84. FASIL

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele-    
  manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :    
8401.10.00.00.00  - Nükleer reaktörler - 15
8401.20  - İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve     
     parçaları :    
   - - Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve     
        parçaları    
8401.20.00.10.11  - - - Cihazlar - 30
8401.20.00.10.15  - - - Aksam ve parçalar - 30
   - - Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar     
8401.20.00.20.11  - - - Cihazlar - 40
8401.20.00.20.15  - - - Aksam ve parçalar - 40
   - - Diğerleri    
8401.20.00.90.11  - - - Cihazlar - 50
8401.20.00.90.15  - - - Aksam ve parçalar - 50
8401.30.00.00.00  - Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)  gi F/S 50
8401.40.00.00.00  - Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları  - 50
       
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi-    
  len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:    
   - Buhar kazanları:    
8402.11.00.00.00  - - Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar - 40
8402.12.00.00.00  - - Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar - 40
8402.19  - - Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):    
8402.19.10.00.00  - - - Alev borulu kazanlar - 40
   - - - Diğerleri :    
8402.19.90.00.11  - - - - Duman borulu kazanlar - 40
8402.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8402.20.00.00.00  - Kızgın su kazanları - 50
8402.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kızgın su kazanlarına ait olanlar    
8402.90.00.10.11  - - - Ondüle külhanlar - 50
8402.90.00.10.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
8402.90.00.90.11  - - - Buhar boruları - 40
8402.90.00.90.12  - - - Buhar domları - 40
8402.90.00.90.13  - - - Buhar toplayıcı borular (kollektörler) - 40
8402.90.00.90.14  - - - Ondüle külhanlar - 40
8402.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):    
8403.10  - Kazanlar:    
8403.10.10.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 50
8403.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8403.90  - Aksam ve parçalar:    
8403.90.10.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 50
8403.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya    
  mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler,    
  kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya    
  diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:    
8404.10  - 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılma-    
     ya mahsus yardımcı cihazlar:    
8404.10.00.10.00  - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar - 50
   - - Diğerleri    
8404.10.00.90.11  - - -  Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları - 40
8404.10.00.90.12  - - - Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları - 40
8404.10.00.90.13  - - - Buhar ve ısı akümülatörleri - 40
8404.10.00.90.14  - - - Kurum temizleme cihazları - 40
8404.10.00.90.15  - - - Gaz tasarruf cihazları - 40
8404.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
8404.20.00.00.00  - Buhar güç üniteleri için kondansörler - 40
8404.90  - Aksam ve parçalar:    
8404.90.00.10.00  - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların    
        aksam ve parçaları - 50
   - - Diğerleri    
8404.90.00.90.11  - - - Kızdırıcı borular - 40
8404.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın);    
  su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
  (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):    
8405.10  - Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın);    
     su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
     (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)    
8405.10.00.00.11  - - Gaz jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.12  - - Su gazı jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.13  - - Su ile işleyen asetilen jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.14  - - Oksijen jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8405.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.06 Buhar türbinleri:    
8406.10.00.00.00  - Deniz taşıtlarına ait türbinler - 40
   - Diğer türbinler:    
8406.81.00.00.00  - - Gücü 40 MW'ı geçenler - 40
8406.82.00.00.00  - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - 40
8406.90  - Aksam ve parçalar:    
8406.90.10.00.00  - - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları - 40
8406.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.07 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu    
  motorlar (patlamalı motor):    
8407.10  - Hava taşıtları için olanlar:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar    
8407.10.00.10.11  - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.10.12  - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   - - Diğerleri    
8407.10.00.90.11  - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.90.12  - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   - Deniz taşıtları için olanlar:    
8407.21  - - Dıştan takma motorlar:    
8407.21.10.00.00  - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:    
8407.21.91.00.00  - - - - Gücü 30 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.21.99.00.00  - - - - Gücü 30 kW.ı geçenler Adet 35
8407.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 35
   - 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal    
     pistonlu motorlar:    
8407.31.00.00.00  - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32  - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.32.10.00.00  - - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32.90.00.00  - - - Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.33  - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.33.20.00.00  - - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.33.80.00.00  - - - Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 1000 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.34  - - Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:    
8407.34.10.00.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8407.34.30.00.00  - - - - Kullanılmış Adet 35
   - - - - Kullanılmamış:    
8407.34.91.00.00  - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.34.99.00.00  - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler Adet 35
8407.90  - Diğer motorlar:    
8407.90.10.00.00  - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:    
8407.90.50.00.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          nundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8407.90.80.00.00  - - - - Gücü 10 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.90.90.00.00  - - - - Gücü 10 kW.ı geçenler Adet 35
       
