84.Fasıl (8418-8436)

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
 Fasıl başlangıcı
için Tıklayın

  ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar    
  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima    
  cihazları hariç) :    
8418.10  - Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular:    
8418.10.20.00.00  - - Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
8418.10.80.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Ev tipi soğutucular:    
8418.21  - - Kompresörlü olanlar:    
8418.21.10.00.00  - - - Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8418.21.51.00.00  - - - - Masa modeli olanlar Adet 60
8418.21.59.00.00  - - - - Gömme tip olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8418.21.91.00.00  - - - - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.21.99.00.00  - - - - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.29  - - Diğerleri    
8418.29.00.00.11  - - - Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları Adet 60
8418.29.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
8418.30  - Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):    
8418.30.20.00.00  - - Hacmi 400 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.30.80.00.00  - - Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40  - Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):    
8418.40.20.00.00  - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40.80.00.00  - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.50  - Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve    
      teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler     
       ve benzerleri)    
   - - Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez    
        olanlar):    
8418.50.11.00.00  - - - Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar Adet 60
   - - - Diğerleri    
8418.50.19.00.11  - - - - Dondurma makineleri Adet 60
8418.50.19.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8418.50.90.00.00  - - Mobilya tipi diğer soğutucular Adet 60
   - Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:    
8418.61.00.00.00  - - Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) - 60
8418.69  - - Diğerleri:    
8418.69.00.10.00  - - - Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler - 60
   - - - Diğerleri:    
8418.69.00.91.00  - - - - Komple soğutma tesisleri - 60
   - - - - Diğerleri:    
8418.69.00.99.11  - - - - - Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler - 60
8418.69.00.99.19  - - - - - Diğerleri - 60
   - Aksam ve parçalar:    
8418.91.00.00.00  - - Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar - 60
8418.99  - - Diğerleri:    
8418.99.10.00.00  - - - Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç) - 60
8418.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
       
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma,    
  rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma,    
  buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin    
  işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması      
  elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer    
  cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar     
  hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:    
   - Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:    
8419.11.00.00.00  - - Gazla çalışan anında su ısıtıcılar - 60
8419.19  - - Diğerleri    
8419.19.00.00.11  - - - Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) - 60
8419.19.00.00.12  - - - Güneş enerjili su ısıtıcıları - 60
8419.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 60
8419.20  - Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri    
8419.20.00.00.11  - - Elektrikli sterilizatörler - 40
8419.20.00.00.19  - - Diğer sterilizatörler - 40
   - Kurutucular:    
8419.31.00.00.00  - - Tarım ürünleri için olanlar - 40
8419.32.00.00.00  - - Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar - 40
8419.39.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8419.40  - Damıtma veya rektifiye tesisleri    
8419.40.00.00.11  - - Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) - 40
8419.40.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8419.50  - Isı değiştiricileri (eşanjörler):    
8419.50.20.00.00  - - Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve     
      çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri  - 40
8419.50.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8419.60.00.00.00  - Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar - 40
   - Diğer makina, tesis ve cihazlar:    
8419.81  - - Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya    
       mahsus olanlar:    
   - - - Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve    
            diğer cihazlar:    
8419.81.20.00.11  - - - - Elektrikli olanlar - 40
8419.81.20.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8419.81.80.00.00  - - - Diğerleri - 40
8419.89  - - Diğerleri:    
8419.89.10.00.00  - - - Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma    
          duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler - 40
8419.89.30.00.00  - - - Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı  - 40
   - - - Diğerleri:    
8419.89.98.10.00  - - - - Pastörizatörler - 40
   - - - - Diğerleri    
8419.89.98.90.11  - - - - - Tütsüleme cihazları - 40
8419.89.98.90.12  - - - - - Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar       - 40
8419.89.98.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
8419.90  - Aksam ve parçalar:    
8419.90.15.00.00  - - 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
8419.90.85.10.00  - - - Pastörizatörlere ait olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
8419.90.85.90.11  - - - - Perkolatörlere ait olanlar - 60
8419.90.85.90.12  - - - - Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar - 60
8419.90.85.90.13  - - - - Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar - 60
8419.90.85.90.19  - - - - Diğerleri - 60
       
