55.Fasıl (GTC İzahnamesi)

FASIL 55

SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER


Fasıl Notları.

1.- 55.01 ve 55.02 pozisyonları, demet uzunluğuna eşit yeknesak uzunlukta birbirine paralel filamentlerden oluşan ve aşağıda belirtilen tanımları karşılayan sentetik ve suni filament demetlerine uygulanır:

(a) Demet uzunluğu 2 m.den fazla olan;

(b) Demet bükümü metre başına 5 turdan az olan;

(c) Her bir filamenti 67 desiteksten az olan;

(d) Sadece sentetik filament demetleri sözkonusu olduğunda çekildiğinde kendi uzunluğunun % 100'ünden fazla uzatılamayan;

(e) Toplam demet desiteksi 20.000'den fazla olan.

Uzunluğu 2 m.yi geçmeyen demetler 55.03 veya 55.04 pozisyonlarında sınıflandırılır.GENEL AÇIKLAMALARBu Fasıla ait açıklama notlarının incelenmesinde, XI. bölümün genel açıklama notlarında yer alan hususların da dikkate alınması gerekir.

Bu Fasıl, 54. Fasılın Genel Açıklama Notlarında tanımlanan devamsız (kısa) lifler veya bazı filament demetleri halindeki sentetik ve suni lifleri kapsar. Ayrıca bu liflerin veya demetlerin çeşitli aşamalarda işlenmiş iplik ve dokunmuş mensucat içeren ürünlerini de kapsar. XI. Bölümün 2 no lu not hükmünün uygulanmasıyla sentetik ve suni devamsız liflerden ürünler gibi sınıflandırılan karışım halindeki dokumaya elverişli ürünler de bu Fasıl kapsamındadır.

Sentetik ve suni lifler genellikle üzerinde çok sayıda delikleri bulunan (bazen birkaç bin) üretme memelerinden (düze) püskürtmek suretiyle üretilirler. Çok sayıda memeden çıkan filamentler sonradan demet şeklinde birlikte toplanırlar. Bu demet gerilebilir ve sonra kısa boylarda kesilir. Ya hemen ya da sonradan henüz demet halinde iken çeşitli işlemlerle (Örn; yıkama, ağartma, boyama vb.) muamele edilir. Bu liflerin kesim uzunlukları; ilgili sentetik ve suni lif oluşlarına, imal edilecek iplik türüne ve birlikte karıştırılacakları diğer bir dokumaya elverişli lifin tabiatına göre genellikle 25 mm ila 180 mm arasında değişir.

Sentetik ve suni filamentlerden veya devamsız liflerden artıklar (tarak döküntüsü, iplik döküntüleri veya ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) bu Fasıla dahildir.


Aşağıdakiler bu Fasıla dahil değildir:

(a)   56.01 pozisyonunda yer alan uzunluğu 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (flok).

(b)     25.24 pozisyonunda yer alan Amyant (asbest) ve amyanttan mamul eşya ve 68.12 ila 68.13 pozisyonlarında yer alan diğer ürünler.

(c)      68.15 pozisyonunda yer alan karbon lifleri ve karbon liflerinden eşya.

(d)     70.19 pozisyonunda yer alan cam lifleri ve cam liflerinden eşya.55.01 -     SENTETİK FİLAMENT DEMETLERİ

5501.10 -    Naylon ve diğer poliamidlerden olanlar


5501.20 -    Poliesterlerden olanlar


5501.30 -    Akrilik veya modakrilik olanlar


5501.40 -    Polipropilenden olanlar


5501.90 -    DiğerleriBu pozisyon, bu Fasılın Genel Açıklama Notlarında belirtildiği şekilde elde edilen sentetik filament demetlerinin sadece aşağıda yazılı şartlara uygun olanlarını içine alır (bu Fasıla ait 1 no lu Not Hükmüne bakınız).

(A)   Demet uzunluğu 2 m.den fazla olmalıdır.

(B)    Demet bükülmemiş halde olmalı veya demet bükümü metre başına 5 turdan az olmalıdır.

(C)    Her bir filamentin ölçüsü 67 desiteksten daha az olmalıdır.

(D)   Bu demetler sonradan % 100 oranından fazla uzatılmayacak şekilde gerilmiş halde bulunmalıdır.

(E)    Demetin toplam ölçüsü 20.000 desiteksten fazla olmalıdır.


