72. Fasıl

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
  I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER    
       
72.01 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya    
  diğer ilk şekillerde) :     
7201.10  - Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız    
     dökme demir:     
   - - Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:    
7201.10.11.00.00  - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler  - 10
7201.10.19.00.00  - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler - 10
7201.10.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4' den az manganez içerenler  - 10
7201.10.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler - 10
7201.20  - Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme    
     demir    
7201.20.00.00.11  - - Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler  - 10
7201.20.00.00.12  - - Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler  - 10
7201.50  - Alaşımlı dökme demir; aynalı demir:    
7201.50.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5,      
       en fazla % 1 vanadyum içerenler - 10
7201.50.90.00.00  - - Diğerleri  - 10
       
72.02 Ferro -alyajlar:    
   - Ferro -manganez:    
7202.11  - - Ağırlık itibariyle %2'den fazla karbon içerenler:     
7202.11.20.00.00  - - - Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle    
          manganez miktarı % 65'i geçenler - 5
7202.11.80.00.00  - - - Diğerleri - 5
7202.19  - - Diğerleri:    
7202.19.00.00.11  - - - Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve     
         ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler - 5
7202.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 5
   - Ferro -silisyum:    
7202.21  - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla silisyum içerenler:    
7202.21.00.00.11  - - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum    
          içerenler - 5
7202.21.00.00.12  - - - Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler - 5
7202.29  - - Diğerleri:    
7202.29.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan     
          magnezyum içerenler - 5
7202.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 5
7202.30.00.00.00  - Ferro -siliko -manganez - 5
   - Ferro -krom:    
7202.41  - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla karbon içerenler:    
7202.41.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6' (dahil) dan az karbon    
          içerenler - 10
   - - - Ağırlık itibariyle % 6'dan fazla karbon içerenler:    
7202.41.90.00.11  - - - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler - 10
7202.41.90.00.12  - - - - Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler - 10
7202.49  - - Diğerleri:    
7202.49.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler - 10
7202.49.50.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,05' den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon    
          içerenler - 10
7202.49.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,5' den fazla fakat % 4' (dahil)den az karbon    
          içerenler - 10
7202.50.00.00.00  - Ferro -siliko -krom - 5
7202.60.00.00.00  - Ferro -nikel - 5
7202.70.00.00.00  - Ferro -molibden - 5
7202.80.00.00.00  - Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten - 5
   - Diğerleri:    
7202.91.00.00.00  - - Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum - 5
7202.92.00.00.00  - - Ferro -vanadyum - 5
7202.93.00.00.00  - - Ferro -niobyum - 5
7202.99  - - Diğerleri:    
   - - - Ferro fosfor:    
7202.99.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler - 25
7202.99.10.90.00  - - - - Diğerleri - 5
7202.99.30.00.00  - - - Ferro -siliko -magnezyum - 5
7202.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 5
       
72.03 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli    
  ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet    
  veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94     
  olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):     
7203.10.00.00.00  - Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen    
     ürünler - 5
7203.90.00.00.00  - Diğerleri - 5
       
72.04 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir    
  veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle     
  elde edilen külçeler:    
7204.10  - Dökme demir döküntü ve hurdaları     
7204.10.00.00.11  - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.10.00.00.19  - - Diğerleri - 5
   - Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:     
7204.21  - - Paslanmaz çelikten olanlar:      
   - - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler     
7204.21.10.00.11  - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.21.10.00.19  - - - - Diğerleri - 5
   - - - Diğerleri    
7204.21.90.00.11  - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.21.90.00.19  - - - - Diğerleri - 5
7204.29  - - Diğerleri    
7204.29.00.00.11  - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 5
7204.30.00.00.00  - Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları - 5
   - Diğer döküntü ve hurdalar:    
7204.41  - - Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,    
       öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme     
       ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun    
       olmasın):     
7204.41.10.00.00  - - - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,    
          öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları - 5
   - - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:    
7204.41.91.00.00  - - - - Paket halinde - 5
7204.41.99.00.00  - - - - Diğerleri - 5
7204.49  - - Diğerleri:    
7204.49.10.00.00  - - - Parçalanmış olanlar - 5
   - - - Diğerleri:    
7204.49.30.00.00  - - - - Paket halinde - 5
   - - - - Diğerleri:    
7204.49.90.00.11  - - - - - Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar - 5
7204.49.90.00.19  - - - - - Diğerleri  - 5
7204.50  - Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen    
     külçeler:    
7204.50.00.10.00  - - Alaşımlı çelikten olanlar - 30
7204.50.00.90.00  - - Diğerleri - 30
       
