60 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) VE 1 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (YETKİ

22 Şubat 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27149
TEBLİĞ
                Gümrük Müsteşarlığından:
60 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) VE
1 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (YETKİLENDİRİLMİŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ) DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
                MADDE 1 – 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “j) İhracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.”
                MADDE 2 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bendleri eklenmiştir:
                “k) Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti.
                l) Gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit yapılması.”
                MADDE 3 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki fıkralar sırasıyla eklenmiştir:
                “(6) Dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin 10.000 Euro’yu aşmaması durumunda, söz konusu izinler için yapılacak ek süre taleplerinde, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.
                (7) AB üyesi ülkeler ve/veya aramızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere bir yıl içinde yaptıkları ihracatın kıymeti 200.000 ABD Dolarını geçmeyen, ihracat kıymeti 200.000 ABD Dolarının üstünde olsa bile bu ihracatı 5 adet beyannameden daha az beyanname kullanarak gerçekleştiren firmaların bu ihracatlar için düzenledikleri A.TR dolaşım belgeleri, EUR. 1/EUR.MED dolaşım sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları için Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bendleri kapsamında dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılmasına gerek yoktur.”
                MADDE 4 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “ve noter tasdikli” ibaresi ile on birinci fıkrasında geçen “noter onayı aranmaksızın” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
                MADDE 5 – 60 Seri No.lu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması ya da 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az 7 (yedi) yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması,” 
                MADDE 6 – 60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tespit işlemi için gümrük müşavirleri, özel antrepolara eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün yaptıkları tespitleri aylık genel bir rapora bağlar ve bu aylık genel raporun bir örneğini gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunar.”
                MADDE 7 – 60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
                “(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan tespit işlemi için gümrük müşavirleri geçici depolama yerleri ile genel ve özel antrepolara alınan ve ilgili kurumların denetimine tabi eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin olarak aynı gün düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunar.”
                MADDE 8 – 29 Mayıs 2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “(6) Özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde, Ek-6’da yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir. Bu antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Müsteşarlığa bildirimi yapılmış olan kişilerden biri görevlendirilebilir. Düzenlenecek sayım tutanağı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına bu kişi tarafından imzalanabilir. Bu durumda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile adına tutanağı imzalayan kişi mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.”
                MADDE 9 – 1 Seri No.lu Tebliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
                “(7) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına sayım tutanağı imzalayan kişilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olması gerekir.”
                MADDE 10 – 1 Seri No.lu Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki fıkralar sırasıyla eklenmiştir:
                “(2) 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin rapor özetleri program vasıtasıyla aynı gün gönderilir. Aynı gün yapılan tespitler aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk üç (3) işgünü içerisinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne verilir. Aynı gün yapılan tespitlere ilişkin düzenlenen rapor ve ekleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
                (3) 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin hazırlanan tespit raporlarının ekleri özet bilgileri içerecek şekilde listelenerek aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sunulur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Anılan tespit raporlarının eklerini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”
                MADDE 11 – 1 Seri No.lu Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “(4) Şartlı veya olumsuz tespit raporu düzenlenmesi halinde ya da düzenlenmesini gerektiren durumlarla karşılaşıldığında keyfiyet derhal ilgili gümrük idaresine bildirilir. Söz konusu raporda yer alan olumsuz tespitlere dayanak oluşturan belgelerin ve bu tespitlere ilişkin çalışma kâğıtlarının örnekleri de tespit raporuna eklenir.”
                MADDE 12 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” başlıklı bölümünün 6.2.4 no.lu “Sonuç” alt başlığında yer alan bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:          
                a) Giriş işlemleri için;            
                “…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepoya …………. tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.” 
                b) Çıkış işlemleri için;
                “…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepodan …………. tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.” 
                MADDE 13 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler Bölümünün 6.4 no.lu alt başlığında yer alan bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “60 Seri No.lu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri özel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün yaptıkları tespitleri aylık genel bir rapora bağlayacak ve bu aylık genel raporu ve eki sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk üç (3) işgünü içerisinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.” 
                MADDE 14 – 1 Seri No.lu Tebliğin 2 no.lu ekinde yer alan “Tespit Kodları” Bölümündeki tabloya GC1 Tespit Kodu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesinin tespiti
GC1
 
                MADDE 15 – 1 Seri No.lu Tebliğin 2 no.lu ekinde yer alan “Tespit Kodları” Bölümündeki tabloya EU2 Tespit Kodu satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir:
 
Gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit
PD1
 
                MADDE 16 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün sonuna 16 No.lu anabaşlığının “16.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar” altbaşlığının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
                − İhracatı yapılacak eşyanın 4’lü tarife pozisyonu
                − İhracat yapılacak ülke veya ülke grubu”
                MADDE 17 – 1 Seri No.lu Tebliğin 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” Bölümünün sonuna 16 No.lu anabaşlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki anabaşlık eklenmiştir:
                “17- GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ SONA ERDİKTEN SONRA İLGİLİ KURUMLARCA YAPILACAK KONTROL SONUÇLARINA GÖRE GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN TESPİT
                17.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
                Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına 'PD1'; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise 'Gümrük Yükümlülüğü Sona Erdikten Sonra İlgili Kurumlarca Yapılacak Kontrol Sonuçlarına Göre Gümrük Gözetiminin Sonlandırılmasına İlişkin Tespit' yazılacaktır.
                (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanına aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
                − Eşyanın Bulunduğu Geçici Depolama Yeri, Genel veya Özel Antrepo Kodu
                − Geçici Depolama Yeri veya Antrepo İşleticisi
                − İlgili Gümrük Müdürlüğü
                − TCGB Tescil Tarihi
                − TCGB Tescil Sayısı
                − Eşyanın Denetimini Yapacak Kurum
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                "...................tarafından işletilen ....... kod numaralı geçici depolama yeri/genel/özel antrepoda bulunan ..............tescil sayılı ........ tarihli TCGB kapsamı ...............GTİP'li eşyanın ............ Tebliği kapsamında .............. Bakanlığınca/Kurumunca yapılan denetimi sonucuna göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemleri tespit edilecektir.
                17.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
                17.2.1 Genel Bilgiler
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
                − Geçici depolama yeri veya antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
                − Antrepo işleticisinin adı,
                − Eşyanın denetiminden sorumlu bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu,
                − Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya çıkış işlemlerinin sayısı.
                17.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
                − Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
                − İlgili gümrük rejimleri itibariyle gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmadığı,
                − İlgili kurumca 3 günlük süre içinde denetime başlanıp başlanmadığı,
                − İlgili kurumca denetim için ek süre belirtilip belirtilmediği,
                − Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
                − Geçici depolama yeri veya antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
                − Her bir çıkış işleminin tespitine yönelik Ek-6'da yer alan tutanağın düzenlendiği.
                17.2.3 Değerlendirmeler
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
                − Eşyaya ilişkin gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Serbest Dolaşıma Giriş) 6 ncı maddesi ile ...............Bakanlığınca/Kurumunca yayımlanan .............................. Tebliğin ilgili hükümlerine göre çıkış işlemlerine ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
                − Gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin engel bir durumun olmadığı,
                − Eşya çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
                17.2.4 Sonuç
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
                ".............tescil sayılı ..................tescil tarihli gümrük beyannamesi kapsamı ……….... GTİP'li eşyanın gümrük yükümlülüğünün sona erdiği ................ tarihinden itibaren ... iş günü içinde .................. Bakanlığınca/Kurumunca beyanname kapsamı eşyanın kontrollerinin yapılmış olması/ilgili kurumca herhangi bir bildirim yapılmamış olması, nedeniyle ....................... kod numaralı geçici depolama yerinden/antrepodan çıkış işlemleri tamamlanarak gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük gözetimi sona erdirilmiştir."
                17.3 Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler
                Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenir.
                17.4 Tespit Raporunun Gönderilmesi
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, geçici depolama yerleri ile genel ve özel antrepolara alınan ve ilgili kurumların kontrolüne tabi eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin olarak aynı gün düzenledikleri raporun bir örneğini rapor tarihini takip eden üç işgünü içinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.
                17.5 Tespit Raporunun Ekleri
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde, geçici depolama yerleri ile genel ve özel antrepolardan çıkış işlemlerinde aranılacak belgelerin yanında aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
                − Çıkış işlemine konu olacak eşyaya ilişkin BİLGE sistemi tarafından gümrük yükümlülüğünün sona erdiği tarihin ilgili kuruma yapılan bildirimi,
                − İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın denetimine ilişkin yapacağı bildirim,
                − 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,
                − İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi,
                − İlgili kurumun eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bildirim.”
                MADDE 18 – 1 Seri No.lu Tebliğin 6.A no.lu “Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “1. Özel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkış işlemi için aynı gün içinde sayım tutanağı düzenlenir.”
                MADDE 19 – 1 Seri No.lu Tebliğin 6.A no.lu “Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” başlıklı bölümünün altıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
                “Giriş veya çıkış işleminin niteliğine göre 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F ve 6.G’de belirtilen tutanak örneklerinden uygun olanı kullanılır.” 
                MADDE 20 – 1 Seri No.lu Tebliğin 6.E no.lu ekinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir:
               
                “EK 6.F- Eşyanın Geçici Depolama Statüsünden Çıkarılarak, Antrepo Rejimi Statüsüne Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
Sayı: …. 
İşlem Tarihi: …./…./20….
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı …………….… gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya …………………. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı.
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya …………………. kodlu antrepoya boşaltıldı. ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………….
 
                        Antrepo Sahibi                      Varsa Gözetim                     Yetkilendirilmiş
                          veya yetkilisi                            Memuru/                       GümrükMüşaviri
                                                                     Antrepo Memuru                      ya da adına
                                                                                                                     görevlendirdiği
                                                                                                                             çalışanı
                           Adı Soyadı                             Adı Soyadı                           Adı Soyadı
                                   
                                 imza                                   imza/kaşe                              imza/kaşe
 
                EK 6.G- Geçici Depolama Yerindeki/Antrepodaki Eşyanın Gümrük Gözetiminin Sonlandırılmasına İlişkin Tutanak Örneği
 
TUTANAK
Sayı: …. 
Eşya Çıkış Tarihi: …./…./20….
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı …………….… gümrük beyannamesi kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya, Bakanlığı’nın/Kurumunun gümrük gözetiminin sona erdirilmesinde bir sakınca bulunmadığına ilişkin …….. sayılı, ………. tarihli bildirimine istinaden ……………. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı. ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………….
 
                       Geçici Depolama                     Varsa Gözetim                     Yetkilendirilmiş
                         Yeri / Antrepo                            Memuru/                       GümrükMüşaviri
                              Yetkilisi                          Antrepo Memuru                              
 
                           Adı Soyadı                             Adı Soyadı                           Adı Soyadı
                                   
                                 imza                                   imza/kaşe                             imza/kaşe"
 
                MADDE 21 – Bu Tebliğin 9 uncu maddesi yayımını izleyen tarihten itibaren altı ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300857 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300857 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?