84.20 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde     
  makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:    
8420.10  - Kalenderler ve diğer hadde makinaları:    
8420.10.10.00.00  - - Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar - 50
8420.10.30.00.00  - - Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8420.10.81.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre yüzeylerinin    
        üretiminde kullanılan türde laminasyon ruloları - 50
8420.10.89.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:     
8420.91  - - Silindirler:    
   - - - Dökme demirden olanlar    
8420.91.10.00.11  - - - - Kalenderler için - 50
8420.91.10.00.19  - - - - Diğer hadde makinaları için - 50
   - - - Diğerleri    
8420.91.80.00.11  - - - - Kalenderler için - 50
8420.91.80.00.19  - - - - Diğer hadde makinaları için - 50
8420.99.00.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya    
  gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve     
  cihazlar:    
   - Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):    
8421.11.00.00.00  - - Krema ayırıcılar (ekremözler) - 30
8421.12  - - Çamaşır kurutma makinaları    
8421.12.00.00.11  - - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.12.00.00.19  - - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.19  - - Diğerleri:    
   - - - Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler  
8421.19.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 30
8421.19.20.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8421.19.70.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.19.70.90.00  - - - - Diğerleri  - 30
   - Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve    
      cihazlar:    
8421.21.00.00.00  - - Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar - 30
8421.22.00.00.00  - - İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus    
       olanlar - 30
8421.23.00.00.00  - - İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri - 30
8421.29  - - Diğerleri:    
8421.29.20.00.00  - - - Floropolimerden mamul filtre veya arıtma membranı kalınlığı 140 mikronu geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri:    
8421.29.80.00.11  - - - - Diyalizör - 30
8421.29.80.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve     
      cihazlar:    
8421.31  - - İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:    
8421.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
8421.39  - - Diğerleri:    
8421.39.15.00.00  - - - Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış      
        borularına sahip olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:    
8421.39.25.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.25.90.00  - - - - - DiğerIeri - 30
   - - - - Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:     
   - - - - - Katalitik işlem esaslı olanlar:    
8421.39.35.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.35.90.00  - - - - - - DiğerIeri - 30
   - - - - - Diğerleri:    
8421.39.85.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.85.90.00  - - - - - - DiğerIeri - 30
   -  Aksam ve parçalar:    
8421.91.00.00.00  - - Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) - 30
8421.99  - - Diğerleri    
8421.99.10.00.00  - - - 8421.29.20 veya 8421.39.15 alt pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
8421.99.90.00.11  - - - - Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları - 30
8421.99.90.00.19  - - - - Diğerleri - 30
       
84.22 Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye    
  veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya    
  diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketle-     
  meye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri     
  kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya     
  ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus     
  makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:    
   - Bulaşık yıkama makinaları:    
8422.11.00.00.00  - - Evlerde kullanılanlar Adet 30
8422.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8422.20.00.00.00  - Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus    
     makinalar - 30
8422.30.00.00.00  - Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-    
     maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,    
     kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-    
     nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar - 30
8422.40.00.00.00  - Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek     
     ambalajlamaya  mahsus makinalar dahil) - 30
8422.90  - Aksam ve parçalar    
8422.90.10.00.00  - - Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar - 30
   - - Diğerleri    
8422.90.90.00.11  - - - Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar - 30
8422.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.23 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan    
  teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler    
  dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:    
8423.10  - İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil);    
     evlerde kullanılan teraziler:    
8423.10.10.00.00  - - Evlerde kullanılan teraziler Adet 60
   - - Diğerleri    
8423.10.90.00.11  - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8423.20  - Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller    
8423.20.10.00.00  - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar Adet 50
8423.20.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8423.30  - Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa    
     göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül     
     ve teraziler (hazneli tartı cihazları dahil):    
   - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:    
8423.30.10.10.00  - - - Basküller Adet 50
8423.30.10.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
   - - Diğerleri:    
8423.30.90.10.00  - - - Basküller Adet 50
8423.30.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
   - Diğer tartı alet ve cihazları:    
8423.81  - - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:    
   - - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:    
8423.81.21.00.00  - - - - Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil) Adet 60
8423.81.23.00.00  - - - - Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus  alet ve cihazlar Adet 60
8423.81.25.00.00  - - - - Dükkanlarda kullanılan teraziler Adet 60
8423.81.29.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8423.81.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8423.82  - - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:    
8423.82.20.00.00  - - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8423.82.81.00.00  - - - - Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil) Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8423.82.89.10.00  - - - - - Basküller Adet 50
8423.82.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
8423.89  - - Diğerleri:     
   - - - Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:    
8423.89.20.10.00  - - - - Köprü tipi basküller Adet 50
8423.89.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8423.89.80.10.00  - - - - Köprü tipi basküller Adet 50
8423.89.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8423.90  - Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve    
     cihazlarının aksam ve parçaları:    
8423.90.10.00.00  - - 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23, 8423.81.25, 8423.81.29    
       8423.82.20 veya 8423.89.20 alt pozisyonlarındaki aletlerin aksam parçaları   - 60
8423.90.90.00.00  - - Diğerleri - 60
       
