60 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

 

60 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

07.02.1997-22901 Resmi Gazete

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2. fıkra hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

l. Diplomatik istisnadan Yararlanacak Alıcılar :

İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ile bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları faydalanabileceklerdir.

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel de diplomatik istisnadan yararlanabilecektir.

2. Diplomatik İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler :

İstisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek ve Dışişleri Bakanlığı'nca, temsilciliklere istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilecektir.

Ancak, akaryakıt teslimleri için bu Tebliğde öngörülen usul ve esaslar değildir.

3. Diplomatik İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar:

Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinin tamamı 1 Temmuz 1997 tarihine kadar istisna kapsamında satış yapabileceklerdir.

Ancak, 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren ise diplomatik istisna kapsamındaki satışların, sadece vergi dairelerinden izin almış gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılması gerekmektedir.(*)

4. Diplomatik İstisnadan Faydalanacak Asgari Tutar:

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri Dışişleri Bakanlığı'nca belirlenecek ve bu miktar istisna belgesinde belirtilecektir.

5. Diplomatik İstisna Uygulaması:

Diplomatik istisna kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, söz konusu istisna belgesine dayanılarak katma değer vergisiz olarak yapılacaktır. Dolayısıyla satıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilecek, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışında düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacak ve alıcıdan tahsil edilmeyecektir. Bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanısıra uyruğu, belgenin tarih ve numarası ile kimlik kartının numarası yazılacaktır.

6. Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışın Beyanı ile İndirilmeyen Verginin Satıcıya İadesi:

Diplomatik istisna kapsamında işlem yapan satıcıların beyanı ve indirilemeyen vergilerin iadesine ilişkin işlemlerde, daha önce 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/6. bölümünde yapılan açıklamalar esas alınacaktır.

Ancak, diplomatik istisna kapsamında işlem yapan mükellefler, katma değer vergisi beyannamelerine temsilcilik ve mensuplarına katma değer vergisi hesaplamadan düzenledikleri faturaların fotokopilerini veya bu faturalara ait listeyi eklemeleri gerekmektedir.

7. Yürürlük :

Bu Tebliğle öngörülen diplomatik temsilcilik ve mensuplarınca katma değer vergisi ödenmeksizin mal ve hizmet alımı yapılması şeklindeki diplomatik istisna uygulamasına, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlanılacaktır.

Diğer taraftan, diplomatik temsilcilik ve mensuplarınca katma değer vergisi ödenmek ve daha sonra kendilerine iade edilmek şeklinde uygulanan 52 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esasların bu tebliğin yayımı tarihine kadar yapılan mal ve hizmet alımları için uygulamasına devam edilecektir.

Tebliğ olunur.


(*) Yürürlükten Kaldırılmıştır

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260163 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260163 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?