85. Fasıl (8517-8536)

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
Fasıl başlangıcı
için Tıklayın
 
 
 
  ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
 85.17  Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için    
    olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya    
    vermeye  mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda    
    ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar     
   dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya     
   verici cihazlar hariç )    
   - Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için    
      olan telefonlar dahil)    
8517.11.00.00.00  - - Kordonsuz ahizeli telli  telefon cihazları  Adet 30
8517.12  - - Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar    
8517.12.00.00.11  - - - Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları Adet 50
8517.12.00.00.12  - - - Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları Adet 50
8517.12.00.00.19  - - -  Diğerleri Adet 50
8517.18  - - Diğerleri:    
8517.18.00.00.15  - - - Kart, jeton, para vb. ödeme araçlarıyla çalışanlar - 30
8517.18.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
    - Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus    
     diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş     
     kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil):    
8517.61.00  - - Baz istasyonları    
8517.61.00.10.00  - - - Hücresel ağ  için olanlar Adet 50
8517.61.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 30
8517.62.00  - - Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya,çevirmeye ve vermeye veya     
      yeniden oluşturmaya mahsus makinalar (hatları birbirine bağlayan     
       ve yönlendiren cihazlar dahil)    
8517.62.00.10.00  - - - Hücresel ağ  için olanlar - 50
8517.62.00.90.00  - - - Diğerleri: - 30
8517.69  - - Diğerleri:    
8517.69.10.00.00  - - - Görüntülü telefon cihazları Adet 30
8517.69.20.00.00  - - - Kapalı devre konuşma sistemleri - 30
8517.69.30.00.00  - - - Telsiz telefon, telsiz telgraf  için alıcı cihazlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8517.69.90.10.00  - - - - Telgraf cihazları - 20
   - - - - Diğerleri    
8517.69.90.90.15  - - - - - Alıcısı bulunan verici deniz ve kara telsiz telefon cihazları - 30
8517.69.90.90.17  - - - - - Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları  - 30
8517.69.90.90.24  - - - - - Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 mi-    
            liwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları  - 30
8517.69.90.90.25  - - - - - Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici ci-    
             hazları dahil) - 30
8517.69.90.90.29  - - - - - Diğerleri  - 30
8517.70.00.00.00  -  Aksam ve parçalar - 50
       
85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte     
  edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan    
  kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir    
  mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli    
   ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses  amplikatörleri:    
8518.10  - Mikrofonlar ve bunların mesnetleri:    
8518.10.30.00.00  - - Telekomünikasyon kullanımına mahsus  boyu  3 mm'yi , çapı 10 mm'yi geçmeyen,      
          frekans aralığı 300 Hz'den 3,4 KHz'e kadar olan  mikrofonlar   - 30
   - - Diğerleri :    
8518.10.95.10.00  - - - Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar - 30
8518.10.95.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - Hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın):    
8518.21.00.00.00  - - Kabinine monte edilmiş tek hoparlör Adet 40
8518.22.00.00.00  - - Aynı kabine monte ediImiş birden fazIa hoparlörIer Adet 40
8518.29  - - DiğerIeri:    
   - - - Telekomünikasyon kullanımına mahsus çapı 50 mm'yi geçmeyen frekans    
      aralığı 300 Hz' den 3,4 KHz'e kadar olan hoparlörler:    
8518.29.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
8518.29.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8518.29.95.00.00  - - - Diğerleri Adet 40
8518.30  - Başa takıIan kulakIıkIar, kulağa takıIan kuIaklıklar (bir mikrofonla     
     kombine halde olsun olmasın), ve bir mikrofon ve bir veya daha    
     fazla hoparlör içeren setler:    
8518.30.20.00.00  - - Telli telefon ahizeleri - 30
   - - Diğerleri :    
8518.30.95.10.00  - - -  Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 30
8518.30.95.20.00  - - - Telli telefon cihazlarına ait olanlar - 30
8518.30.95.30.00  - - - Telli telgraf cihazlarına ait olanlar - 30
8518.30.95.90.00  - - - Diğerleri - 50
8518.40  - ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer):    
8518.40.30.00.00  - - Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri - 50
8518.40.80.00.00  - - DiğerIeri Adet 50
8518.50.00.00.00  - Takım halindeki ses yükselteçleri Adet 50
8518.90  - Aksam ve parçalar:       '    
8518.90.00.30.00  - - Mikrofon ve mesnetlerine ait olanlar - 30
8518.90.00.50.00  - - Hoparlörlere ait olanlar - 40
8518.90.00.60.00  - - Telekomünikasyon cihazlarına ait olanlar - 30
8518.90.00.90.00  - - DiğerIeri - 50
       
