4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)


Ekonomi Bakanlığından:
30.12.2016-29934 Resmi Gazete (Mükerrer)

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 (Not: ** Tablo 01.07.2017 tarihinden itibaren geçersizdir.)

**4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.671 TL

9.186 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

18.377 TL

45.952 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.671 TL

9.186 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.671 TL

9.186 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.833 TL

4.590 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

9.186 TL

22.973 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

45.952 TL

114.884 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

9.186 TL

22.973 TL

MADDE 1 – (Değişik:21.07.2017-30130 R.G.) (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesi uyarınca 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
*
Değişik:21.07.2017-30130 R.G. Tebliğ 2017/28) (01.07.2017-31.12.2017 Arası Geçerli)

*4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

50.000 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

19.000 TL

250.000 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

75.000 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

25.000 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.000 TL

40.000 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

10.000 TL

75.000 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

46.000 TL

115.000 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

10.000TL

25.000 TL


Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927781 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927781 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?