62 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

02.04.1997-22952 Resmi Gazete

Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A _ İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri"ne ve Özel Finans Kurumlarınca İhracatçı Firmalara İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması ile Müteselsil Sorumluluk:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi hükmü gereğince imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde tecil-terkin uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümündeki imalatçı tanımına girmeyen mükelleflerin, Dış Ticaret Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" sayılan kuruluşlara ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler ile Özel Finans Kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimlerinin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması, Kanunun 11/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

Tecil-terkin uygulaması ile ilgili olarak daha önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar bu Tebliğle getirilen ihraç kaydıyla teslimler için de aynen geçerli olup, her bir teslime ait tecil uygulamasından önce "Sektörel Dış Ticaret Şirketi"nin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ekinde yer alan taahhütnameyi ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.(*)

B _ İndirimli Teminat Uygulaması Kapsamına Özel Finans Kurumlarının Dahil Edilmesi:

28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde belirtilen şartları taşıyan imalatçı ve imalatçı-ihracatçılar ile 29 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenen şartları taşıyan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ihracat istisnasından doğan iade talepleri; iadesi istenen katma değer vergisinin, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacak iade sınırını aşan kısmının % 10'u kadar teminat alınması suretiyle ve ibraz edilen döviz alım belgesi ile gümrük çıkış beyannamesinin teyidi beklenilmeksizin yerine getirilmektedir.

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, % l0'luk teminat uygulaması kapsamına, söz konusu şartları taşıyan Özel Finans Kurumlarının da dahil edilmesi uygun görülmüştür.


Tebliğ olunur.

(*) Yürürlükten Kaldırılmıştır

 

62 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266444 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266444 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?