Yukarıda (D) bendinde yazılı şart, sözü edilen sentetik filament demetlerinin devamsız lifler haline getirilmeye hazır bulunmalarını temin etmek için düzenlenmiştir. Üretme memelerinden çıkan dokumaya elverişli sentetik filamentler yeterince yönlendirilmemiştir ve bunlara gerekli vasıfları kazandırmak için demetleri germe işlemi ile moleküller yönlendirilir. Bu şekilde germe işlemine tabi tutulan demetler, halen bir miktar elastikiyete sahipse de tekrar gerildiklerinde normal uzunluklarının %100 derecesine varmadan kopmaktadır. Buna karşılık germe işlemine tabi tutulmamış demetler, uzunluklarının üç veya dört misline kadar kopmadan uzatılabilmektedir.


Bu pozisyonda yer alan filament demetleri genellikle sentetik devamsız liflerden iplik imalinde kullanılır ve bu takdirde aşağıda yazılı iki işlemden birine tabi tutulur:

(1)   Demetlerin kesilerek devamsız lifler haline getirildikten sonra genellikle pamuk veya yün liflere tatbik olunan iplik imaline hazırlayıcı işlemlere benzer işlemlerle muamele edilmek suretiyle şerit, fitil ve sonuçta bükülerek iplik haline getirilmesi veya,

(2)   "Tow-to-top" denilen usul ile önce tops haline (55.06 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız) ve sonra iplik haline getirilmesi.


Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

(a)   Yukarda belirtilen (A),(B) ve (C) paragraflarındaki şartlara uygun (toplam ölçüsü 20.000 desiteksi geçmeyen veya çekilmemiş filamentler söz konusu olduğunda toplam ölçüsü ne olursa olsun), sentetik filamentlerden demetler (54.02 pozisyonu).

(b)   Bükülmemiş ya da her metrede 5 turdan az bükülmüş, sentetik filamentlerden (her bir filamentin ölçüsü 67 desiteks ve daha fazla) oluşan demetler (gerilmiş olsun olmasın ve toplam ölçüsü ne olursa olsun) (filamentlerin her birinin görünür enine kesiti 1 mm.yi geçmediği hallerde 54.04 pozisyonu, veya aksi halde 39. Fasıl).

(c)   Yukarıda (B) ve (C) paragrafında belirtilen şartlara uygun olan sentetik flamentlerden demetler (uzunluğu 2 metreden fazla olmayan, gerilmiş olsun olmasın, toplam ölçüsü ne olursa olsun.) (55.03 pozisyonu)55.02 -     SUNİ FİLAMENT DEMETLERİ


Bu Fasıla ait Not 1 (d) kısmı haricinde kalan 55.01 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için uygulanır.
55.03 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLER (KARDE EDİLMEMİŞ, TARANMAMIŞ VEYA İPLİK İMALİ İÇİN DİĞER SURETTE HAZIRLANMAMIŞ)-  Naylon veya diğer poliamidlerden


5503.11 --   Aramidlerden


5503.19 --   Diğerleri


5503.20 -    Poliesterlerden


5503.30 -    Akrilik veya modakrilik


5503.40 -    Polipropilenden


5503.90 -    DiğerleriBu pozisyondaki lifler bu Fasılın Genel Açıklama Notunda belirtildiği gibi imal edilmiştir.

Bu pozisyonda yer alan devamsız sentetik lifler, genellikle preslenmiş balyalar halindedir. Lifler, 55.05 pozisyonundaki döküntü liflerden genellikle boylarının yeknesak oluşlarıyla ayırt edilir.

Bu pozisyon ayrıca, her bir filamentin ölçüsü 67 desiteksten az olmak şartıyla uzunluğu 2 m.yi geçmeyen sentetik filament demetlerini de kapsar. Uzunluğu 2 m.yi geçen sentetik filament demetler bu pozisyonunun dışındadır (54.02 veya 55.01 pozisyonu).


İplik imali için karde edilmiş, taranmış ya da başka şekilde işlem görmüş sentetik devamsız lifler bu pozisyon haricinde kalır (55.06 pozisyonu).55.04 -     SUNİ DEVAMSIZ LİFLER (KARDE EDİLMEMİŞ, TARANMAMIŞ VEYA İPLİK İMALİ İÇİN BAŞKA ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMEMİŞ)5504.10 -    Viskoz ipeğinden olanlar


5504.90 -    Diğerleri55.03 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için uygulanır.55.05 -     SENTETİK VE SUNİ LİF DÖKÜNTÜLERİ (TARAMA, İPLİK DÖKÜNTÜLERİ VE DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DİĞER DÖKÜNTÜLER DAHİL)5505.10 -    Sentetik liflerden