84.08 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve    
  yarı dizel ):    
8408.10  - Deniz taşıtları için olanlar:    
   - - Kullanılmış:    
8408.10.11.00.00  - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
          lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
          alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 35
   - - Kullanılmamış:    
   - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.23.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00    
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.27.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.31.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.41.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.51.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.59.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.61.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.69.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.71.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.79.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.81.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.89.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.10.91.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
8408.20  - 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:    
8408.20.10.00.00  - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
        kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
        yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla    
        birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:    
8408.20.31.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.35.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.37.00.00  - - - - Gücü 100 kW.ı geçenler Adet 35
   - - - 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:    
8408.20.51.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.55.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.57.00.00  - - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.99.00.00  - - - - Gücü 200 kW.ı geçenler Adet 35
8408.90  - Diğer motorlar:    
8408.90.21.00.00  - -  Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
   - -  Diğerleri:    
   - - -  Kullanılmış    
8408.90.27.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
8408.90.27.90.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - -  Kullanılmamış:    
   - - - -  Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.41.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.41.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.43.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.43.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.45.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.45.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.47.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.47.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.65.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.65.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.67.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.67.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.85.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.85.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.90.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
       
84.09 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki    
  motorların aksam ve parçaları:    
8409.10  - Hava taşıtları için olanlar:    
8409.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8409.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri:    
8409.91.00.00.00  - - Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten    
        yanmalı pistonlu motorlar için olanlar - 40
8409.99.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:    
   - Su türbinleri ve su çarkları:    
8410.11.00.00.00  - - Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler - 25
8410.12.00.00.00  - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler - 25
8410.13.00.00.00  - - Gücü 10 000 kW.ı geçenler - 25
8410.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar (regülatörler dahil) - 25
       
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:    
   - Turbojetler:    
8411.11  - - İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:    
8411.11.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.12  - - İtici gücü 25 kN.u geçenler:    
   - - -  İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.10.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.10.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - -  İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - İtici gücü 132 kN.u geçenler:    
8411.12.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Turbopropellerler:    
8411.21  - - Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:    
8411.21.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.21.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.22  - - Gücü 1 100 k W.ı geçenler:    
   - - -  Gücü  1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:    
8411.22.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 3 730 kW.ı geçenler:    
8411.22.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Diğer gaz türbinleri:    
8411.81  - - Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.81.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.82  - - Gücü 5 000 kW.ı geçenler:    
   - - - Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.82.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:    
8411.82.60.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.60.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 50 000 kW ı geçenler:    
8411.82.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Aksam ve parçalar:    
8411.91  - - Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:    
8411.91.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8411.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
8411.99  - - Diğerleri:    
8411.99.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar  - 25
8411.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
84.12 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:    
8412.10  - Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):    
8412.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8412.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 25
   - Hidrolik güç motorları ve makinaları:    
8412.21  - - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
   - - - Hidrolik sistemler:    
8412.21.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.21.20.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri:    
8412.21.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.21.80.90.00  - - - - Diğerleri - 25
8412.29  - - Diğerleri:    
   - - - Hidrolik sistemler:    
8412.29.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.20.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Hidrolik yağ motorları:    
8412.29.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.81.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Diğerleri:    
8412.29.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.89.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - Pnömatik güç motorları ve makinaları:    
8412.31  - - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
8412.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8412.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8412.39  - - Diğerleri:    
8412.39.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8412.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8412.80  - Diğerleri:    
8412.80.10.00.00  - - Buharla çalışan makinalar - 40
   - - Diğerleri:    
8412.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri:    
8412.80.80.90.11  - - - - Rüzgarla çalışan motor ve makinalar - 40
8412.80.80.90.19  - - - - Diğerleri - 40
8412.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:    
8412.90.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8412.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:    
8412.90.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8412.90.40.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
8412.90.80.10.00  - - - Buharla çalışan makinalara ait olanlar - 40
8412.90.80.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 25
   - - - Diğerleri:    
8412.90.80.90.11  - - - -  Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar - 40
8412.90.80.90.12  - - - -  Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar - 40
8412.90.80.90.19  - - - -  Diğerleri - 40
       
