E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 3,92 TL
14126601 Ziyaretçi

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2016-29934 Resmi Gazete (Mükerrer)

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.671 TL

9.186 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

18.377 TL

45.952 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.671 TL

9.186 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.671 TL

9.186 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.833 TL

4.590 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

9.186 TL

22.973 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

45.952 TL

114.884 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

9.186 TL

22.973 TL

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.