72.05 Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:    
7205.10  - Granüller    
7205.10.00.00.11  - - Dökme demir granülleri - 5
7205.10.00.00.12  - - Aynalı demir granülleri - 5
7205.10.00.00.13  - - Demir veya çelik granülleri - 5
   - Tozlar:    
7205.21.00.00.00  - - Alaşımlı çelikten olanlar - 5
7205.29  - - Diğerleri    
7205.29.00.00.11  - - - Dökme demir tozları - 5
7205.29.00.00.12  - - - Aynalı demir tozları - 5
7205.29.00.00.13  - - - Demir veya çelik tozları - 5
       
  II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER    
       
72.06 Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03    
  pozisyonuna giren demir hariç):     
7206.10  - Külçeler:    
7206.10.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7206.10.00.90.00  - - Diğerleri - 5
7206.90  - Diğerleri    
7206.90.00.00.11  - - Pudla demirinden çubuk ve lokmalar - 5
7206.90.00.00.12  - - Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik - 5
       
72.07 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:    
   - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:    
7207.11  - - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği     
       kalınlığının iki katından az olanlar:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:     
7207.11.11.00.00  - - - - Otomat çeliğinden olanlar - 15
   - - - - Diğerleri:    
7207.11.14.00.00  - - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler  - 15
7207.11.16.00.00  - - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçenler  - 15
7207.11.90.00.00  - - - Dövülmüş - 15
7207.12  - - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde    
       olanlar]:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7207.12.10.00.11  - - - - Haddelenmiş levha blokları - 15
7207.12.10.00.12  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları - 15
7207.12.10.00.13  - - - - Haddelenmiş sac platinaları - 15
7207.12.10.00.14  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları - 15
   - - - Dövülmüş    
7207.12.90.00.11  - - - - Dövülmüş levha blokları - 15
7207.12.90.00.12  - - - - Dövülmüş sac platinaları - 15
7207.19  - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:    
   - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
7207.19.12.00.10  - - - - - Otomat çeliğinden - 15
   - - - - - Diğerleri:    
7207.19.12.00.21  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 15
7207.19.12.00.29  - - - - - - Diğerleri  - 15
7207.19.19.00.00  - - - - Dövülmüş - 15
   - - - Diğerleri    
   - - - - Profil taslakları:    
7207.19.80.00.11  - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  - 15
7207.19.80.00.12  - - - - - Dövülmüş - 15
7207.19.80.00.90  - - - - Diğerleri - 15
7207.20  - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler:    
   - - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği    
        kalınlığının iki katından az olanlar:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:     
   - - - - Otomat çeliğinden    
7207.20.11.00.11  - - - - - Haddelenmiş blumlar - 15
7207.20.11.00.12  - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar - 15
7207.20.11.00.13  - - - - - Haddelenmiş kütükler - 15
7207.20.11.00.14  - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler - 15
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6'dan az karbon    
              içerenler     
7207.20.15.00.11  - - - - - - Haddelenmiş blumlar  - 15
7207.20.15.00.12  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar - 15
7207.20.15.00.13  - - - - - - Haddelenmiş kütükler - 15
7207.20.15.00.14  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler - 15
   - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7207.20.17.00.11  - - - - - - Haddelenmiş blumlar  - 15
7207.20.17.00.12  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar - 15
7207.20.17.00.13  - - - - - - Haddelenmiş kütükler - 15
7207.20.17.00.14  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler - 15
   - - - Dövülmüş    
7207.20.19.00.11  - - - - Dövülmüş blumlar - 15
7207.20.19.00.12  - - - - Dövülmüş kütükler - 15
   - - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7207.20.32.00.11  - - - - Haddelenmiş levha blokları - 15
7207.20.32.00.12  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları - 15
7207.20.32.00.13  - - - - Haddelenmiş sac platinaları - 15
7207.20.32.00.14  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları - 15
   - - - Dövülmüş    
7207.20.39.00.11  - - - - Dövülmüş levha blokları - 15
7207.20.39.00.12  - - - - Dövülmüş sac platinaları - 15
   - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
7207.20.52.00.10  - - - - Otomat çeliğinden - 15
   - - - - Diğerleri:    
7207.20.52.00.21  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az    
              karbon içerenler - 15
7207.20.52.00.29  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler  - 15
7207.20.59.00.00  - - - Dövülmüş  - 15
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Profil taslakları:    
7207.20.80.10.11  - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 30
7207.20.80.10.19  - - - - - Dövülmüş - 30
7207.20.80.10.90  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Profil taslakları:    
7207.20.80.90.11  - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 15
7207.20.80.90.19  - - - - - Dövülmüş - 15
7207.20.80.90.90  - - - - Diğerleri - 15
       
