45 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

45 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
28.02.1995-22216 Resmi Gazete

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye dayanılarak mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarını belirleyen 95/6431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kararname ile uygulamadaki katma değer vergisi oranlarında bir değişikliğe gidilmemiş, sadece oranların belirlendiği listelerin terkibinde bazı mal ve hizmetler bakımından değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A _ KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI % 1 OLARAK TESPİT EDİLEN MALLAR:

27.10.1993 tarihli ve 93/4932 sayılı Kararname ile değişik 22.12.1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli I sayılı liste kapsamına giren zirai ürünlerin perakende safha dışındaki teslimleri ve ithali % 1 oranında katma değer vergisine tabidir.

Getirilen yeni düzenleme ile, katma değer vergisi oranı % 15 olarak uygulanan süpürge teli ve tohumu, ceviz, darı, kabak çekirdeği, ıhlamur, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, yün, yapağı ve arılar ile "sığır, at, koyun, kuzu (astragan, veya karakul, persani'ye, breitschwanz denilen kuzular ve benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol veya Tibet kuzuları hariç), keçi ve oğlakların (Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham derileri" I sayılı liste kapsamına dahil edilmek suretiyle bu ürünlerin perakende safha dışındaki teslim ve ithalinde de katma değer vergisi oranı % 1'e indirilmiştir.

Bu listeye eklenerek katma değer vergisi oranı % 1'e indirilen diğer ürünler ise halen % 8 oranı uygulanan buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, çeltik, soya, küçük ve büyükbaş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) ve büyükbaş hayvan bağırsağıdır.
I sayılı liste kapsamına alınmış olan yukarıdaki ürünlerden darı, buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, çeltik, soya, arılar, küçük ve büyükbaş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) ve büyükbaş hayvan bağırsağının perakende safhadaki teslimlerinde % 8, Kararname ile aynı listeye eklenen diğer ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise % 15 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır.
Öte yandan, % 1 katma değer vergisi oranına tabi malların perakende safhadaki teslimlerinde genel vergi oranının ve % 8 oranının uygulanmasına ilişkin olarak 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümündeki açıklamaların esas alınması gerekmektedir.

Getirilen düzenleme ile perakende safha dışındaki teslimlerine % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacak olan yukarıdaki ürünlere ilişkin olarak doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1. Linter Pamuk, Pamuk Lifi Döküntüleri, Yün ve Yapağı:

Linter pamuk, pamuğun çırçırlanması sonucu elde edilen tohumun üzerindeki lif kalıntısının lintergin tesislerinde işlenmesi suretiyle elde edilen kısa elyaflı pamuk olup, lif döküntüsü pamuklar ise iplik imalatı sırasında lif pamuğun makinanın dışarı attığı döküntüleridir.
Yapağı (yağlı yünler), koyun cinsi hayvanlardan kırpıldığı ve postlarından çıkarıldığı haldeki yünler olup, henüz yıkanmamış veya başka şekillerde temizlenmemiştir.

Yün ise yapağının yıkama yolu ile veya diğer usullerle temizlenmiş halidir.

Yukarıdaki şekilde tanımlanan yün ve yapağı I sayılı liste kapsamına alınarak, bu ürünlerin perakende safha öncesi teslim ve ithalinde de % 1 katma değer vergisi oranı uygulanması öngörülmüştür.

2. Büyük ve Küçükbaş Hayvanların Ham Post ve Derileri:

Perakende safha öncesi teslimlerinde indirilmiş (% 1) katma değer vergisi oranı uygulanabilecek post ve derilerin işlenmemiş, yani "ham" nitelikte olması gereklidir.

Ham post ve deriler hiç bir işleme tabi tutulmamış "taze" halde veya bozulmamaları için tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka bir usulle muhafaza edilmiş olabilecekleri gibi temizlenmiş, parçalara ayrılmış veya yarılmış veya yağları ve etleri
kazınmış olabilirler.

Ancak, herhangi bir dabaklanma, kısmen dabaklanma veya benzeri bir işleme (parşömine edilmek gibi) yahut daha ileri bir işleme tabi tutulmuş deriler "ham deri sayılmayacaklarından, bu derilerin hiç bir aşamadaki teslimlerinde indirilmiş (% 1) katma değer vergisi oranı uygulanmayacaktır.

