E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15386987 Ziyaretçi

5407.41.00.90.12 tarife ve istatistik pozisyonunda beyan edilen eşyanın, 5407.41.00.90.19 tarife ve istatistik pozisyonuna dahil olduğundan bahisle yapılan dampinge karşı vergi tahakkukuna ve katma değer vergisi ek tahakkukuna

7. Daire 2004/1498 E., 2006/1224 K.

"İçtihat Metni"

Temyiz İsteminde Bulunan : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı adına Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü

Karşı Taraf:... Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili: Av. ...

İstemin Özeti : Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğünde tescilli 7.3.2003 gün ve 9815 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında, 5407.41.00.90.12 tarife ve istatistik pozisyonunda beyan edilen eşyanın, 5407.41.00.90.19 tarife ve istatistik pozisyonuna dahil olduğundan bahisle yapılan dampinge karşı vergi tahakkukuna ve katma değer vergisi ek tahakkukuna vaki itirazın reddine dair işlemi; olayda, gümrük laboratuvarında yapılan tahlil sonucuna göre, eşyanın beyan edilen pozisyonda değil, dampinge karşı vergi alınmasını gerektiren pozisyonda olduğundan bahisle işlem tesis edilmiş ise de; davacı Şirket tarafından 5.6.2003 gün ve 121267 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile aynı ihracatçı firmadan ithal edilen aynı eşyanın gümrük laboratuvarında yapılan tahlili sonucunda, perdelik mensucat olup olmadığının tespit edilememesi nedeniyle, davacı Şirketin talebi üzerine Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol ve Araştırma Laboratuvarına yaptırılan tahlil sonucunda düzenlenen raporda, eşyanın beyan edilen tarife ve istatistik pozisyonunda yer aldığı belirtildiğinden, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin 17.2.2004 gün ve E:2003/1723; K:2004/461 sayılı kararının; beyanname muhteviyatı eşyanın gümrük laboratuvarında yapılan tahlili sonucuna göre tesis edilen işlemin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Abidin İLDEŞ'İn Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden; ithal edilen eşyanın gümrük laboratuvarında yapılan tahlili sonucuna göre, beyan edilen değil, dampinge karşı vergi alınmasını gerektiren pozisyonda yer aldığından bahisle yapılan ek tahakkuka vaki itirazın reddine ilişkin işlemin, Mahkemece, aynı eşyanın gümrük laboratuvarında yapılan tahlilinden sonuç alınamaması nedeniyle, Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılan tahlil sonucu esas alınarak iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu bakımdan; aynı eşya üzerinde gümrük laboratuvarında yapılan tahlil sonucu ile İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan tahlil sonucunun farklı olması nedeniyle ithal edilen eşya üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken, bu yapılmadan karar verildiğinden, eksik incelemeye dayalı mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Emel CENGİZ'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin l'inci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi İle temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dosyanın incelenmesinden; davacı Şirket adına tescilli 7.3.2003 gün ve 9815 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında "Sentetik flament ipliklerden dokunmuş mensucat"; "-Diğer dokunmuş mensucat "; "- -Ağartılmamış veya ağartılmış"; "…

…Diğerleri";"…

…Perdelik mensucat" olarak 5407.41.00.90.12 tarife ve istatistik pozisyonunda beyan edilen eşyanın, gümrük laboratuvarında aynı gün yapılan tahlili sonucunda, dampinge karşı vergi alınmasını gerektiren 5407.41.00.90.19 tarife ve istatistik pozisyonunda tanımlanan, diğerlerinin perdelik mensucatı değil, diğerlerinin diğerleri olduğu tespit edilmesine karşın, davacı Şirketin beyanına göre ithalatın tamamlandığı; ancak; ithal edilen eşyaya ilişkin beyanname ve eklerinin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünce incelenmesi sonucu beyanname eki 7.3.2003 gün ve 0644036 sayılı laboratuvar tahlili raporunda belirtilen özelliklerine göre, eşyanın 5407.41.00.90.19 tarife ve istatistik pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğinin davalı Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine yapılan dampinge karşı vergi tahakkukuna ve katma değer vergisi ek tahakkukuna vaki itirazın reddine ilişkin işlemin, Mahkemece, istemin özeti bölümünde yazılı gerekçeyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

Yapılan tahakkuklara yönelik idari itiraz usulü, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242'nci maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte, aynı Kanunun 243'üncü maddesinin l'inci fıkrasında da, 197'nci maddeye göre tebliğ edilen gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren on beş gün içinde gümrük başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebileceği belirtilerek özel bir itiraz usulü öngörülmüştür.

Olayda; eşyanın, gümrük laboratuvarında yapılan tahlili sonucunda düzenlenen 7.3.2003 gün ve 0644036 numaralı raporun aynı gün tebliğ edilmesinden sonra tahlil sonucunun hatalı olduğu iddiasıyla, 4458 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 243'üncü maddesi uyarınca itiraz edilmediği gibi, ek tahakkukun tebliği üzerine yapılan İdari itiraz başvurularına ait dilekçeler ile dava dilekçesinde de, eşyanın özelliklerine; dolayısıyla, tahlil sonucuna değil, eşyanın hangi tarife ve istatistik pozisyonunda yer aldığı hususuna yönelik iddialar ileri sürüldüğünden; davada, ithale konu eşyaya ilişkin gümrük laboratuvarı tahlili sonucuna göre tahakkukun hukukiliğinin İncelenerek karar verilmesi gerekirken, başka bir beyanname muhteviyatı eşyaya ait tahlil sonucunun esas alınması suretiyle verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüne, mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı üzerine, Mahkemece, yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 18.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.