4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9117)

01.09.2016-29818 Resmi Gazete
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9117)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/8/2016 tarihli ve 18044675 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en az iki yıl” ibaresi “en az bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 58, 59, 62 ve 63 üncü maddelerde bahsi geçen muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.”

MADDE 3- Aynı Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabaları, yangın söndürme araçları ile kurtarma araçları.”

MADDE 4- Aynı Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve mezkur bendin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 87.02 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan minibüslere,”

MADDE 5- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın,”

MADDE 6- Aynı Kararın 128 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, aynı maddede belirlenmiş nitelikleri taşıyan personelinin düzenleyip imzaladığı gümrük beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin, eşyanın beyanına ilişkin yurt dışından gönderilen belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur.”

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

 

Tarihi

Sayısı

1

13/7/2010

27640

2

8/4/2011

27899

3

20/8/2011

28031

4

11/1/2012

28170

5

8/3/2012

28227

6

8/11/2013

28815

7

18/8/2014

29092

8

18/10/2014

29149

9

25/7/2015

29425

10

13/10/2015

29501

11

9/1/2016

29588

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280433 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280433 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?