İndirilmiş (% 1) oran uygulaması kapsamına giren "ham post ve deriler" ile ithalat ve teslimlerinde % 1 oranı uygulanmayacak ham post ve deriler aşağıda açıklanmıştır.

a) Sığır Türü ve At Türü Hayvanların Ham Post ve Derileri:

İstatistik Pozisyonlara Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli (G.G.T.C.)'nin 41.01 pozisyonunda yer alan, kılları alınmış olsun olmasın tüm sığır türü ve at türü hayvanların ham post ve derileri indirilmiş oran kapsamına girmektedir.

b) Koyun ve Kuzuların Ham Post ve Derileri:

G.G.T.C.'nin 41.02 pozisyonunda yer alan astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzularının yünü alınmamış ham postları haricinde kalan tüm koyun ve kuzu derilerinin perakende öncesi safhalardaki teslim ve ithali indirilmiş orana tabi tutulmuştur.

Anılan pozisyonda yer alan ve cinsleri yukarıda sayılan koyun ve kuzuların yünü alınmamış ham postlarının teslim ve ithalinde ise hiç bir safhada indirilmiş oran uygulanmayacak, ancak bu koyun ve kuzu ham derilerinin yünü alınmış olanlarının perakende safha dışındaki teslim ve ithalinde de indirilmiş oran uygulanacaktır.

c) Keçi ve Oğlakların Ham Post ve Derileri:

G.G.T.C.'nin 41.03 pozisyonunda yer alan ve Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlaklarının kılları alınmamış ham postları haricinde kalan tüm keçi ve oğlakların (kılları alınmış veya alınmamış olan) ham deri ve postlarının perakende öncesi safhalardaki teslimleri ve ithali indirilmiş orana tabi tutulmuştur.

Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlaklarının kılları alınmamış ham deri ve postlarının ithal ve teslimlerinde ise hiç bir safhada indirilmiş oran uygulanmayacak, ancak bu keçi ve oğlakların ham derilerinin kılları alınmış olanlarının perakende safha dışındaki teslim ve ithalinde de indirilmiş oran uygulanacaktır.

B _ TEMEL GIDA MADDESİ KAPSAMINA ALINAN MALLAR VE KİTAP TESLİMLERİ:

92/3896 sayılı Kararname eki II sayılı listenin temel gıda mallarını içeren (A) bölümü kapsamına temel gıda maddesi özelliğini taşıyan arı balı ve prina dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu ürünlerin 1.3.1995 tarihinden itibaren teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 15 değil, % 8 olarak uygulanacaktır.

Prina zeytin tanesinden yağ elde edilmesi sırasında ortaya çıkan küspedir.

Arı balının süzme veya petek halde satışa sunulması temel gıda maddeleri kapsamında değerlendirilmesini etkilememektedir.

II sayılı liste kapsamına alınan bir diğer mal ise kitap ve benzeri yayınlardır. Kitap ve benzeri yayınların tesliminde uygulanmakta olan % 1 oranı, kitapların meydana getirilmesi ile ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirilmesine imkan sağlamak ve kitap yayıncılığındaki mali yükü ortadan kaldırmak amacıyla % 8'e çıkarılmıştır.

Gazete ve dergilere ait % 1 oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

C _ YÜKSELTİLMİŞ ORAN KAPSAMINDAN ÇIKARTILARAK GENEL KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINA (% 15) TABİ TUTULAN MAL VE HİZMETLER:

1. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, III sayılı liste kapsamında 39.23 pozisyonunda yer alan plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler, plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama ve ambalaj malzemelerinde yüksek oran uygulamasından vazgeçilerek, bu malların katma değer vergisi oranı genel oran (% 15) seviyesine indirilmiştir.

2. III sayılı liste kapsamından çıkarılarak katma değer vergisi oranı % 23'ten % 15'e indirilen diğer mallar ise, G.G.T.C.'nin 43 üncü faslında yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların ham post ve derileri, kürkleri, taklit kürkler ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşyadır.

Yükseltilmiş oran uygulamasından vazgeçilen bu ürünlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

a) Koyun, Kuzu, Keçi ve Oğlakların Ham Post ve Derileri:

Bilindiği üzere, astragan veya karakul, persaniye ve breitschwanz ve benzerleri ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları ve Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlakları dışında kalan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların ham post ve derileri, yünleri ve kılları üzerinde bulunsun ya da bulunmasın, III sayılı liste kapsamına girmemektedir.

