6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Hakkında Kamuoyu Yanlış Bilgilendiriliyor

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Hakkında Kamuoyu Yanlış Bilgilendiriliyor


Yeni Türk Ticaret Kanununun, çağın gereklerine uygun yeni ve önemli düzenlemeler getirmesine rağmen Yazılı ve görsel basında yer alan haber ve yorumlara bakıldığında sanki uygulanması mümkün olmayan bir kanunmuş gibi lanse edilmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanununu acımasızca eleştirenleri iki grupta toplamak mümkündür.

Birinci Grup, Şirketlerin içini dilediği zaman boşaltmak isteyen ve bu haklarının elinden alınacak olmasına karşı lobi faaliyeti yürüten şirket yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu grup kanunu doğru yorumlamasına rağmen kendi çıkarları doğrultusunda kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.

İkinci Gruptakiler ise art niyetten uzak olmalarına rağmen bu alanda uzman olduğunu düşündükleri Ülkemizin önde gelen gazetelerinin birinde yazan  yazarın "Akrabalara Vadeli Satış Yasağı", "Dede,nine,teyze ve baldıza hapishane yolu" gibi başlıklar altında gerçeği yansıtmayan köşe yazılarını kaleme alması, çeşitli seminer ve toplantılarda bu tezleri sürekli gündemde tutmasından kaynaklanmaktadır. İyi bir okuyucu profiline sahip olan sayın Profesör ün  her yazdığının doğru olduğu kabul edildiğinden diğer yazarlarda onun paralelinde yazılar kaleme almışlardır.

Sadece kanuna bakarak eleştirilecek bir çok bölüm bulabilirsiniz. Fakat önemli olan Kanunun uygulanması ile ilgili çıkarılacak  tüzük, yönetmelik  vb. ikincil mevzuatla yapılacak düzenlemelerdir. Bu düzenlemeleri görmeden acımasızca eleştirmek pek de masum bir davranış olmayacaktır.


Yeni Türk Ticaret Kanununda en çok eleştiri konusu  yapılan bölümlerinden biride  395 maddesinin 2.fıkrasıdır. Söz konusu fıkranın birinci bölümünde  "Yönetim kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar." İfadesi yer almaktadır. Söz konusu pragrafta yönetim kurulunun ve yakın akrabalarının şirkete  nakit veya ayın borçlanmasını yasaklamaktadır. Bu yasaklamayı farklı yorumlayıp sanki yönetim kurulu üyelerinin akrabalarının Şirketten vadeli mal alımlarını  yasakladığı genel anlamda da şirketlerin  akrabalarıyla vadeli ticaret yapmalarını  yasakladığı şeklinde lanse edilmesidir..  Oysa bu yasağın vadeli mal alarak şirkete borçlanmayı kapsadığını gösteren hiçbir amere bulunmamaktadır. Üstelik böyle olsaydı ticaret yapma özgürlüğünü  engellediğinden  anayasa ya da aykırılık teşkil edecekti. Yeni Türk Ticaret Kanunu  birilerinin dediği gibi akrabalara vadeli mal satışını kısıtlayıcı bir hüküm içermemektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395/2Maddesinde  amaçlanan Şirketin içinin boşaltılmasını engellenmektir. Bu nedenle de Şirkete nakit ve ayın borçlanmayı yasaklamaktadır.  Şirkete ayın borçlanma ile kastedilen de nakit borçlanma ile aynı kapıya gelmekte yani şirketin taşınır veya taşınmaz mal varlığının yönetim kurulu üyelerinin kendilerine veya akrabalarına verilmesini engellemektedir. Yoksa akrabalara vadeli satışı yasaklamamaktadır. İkincil mevzuat yayınlandığında bunu çok daha net göreceğiz.

Peki yukarıda söz ettiğimiz 395'inci maddeye aykırı hareket edenler ne ceza alacaklardır?

Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Suçlar ve Cezalar başlıklı 562'inci  maddesinin 5'inci bendinin "d" fıkrasında kanunun "395 inci maddesine aykırı olarak şirkete borçlananlar,  üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar" denmektedir.

Yeni TTK verilecek adli para cezasında alt sınırı üçyüz gün olarak belirtmiştir. Üst sınırın ne olacağı konusunda  her hangi bir madde eklenmemiştir. Peki en fazla verilebilecek olan adli para cezası ne kadardır?  Bu soruların cevabı Türk Ceza Kanunu'nun 52'inci Maddesinde belirtilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde adli para cezalarında üst sınırın  en fazla 730 gün olacağı hüküm altına alınmıştır.

İkinci soru olarak  bir günlük adli para cezasının TL karşılığını ne kadardır? Şeklinde olabilir.  TCK'nun 52'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Adli para cezasının bir gün karşılığı, en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak belirtilmektedir.. Söz konusu adlî para cezasının miktarı ile ilgili de "kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir." Şeklinde düzenlenmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre Adli para cezası aldık ve bu cezayı ödemezsek ne olacak?   Şeklinde bir soru aklımıza gelebilir. Bu sorunun karşılığı 29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106 maddesinde verilmiştir. Bu maddeye göre de Adli para cezasının ödenmemesi durumunda en fazla üç yıla kadar hapis cezası veriliyor. Birden fazla adli para cezalarının mahkumiyete dönüşmesi halinde ise bu ceza en fazla beş yıl oluyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda net olarak eleştirilecek konulardan bir tanesi 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 42.meddesinin birinci fıkrasında ,"Türk Ticaret Kanunu veya bu Kanun uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yayımlanır." Yazmaktadır. Fakat 14.02.2012 tarihinde bir yıl dolmuş olmasına rağmen ilgili tüzük ve yönetmelikler yayınlanmamıştır. Diğer bir ifadeyle kanunun gereği yerine getirilmemiş ve buda TTK'nun yürürlüğünün ertelenebileceği izlenimini oluşturmuştur.

Kanun yürürlüğe girmeden önce ikincil mevzuatın yayınlanacak olması sonuç itibariyle Kanunun Yürürlüğünün erteleneceği izlenimi dışında çok da önem arz etmemektedir.

Eleştiri getirilebilecek diğer bir konuda. Yeni TTK da eksik ve hatadan kaynaklanan işlemlere genelde adli para cezası verilirken bazı hata eksik işlemler için  3 ay ile üç yıl arasında hapis cezaları öngörülmektedir. "ekonomik suça ekonomik ceza " ilkesinin dışına çıkılması şirket yöneticileri için sıkıntı yaratabilecektir.

Özet olarak:

Yeni Türk Ticaret Kanunu, çağın gereklerine uygun yeni ve önemli düzenlemeler getirmektedir.  ikincil mevzuatın ortak akıl ile hazırlanması halinde de basında eleştirildiği kadar sorunla karşılaşılmayacaktır. Sayın Profesörün belirttiği gibi de Yönetim kurullarında akrabanız olan şirketlerden vadeli mal alımından doğan borçlanmanız  nedeniyle ceza da  almayacaksınız.

Akif Parlatan/Gümrük Müşaviri

akifparlatan@orgtr.org

---------------------------------------------------------------------------------

Diğer Yazıları:

Cari Açık Yanlış Hesaplanıyor..!

Sağlık Bir Bütündür...

Tekstilci Ayakta mı? Yoksa Uykuda mı?

Türk Ekonomisinde Yanlış Bilinenler

Serbest Bölgede Üretim yapan firmaların yarattığı haksız rekabet ve vergi kayıpları

Tekirdağ Guınness Rekorlar Kitabına Girebilir...!!!


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580246 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580246 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?