5505.20 -    Suni liflerdenSentetik ve suni liflerden döküntüler bu pozisyonda yer alır (filamentler ve devamsız lifler - 54. Fasılın Genel Açıklama Notuna bakınız). Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:


(1)   Lif döküntüleri (Yumuşak döküntüler); Filamentlerin şekil verilmesi ve işlem görmesi sırasında döküntüler gibi elde edilen oldukça uzun lifler ile devamsız liflerin karde edilmesi, taranması ve diğer işlemlerle iplik haline getirilmesi için tabi tutulduğu diğer hazırlayıcı işlemler sırasında meydana gelen kısa lifler (örn; tarak döküntüsü, rulo, şerit veya fitillerin küçük, kopuk parçaları) belirtilebilir.

(2)   İplik döküntüleri (Sert döküntüler), bunlar bükme, katlama, sarma, dokuma, örme işlemleri veya diğer işlemler sırasında döküntü olarak meydana gelen kopuk, düğümlü veya birbirine dolaşık iplerdir.

(3)     Ditme suretiyle elde edilen döküntüler, bunlar paçavra veya ipliklerin kendilerini oluşturan liflerine ayrılmasıyla elde edilir.

Karde edilmemiş, taranmamış, büküm için başka bir şekilde işlenmemiş olmak kaydıyla bu tür döküntüler ağartılmış veya boyanmış olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır.


Aşağıdakiler bu pozisyona dahil değildir:

(a)      Vatkalar (30.05 veya 56.01 pozisyonu).

(b)     Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde hazırlanmış olan döküntü lifler (55.06 veya 55.07 pozisyonu).

(c)      Dokumaya elverişli maddelerin kırıntı, toz ve tarazları (56.01 pozisyonu).

(d)     Yeni ya da kullanılmış paçavralar (Fasıl 63).55.06 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLER (KARDE EDİLMİŞ, TARANMIŞ VEYA İPLİK İMALİ İÇİN BAŞKA ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMÜŞ)5506.10 -    Naylon veya diğer poliamidlerden


5506.20 -    Poliesterlerden


5506.30 -    Akrilik veya modakrilik


5506.90 -    DiğerleriBu pozisyon, dokumaya elverişli sentetik devamsız liflerin (sentetik devamsız lif veya filamentlerin döküntüleri dahil) karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde hazırlanmış olanlarını kapsamaktadır.

Karde işleminde, devamsız lifler ile lif döküntüleri makinelerden geçirilmek suretiyle birbirlerine az çok paralel hale getirilir. Bu makinelerden karde edilmiş halde çıkan lifler geniş yüzeyli tarak tülbenti veya rulolar şeklinde çıkar ve bunlar genellikle yoğunlaştırılarak çeşitli işlemlere tabi tutularak şeritler (bükmeden gevşek olarak birleştirilmiş münferit lifler) haline getirilir.

Tarama işleminde, şerit halindeki karde edilmiş liflerin makinelerden geçirilerek birbirine tamamen paralel bir şerit olması temin edilir ve döküntü söz konusu olduğunda da kısa lifler ayrılır. Taranmış şeritler bobinlere sarıldığı veya yumak haline getirildiğinde "tops" olarak ifade edilir.

"Tops", aynı zamanda "tow-to-top" denilen işlemle doğrudan doğruya filament demetlerinden de elde edilebilir.

Demetler, oluştukları filamentlerin düzeni ve birbirlerine olan paralel konumları bozulmadan özel bir cihazdan geçirilerek belli uzunluklarda kopartılır veya kesilir. İşlem filament demetlerinin ya değişik hızlarda dönen iki silindir arasından geçirilerek filamentleri gerip koparması suretiyle ya da doğrudan doğruya dişli silindirlerin basıncı altında filamentlerin kopması suretiyle yahut filamentlerin bıçak mekanizması ile çapraz şekilde kesilmesi suretiyle gerçekleşebilir. Makineden geçirildikleri sırada demetler, şeritler haline getirilmiş olur ve bu suretle devamlı lif demetlerinin önce kısa lifler halinde kesilmesi, ardından karde edilmesi ve genellikle hem karde edilmesi hem de taranması gibi ayrı ayrı yapılan işlemlere gerek kalmaz.

Şeritler; karde etme, tarama veya "Tow-to-top" denilen işlemlerle üretilmiş olsun olmasın, tek bir işlemle iplik haline gelebilen fitillere (hafif bükümlü, paralel liflerde daha ince lifler) dönüşür.