Ancak, getirilen yeni düzenleme ile astragan veya karakul, persaniye ve breitschwanz ve benzerleri ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzularına ait olan yani G.G.T.C.nin 41.02 pozisyonu haricindeki koyun ve kuzuların yünleri ve kılları üzerinde bulunan ham derileri ile G.G.T.C.nin 41.03 pozisyonu haricinde kalan Yemen, Moğol, Tibet keçi ve oğlaklarının kılları alınmamış ham post ve derileri de III sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.

Bu ham post ve deriler tabii halde (taze veya yaş) bulunabilecekleri gibi temizlenmiş ve bozulmalarının önlenmesi amacıyla kurutma, tuzlama (kuru ve salamura) gibi işlemlere tabi tutulmuş, hatta kaba kılları çıkarılmış veya traş edilmiş, yahut iç tarafındaki etleri kazınmış veya raspa edilmiş olabilirler.

Ham postlar bütün halde, baş, kuyruk veya pençeleri ile birlikte olabilir. Ham haldeki baş, kuyruk, ayak ucu gibi kürk parçaları da bu kapsama dahildir.

Yukarıda III sayılı liste kapsamına girmediği, dolayısıyla % 23 oranındaki katma değer vergisi uygulamasına tabi olmadığı açıklanan ham postların % 1 veya % 15 oranlarından hangisine tabi olacağı, bu ürünlerin yukarıda ismen sayılan koyun, kuzu, keçi ve oğlaklar arasında bulunup, bulunmadıklarına ve perakende safha öncesinde veya bu safhada teslim ya da ithal edilmelerine bağlı olarak tayin edilecektir.

Buna göre, perakende teslime konu ham postlar mahiyetine bakılmaksızın genel oran (% 15) dahilinde vergiye tabi tutulacak, perakende safha öncesi teslim veya ithal edilen ham post ve deriler ise tebliğin A/2 bölümündeki açıklamalar ışığında % 1 veya % 15 oranlarından birisine tabi olacaktır.

b) Koyun, Kuzu, Keçi ve Oğlakların Kürkleri:

Her nevi koyun, kuzu, keçi ve oğlakların (G.G.T.C.'nin 43.02 pozisyonunda yer alan) tüm dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri III sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.

Yukarıda belirtilen kürklere; bütün, baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar dahil olup, bu kürkler birleştirilmiş veya birleştirilmemiş halde bulunabilirler.

III sayılı liste kapsamından çıkarılmış olan koyun, kuzu, keçi ve oğlak kürkleri özel bir kullanım için belirli bir şekilde kesilmemiş, birleştirilmemiş veya başka türlü işlenmemiş ancak hemen kullanılabilecek durumda (örtü gibi) olabilirler. Genellikle dikdörtgen, kare, trapez veya haç şeklinde birlikte dikilerek birleştirilmiş olan dabaklanmış deriler veya bunların parçaları ile ceket ve kaban yapmaya elverişli parçalar da bu kapsamda değerlendirilecek olup, bu kürkler örtü, paspas ve şeritler, dikdörtgen veya kare, haç ve benzeri şekilde birleştirilmiş, torba, trapez veya tulum şeklinde dikilmiş olabilirler.

Yukarıdaki açıklanan kürkler, yükseltilmiş (% 23) katma değer vergisi oranı kapsamından çıkartılmış olduklarından, bu ürünlerin her aşamadaki teslim ve ithali 1.3.1995 tarihinden başlayarak genel (% 15) katma değer vergisi oranına tabi olacak, bu ürünlere hiçbir aşamada indirilmiş oran uygulanmayacaktır.

c) Koyun, Kuzu, Keçi ve Oğlakların Kürklerinden Mamul Giyim Eşyası, Aksesuarları ve Diğer Eşya:

G.G.T.C.'nin 43.03 pozisyonunda yer alan kürkten mamül giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya; kürkten, astarı, veya dış kısmı kürkten olan diğer maddelerden yapılan giyim eşyası ve aksesuarları (manşon, atkı, yaka, boyun bağı ve tamamen kürkten yapılmış eldiven gibi), kürkten veya esas karekteri kürk olan eşya ve parçalarını (postlar, battaniyeler, minderler, çanta ve torbalar, sanayiide kullanılan eşya ve aksesuarları gibi) kapsar.

