4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2012-28513 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2012 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,80 (yedi virgül seksen) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.928 TL

7.325 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

14.651 TL

36.631 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.928 TL

7.325 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.928 TL

7.325 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.463 TL

3.661 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.325 TL

18.314 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

36.631 TL

91.579 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.325 TL

18.314 TL

 

Yürürlük

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269636 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269636 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?