85.19  Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar    
8519.20  - Madeni para,banknot, banka kartları, jetonla veya diğer ödeme araçları    
     ile çalışan cihazlar    
8519.20.10.00.00  - - Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar Adet 60
   - - DiğerIeri:    
8519.20.91.00.00  - - - Lazer okuma sistemliler  Adet 60
   - - - DiğerIeri:    
8519.20.99.00.11  - - - - Makara tipi Adet 60
8519.20.99.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8519.30.00.00.00  - Plak döndürücüler (pikaplar) Adet 60
8519.50.00.00.00  - Telefonlara cevap verme makinaları Adet 60
   - Diğer cihazlar:    
8519.81  - - Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar    
   - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset çalarlar dahil)    
        (ses kayıt cihazıyla mücehhez olmayanlar)    
8519.81.11.00.00  - - - - Yazıya dönüştürme makinaları Adet 60
   - - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar     
8519.81.15.00.00  - - - - - Cep tipi kaset çalarlar Adet 60
   - - - - - Diğerleri, kaset tipi:    
8519.81.21.00.00  - - - - - - Analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8519.81.25.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - -Lazer okuma sistemliler :    
8519.81.31.00.00  - - - - - - - Motorlu taşıtlarda kullanılan tipte olup, çapı 6,5 cm.yi geçmeyen     
                diskleri kullanılan tipte olanlar Adet 60
8519.81.35.00.00  - - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - - - - Diğerleri:    
8519.81.45.00.11  - - - - - - - Makara tipi Adet 60
8519.81.45.00.19  - - - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğer cihazlar    
8519.81.51.00.00  - - - - Dikte makinaları ( harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar) Adet 60
8519.81.70.00.00  - - - - Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar    
           vermeye mahsus tertibatı olanlar) Adet 60
8519.81.95.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8519.89.00.00.00  - - DiğerIeri Adet 60
       
[85.20]      
       
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun    
  olmasın):    
8521.10  - Manyetik bantlı olanlar:    
8521.10.20.00.00  - - Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi    
         geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar  Adet 60
8521.10.95.00.00  - - Diğerleri: Adet 60
8521.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 60
       
85.22 Sadece ve esas itibariyle 85.19 veya 85.21 Pozisyonlarında yer alan    
  cihazların aksam, parça ve aksesuarı :    
8522.10.00.00.00  - Pick-up okuyucu kafalar - 40
8522.90  - Diğerleri:    
8522.90.20.00.00  - - Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla    
       LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan    
       ışık kaynağı olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu    
      diyotlar içersin içermesin, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak    
      kullanılsın kullanılmasın) - 40
8522.90.30.00.00  - - İğneler; iğneler için elmaslar, safirler ve diğer  kıymetli veya yarı kıymetli    
          taşlar (tabii, sentetik  veya terkip yoluyla elde edilmiş) (monte edilmiş    
          olsun olmasın) - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik montajlar:    
8522.90.41.00.00  - - - - 8519.50.00.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus olanlar - 40
   - - - - Diğerleri:    
8522.90.49.10.00  - - - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar  - 60
8522.90.49.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
8522.90.70.00.00  - - - Ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar  vermeye mahsus cihazların      
             imalinde kullanılan  türde toplam kalınlığı 53 mm.yi geçmeyen    
             tek kaset asambleleri - 40
   - - - Diğerleri:    
8522.90.80.10.00  - - - - Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus     
              sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar - 60
8522.90.80.90.00  - - - - Diğerleri - 40
       
