35 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

35 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25.08.1989-20263 Resmi Gazete

Katma değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A _ İHRACAT İSTİSNASI İLE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİM-LERDEN DOĞAN VE 20.000.000 LİRAYI AŞAN İADELERDE UYGULAMA :

28. ve 33 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerine göre, ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla teslimlerden doğan ve 20.000.000 lirayı aşan iade talepleri incelemeye sevk edilmekte, ancak bu miktarı aşan kısım için teminat gösterilmesi halinde, inceleme sonucu beklenmeksizin alacağın tamamı nakten ödenmektedir.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden başlamak üzere, vergilendirme dönemleri itibariyle 20.000.000 lirayı aşan iade taleplerinde, 20.000.000 liralık kısım, teminat ve inceleme raporu aranmaksızın 28, 30 ve 33 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar esas alınarak ödenecektir. Ancak, 20.000.000 lirayı aşan miktar için teminat gösterilmesi halinde iade yapılacaktır.

Öte yandan, 20.000.000 lirayı aşan iade taleplerinin ayrıca incelenmeye sevk edileceği tabiidir.(*)

B _ TEMİNAT TUTARLARI % 10'A İNDİRİLECEK İMALATÇI VE İMALATÇI İHRACATÇILAR İLE DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

24 Ağustos 1989 tarihli ve 20262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. maddesinde değişiklik yapılmasına ve bir bend eklenmesine ilişkin Yönetmelik ile Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (bölümünde yer alan şartları topluca taşıyan imalatçı ve imalatçı-ihracatçılar ile 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan şartları taşıyan ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlıkça "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" sayılan kurumların, ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iadeleri için verecekleri teminat tutarı, iadesini istedikleri katma değer vergisinin 20.000.000 lirayı aşan kısmının % l0'u olarak belirlenmiştir.

C _ SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN VEYA KULLANAN MÜKELLEFLERİN TEMİNATLARI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM :

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. maddesinde değişiklik yapan Yönetmeliğin ve Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı vergi inceleme raporlarıyla tespit edilen mükelleflerin, bu mükelleflerin şahıs veya sermaye şirketi olmaları halinde bu şirketlerin ortaklarının ve bu mükelleflerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin vermiş oldukları teminatlar derhal paraya çevrilecektir.

Teminatın vergi aslını ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kesilecek ceza ve gecikme faizini karşılamaması halinde, vergi aslı ve cezalarının tahsili için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli tedbirler derhal alınacaktır.

Teminatları paraya çevrilen mükellefler nezdinde gerekli incelemeler süratle tamamlanacak ve inceleme raporlarının nihai sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır.

D _ SERMAYELERİNİN % 51'İ VEYA DAHA FAZLASI KAMUYA AİT KURULUŞLARIN MAHSUP İŞLEMİ :

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77. Maddesinde Değişiklik yapılmasına ve bir bend eklenmesine ilişkin Yönetmelik ile sermayelerinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların katma değer vergisi iade alacaklarının, kendilerine bağlı müessese, ortaklık veya iştiraklerin vergi borçlarına teminat ve vergi inceleme raporu aranmaksızın mahsubu imkanı getirilmiştir. Bu uygulamada kamu iktisadi teşebbüslerinin iade alacaklarının, lehine mahsup talebinde bulunulan müessese, ortaklık veya iştirak tarafından yapılan bir mal teslimi veya hizmet ifasından doğup doğmadığına bakılmayacaktır.

Ancak, mahsup işleminin yapılabilmesi için alacağın kesinleşmiş ve borcun muaccel hale gelmiş olması gerektiği tabiidir.

E _ SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANDIĞI KONUSUNDA HAKLARINDA BİR DÖNEME AİT İNCELEME RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERDE TEMİNAT UYGULAMASI :

Bu Tebliğin yayımından itibaren, haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlendiği konusunda bir vergilendirme dönemine ait inceleme raporu bulunan mükelleflerin iade talepleri ile birlikte mahsup talepleri de ancak dört kat teminat karşılığında yerine getirilecektir. Bu şekilde düzenlenmiş iki vergilendirme dönemine ait inceleme raporu bulunduğu takdirde ise teminat gösterilmiş olsa dahi inceleme sonuçlanmadan iade veya mahsup işlemi yapılmaması uygulamasına devam edilecektir.

Bu uygulama haklarında rapor düzenlenen mükelleflerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler ile bu mükelleflerin şahıs veya sermaye şirketi olmaları halinde bu şirketlerin ortakları için de geçerli olacaktır.

Öte yandan, haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda bir vergilendirme dönemine ait inceleme raporu bulunan mükelleflerin, vergilendirme dönemine ait incelemelerinin olumlu sonuçlanması halinde, bu raporların vergi dairesine intikal ettiği tarihten itibaren 4 kat teminat uygulamasından normal teminat uygulamasına (% 100) dönmeleri mümkün olabilecektir. Bu şekilde normal teminat uygulamasına dönen mükelleflerin mahsup işlemlerinde ise teminat aranmayacaktır.

28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde belirtilen şartları taşıyan imalatçı ve imalatçı-ihracatçılar ile 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan şartları taşıyan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin % 10 teminat uygulamasından yararlanabilmeleri için, % 100 teminat uygulamasına dönülmesinden sonra, yeniden 5 vergilendirme dönemine ait olumlu raporların düzenlenmesi gerekir. Dolayısıyla, % 10 teminat uygulaması hakkını kaybeden mükelleflerin yeniden bu haktan yararlanabilmeleri, 10 vergilendirme dönemine ilişkin olumlu vergi inceleme raporunun düzenlenmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu Tebliğin yayımından önce düzenlenmiş olumlu raporların da rapor sayısının hesabında dikkate alınacağı tabiidir. Olumlu vergi inceleme raporu 28 Seri No.lu Tebliğde açıklaması yapılan raporlardır.

Normal teminat ve mahsup uygulamasına dönen mükelleflerin ortaklarının veya bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin iade ve mahsup talepleriyle ilgili olarak, kendileri hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma konusunda bir tespit bulunmamak kaydıyla yukarıda açıklanan esaslara göre işlem yapılacaktır.

F _ SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANDIĞI KONUSUNDA BİRDEN FAZLA, DÜZENLENDİĞİ KONUSUNDA İSE BİR VERGİLENDİRME DÖNEMİNE AİT RAPOR BULUNAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM :

Öte yandan, haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda birden fazla, düzenlediği konusunda ise bir vergilendirme dönemine ait rapor bulunan mükellefler ile bu mükelleflerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve şirket ortaklarının yukarıdaki uygulamadan yararlanmaları kesinlikle mümkün değildir.

Tebliğ olunur.

 

 

(*) Güncelliği kalmamıştır

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304049 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304049 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?