6111 sayılı Yasa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-10.05[6111]-214                                                                       01/07/2011-8803

Konu : 6111 sayılı Yasa

 

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

08/03/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması)'nin "Başvuru şekli ve süreler" başlıklı 15 inci maddesi ile "Ödeme süresi" başlıklı 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan;

 

1- Bazı gümrük idarelerince Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların başvuru dilekçelerini birinci taksitin ödeme süresi içinde karara bağlanamadığı anlaşılmış olup;

 

Süresi içerisinde yapılan başvuruların gümrük idareleri tarafından başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılamadığı durumlarda borçluların, 30/09/2011 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yapmaları şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılmaları,

 

2- Başvuru dilekçesinde peşin ödeme yapmak istediğini beyan ederek 30/06/2011 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmayan borçluların 6111 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin olarak;

 

6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçluların, 30/06/2011 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 01/08/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlandırılmaları,

 

3- 6111 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ödenmemesi durumunda Kanunun 19 uncu maddesine göre işlem yapılacağından, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçluların başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemesi şartıyla Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılmaları, uygun görülmüştür.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Haydar GÖÇER

Müsteşar a.

Genel Müdür

  

DAĞITIM: 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909646 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909646 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?