85.23  Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar,     
  katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler    
   ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve    
    kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)    
   - Manyetik mesnetler:    
8523.21.00.00.00  - - Manyetik şeritli kartlar Adet 40
8523.29  - - Diğerleri:    
   - - - Manyetik bantlar; manyetik diskler:    
   - - - - Kayıt yapılmamış olanlar:    
8523.29.15.00.18  - - - - - Video bantları Adet 40
8523.29.15.00.29  - - - - - Diğerleri Adet 40
8523.29.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8523.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - Optik mesnetler:    
8523.41  - - Kayıt yapılmamış olanlar:    
8523.41.10.00.00  - - -  Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma      
         sistemleri için diskler Adet 40
8523.41.30.00.00  - - - Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı     
           aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler Adet 40
8523.41.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
8523.49  - - Diğerleri:    
   - - - Lazer okuma sistemleri için diskler:    
8523.49.10.00.00  - - - - Dijital çok yönlü diskler (DVD) Adet 40
8523.49.20.00.00  - - - - Diğerleri Adet 40
8523.49.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 40
   - Yarı iletken mesnetler:    
8523.51  - - Katı hal kalıcı depolama aygıtları:    
8523.51.10.00.00  - - - Kayıt yapılmamış olanlar Adet 40
8523.51.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 40
8523.52  - - Akıllı kartlar    
8523.52.00.10.00  - - - İki veya daha fazla elektronik entegre devreli olanlar Adet 20
8523.52.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8523.59  - - Diğerleri:    
8523.59.10.00.00  - - - Kayıt yapılmamış olanlar Adet 40
8523.59.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 40
8523.80  - Diğerleri:    
8523.80.10.00.00  - - Kayıt yapılmamış olanlar - 40
8523.80.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
[85.24]      
       
85.25  Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı    
   veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye  mahsus cihazı    
   olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü    
    kaydedici kameralar    
8525.50  - Verici cihazlar    
8525.50.00.00.11  - - Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar Adet  50
8525.50.00.00.12  - - Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar Adet  50
8525.50.00.00.13  - - Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil) Adet  50
8525.50.00.00.19  - - Verici diğer cihazlar  Adet  50
8525.60  - Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar:    
8525.60.00.00.15  - - Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar) Adet 50
8525.60.00.00.17  - - Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil) Adet 50
8525.60.00.00.29  - - Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar Adet 50
8525.80  - Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar    
   - - Televizyon kameraları:    
   - - - Üç veya daha fazla kamera tüpü olanlar    
8525.80.11.00.11  - - - - Yalnız görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
8525.80.11.00.12  - - - - Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
   - - - Diğerleri    
8525.80.19.00.11  - - - - Yalnız görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
8525.80.19.00.12  - - - - Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları Adet 50
8525.80.30.00.00  - - Dijital kameralar Adet 60
   - - Görüntü kaydedici kameralar :    
8525.80.91.00.00  - - - Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler Adet 60
8525.80.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
       
85.26 Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları    
  ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları:    
8526.10  - Radar cihazları:    
8526.10.00.00.11  - - Telsiz altimetreleri - 50
8526.10.00.00.12  - - Meteorolojik radarlar - 50
8526.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri:    
8526.91  - - Telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları:    
8526.91.20.00.00  - - - Telsiz seyrüsefer alıcıları Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8526.91.80.00.11  - - - - İstikamet bulucular - 50
8526.91.80.00.13  - - - - Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları - 50
8526.91.80.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8526.92  - - Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları:    
8526.92.00.10.00  - - - Oyuncaklar ve küçültülmüş modeller için uzaktan kumanda etmeye    
            mahsus telsiz cihazları - 100
8526.92.00.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8526.92.00.90.11  - - - - Kapı açıcılar - 50
8526.92.00.90.13  - - - - Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda     
              cihazları (remote control) - 50
8526.92.00.90.14  - - - - Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri - 50
8526.92.00.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
85.27  Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya     
   kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte     
  olsun olmasın):    
   - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı     
     cihazlar:     
8527.12  - - Cep tipi radyo kaset çalar    
8527.12.10.00.00  - - - Analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.12.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8527.13  - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olan diğer cihazlar:    
8527.13.10.00.00  - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - Diğerleri :    
8527.13.91.00.00  - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.13.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8527.19.00.00.00  - - Diğerleri  Adet 60
   - Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda    
     kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlar:    
8527.21  - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olanlar:    
   - - - Numerik Radyo Data sistem sinyallerini alabilen ve çözebilenler:    
8527.21.20.00.00  - - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri :    
8527.21.52.00.00  - - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.21.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8527.21.70.00.00  - - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8527.21.92.00.00  - - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.21.98.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
8527.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Diğerleri:    
8527.91  - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olanlar:    
   - - - Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar :    
8527.91.11.00.00  - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.91.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8527.91.35.00.00  - - - - Lazer okuma sistemli olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri :    
8527.91.91.00.00  - - - - - Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar Adet 60
8527.91.99.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 60
8527.92  - - Ses kayıt ve kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile     
       birlikte olmayıp sadece saatle birlikte bulunanlar:    
8527.92.10.00.00  - - - Çalar saatli radyolar Adet 60
8527.92.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8527.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
       
