52 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 22596
Resmi Gazete Tarihi 30/03/1996
Kapsam
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2. fıkra hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari ve azami miktarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1. Diplomatik istisnadan Yararlanacak Alıcılar:

Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır. Aynı maddenin 2. fıkrası hükmünde, istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarların tesbiti konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Buna göre istisnadan, T.C.Hükümeti ile aralarındaki ayrıcalık ve bağışıklıklarına ilişkin maddeler içeren uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ile bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları faydalanabileceklerdir.

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığı'nca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel de diplomatik istisnadan yararlanabilecektir.

2. Diplomatik İstisna Uygulanacak Ülkeler ve İşlemler:

Diplomatik istisnadan yararlanacak olan ülkeler ile bunlara yapılacak teslim ve hizmetler, Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görmesi ile belirlenecektir. Bu mutabakat sonunda Dışişleri Bakanlığı'nca Temsilciliklere istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri de gösteren ayrıntılı bir belge verilecektir.

3. Diplomatik İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar:

Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinin tamamı istisna kapsamında satış yapabileceklerdir.

4. Diplomatik İstisnadan Faydalanacak Asgari ve Azami Tutar:

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari ve azami harcama limitleri Dışişleri Bakanlığı'nca belirlenecek ve bu miktarlar ile istisna kapsamına giren mal teslimleri ve hizmet ifaları ilgili Temsilciliklere bildirilecektir.

5. Diplomatik İstisnanın Uygulanması ve Katma Değer Vergisinin İadesi:

Diplomatik istisna uygulamasında satıcılar, diplomatik Temsilcilikler ve konsolosluklar ile Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a) Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler:

Alıcıların diplomatik kart veya istisna belgelerini satıcılara ibraz ederek katma değer vergisi ödemeden alış yapmaları uygulamasına son verilmiştir.

Bu itibarla satıcılar, diplomatik istisna kapsamına giren mal teslimleri ve hizmet ifaları için katma değer vergisi hesaplayacak ve alıcılardan tahsil edeceklerdir.

b) Temsilciliklerce Yapılacak İşlemler :

Diplomatik istisna kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ait fatura ve benzeri belgelerin asılları ile birer örnekleri, Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve örnekleri Temsilciliklere gönderilen bildirim formlarına eklenerek, Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek dönemler itibariyle Dışişleri Bakanlığına gönderilecektir. Fatura ve benzeri belgelerin örnekleri ile bildirim formları, istisnadan faydanılacak mal ve hizmetleri gösteren belge dikkate alınarak, Büyükelçilikteki misyon şefi veya misyon şefinin olmaması halinde ise (sadece özel harcamalar için) misyonun ikinci yetkilisi tarafından onaylanacaktır.

Temsilciliklerin resmi harcamalarına ait bildirim formları mutlak surette misyon şefi veya geçici işgüder tarafından onaylanacaktır. Bu işlemler sonucunda fatura ve benzeri belgelerin asılları Temsilciliklere iade edilecektir.

c) Dışişleri Bakanlığı'nca Yapılacak İşlemler:

Dışişleri Bakanlığı'nca, istisna kapsamında alış yapanların katma değer vergisi iadesinden yararlanabilecek statüde bulunup bulunmadığı ve ayrıca yapılan harcamaların karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari ve azami limitler dahilinde olup olmadığı kontrol edilecektir.

İstisna kapsamına girmeyen mal teslimi ve hizmet ifalarına ait belgeler ilgili Temsilciliklere geri gönderilecektir. Bu şekil de kontrolü yapılan bildirim formları ve söz konusu belgeler bir yazı ekinde Maliye Bakanlığı'na aktarılacaktır.

d) Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılacak İşlemler:

Maliye Bakanlığı'nca bildirim formları ekinde yer alan faturaların usulüne ve harcamalara esas istisna belgesine göre yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonunda usulüne uygun yapılmamış harcamalara ilişkin belgeler ve bu belge1erde gösterilen katma değer vergileri Temsilciliklere bildirilecektir.

Diplomatik istisna kapsamında uygun görülen faturalar, mal ve hizmetlerin satın alındığı mükelleflerin bulundukları İl Defterdarlıklarına; Defterdarlıklarca da mal ve hizmetin satın alındığı mükelleflere aktarılacaktır. Satıcılar bu suretle kendilerine gönderilen faturalarda gösterilen katma değer vergilerini 10 gün içinde Temsilciliklerin özel banka hesaplarına yatırmak suretiyle iadesini gerçekleştireceklerdir. Satıcıların bu işlemlere ilişkin katma değer vergisi iadelerini vergi dairelerinden alıp almamış olmaları bu süreyi etkilemeyecektir.

6. Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışın Beyanı ile İndirilmeyen Verginin Satıcıya İadesi:

Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinde düzenlenen diplomatik istisna, aynı Kanunun 32. maddesi hükmüne göre "tam istisna" niteliği taşımaktadır: Bu nedenle diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerin bünyesine giren katma değer vergileri, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebilmektedir.

Buna göre, diplomatik istisna kapsamında işlem yapan ve iade ettikleri vergileri indirim konusu yapamayan mükellefler bu vergilerin iadesini, Defterdarlıklarca intikal ettirilen faturalarda yer alan katma değer vergilerinin Temsilciliklere iadesinin yapıldığı dönemde talep edebileceklerdir.

Diplomatik istisna kapsamında mal ve hizmet satışında bulunan satıcılar, bu işlemlere ait katma değer vergisi beyanlarını, 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde yeralan açıklamalar çerçevesinde yapacaklardır.

7. Yürürlük :

Bu Tebliğle belirlenen diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar,

1 Haziran 1996 tarihinden itibaren yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları için geçerlidir.

Bu nedenle, 28 Temmuz 1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde su, elektrik, havagazı ve PTT hizmetleri dışında kalan diğer teslim ve hizmetler için yapılan açıklamalar, 1 Haziran 1996 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 1 Nisan 1996 tarihi ile bu Tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Haziran 1996 tarihleri arasında diplomatik istisna uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

Buna göre, şahıslara verilen kartlar ile istisna belgeleri birleştirilerek tek bir belgede toplanacak, mal ve hizmet alımlarında belgelerin asılları ibraz edilecek ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri Dışişleri Bakanlığı'nca belirlenecektir. Dolayısıyla 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/4 bölümündeki 3.000.000 liralık alt sınırın, diplomatik istisna uygulaması bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.(*)

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-b maddesi gereğince Kuzey Atlantik Anlaşması kapsamına giren teslim ve hizmetlerle ilgili olarak 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

Tebliğ olunur.


(*) Güncelliği Kalmamıştır

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576141 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576141 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?