47 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

47 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı 22275
Resmi Gazete Tarihi 02/05/1995
Kapsam
Götürü usulde vergilendirilmekte iken 1.4.1995 tarih ve 22245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.5.1995 tarihinden geçerli olmak üzere gerçek usule alınan mükelleflerin üç aylık vergilendirme dönemine tabi olmaları, Katma Değer Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca uygun görülmüştür.

Kararname uyarınca gerçek usule alınan ve bu Tebliğ hükümlerine göre üç aylık vergilendirme dönemine tabi olacak mükelleflerin 1995 yılı Mayıs ve Haziran aylarına ait ilk katma değer vergisi beyannameleri 25.7.1995 tarihine kadar verilecektir 1.7.1995 tarihinden itibaren ise beyannameler üçer aylık dönemler. halinde düzenlenip üç aylık dönemin bittiği tarihi izleyen ayın 25 inci günü mesai saati sonuna kadar vergi dairesine verilecektir. Buna göre 1995 yılına ait Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üç aylık döneme ait beyanname 25 Ekim 1995 günü mesai saati sonuna kadar, Ekim-Kasım-Aralık 1995 aylarını kapsayan beyanname ise 25 Ocak 1996 tarihine kadar verilecektir. Bu mükellefler açısından üçer aylık dönem uygulaması 31.12.1995 tarihinde sona erecek olup, Ocak 1996 ve bunu izleyen dönemlere ait katma değer vergisi beyannameleri aylık dönemler itibariyle verilecektir.

Mükelleflerin 30.4.1995 tarihi itibariyle stoklarında bulundurdukları emtia ile amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait katma değer vergilerini indirebilmeleri için vergi dairelerine vermeleri gereken ve bir örneği 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan formdaki bilgileri taşıyan stok bildiriminin de 25.7.1995 tarihine kadar verilmesi gereken ilk katma değer vergisi beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Bu bildirimi vermeyenler stok mallara ait katma değer vergisi indiriminden yararlandırılmayacaktır.

Tebliğ olunur.


(*) Yürürlükten kaldırılmıştır

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266523 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266523 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?