84.13 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:    
   - Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş    
      pompalar:    
8413.11  - - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ    
       dağıtım pompaları:    
8413.11.00.10.00  - - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
8413.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8413.19  - - Diğerleri:    
8413.19.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.19.00.20.00  - - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.19.00.90.11  - - - - Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.12  - - - - Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.20  - El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):    
8413.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8413.30  - İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma    
     pompaları:    
   - - Enjeksiyon pompaları:    
8413.30.20.10.00  - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8413.30.80.10.00  - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8413.40.00.00.00  - Beton pompaları Adet 50
8413.50  - Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   - - Hidrolik üniteler:    
8413.50.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8413.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Dozaj ve oranlama pompaları:    
8413.50.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.40.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Pistonlu pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.50.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.50.69.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.69.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.50.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.60  - Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   - - Hidrolik üniteler:    
8413.60.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8413.60.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Dişli pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.31.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
   - - - - - Diğerleri:    
8413.60.31.90.11  - - - - - - Aluminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat    
              100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6mm veya daha fazla fakat    
              35 mm geçmeyenler Adet 50
8413.60.31.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.60.39.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.39.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Kanatlı pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.60.69.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.69.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Vidalı pompalar:    
8413.60.70.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.70.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.60.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.70  - Diğer santrifüj pompalar:    
   - - Dalgıç pompaları:    
   - - - Tek kademeli olanlar  
8413.70.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.21.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çok kademeli olanlar    
8413.70.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.29.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar    
8413.70.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.30.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:    
8413.70.35.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.35.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:    
   - - - - Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:    
8413.70.45.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.45.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Radyal akışlı pompalar:    
   - - - - - Tek kademeli olanlar:    
   - - - - - - Çarkı tek girişli olanlar:    
   - - - - - - - Yekpare gövdeli olanlar:    
8413.70.51.10.00  - - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.51.90.00  - - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - - - Diğerleri:    
8413.70.59.10.00  - - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.59.90.00  - - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - - Çarkı çok girişli olanlar:    
8413.70.65.10.00  - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.65.90.00  - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Çok kademeli olanlar:    
8413.70.75.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.75.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğer santrifüj pompalar:    
   - - - - - Tek kademeli olanlar:    
8413.70.81.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.81.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Çok kademeli olanlar:    
8413.70.89.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.89.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:    
8413.81.00.00.00  - - Pompalar Adet 50
8413.82.00.00.00  - - Sıvı elevatörleri Adet 50
   - Aksam ve parçalar:    
8413.91.00.00.00  - - Pompalara ait olanlar - 50
8413.92.00.00.00  - - Sıvı elevatörlerine ait olanlar - 50
       