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya     
  pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde    
  olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun    
  olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya    
  kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:    
8424.10.00.00.00  - Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) - 50
8424.20.00.00.00  - Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar - 50
8424.30  - Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:    
   - - Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):    
8424.30.01.00.00  - - - Isıtma tertibatlı olanlar Adet 50
8424.30.08.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - -  Diğer makina ve cihazlar:    
8424.30.10.00.00  - - - Basınçlı hava ile çalışanlar - 50
8424.30.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Tarıma veya bahçeciliğe ait püskürtücüler:    
8424.41  - - Portatif olanlar:    
8424.41.00.10.00  - - - Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar Adet 25
8424.41.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8424.49  - - Diğerleri:    
8424.49.10.00.00  - - - Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek    
         üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Adet 50
8424.49.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer cihazlar:    
8424.82  - - Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:    
8424.82.10.00.00  - - - Sulama cihazları - 50
8424.82.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8424.89  - - Diğerleri:    
8424.89.40.00.00  - - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler veya baskılı devre montajlarının    
        üretiminde kullanılan türde mekanik püskürtme, dağıtma cihazları - 50
8424.89.70.00.00  - - - Diğerleri - 50
8424.90  - Aksam ve parçalar :    
8424.90.20.00.00  - - 8424.89.40 alt pozisyonundaki mekanik cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8424.90.80.00.11  - - - Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar - 50
8424.90.80.00.19  - - - Diğerleri  - 50
       
84.25 Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç);    
  bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:    
   - Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve    
     taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :    
8425.11.00.00.00  - - Elektrik motorlu olanlar Adet 50
8425.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:    
8425.31  - - Elektrik motorlu olanlar:    
8425.31.00.00.11  - - - Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar Adet 50
8425.31.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8425.39  - - Diğerleri:    
8425.39.00.00.10  - - - Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ;    
         özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Adet 50
8425.39.00.00.90  - - - Diğerleri Adet 50
   - Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:    
8425.41.00.00.00  - - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko    
       sistemleri Adet 50
8425.42.00.00.00  - - Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) Adet 50
8425.49.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.26 Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler    
  dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak    
  mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük    
  arabaları:    
   - Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşı-    
      yıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçe-    
      veleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen    
      lastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.11.00.00.00  - - Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri - 50
8426.12  - - Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak    
       mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.12.00.10.00  - - - Hareketli kaldırma çerçeveleri - 50
8426.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8426.19  - - Diğerleri    
8426.19.00.00.11  - - - Gantri vinçler - 50
8426.19.00.00.12  - - - Köprü vinçler - 50
8426.19.00.00.13  - - - Raylı taşıyıcı vinçler - 50
8426.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8426.20.00.00.00  - Kule vinçler - 50
8426.30.00.00.00  - Seyyar dirençli vinçler - 50
   - Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:    
8426.41  - - Lastik tekerlekli olanlar:    
8426.41.00.10.00  - - - Vinçli yük arabaları - 50
8426.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8426.49.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer makina ve cihazlar:    
8426.91  - - Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:    
8426.91.10.00.00  - - - Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler Adet 50
8426.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8426.99  - - Diğerleri:    
8426.99.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8426.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:    
8427.10  - Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük    
     arabaları:    
8427.10.10.00.00  - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar Adet 50
8427.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8427.20  - Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:    
   - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:    
8427.20.11.00.00  - - - Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları Adet 50
8427.20.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8427.20.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8427.90  - Diğer yük arabaları:    
8427.90.00.10.00  - - Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları Adet 50
8427.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 60
       
