44 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
19.10.1994-22086 Resmi Gazete

Katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A _ İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR:

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar:

1. İhracat istisnası ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde 30 milyon liradan 100 milyon liraya;

2. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde 15 milyon liradan 50 milyon liraya;

3. Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 4 milyon liradan 15 milyon liraya;
yükseltilmiştir,

Diğer yandan, Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılacak iadelerde daha önce yayımlanmış olan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde tespit edilen usul ve esasların uygulanmasına devam edilecektir. (*)

B _ ULUSLARARASI DENİZ TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAKLARININ MAHSUBU:

28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, ihracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimler ile uluslararası kuruluşlara yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları dışında kalan diğer iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle doğan katma değer vergisi iadelerinin mükelleflerin vergi borçlarına mahsubu için "iadenin kesinleşmiş olması" gerektiği belirtilmiş, iadenin hangi hallerde kesinleşmiş sayılacağı da aynı tebliğde açıklanmış bulunmaktadır.

Konunun yeniden değerlendirilmesi sonucu bundan böyle, uluslararası deniz taşımacılığı nedeniyle doğan katma değer vergisi iadelerinin hak sahibi mükelleflerce kendi vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde de, mahsup işlemlerinin teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılması, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin değişik 52. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Bu kapsamda yapılacak mahsup işlemlerinde taşımacılık istisnasından kaynaklanan katma değer vergisi iadeleri için daha önce aranılan belgelerin vergi dairesine ibraz edileceği tabiidir.

Diğer taraftan, 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 8/3 bölümünde yer alan açıklamalardan bu tebliğe aykırı olmayan açıklamalar aynen geçerlidir.

C _ TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞÜ:

Bu Tebliğ ile belirlenen yeni sınırlar ve uluslararası deniz taşımacılığından doğan katma değer vergisi iadelerinin, mükelleflerin vergi borçlarına mahsubunda teminat ve inceleme raporu aranmaması yolundaki uygulama, incelenmesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri bakımından geçerlidir. Dolayısıyla bu tebliğ ile belirlenen yeni sınırların altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.

İncelenmesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme elemanınca gerek görülmesi halinde, bu tebliğle getirilen düzenlemelere bağlı kalınmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.

Tebliğ olunur .


(*) Güncelliği kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266329 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266329 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?