Bu pozisyon vatkaları kapsamaz (30.05 veya 56.01 pozisyonu).55.07 -     SUNİ DEVAMSIZ LİFLER (KARDE EDİLMİŞ, TARANMIŞ VEYA İPLİK İMALİ İÇİN BAŞKA ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMÜŞ)55.06 pozisyonu açıklama notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.55.08 -     SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN DİKİŞ İPLİĞİ (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ OLSUN OLAMASIN)


5508.10 -    Sentetik devamsız liflerden


5508.20 -    Suni devamsız liflerdenBu pozisyon, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (B) (4) kısmında belirtilen şekil ve şartlara uygun olan dikiş ipliğini kapsar.


Ancak, sicim vb. tarifine uyacak şekilde olan iplikler (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (B) (2) kısmına bakınız) bu pozisyon haricinde kalır (56.07 pozisyonu).


Dikiş iplikleri, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (B) (1) kısmında belirtildiği gibi işlem görmüş olması halinde, perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.55.09 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLER (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ)-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız naylon veya diğer poliamidlerin liflerini içerenler


5509.11 --     Tek kat iplikler


5509.12 --     Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable)  iplikler


-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester liflerini içerenler


5509.21 --     Tek kat iplikler


5509.22 --     Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable)  iplikler


-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler


5509.31 --     Tek kat iplikler


5509.32 --     Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable)  iplikler


-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifleri içeren diğer iplikler:


5509.41 --     Tek kat iplikler


5509.42 --     Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler


-   Devamsız poliester liflerinden diğer iplikler


5509.51 --     Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar


5509.52 --     Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kıllarıyla karışık olanlar


5509.53 --     Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar


5509.59 --     Diğerleri


-   Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler


5509.61 --     Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar


5509.62 --     Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar


5509.69 --     Diğerleri


-   Diğer iplikler


5509.91 --     Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar


5509.92 --     Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar


5509.99 --     DiğerleriBu pozisyon, 55.06 pozisyonunda yer alan sentetik devamsız liflerden fitillerin bükülmesiyle elde edilen tek katlı veya çok katlı bükülü (rötor) iplikleri (dikiş ipliği hariç) kapsar.


Ancak, sentetik devamsız liflerden iplikler, perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanları (55.11 pozisyonu) ile sicim, kordon vb. tarifine uyacak şekilde olanları (56.07 pozisyonu) bu pozisyon haricinde kalır (XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (B) (2) ve (3) kısmına bakınız).


Bu pozisyon, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (B) (1) kısmında belirtildiği gibi işlem görmüş olan iplikleri kapsar.55.10 -     SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLER (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMEMİŞ)-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler


5510.11 --     Tek kat iplikler


5510.12 --     Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler


5510.20 -    Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kıllarıyla karışık olanlar)


5510.30 -    Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar)


5510.90 -    Diğer iplikler55.09 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.


55.11 -     SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLER (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (PERAKENDE OLARAK SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ)

5511.10 -    Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)


5511.20 -    Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 den az sentetik devamsız lif içerenler)


5511.30 -    Suni devamsız liflerdenBu pozisyon, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (3) kısmında belirtilen şekil ve şartlara uygun, perakende olarak satılacak hale getirilmiş olan sentetik ve suni devamsız liflerden iplikleri (dikiş ipliği hariç) kapsar.55.12 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE %85 VEYA DAHA FAZLA SENTETİK DEVAMSIZ LİF İÇERENLER)


-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri içerenler


5512.11 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5512.19 --     Diğerleri


-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler


5512.21 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5512.29 --     Diğerleri


-   Diğerleri


5512.91 --     Ağartılmamış veya ağartılmış

5512.99 --     Diğerleri


Bu pozisyon ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içeren dokunmuş mensucatı (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi) kapsar. Bu pozisyona dahil mensucat çok çeşitli olup, özelliklerine göre giyim eşyasında, perdelik ve diğer mefruşatta, masa örtüsü, battaniye, havlu vb. imalinde kullanılır.


Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi maddeler ihtiva eden bandajlar bu pozisyon haricinde kalır (30.05 pozisyonu).55.13 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE %85' DEN AZ, M2 AĞIRLIĞI 170 GR.'I GEÇMEYEN ESAS İTİBARİYLE VEYA SADECE PAMUKLA KARIŞIK SENTETİK DEVAMSIZ LİF İÇERENLER)

- Ağartılmamış veya ağartılmış


5513.11 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5513.12 --     Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)


5513.13 --     Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat


5513.19 --     Diğer dokunmuş mensucat


-  Boyanmış


5513.21 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5513.23 --     Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat


5513.29 --     Diğer dokunmuş mensucat


-   Farklı renkteki ipliklerden:


5513.31 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5513.39 --     Diğer dokunmuş mensucat


-   Baskılı


5513.41 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5513.49 --     Diğer dokunmuş mensucat


Bu pozisyon, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi dokunmuş mensucatı kapsar.

Bu mensucat, XI. Bölümün 2 no lu not hükmüne ve aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (A) kısmına bakınız) sentetik devamsız liflerden mensucat olarak sınıflandırılır ve bu pozisyonda yer alır:

(a)      Ağırlık itibariyle %85 den az sentetik devamsız lif içermek;

(b)     Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olmak;

(c)      M2 ağırlığı 170 gr.dan az olmak.


Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar bu pozisyon haricinde kalır (30.05 pozisyonu).

55.14 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (AĞIRLIK İTİBARİYLE %85 DEN AZ M2 AĞIRLIĞI 170 GR.'I GEÇEN ESAS İTİBARİYLE VEYA SADECE PAMUKLA KARIŞIK SENTETİK DEVAMSIZ LİF İÇERENLER)

-   Ağartılmamış veya ağartılmış


5514.11 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5514.12 --     Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)


5514.19 --     Diğer dokunmuş mensucat


-   Boyanmış


5514.21 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5514.22 --     Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)


5514.23 --     Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat


5514.29 --     Diğer dokunmuş mensucat


5514.30 -    Farklı renkteki ipliklerden


-   Baskılı

5514.41 --     Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)


5514.42 --     Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)


5514.43 --     Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat


5514.49 --     Diğer dokunmuş mensucat

55.13 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen hükümler gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla bu pozisyonda yer alan eşya için de uygulanır.55.15 -     SENTETİK DEVAMSIZ LİFLERDEN DİĞER DOKUNMUŞ MENSUCAT-    Devamsız poliester liflerinden


5515.11 --     Esas itibariyle veya sadece devamsız viskoz ipeği lifleri ile karışık


5515.12 --     Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık


5515.13 --     Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık


5515.19 --     Diğerleri


-   Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden


5515.21 --     Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentler ile karışık


5515.22 --     Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık


5515.29 --       Diğerleri


-   Diğer dokunmuş mensucat


5515.91 --     Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık


5515.99 --     Diğerleri

Bu pozisyon, (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tanımlandığı üzere) sentetik devamsız lif ipliklerinden dokunmuş mensucatı kapsar. Bununla birlikte bu pozisyonun sadece, bu bölümün ikinci kısmında (genellikle 58 veya 59. Fasıllar) veya bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında belirtilen veya yer alanlardan başka XI. Bölümün 2 numaralı not hükmünde belirtilen karışık dokuma mensucatı kapsadığı dikkate alınmalıdır.


Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar bu pozisyon haricinde kalır (30.05 pozisyonu).

55.16 -      SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT-   Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler


5516.11 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5516.12 --     Boyanmış


5516.13 --     Farklı renkteki ipliklerden


5516.14 --     Baskılı


-   Ağırlık itibariyle %85 'den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık)


5516.21 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5516.22 --     Boyanmış


5516.23 --     Farklı renkteki ipliklerden


5516.24 --     Baskılı


-   Ağırlık itibariyle %85 'den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık)


5516.31 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5516.32 --     Boyanmış


5516.33 --     Farklı renkteki ipliklerden


5516.34 --     Baskılı


-   Ağırlık itibariyle %85 'den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece pamukla karışık)


5516.41 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5516.42 --     Boyanmış


5516.43 --     Farklı renkteki ipliklerden


5516.44 --     Baskılı


-   Diğerleri


5516.91 --     Ağartılmamış veya ağartılmış


5516.92 --     Boyanmış


5516.93 --     Farklı renkteki ipliklerden


5516.94 --     BaskılıBu pozisyon, suni devamsız liflerden mamul ipliklerden yapılan dokunmuş mensucatı (XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notları (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi) kapsar. Bu pozisyona dahil mensucat çok çeşitli olup, özelliklerine göre giyim eşyasında, perdelik ve diğer döşemelik mensucatta, masa örtüsü, battaniye, havlu, vb. imalinde kullanılır.


Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar bu pozisyon haricinde kalır (30.05 pozisyonu).E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577310 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577310 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?