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer     
  makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler,    
  teleferikler gibi):    
8428.10  - Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:    
   - - Elektrikli olanlar:    
8428.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
   - - - Diğerleri:    
8428.10.20.90.11  - - - - İnsan taşımaya mahsus olanlar - 50
8428.10.20.90.12  - - - - Yük taşımaya mahsus olanlar - 50
8428.10.20.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
8428.20  - Pnömatik elevatörler ve konveyörler:    
   - - Dökme malzeme için olanlar    
8428.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.20.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.20.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer     
     elevatörler ve konveyörler:    
8428.31.00.00.00  - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar - 50
8428.32.00.00.00  - - Diğerleri (kovalı olanlar) - 50
8428.33  - - Diğerleri, (bantlı olanlar):    
8428.33.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.33.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8428.39  - - Diğerleri:    
   - - - Rulolu veya makaralı konveyörler    
8428.39.20.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.39.20.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8428.39.90.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.39.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8428.40.00.00.00  - Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar - 50
8428.60.00.00.00  - Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş    
      mekanizmaları - 50
8428.90  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:    
8428.90.71.00.00  - - -  Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler - 50
8428.90.79.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.90.90.10.00  - - - Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus    
          döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus    
          külbütörler ve manipulatörler - 50
8428.90.90.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.90.90.90.00  - - - Diğerleri: - 50
       
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak    
  tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler,    
  ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak    
  suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:    
   - Buldozerler ve angledozerler:    
8429.11  - - Paletli olanlar    
8429.11.00.00.11  - - - Buldozerler Adet 15
8429.11.00.00.12  - - - Angledozerler Adet 15
8429.19  - - Diğerleri    
8429.19.00.00.11  - - - Buldozerler Adet 15
8429.19.00.00.12  - - - Angledozerler Adet 15
8429.20  - Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar    
8429.20.00.00.11  - - Greyderler Adet 15
8429.20.00.00.12  - - Toprağın tesviyesine mahsus makinalar Adet 15
8429.30.00.00.00  - Skreyperler Adet 15
8429.40  - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol    
     silindirleri:    
   - - Yol silindirleri:    
   - - - Vibratörlü olanlar    
8429.40.10.00.11  - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.40.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8429.40.30.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8429.40.90.00.00  - - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar Adet 15
   - Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:    
8429.51  - - Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:    
   - - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici    
           yükleyiciler:    
   - - - - Toprağı kazabilenler    
8429.51.10.10.11  - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.10.10.19  - - - - - Diğerleri Adet 15
   - - - - Diğerleri    
8429.51.10.90.11  - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.10.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8429.51.91.00.00  - - - - Paletli yükleyiciler Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Toprağı kazabilenler    
8429.51.99.10.11  - - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.99.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 15
   - - - - - Diğerleri    
8429.51.99.90.11  - - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.99.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
8429.52  - - Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:    
8429.52.10.00.00  - - - Paletli ekskavatörler Adet 15
   - - - Diğerleri    
8429.52.90.00.11  - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.52.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8429.59  - - Diğerleri:    
   - - - Toprağı kazabilenler    
8429.59.00.10.11  - - - - Beko loder Adet 15
8429.59.00.10.19  - - - - Diğerleri Adet 15
8429.59.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi-    
  yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması,    
  çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar;    
  kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve     
  püskürtücüleri:    
8430.10  - Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:    
8430.10.00.10.00  - - Kazık varyosları Adet 15
8430.10.00.20.00  - - Kazık sökme makinaları Adet 50
8430.20  - Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri    
8430.20.00.00.11  - - Kar küreyicileri Adet 50
8430.20.00.00.12  - - Kar püskürtücüleri Adet 50
   - Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:    
8430.31.00.00.00  - - Kendinden hareketli olanlar - 15
8430.39.00.00.00  - - Diğerleri - 15
   - Diğer delme veya sondaj makinaları:    
8430.41.00.00.00  - - Kendinden hareketli olanlar - 15
8430.49.00.00.00  - - Diğerleri - 15
8430.50.00.00.00  - Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar - 15
   - Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:    
8430.61  - - Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları    
8430.61.00.00.11  - - - İtilen ve çekilen yol silindirleri Adet 15
8430.61.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 15
8430.69.00.00.00  - - Diğerleri - 15
       
