54

EK 54
 
YÜKLEME LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT
 
GENEL
 
1.      Tanım
 
Ek 53’te belirtilen yükleme listesi, bu Ek’te belirtilen özellikleri taşıyan belgedir.
 
2.      Yükleme listesi formu
 
2.1.   Formun sadece ön yüzü yükleme listesi olarak kullanılabilir.
 
2.2.      Yükleme listesinin özellikleri:
 
(a)     “Yükleme listesi” başlığı,
 
(b)     70x15 mm boyutundaki bir üst kısımla, 70x40 mm boyutunda bir alt kısımdan oluşan 70x55 mm boyutunda bir kutu,
 
(c)     aşağıdaki sırada ve gösterilen başlıkları taşıyan sütunlar:
 
-        sıra No,
-        kapların marka, numara, adet ve cinsi; eşyanın tanımı,
-        sevk/ihracat ülkesi,
-        kilogram cinsinden brüt ağırlık,
-        resmi kullanım için.
 
Sütunların genişliği gerektiği şekilde ayarlanabilir. Bununla birlikte, “Resmi kullanım için” başlığını taşıyan sütunun genişliği, 30 mm’den az olamaz. Kullanıcılar, yukarıdaki (a), (b) ve (c) kapsamında belirtilenler dışındaki alanları da kullanabilir.
 
2.3.      Son yazılan kısımdan sonra bir yatay çizgi çizilir ve daha sonra ilave yapılmasını önlemek için kullanılmayan alanlar çizilmelidir.
 
YÜKLEME LİSTESİNE YAZILACAK BİLGİLER
 
1.       Kutu
 
1.1.    Üst kısım
 
Yükleme listesinin, transit beyannamesine refakat etmesi durumunda, asıl sorumlu kutunun üst kısmına ‘TR’ yazar.
 
1.2.    Alt kısım
 
Yükleme Listesinin Kullanılması başlığının 4. maddesinde belirtilen bilgiler, bu kutunun alt kısmına yazılır.

2.         Sütunlar
 
2.1.    Sıra No
 
          Yükleme listesinde gösterilen her kalemden önce bir sıra numarası bulunur.
 
2.2.    Kapların marka, numara, adet ve cinsi; eşyanın tanımı
 
          Yükleme listesinin, transit beyannamesine refakat etmesi durumunda, bilgiler, 53 no’lu eke uygun olarak yazılır. Bu liste, 31 (Kaplar ve eşyanın tanımı), 40 (Özet beyan/önceki belge)  ve 44 (Ek bilgi, ibraz edilen belgeler; sertifika ve izinler) no’lu kutular ve uygun olduğunda 33 (Eşya kodu) ve 38 (Net ağırlık) no’lu kutulara yazılan bilgileri kapsamalıdır.
 
2.3.    Sevk/ihracat ülkesi
 
          Eşyanın sevk veya ihraç edildiği ülkenin adı yazılır.
 
2.4.    Brüt ağırlık (kg)
 
          Transit beyannamesinin 35 no’lu kutusuna yazılan bilgileri yazılır.
 
YÜKLEME LİSTESİNİN KULLANILMASI
 
1.       Transit beyannamesine, hem yükleme listesi hem de bir veya birden fazla devam nüshası eklenemez.
 
2.       Yükleme listesi kullanılması durumunda, 15 (Sevk/ihracat ülkesi), 32 (Kalem No), 33 (Eşya kodu), 35 (Brüt ağırlık (kg)) 40 (Özet beyan/önceki belge) no’lu kutular ve uygun olduğunda 44 (Ek bilgi, ibraz edilen belgeler; sertifika ve izinler) no’lu kutunun üzeri çizilir ve transit beyannamesi formunun 31 (Kaplar ve eşyanın tanımı) no’lu kutusu, kapların marka, numara, adet ve cinsi veya eşyanın tanımının gösterilmesi için kullanılmaz. Sıra numarasına ve farklı yükleme listeleri sembolüne referans, kullanılan transit beyannamesi formunun 31 (Kaplar ve eşyanın tanımı) no’lu kutusuna yazılır.
         
3.       Yükleme listesi, ilgili formla aynı sayıda nüsha halinde sunulur.
         
4.       Beyanname tescil edildiğinde yükleme listesinde, ilgili olduğu rejim için kullanılan formla aynı tescil numarası bulunmalıdır. Bu numara, hareket idaresinin adının yer aldığı bir mühür kullanılarak veya elle yazılmalıdır. Elle yazılması halinde, hareket idaresinin resmi mührü ile tasdik edilmelidir.
 
          Hareket idaresinin bir memurunun formları imzalaması zorunlu değildir.
 
5.       Birden fazla yükleme listesinin, tek bir forma eklenmesi durumunda, listelerde, asıl sorumlu tarafından verilen bir sıra numarası bulunmalıdır ve ekli yükleme listelerinin adedi, ilgili formun 4 (Yükleme listeleri) no’lu kutusuna yazılır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270644 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270644 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?