72.08 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri     
  600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):    
7208.10  - Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı    
     motifler bulunanlar    
7208.10.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.10.00.90.00  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemi-      
     ne tabi tutulmuş):    
7208.25  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:    
7208.25.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.25.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
7208.26  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:    
7208.26.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.26.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
7208.27  - - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:    
7208.27.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.27.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):    
7208.36  - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçenler;    
7208.36.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.36.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
7208.37  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçme-    
       yenler:    
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.37.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 30
7208.37.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.37.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 15
7208.37.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
7208.38  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.38.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 30
7208.38.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.38.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 15
7208.38.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
7208.39  - - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:     
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.39.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 30
7208.39.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.39.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 15
7208.39.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
7208.40  - Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde     
     kabartmalı motifler bulunanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.40.00.10.11  - - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7208.40.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7208.40.00.90.11  - - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7208.40.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):    
7208.51  - - Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler:     
   - - - Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:    
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.51.20.10.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler - 30
7208.51.20.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7208.51.20.90.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler - 30
7208.51.20.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçen fakat 15 mm.'yi geçmeyenler:    
   - - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:     
7208.51.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.51.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Genişlikleri 2050 mm.'den az olanlar:     
7208.51.98.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.51.98.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7208.52  - - Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :    
   - - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :    
7208.52.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.52.10.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - -  Diğerleri    
   - - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar    
7208.52.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.52.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - -  Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar    
7208.52.99.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.52.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7208.53  - - Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :    
   - - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen,    
  kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :    
7208.53.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.53.10.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri :    
7208.53.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.53.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7208.54  - - Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.54.00.10.11  - - - - Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar - 30
7208.54.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7208.54.00.90.11  - - - - Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7208.54.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7208.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
 - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.90.20.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.20.10.12  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.90.20.20.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.20.20.12  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
 - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.90.80.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.80.10.12  - - - - Diğerleri - 30
 - - - Diğerleri    
7208.90.80.20.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.80.20.12  - - - - Diğerleri - 30
72.09 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği    
  600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):    
   - Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:    
7209.15  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
7209.15.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.15.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7209.16  - - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:     
   - - - Manyetik olanlar    
7209.16.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.16.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:     
7209.16.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.16.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.17  - - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler    
   - - - Manyetik olanlar    
7209.17.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.17.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7209.17.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.17.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.18  - - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:     
   - - - Manyetik olanlar    
7209.18.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.18.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.'den az olanlar:    
7209.18.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.18.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm.'den az olanlar:     
7209.18.99.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.18.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):     
7209.25  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
7209.25.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.25.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7209.26  - - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
   - - - Manyetik olanlar     
7209.26.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.26.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:     
7209.26.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.26.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.27  - - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - Manyetik olanlar     
7209.27.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.27.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7209.27.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.27.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.28  - - Kalınlıkları 0,5 mm.den az olanlar:    
   - - - Manyetik olanlar     
7209.28.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.28.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:     
7209.28.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.28.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
7209.90.20.11.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.90.20.19.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7209.90.80.21.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7209.90.80.21.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7209.90.80.29.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7209.90.80.29.19  - - - - Diğerleri - 30
       