85.28  Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan-    
   lar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses     
     veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):    
   -  Katod ışını lambalı monitörler:    
8528.42.00.00.00  - - 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere     
         tasarlanmış ve doğrudan bu makinalara bağlanabilen türde olanlar Adet 20
8528.49.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Diğer monitörler:    
8528.52  - - 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere     
         tasarlanmış ve doğrudan bu makinalara bağlanabilen türde olanlar:    
8528.52.10.00.00  - - - Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik    
         bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8528.52.91.00.00  - - - - Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar Adet 60
8528.52.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 60
8528.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Projektörler :    
8528.62.00.00.00  - - 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere     
         tasarlanmış ve doğrudan bu makinalara bağlanabilen türde olanlar Adet 20
8528.69  - - Diğerleri:    
8528.69.20.00.00  - - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 60
8528.69.80.00.00  - - - Renkli olanlar Adet 60
   - Televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses     
     veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):    
8528.71  - - Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış    
       olanlar:    
   - - - Görüntü (video ) tunerleri :    
8528.71.11.00.00  - - - - Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus     
           elektronik montajlar Adet 50
8528.71.15.00.00  - - - - Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim    
            fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci    
            esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar;    
            esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden     
            ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8528.71.19.00.11  - - - - - Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar Adet 50
8528.71.19.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8528.71.91.00.00  - - - - Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim    
            fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci    
            esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar;    
            esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden     
            ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) Adet 50
8528.71.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8528.72  - - Diğerleri, renkli olanlar:    
8528.72.10.00.00  - - - Teleprojektörler  Adet 50
8528.72.20.00.00  - - - Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri :    
8528.72.30.00.00  - - - - İçinde resim tüpü olanlar Adet 50
8528.72.40.00.00  - - - - Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar Adet 50
8528.72.60.00.00  - - - - Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar Adet 50
8528.72.80.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8528.73.00.00.00  - - Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 50
   
85.29 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan  
  cihazlara mahsus aksam ve parçalar:    
8529.10  - Antenler ve her tür yansıtıcı antenler; bunlara     
     ait  aksam ve parçalar:    
   - - Antenler:    
8529.10.11.00.00  - - - Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için     
        teleskopik veya kamçı tipi antenler - 50
   - - - Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri:    
   - - - - Uydu yayınlarını alıcı antenler:    
8529.10.31.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8529.10.31.90.00  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
8529.10.39.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8529.10.39.90.00  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil):    
8529.10.65.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
8529.10.65.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8529.10.69.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
   - - - - Diğerleri:    
8529.10.69.90.11  - - - - - Radyo-televizyon verici antenleri - 50
8529.10.69.90.13  - - - - - Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri - 50
8529.10.69.90.18  - - - - - Diğerleri - 50
   - - Anten filtreleri ve separatörler:    
8529.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
8529.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8529.10.95.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8529.10.95.90.11  - - - - Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri - 50
8529.10.95.90.19  - - - - Diğerleri - 50
8529.90  - Diğerleri:    
8529.90.15.00.00  - - 8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik LED modüller    
       ve organik LED paneller - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - 8525 60 00,  8525 80 30,  8528 42 00, 8528 52 10 ve 8528 62 00    
         alt pozisyonlarında yer alan cihazların aksam ve parçaları:    
8529.90.20.00.11  - - - - Plastikten olanlar - 50
8529.90.20.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kabinler ve mobilyalar :    
8529.90.41.00.00  - - - - - Ahşap olanlar  - 50
   - - - - - Diğer maddelerden olanlar:  
8529.90.49.00.11  - - - - - - Plastikten olanlar - 50
8529.90.49.00.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar:    
8529.90.65.10.00  - - - - - 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın     
  biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar - 50
8529.90.65.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri :    
8529.90.91.00.00  - - - - - Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla    
            LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan    
       ışık kaynağı olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu    
      diyotlar içersin içermesin, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak    
      kullanılsın kullanılmasın) - 50
   - - - - - Diğerleri:    
8529.90.92.00.00  - - - - - - 8525 80 11 ve 8525 80 19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları     
           ve 8527 ile  85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 50
   - - - - - - Diğerleri:    
8529.90.97.10.00  - - - - - - - 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın   
  biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar - 50
8529.90.97.90.00  - - - - - - - Diğerleri - 50
       
