim sonucunu doğuran ürün tesliminde ise % 10 oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK :1

Toptancı tacir tarafından götürü usule tabi bir kuruyemişçiye yapılan kuru incir teslimlerinde % 1 vergi oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK : 2

Perakendeci kuruyemişçi tarafından lokantalara yapılan kuru kayısı teslimlerinde %1 vergi oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK : 3

Hayvan yemi olarak kullanılacak fiğ'in, tohumluk olarak kullanılacak ayçekirdeğinin çiftçilere teslimlerinde % 1 vergi oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK : 4

Bir anonim şirket, işçilerine vereceği tatlıda kullanılmak üzere toptancı bir kuruyemişçiden kuru incir satın almaktadır. Bu teslimde % 10 vergi oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK : 5

Bir kamu kuruluşu, yemekhanesinde memurlara verilecek tatlıda kullanılmak üzere toptancı bir tacirden kuru üzüm satın almaktadır. Nihai tüketim sonucunu doğuran bu teslimde % 10 vergi oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK : 6

Toptancı bir tacir tarafından, satılmak üzere bir belediyenin tanzim satış mağazasına yapılan kuru üzüm tesliminde % 1 vergi oranı uygulanacaktır. Belediyenin tanzim satış mağazasında, nihai tüketici durumundaki vatandaşlara yapılan kuru üzüm teslimlerinde ise % 10 oranı uygulanacaktır.

B - İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRALAN-MASI İŞLEMİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU :

Bilindiği üzere, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemlerinde "sorumluluk" uygulaması getirilmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4_d maddesine göre vergiden müstesnadır. Dolayısıyla, bir iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde katma değer vergisi ve sorumluluk uygulamasının söz konusu olmayacağı tabiidir.

C _ DİPLOMATİK İSTİSNA :

Karşılıklılık ilkesi göz önüne alınarak İspanya'nın diplomatik istisnadan yararlandırılması uygun görülmüştür.

Buna göre adı geçen ülke;

1. 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan listeden,

2. 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin F bölümünün (a), (b) ve (c) ayrımında yer alan listelerden,
çıkarılmıştı.(*)

Tebliğ olunur.

 

 

(*) Güncelliği kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234877 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234877 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?