72.10 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği    
  600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):    
   - Kalayla kaplanmış olanlar:    
7210.11  - - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.11.00.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7210.11.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7210.11.00.90.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7210.11.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.12  - - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:    
   - - - Teneke     
   - - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri    
7210.12.20.00.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare - 30
            dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
   - - - - - Diğerleri:    
7210.12.20.00.21  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7210.12.20.00.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğer tenekeler    
7210.12.20.00.80  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare - 30
             dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
   - - - - - Diğerleri    
7210.12.20.00.91  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7210.12.20.00.99  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.12.80.10.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
            dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.12.80.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7210.12.80.90.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
             dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.12.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
7210.20  - Kurşunla kaplanmış olanlar (kalay ve kurşun alaşımı ile kaplı     
     olanlar dahil):    
   - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.20.00.10.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.20.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
7210.20.00.90.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
7210.30  - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.30.00.10.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.30.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
7210.30.00.90.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.30.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
   - Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:    
7210.41  - - Oluklu olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.41.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.41.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.41.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.41.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.49  - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.49.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.49.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.49.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.49.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.50  - Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış olanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.50.00.10.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.50.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
7210.50.00.90.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.50.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
   - Aluminyumla kaplanmış olanlar:    
7210.61  - - Aluminyum-çinko alaşımlarıyla  kaplanmış olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.61.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.61.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.61.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.61.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.69  - - Diğerleri    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.69.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.69.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.69.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.69.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.70  - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış    
     olanlar:    
   - - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve    
          tenekeler (verniklenmiş)    
7210.70.10.00.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
   - - - Diğerleri    
7210.70.10.00.21  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7210.70.10.00.29  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.70.80.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.70.80.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.70.80.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.70.80.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.90  - Diğerleri:    
   - - Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:     
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.30.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.30.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.90.30.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.30.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Kalaylanmış ve baskılı olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.40.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.40.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.90.40.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.40.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.80.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.80.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.90.80.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 30
       
72.11 Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri    
  600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):    
   - Sadece sıcak haddelenmiş:     
7211.13  - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği    
       150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo    
       halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler     
       bulunmayanlar:    
   - - - Geniş levhalar:    
7211.13.00.11.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.13.00.19.00  - - - - Diğerleri - 15
7211.13.00.20.00  - - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
           içerenler hariç) - 25
   - - - Şeritler ve saclar:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.13.00.31.11  - - - - - Şeritler  - 30
7211.13.00.31.12  - - - - - Saclar - 30
   - - - - Diğerleri    
7211.13.00.39.11  - - - - - Şeritler  - 30
7211.13.00.39.12  - - - - - Saclar - 30
7211.14  - - Diğerleri (kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar):     
7211.14.00.10.00  - - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla    
            karbon içerenler hariç) - 15
   - - - Geniş levhalar:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.14.00.21.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7211.14.00.21.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - - Diğerleri    
7211.14.00.29.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 15
7211.14.00.29.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 15
   - - - Saclar:    
7211.14.00.31.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.14.00.39.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Şeritler:    
7211.14.00.41.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.14.00.49.00  - - - - Diğerleri - 30
7211.14.00.50.00  - - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
             içerenler hariç) - 25
7211.19  - - Diğerleri:     
7211.19.00.10.00  - - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla    
            karbon içerenler hariç) - 15
   - - - Saclar:    
7211.19.00.21.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.19.00.29.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Şeritler:    
7211.19.00.31.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.19.00.39.00  - - - - Diğerleri - 30
7211.19.00.50.00  - - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
             içerenler hariç) - 25
   - Sadece soğuk haddelenmiş:    
7211.23  - - Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler:     
   - - - Manyetik:    
7211.23.20.10.00  - - - - Şeritler  - 30
7211.23.20.20.00  - - - - Yassı çubuklar - 25
   - - - - Diğerleri:    
7211.23.20.90.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7211.23.20.90.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar    
7211.23.30.00.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
   - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler    
   - - - - - - Şeritler:     
7211.23.30.00.12  - - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar - 30
7211.23.30.00.19  - - - - - - - Diğerleri - 30
7211.23.30.00.22  - - - - - - Yassı çubuklar - 30
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar    
   - - - - - Şeritler:     
7211.23.80.10.11  - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar - 30
7211.23.80.10.19  - - - - - - Diğerleri - 30
7211.23.80.20.00  - - - - - Yassı çubuklar - 25
   - - - - - Diğerleri:     
7211.23.80.90.11  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
   - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler:    
7211.23.80.90.13  - - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar - 30
7211.23.80.90.19  - - - - - - - Diğerleri - 30
7211.29  - - Diğerleri:     
   - - - Şeritler    
7211.29.00.10.11  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon     
            içerenler - 30
7211.29.00.10.12  - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
   - - -  Diğerleri    
   - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7211.29.00.21.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler - 30
7211.29.00.29.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
7211.29.00.31.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon     
            içerenler: - 25
7211.29.00.39.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
   - - - Şeritler :    
7211.90.20.11.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.90.20.19.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.90.20.21.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7211.90.20.21.19  - - - - - Diğerleri - 30
7211.90.20.22.00  - - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon    
         içerenler hariç) - 25
   - - - - Diğerleri    
7211.90.20.29.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7211.90.20.29.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Şeritler :    
7211.90.80.11.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.90.80.19.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:    
7211.90.80.21.12  - - - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler - 30
7211.90.80.21.13  - - - - - - Diğerleri - 30
7211.90.80.21.19  - - - - - Diğerleri - 30
7211.90.80.22.00  - - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon    
         içerenler hariç) - 25
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:    
7211.90.80.29.12  - - - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler - 30
7211.90.80.29.13  - - - - - - Diğerleri - 30
7211.90.80.29.19  - - - - - Diğerleri - 30
     
