5754 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü Bulunan Yatırımcılar ile 5766 sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borcu Bulunan Yatırımcılara İlişkin Genelge (2008/4

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
 
SAYI    : B.02.1.HM.0-TUGM-07
KONU : Bütçe kaynaklı kredi
İÇ GENELGE
(TUGM-2008/4)
 
Bilindiği üzere, 20/07/2007 tarih ve 2007/7 sayılı İç Genelge ile 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak, kuruluş tarihi 31/03/2005 tarihinden (kamu sektörü işverenleri için 14/04/2005) öncesine tekabül eden firmaların yeni teşvik belgesi müracaatları ile mevcut teşvik belgelerinin kapsamını genişleten (süre uzatımı, satış, ihraç, başka bir belgeye devir vb. işlemler hariç) tüm müracaatlarında, 5458 sayılı Kanun kapsamı borcun bulunmadığı veya Kanun kapsamı borçlarla ilgili yeniden yapılandırma yapıldığı ve anlaşmanın halen geçerli olduğu veya yeniden yapılandırma yapıldığı ancak anlaşmanın bozulduğu veya borcun bulunduğu ve yeniden yapılandırma yapılmadığı hususları ile ilgili olarak Türkiye genelinde yapılacak sorgulamanın bağlı bulundukları SSK Müdürlüklerinden alınacak bir yazı ile belgelendirilmesi istenilmektedir.
 
01/10/2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca; kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 
Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” ise 28/09/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yürürlüğe giren yeni mevzuat çerçevesinde; 01/10/2008 tarihinden sonraki müracaatlara istinaden; yeni teşvik belgesi düzenleme, mevcut teşvik belgelerinin kapsamını genişletme (süre uzatımı, satış, ihraç, başka bir belgeye devir vb. işlemler hariç) ve tamamlama vizesi ile ilgili müracaatların; 2007/7 sayılı İç Genelgede belirtilen işlemlerde 5754 sayılı Kanun, Kanun hükmünün uygulanmasına ilişkin yukarıda anılan Tebliğ hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerekmektedir. Kurumdan alınacak yazıların, Türkiye genelinde yapılacak sorgulamaya istinaden verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırma yapılan borçlarla ilgili olarak yapılandırmanın bozulmadığı hususlarını da içermesi gerekmektedir.
 
01/10/2008 tarihinden önce Müsteşarlığımıza yapılan müracaatlara ilişkin işlemlerde müktesep hakları korumak amacıyla 5458 sayılı Kanuna istinaden alınmış yazılara göre işlem yapılabilecektir.
 
01/10/2008 tarihinden sonra teşvik tedbirlerinden yararlanmış harcaması bulunmayan teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri 5754 sayılı Kanuna istinaden yapılabileceği gibi 5458 sayılı Kanun çerçevesindeki 2007/7 sayılı Genelgeye göre de yapılabilecektir (17 Şubat 2009 tarihi itibarıyla).
 
Öte yandan, 04/06/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler sadece nakit teşviklere yönelik olduğundan, vergi borcuna ilişkin sorgulamalar sadece nakit ödeme safhasında yapılacak olup, teşvik belgesi işlemleri aşamasında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
 
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
 
 

Feridun BİLGİN
Teşvik ve Uygulama                                                                                      Genel Müdürü
 
 

 
 
 
 
 
 

DAĞITIM:
 
-          Tüm Personele
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286014 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286014 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?