84.14 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri,    
  fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan-    
  dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):    
8414.10  - Vakum pompaları:    
8414.10.10.00.00  - - Sadece veya esas itibarıyla yarı iletkenlerin veya düz panel göstergelerin    
       üretiminde kullanılan türde olanlar Adet 40
8414.10.20.00.00  - - Yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler    
          pompalar ve ruts tipi pompalar:    
8414.10.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.25.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:    
8414.10.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - - Diğerleri:    
8414.10.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
8414.20  - El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:    
8414.20.20.00.00  - - Bisikletler ve motosikletler için el pompaları Adet 40
   - - Diğerleri:    
8414.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.20.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
8414.30  - Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:    
   - - Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:    
8414.30.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Gücü 0,4 kW.ı geçenler:    
   - - - Hermetik veya yarı hermetik olanlar:    
8414.30.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.81.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8414.30.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.89.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8414.40  - Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava    
      kompresörleri:    
   - - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler    
8414.40.10.00.11  - - -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.10.00.12  - - - Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler    
8414.40.90.00.11  - - -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.90.00.12  - - - Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Fanlar:    
8414.51  - - Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer,    
       duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :    
8414.51.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.51.00.20.00  - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.51.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8414.59  - - Diğerleri:    
8414.59.15.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla mikroişlemcilerin, telekominikasyon cihazlarının,      
         otomatik bilgi işlem makinalarının veya bunların ünitelerinin soğutulması için     
         kullanılan türde fanlar Adet 60
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Eksenel (aksiyal) fanlar :    
8414.59.25.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.25.20.00  - - - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.25.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - Santrifüjlü fanlar :    
8414.59.35.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.35.20.00  - - - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.35.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8414.59.95.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
   - - - - - Evlerde kullanılanlar:    
8414.59.95.20.13  - - - - - - Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.95.20.14  - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - -  Diğerleri:    
8414.59.95.90.13  - - - - - - Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.95.90.15  - - - - - - Emme ve üfleme yapabilen kabinli fanlar (ısı geri kazanımlı) Adet 60
8414.59.95.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 60
8414.60  - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar :    
8414.60.00.10.00  - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.60.00.90.00  - - Diğerleri Adet 60
8414.80  - Diğerleri:    
   - - Turbo kompresörler:    
   - - - Tek kademeli olanlar:    
8414.80.11.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.11.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Çok kademeli olanlar:    
8414.80.19.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.19.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Pistonlu kompresörler:    
   - - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçmeyenler:    
   - - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.22.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.22.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:    
8414.80.28.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.28.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçenler:    
   - - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.51.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.51.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:    
8414.80.59.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.59.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Döner hareketli kompresörler:    
   - - - Tek şaftlı olanlar:    
8414.80.73.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.73.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Çok şaftlı olanlar:    
   - - - - Vidalı kompresörler:    
8414.80.75.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.75.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8414.80.78.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.78.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8414.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 30
8414.80.80.20.00  - - - Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar Adet 40
8414.80.80.30.00  - - - Serbest pistonlu jeneratörler Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8414.80.80.90.11  - - - - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum-    
               bazlar Adet 50
8414.80.80.90.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8414.90  - Aksam ve parçalar:    
8414.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 60
8414.90.00.20.00  - - Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlere ait olanlar - 30
8414.90.00.30.00  - -  Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8414.90.00.90.11  - - - Pistonlu kompresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.12  - - - Vidalı kopresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.13  - - - Diğer kompresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye    
  mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar    
  dahil):    
8415.10  - Pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler     
    [tek bir gövde halinde(self-contained) veya split sistem]:     
8415.10.10.00.00  - - Tek bir gövde halinde (self-contained) - 60
8415.10.90.00.00  - - Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem) - 60
8415.20.00.00.00  - Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar - 60
   - Diğerleri:    
8415.81  - - Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren    
       bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :    
8415.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 60
8415.81.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
8415.82  - - Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):    
8415.82.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 60
8415.82.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
8415.83  - - Bir soğutucu ünite içermeyenler:    
8415.83.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 60
8415.83.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
8415.90  - Aksam ve parçalar:    
8415.90.00.10.00  - - 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava    
        taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar  - 60
   - - Diğerleri:    
8415.90.00.90.11  - - - Split sistemlerin dış üniteleri - 60
8415.90.00.90.12  - - - Split sistemlerin iç üniteleri - 60
8415.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 60
       
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri;    
  mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül    
  boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):    
8416.10  - Akaryakıt brülörleri:    
8416.10.10.00.00  - - Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar Adet 60
8416.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 60
8416.20  - Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)    
8416.20.10.00.00  - - Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile       
        birlikte bulunanlar) Adet 60
   - - Diğerleri    
   - - - Kombine brülörler    
8416.20.20.00.11  - - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri Adet 60
8416.20.20.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri    
8416.20.80.00.11  - - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri - 60
8416.20.80.00.19  - - - - Diğerleri - 60
8416.30.00.00.00  - Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları,     
     mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) - 60
8416.90  - Aksam ve parçalar    
8416.90.00.00.11  - - Brülörlere ait olanlar - 60
8416.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve    
  ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):    
8417.10  - Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi    
      veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve     
      ocaklar    
8417.10.00.00.11  - - Ergitme fırınları - 25
8417.10.00.00.12  - - Isıl işlem fırınları - 25
8417.10.00.00.13  - - İzabe fırınları - 25
8417.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8417.20  - Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):    
8417.20.10.00.00  - - Tünel fırınları - 25
8417.20.90.00.00  - - Diğerleri - 25
8417.80  - Diğerleri:    
8417.80.30.00.00  - - Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.50.00.00  - - Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.70.00.00  - - Diğerleri - 25
8417.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
Devamı (8418-8436) için TIKLAYIN
Devamı (8437-8462) için TIKLAYIN
Devamı (8463-8487) için TIKLAYIN

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288098 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288098 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?