83. FASIL

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
83.01 Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli    
  veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mes-    
  netsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları:    
8301.10  - Asma kilitler :    
8301.10.00.00.11  - - Şifreli olanlar - 75
8301.10.00.00.19  - - Diğerleri - 75
8301.20.00.00.00  - Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler - 75
8301.30.00.00.00  - Mobilyalar için kullanılan türden kilitler - 75
8301.40  - Diğer kilitler; sürgüler:    
   - - Kapı kilitleri:    
8301.40.11.00.00  - - - Silindirli kapı kilitleri - 75
   - - - Diğerleri:    
8301.40.19.00.11  - - - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar - 75
8301.40.19.00.19  - - - - Diğerleri - 75
   - - Diğer kilitler; sürgüler :    
8301.40.90.00.11  - - - Kasalar için şifreli kilitler - 75
8301.40.90.00.12  - - - Diğer şifreli kilitler - 75
8301.40.90.00.19  - - - Diğer kilitler - 75
8301.40.90.00.21  - - - Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri  - 75
8301.40.90.00.29  - - - Diğerleri - 75
8301.50.00.00.00  - Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar - 75
8301.60  - Aksam ve parçalar:    
8301.60.00.00.11  - - Kapı kilidi silindirleri (barel) - 75
8301.60.00.00.19  - - Diğerleri - 75
8301.70.00.00.00  - Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar - 75
       
83.02 Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı,    
  merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık,    
  mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şap-    
  ka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları     
  ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı     
  kapayıcıları:    
8302.10  - Menteşeler:    
8302.10.00.00.11  - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar - 100
8302.10.00.00.19  - - Diğerleri - 100
8302.20.00.00.00  - Küçük tekerlekler - 100
8302.30.00.00.00  - Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya - 100
   - Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya:    
   - - Binalar için olanlar :    
   - - - Kapılar için olanlar:    
8302.41.10.00.11  - - - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar - 100
8302.41.10.00.19  - - - - Diğerleri - 100
8302.41.50.00.00  - - - Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar - 100
8302.41.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
8302.42.00.00.00  - - Diğerleri, mobilyalar için olanlar - 100
8302.49.00.00.00  - - Diğerleri - 100
8302.50.00.00.00  - Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya - 100
8302.60.00.00.00  - Otomatik kapı kapayıcıları - 100
       
8303.00 Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler,    
  emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:    
8303.00.40.00.00  - Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler - 50
   - Emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya :    
8303.00.90.00.11  - - Emniyetli çekmeceler ve kutular - 50
8303.00.90.00.12  - - Telefon kumbaraları - 50
8303.00.90.00.19  - - Diğerleri - 50
       
8304.00 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları,    
  kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası    
  (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):    
   - Bakırdan ve kurşundan olanlar .    
8304.00.00.10.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 40
8304.00.00.10.19  - - Diğerleri - 40
   - Nikelden olanlar :    
8304.00.00.20.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 60
8304.00.00.20.19  - - Diğerleri - 60
   - Diğerleri :    
8304.00.00.90.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 50
8304.00.00.90.19  - - Diğerleri - 50
       
83.05 Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen meka-    
  nizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine     
  mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şe-    
  rit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işle-    
  rinde kullanılanlar gibi):    
8305.10.00.00.00  - Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar - 50
8305.20  - Şerit halinde zımba telleri:    
8305.20.00.10.00  - - Bürolarda kullanılanlar - 50
   - - Döşemecilik ve ambalaj işlerinde kullanılanlar:    
8305.20.00.21.00  - - - Demir veya çelikten olanlar - 60
8305.20.00.25.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
8305.90.00.00.00  - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) - 50
       
83.06 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve ben-    
  zerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metal-    
  lerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metaller-    
  den aynalar:    
8306.10  - Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri :    
8306.10.00.00.11  - - Ziller - 50
8306.10.00.00.12  - - Çanlar - 50
8306.10.00.00.13  - - Gonglar - 50
8306.10.00.00.14  - - Kampanalar - 50
8306.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8306.10.00.00.25  - - Aksam ve parçalar  - 50
   - Heykelcikler ve diğer süs eşyası:    
8306.21.00.00.00  - - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar - 100
8306.29  - - Diğerleri:    
8306.29.00.10.00  - - -  Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar - 50
8306.29.00.30.00  - - -  Kurşundan ve bakırdan olanlar - 40
8306.29.00.90.00  - - -  Diğerleri - 100
8306.30.00.00.00  - Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar - 50
       
83.07 Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçala-    
  rıyla birlikte olsun olmasın):    
8307.10  - Demir veya çelikten olanlar:    
8307.10.00.00.11  - - Metal körükler - 50
8307.10.00.00.12  - - Çelikten hava kanalı - 50
8307.10.00.00.18  - - Diğerleri - 50
8307.90  - Diğer adi metallerden olanlar:    
8307.90.00.00.11  - - Metal körükler - 50
8307.90.00.00.12  - - Bağlantı  fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri     
           (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) - 50
8307.90.00.00.13  - - Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın) - 50
8307.90.00.00.18  - - Diğerleri - 50
       
83.08 Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı    
  tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri    
  diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati,     
  kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır      
  eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı    
  perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar :    
8308.10  - Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri :    
8308.10.00.00.11  - - Kopçalar (çengelli olanlar dahil) - 75
8308.10.00.00.12  - - Bağ deliği kapsülleri - 75
8308.20.00.00.00  - Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler - 75
8308.90  - Diğerleri (aksam dahil):    
8308.90.00.10.00  - - Boncuklar ve kesilmiş ince pullar - 100
8308.90.00.90.00  - - Diğerleri  - 75
       
83.09 Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil),    
  şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak    
  plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri     
  teferruat:    
8309.10.00.00.00  - Dişli tıpalar - 50
8309.90  - Diğerleri:    
8309.90.10.00.00  - - Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller - 50
   - - Diğerleri:    
8309.90.90.10.00  - - - Demir veya çelikten olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8309.90.90.91.00  - - - - Dişli kapaklar - 60
8309.90.90.99.00  - - - - Diğerleri - 50
       
8310.00.00.00.00 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve ben-    
  zeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonun-    
  dakiler hariç) - 50
       
83.11 Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince bo-    
  rular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerin-    
  de yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması     
  işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici madde-    
  lerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usu-    
  lüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozla-    
  rından teller ve çubuklar:    
8311.10  - Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yap-    
     mak için):    
8311.10.00.10.00  - - Çekirdeği nikel esaslı olanlar - 50
8311.10.00.20.00  - - Çekirdeği paslanmaz çelikten olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8311.10.00.90.11  - - - Örtüsü titandioksit esaslı olanlar - 50
8311.10.00.90.12  - - - Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar - 50
8311.10.00.90.13  - - - Örtüsü selüloz esaslı olanlar - 50
8311.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
8311.20.00.00.00  - Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yap-    
     mak için) - 50
8311.30.00.00.00  - Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller     
     (alevle lehim veya kaynak yapmak için) - 50
8311.90.00.00.00  - Diğerleri - 50

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927180 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927180 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?