64 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

21.09.1997-23117 Resmi Gazete

64 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden olayların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

I _ TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN TESLİMLER

A _ Özel Faturaların Tasdiki

1.3.1997 tarih ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan satışlar dolayısıyla düzenlenen özel faturanın gümrük çıkışında bir gümrük görevlisi ile bir maliye memuru tarafından onaylanacağı belirtilmiş idi.

Konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, özel faturaların sadece gümrük görevlileri tarafından onaylanması ve 61 Seri No.lu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, sadece gümrük görevlilerince onaylanmış özel faturaların da istisna uygulaması bakımından geçerli kabul edilmesi uygun görülmüştür.

B _ Özel Faturalarda İmalatçılara Ait Bilgiler

Bilindiği üzere; 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı ve özel fatura düzenlemek suretiyle mal satanlara imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması imkanı getirilmiş idi.

Bu düzenlemenin daha sağlıklı yürüyebilmesi bakımından, imalatçı bilgilerini ihtiva eden bir bölümün eklenmesi amacıyla sözü edilen tebliğ ekinde yer alan özel faturada değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

Bu Tebliğ ekinde örneği yer alan yeni özel faturalar bastırılıp kullanılıncaya kadar, 61 Seri No.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan özel faturaların kullanılması da mümkün bulunmaktadır. Ancak; bu durumda imalatçıya verilecek onaylı özel fatura nüshasının arkasına, faturada yer alan tutarın ne kadarının imalatçıdan alınan mallara ait olduğu yazılacak ve bu husus imalatçı faturasının tarih ve numarasına da yer verilmek suretiyle izin belgeli satıcı tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

II _ İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE İADE EDİLECEK VERGİLERİN HESABI

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin tecil edilemeyen kısmı, ihraç kaydıyla teslim yapanlara iade edilebilmektedir. Ancak, sözü edilen madde hükmüne göre iade edilecek tutar ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden fazla olamamaktadır.

Ancak; nakliye, makine-teçhizat, ambalaj, enerji gibi girdilerde genel vergi oranının uygulanması nedeniyle, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi dolayısıyla yüklenilen vergiler, bazı hallerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergilerden fazla olabilmektedir.

Bu nedenle; Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde iade edilecek verginin hesabında; ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel vergi oranıyla çarpılması ile bulunacak tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin esas alınması uygun görülmüştür. Bu husus, vergilendirme dönemine bakılmaksızın, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra, indirimli orana tabi mallarla ilgili olarak tecil terkin kapsamında yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde geçerli olacaktır.

III _ İADE UYGULAMASI

38 ve 56 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Gene1 Tebliğlerine göre, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı, düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda haklarında rapor bulunan mükelleflerle ilgili olarak daha sonra bir olumlu raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihi izleyen dönemlerde genel esaslara göre işlem yapılması mümkün olabilmektedir.

Ancak olumlu raporun ait olduğu dönem ile vergi dairesine intikal ettiği dönem arasındaki sürenin çeşitli nedenlerle uzayabileceği göz önüne alınarak, olumsuz raporda öngörülen vergi, ceza, zam ve faizlerin ödenmiş olması şartıyla, olumlu raporun ait olduğu vergilendirme dönemini takip eden dönemden başlamak üzere normal teminat uygulamasına dönülmesi uygun gürülmüştür.

Buna göre, olumlu raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihte, raporun ait olduğu dönemden sonraki dönemlerde verilen teminatlar, genel esaslara göre teminat uygulaması çerçevesinde düzeltilerek fazla teminatlar iade edilecek, olumlu raporun vergi dairelerine intikal ettiği tarihten sonraki dönemlerde de genel esaslar çerçevesinde teminat uygulamasına devam edilecektir.

IV _ TÜTÜN MAMULLERİNDE BANDROL UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesine 4225 sayılı Kanunla eklenen 9 uncu fıkranın Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca; ek vergiye tabi olan tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde ek verginin tahsili konusunda, 5.4.1997 tarih ve 22955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre, 1 Eylül 1997 tarihinde başlaması öngörülen tütün mamullerinde ek verginin bandrol ile tahsili uygulaması, bandrol ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir.

Buna göre; 63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tütün mamullerinde ek verginin tahsili uygulamasına devam edilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

 

Ek :Türkiye' de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan ve İhracat İstisnası Uygulanan Satışlara Ait Özel Fatura

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268414 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268414 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?