Bu tebliğin önceki (C/2-b) bölümünde III sayılı liste dışına çıkarıldığı açıklanan kürklerden mamul yukarıda belirtilen giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya da, getirilen düzenleme ile III sayılı liste kapsamı dışına çıkarılarak genel (% 15) oranında katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

d) Taklit Kürkler ve Bunlardan Mamul Giyim Eşyası, Aksesuarları ve Diğer Eşya:

Taklit kürk ve bundan mamül eşyadan maksat; G.G.T.C.'nin 43.04 pozisyonununda yer alan ve kürkü taklit edecek şekilde deri, mensucat ve başka maddeler üzerine yün, kıl, tüy veya başka elyafın (tırtıl iplik şeklindeki lifler dahil) yapıştırılması veya dikilmesi suretiyle elde edilen eşyadır.

Taklit kürkten mamül eşyalar arasında postlar, battaniyeler, minderler, çantalar, torbalar, sanayide kullanılan eşya ve aksesuarlar, giysi ve giyim eşyası aksesuarı, deriden veya ipten bir mesnet üzerine yün ve kılların yapıştırılması suretiyle elde edilen taklit kuyruklar yer almaktadır.

Kararname ile getirilen değişiklik sonucunda, mahiyeti yukarıda açıklanmış olan taklit kürkler ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya III sayılı liste kapsamından çıkarılmış olup, 1.3.1995 tarihinden itibaren bu ürünler de genel (% 15) katma değer vergisi oranına tabi tutulacaktır.

3. Yat, Kotra ve Benzerleri ile Otomobil Kiralama Hizmetleri:

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile III sayılı listenin (B) bölümü 4 üncü sırası "Helikopter ve uçak kiralama hizmetleri," olarak
değiştirilerek, daha önce bu sırada yer alan yat, kotra ve benzerleri ile otomobil kiralama hizmetleri III sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.

Buna göre, 1.3.1995 tarihinden itibaren yat, kotra ve benzeri taşıtlar ile otomobil kiralamaları genel (% 15) katma değer vergisi oranına tabi tutulacaktır.

4. Golf Tesisleri, Kulüpler ve Saunalarda Verilen Hizmetler:

Bakanlar Kurulu Kararı ile III sayılı listenin (B) bölümünde yer alan 6 ncı sıra bu liste kapsamından çıkarılmıştır.

Böylelikle daha önce anılan sırada yer alan "golf tesisleri, kulüpler ve saunalarda verilen hizmetler" 1.3.1995 tarihinden itibaren genel oranda (% 15) katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

D _ TALİH OYUNLARI SALON İŞLETMECİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE VERİLEN HİZMETLERDE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI:

Bilindiği gibi, 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara ekli III sayılı listenin (B) bölümünün 5. sırasında yer alan "gazino, bar, pavyon, gece kulübü, taverna, diskotek, dansing ve benzeri eğlence yerlerinde verilen hizmetler"de katma değer vergisi oranı, öteden beri % 23 olarak uygulanmaktadır.

Anılan listede ismen yer almamakla beraber yukarıda sayılan hizmetlere benzer nitelik taşıyan "talih oyunları salon işletmeciliği çerçevesinde verilen hizmetler" de, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek için III sayılı listenin (B) bölümüne 1 inci sıra olarak eklenerek, bu hizmetlerin tabi olduğu oran konusunda uygulamaya açıklık getirilmiştir.

E _ UYGULAMADAKİ KATMA DEĞER VERGİSİ ORAN VE LİSTELERİ:

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesinin tanıdığı yetkiye istinaden yayımlanan "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının Tespit Edilmesi Hakkındaki" 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 93/4406, 93/4932, 94/5350, 94/5454, 94/5730 ve 95/6431 sayılı Kararnameler ile değişiklikler yapılmıştır.

Hükümleri 1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 95/6431 sayılı Kararname ile getirilen değişiklikleri de içeren oran ve listeler ekte yer almaktadır.

Tebliğ olunur.


EK : KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA İLİŞKİN 92/3896 SAYILI B.K.K. EKİ KARAR KAPSAMINDAKİ ORAN VE LİSTELER

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290628 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290628 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?