33 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

33 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

26.04.1989-20150 Resmi Gazete

Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A _ ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT BİLET SATIŞI K0MİS-YONLARI :

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Vergiden istisna edilen söz konusu taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonların da taşımacılık işi içinde mütalaa edilmesi gerektiğinden, uluslararası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonları, katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

Ancak, Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, söz konusu istisna, ikametgahı, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükellefler, yani Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişiler bakımından karşılıklı olmak şartıyle geçerlidir.

B _ İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR :

Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla teslimlerde, inceleme raporu ve teminat aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınır, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.000.000 liraya çıkarılmıştır.

Bu uygulama 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Gene1 Tebliğinin 6.000.000 liralık sınır dışındaki bütün hükümleri geçerli olacaktır.

C _ DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI :

PTT hizmetlerinde diplomatik istisna uygulamasından yararlanamayacak devletlerin belirlendiği 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde yer alan (a) listesinden "Belçika" çıkarılmıştır.(*)

Tebliğ olunur.

 

 

(*) Güncelliği kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260217 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260217 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?