72.12 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri    
  600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):    
7212.10  - Kalayla kaplanmış olanlar:    
   - - Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)     
7212.10.10.00.11  - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler - 30
7212.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.10.90.11.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.11.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.10.90.19.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.19.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.10.90.21.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.21.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.10.90.29.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.29.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.20  - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
   - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.20.00.11.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.11.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.20.00.19.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.19.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.20.00.21.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.21.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.20.00.29.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.29.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.30  - Çinko ile başka bir usulle kaplanmış olanlar:    
   - -  Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.30.00.11.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.11.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.30.00.19.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.19.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.30.00.21.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.21.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.30.00.29.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.29.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.40  - Boyanmış, cilalanmış veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:    
   - - Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom     
       oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)    
   - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.40.20.11.11  - - - - - Teneke (sadece cilalanmış) - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.11.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.11.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.40.20.19.11  - - - - - Teneke (sadece cilalanmış) - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.19.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.19.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.40.20.21.11  - - - - - Teneke - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.21.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.21.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.40.20.29.11  - - - - - Teneke - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.29.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.29.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler     
7212.40.80.10.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş - 30
7212.40.80.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
7212.40.80.10.21  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler     
7212.40.80.90.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş - 30
7212.40.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
7212.40.80.90.21  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.50  - Başka bir usulle kaplanmış olanlar:    
   - - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış     
        olanlar :    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.20.10.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.20.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7212.50.20.90.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.20.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.30.10.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.30.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7212.50.30.90.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.30.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Bakırla kaplanmış olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.40.10.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.40.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7212.50.40.90.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.40.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Aluminyum ile kaplanmış olanlar:    
   - - - Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.50.61.10.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.61.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri:    
7212.50.61.90.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.61.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.69.10.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.69.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri:    
7212.50.69.90.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7212.50.69.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :    
   - - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:    
7212.50.90.10.12  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.50.90.10.13  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - - Diğerleri:    
7212.50.90.10.14  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya     
               emaye olanlar hariç) - 30
7212.50.90.10.18  - - - - - - Diğerleri - 30
7212.50.90.10.20  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :    
   - - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:    
7212.50.90.90.12  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.50.90.90.13  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - - Diğerleri:    
7212.50.90.90.14  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya     
               emaye olanlar hariç) - 30
7212.50.90.90.18  - - - - - - Diğerleri - 30
7212.50.90.90.20  - - - - Diğerleri - 30
Devamı için TIKLAYIN...

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577446 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577446 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?