84.31 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve    
  cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:    
8431.10.00.00.00  - 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.20  - 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.20.00.10.00  - - 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.20.00.20.00  - - 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 60
8431.20.00.90.00  - - Diğerlerine ait olanlar - 50
   - 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.31  - - Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere    
       ait olanlar:    
8431.31.00.00.11  - - - Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) - 50
8431.31.00.00.12  - - - Asansör kılavuz rayları - 50
8431.31.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8431.39.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait     
     olanlar    
8431.41  - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar:    
   - - - 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.11.00  - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve     
            cihazlara ait olanlar - 50
8431.41.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.21.00  - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90    
            Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.41.00.29.00  - - - - Diğerleri - 15
   - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.31.00  - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
            olanlar - 50
8431.41.00.39.00  - - - - Diğerleri - 15
8431.42.00.00.00  - - Buldozer ve angledozer bıçakları - 15
8431.43.00.00.00  - - 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj    
       makinalarına ait aksam ve parçalar - 15
8431.49  - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
   - - - - 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.11.00  - - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.19.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.21.00  - - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.23.00  - - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.29.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.31.00  - - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar - 50
8431.49.20.39.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - -  84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.11.00  - - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
               cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.19.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.21.00  - - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.25.00  - - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.29.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.31.00  - - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar - 50
8431.49.80.39.00  - - - - - Diğerleri - 15
       
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe    
  tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen-    
  likler ve spor sahaları için silindirler:    
8432.10.00.00.00  - Pulluklar Adet 25
   -Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan    
     makinalar, çapa makinaları:    
8432.21.00.00.00  - - Diskli tırmıklar (diskorolar) Adet 25
8432.29  - - Diğerleri:    
   - - - Skarifikatörler ve kültivatörler    
8432.29.10.00.11  - - - - Skarifikatörler Adet 25
8432.29.10.00.12  - - - - Kültivatörler Adet 25
8432.29.30.00.00  - - - Tırmıklar Adet 25
8432.29.50.00.00  - - - Toprak frezeleri (rötovatörler) Adet 25
   - - - Diğerleri    
8432.29.90.00.11  - - - - Gübreli çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.19  - - - - Diğer çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.21  - - - - Tırmıklı merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.29  - - - - Diğer merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.39  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Ekim ve dikim makinaları:    
8432.31.00.00.00  - - Toprağı sürmeden doğrudan ekim ve dikim yapanlar Adet 25
8432.39  - - Diğerleri:    
   - - - Ekim makinaları:    
   - - - - Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları    
8432.39.11.00.11  - - - - - Mekanik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.39.11.00.12  - - - - - Pnömatik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.39.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları:    
8432.39.90.00.11  - - - - Tek dane ekim makinaları Adet 25
8432.39.90.00.12  - - - - Yumru dikim makinaları Adet 25
8432.39.90.00.13  - - - - Fide dikim makinaları Adet 25
8432.39.90.00.14  - - - - Fidan dikim makinaları Adet 25
   - Gübreleme makina ve cihazları:    
8432.41.00.00.00  - - Hayvan gübresi dağtıcıları Adet 25
8432.42.00.00.00  - - Diğer gübre dağıtıcıları Adet 25
8432.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8432.80.00.00.11  - - Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler - 25
8432.80.00.00.12  - - Taş parçalarını sökme, toplama makinaları - 25
8432.80.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8432.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve     
  cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve    
  ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer     
  tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
  makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):    
   - Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:    
8433.11  - - Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):    
8433.11.10.00.00  - - - Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kendinden hareketli olanlar:    
8433.11.51.00.00  - - - - - Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.11.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.11.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19  - - Diğerleri:    
   - - - Motorlu olanlar:    
8433.19.10.00.00  - - - - Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Kendinden hareketli olanlar:    
8433.19.51.00.00  - - - - - - Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.19.59.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19.70.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19.90.00.00  - - - Motorsuz olanlar Adet 25
8433.20  - Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme    
      makinaları dahil):    
8433.20.10.00.00  - - Motorlu olanlar Adet 25
   - - Diğerleri:    
8433.20.50.00.00  - - - Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Adet 25
8433.20.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
8433.30.00.00.00  - Ot hazırlama makina ve cihazları Adet 25
8433.40.00.00.00  - Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları     
     toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Adet 25
   - Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:    
8433.51.00.00.00  - - Biçer döverler Adet 25
8433.52  - - Diğer harman makina ve cihazları    
8433.52.00.00.11  - - - Sap döver harman makinaları Adet 25
8433.52.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 25
8433.53  - - Kök ve yumru hasat makinaları:    
   - - - Patates sökme ve hasat makinaları    
8433.53.10.00.11  - - - - Patates sökme makinaları Adet 25
8433.53.10.00.12  - - - - Patates hasat makinaları Adet 25
   - - - Pancar baş kesme ve hasat makinaları    
8433.53.30.00.11  - - - - Pancar baş kesme makinaları Adet 25
8433.53.30.00.12  - - - - Pancar hasat makinaları Adet 25
   - - - Diğerleri    
8433.53.90.00.11  - - - - Yer fıstığı sökme makinaları Adet 25
8433.53.90.00.12  - - - - Yer fıstığı hasat makinaları Adet 25
8433.53.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.59  - - Diğerleri:    
   - - - Silaj makinası    
8433.59.11.00.00  - - - - Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.59.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.59.85.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
8433.60  - Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyük-    
     lüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
8433.60.00.00.11  - - Meyva ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
          makina ve cihazlar - 25
8433.60.00.00.12  - - Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları - 25
8433.60.00.00.13  - - Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makina    
        ve cihazlar - 25
8433.60.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8433.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve    
        samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar    
8433.90.00.10.11  - - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar - 25
8433.90.00.10.12  - - - Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar - 25
8433.90.00.20.00  - - Harman makinalarına ait olanlar - 25
   - - Diğerleri    
8433.90.00.90.11  - - - Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar - 25
8433.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 25
       
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:    
8434.10.00.00.00  - Süt sağma makinaları - 10
8434.20  - Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar    
8434.20.00.00.11  - - Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç) - 10
8434.20.00.00.12  - - Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar - 10
8434.20.00.00.19  - - Diğerleri - 10
8434.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 10
       
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline    
  mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:    
8435.10  - Makina ve cihazlar:    
8435.10.00.00.11  - - Üzüm sıkma presleri - 25
8435.10.00.00.12  - - Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler - 25
8435.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8435.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya     
  arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik    
  tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığı-    
  na mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.10.00.00.00  - Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar - 25
   - Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma    
     ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21  - - Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21.00.00.11  - - - Civciv çıkartma makina ve cihazları - 25
8436.21.00.00.12  - - - Civciv büyütme makina ve cihazları - 25
8436.29  - - Diğerleri:    
8436.29.00.00.11  - - - Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar - 25
8436.29.00.00.12  - - - Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve     
          cihazlar (tasnif makinaları hariç) - 25
8436.29.00.00.13  - - - Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8436.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
8436.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
8436.80.10.00.00  - - Ormancılığa mahsus olanlar Adet 25
8436.80.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Aksam ve parçalar:    
8436.91.00.00.00  - - Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina     
       ve cihazlarına ait olanlar - 25
8436.99  - - Diğerleri    
8436.99.00.00.11  - - - Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar - 25
8436.99.00.00.19 - - - Diğerleri - 25

Devamı (8437-8462) için TIKLAYIN
Devamı (8463-8487) için TIKLAYIN

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581779 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581779 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?