85.30 Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili nehir yolları, taşıt park    
  yerleri, limanlar veya hava alanlarında kullanılmaya mahsus     
  elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları     
  (86.08 pozisyonunda yer alanlar hariç) :    
8530.10.00.00.00  - Demiryolları veya tramvaylar için cihazlar - 15
8530.80  - Diğer cihazlar    
8530.80.00.00.11  - - Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve     
        idaresine mahsus elektrikli cihazlar - 15
8530.80.00.00.12  - - Karayolları trafiğine mahsus cihazlar - 15
8530.80.00.00.19  - - Diğerleri - 15
8530.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 15
       
85.31 Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler,     
  gösterge tabloları, hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar) (85.12     
  veya 85.30 pozisyonlarında yer alanlar hariç):    
8531.10  - Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar:    
   - - Binalarda  kullanılan türde olanlar:    
8531.10.30.00.11  - - - Gaz alarm cihazları Adet 50
8531.10.30.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8531.10.95.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8531.20  - Gösterge tabloları [sıvı kristal tertibatlı (LCD) veya ışık veren diyod    
      tertibatlı (LED) olanlar]:    
8531.20.20.00.00  - - Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED) - 50
   - - Sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD) :    
   - - - Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD):    
8531.20.40.00.11  - - - - Renkli olanlar - 50
8531.20.40.00.12  - - - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar - 50
8531.20.95.00.00  - - - Diğerleri - 50
8531.80  - Diğer cihazlar :    
8531.80.40.00.00  - - Ziller, vızıldayıcılar, kapı çanları ve benzeri - 50
   - - Diğerleri    
8531.80.70.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
8531.80.70.90.00  - - - Diğerleri - 50
8531.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar  - 50
       
85.32 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik    
  kondansatörleri:    
8532.10  - 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya    
     daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç    
     kondansatörleri)    
8532.10.00.00.11  - - Kuru kondansatörler - 35
8532.10.00.00.12  - - Yağ emdirilmiş kondansatörler - 35
8532.10.00.00.13  - - Yağ içine konmuş kondansatörler - 35
8532.10.00.00.19  - - Diğerleri - 35
   - Diğer sabit kondansatörler:    
8532.21  - - Tantal kondansatörler    
8532.21.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8532.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.22  - - Aluminyum elektrolitik kondansatörler    
8532.22.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8532.22.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.23  - - Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)    
8532.23.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8532.23.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.24.00.00.00  - - Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı) - 35
8532.25  - - Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler    
8532.25.00.00.11  - - - Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler - 35
8532.25.00.00.19  - - - Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler - 35
8532.25.00.00.21  - - - Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler - 35
8532.25.00.00.29  - - - Plastik dielektrikli diğer kondansatörler - 35
8532.25.00.00.31  - - - Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli) - 35
8532.29  - - Diğerleri    
8532.29.00.00.11  - - - Meksefe olarak kullanılan kondansatörler - 35
8532.29.00.00.12  - - - Antiparazit kondansatörleri - 35
8532.29.00.00.13  - - - Yüksek frekanslı (50/60 Hz'den büyük) fırın kondansatörleri  - 35
8532.29.00.00.14  - - - Çok değerli sabit kondansatörler - 35
8532.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8532.30  - Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler    
8532.30.00.00.11  - - Bağlantı bacakları olanlar - 40
8532.30.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8532.90  - Aksam ve parçalar:    
8532.90.00.10.00  - - Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları - 35
8532.90.00.90.00  - - Diğerleri - 40
       
85.33 Elektrik rezistansları (reostalar ve potansiyometreler dahil) (ısıtıcı    
  rezistanslar hariç):    
8533.10  - Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)    
8533.10.00.00.11  - - Karbon terkipli rezistanlar (bağlantı bacaklılar) - 35
8533.10.00.00.19  - - Karbon terkipli diğer rezistanlar - 35
8533.10.00.00.21  - - Karbon film rezistanlar (bağlantı bacaklılar) - 35
8533.10.00.00.29  - - Karbon film diğer rezistanlar - 35
   - Diğer sabit rezistanslar:    
8533.21  - - Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için    
8533.21.00.00.11  - - - Bağlantı bacakları olanlar - 35
8533.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8533.29.00.00.00  - - Diğerleri - 35
   - Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler    
     dahil):    
8533.31  - - Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için    
8533.31.00.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.31.00.00.12  - - - Bacaklı potansiyometreler - 35
8533.31.00.00.19  - - - Diğer potansiyometreler - 35
8533.31.00.00.29  - - - Diğerleri - 35
8533.39  - - Diğerleri    
8533.39.00.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.39.00.00.12  - - - Potansiyometreler - 35
8533.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
8533.40  - Diğer değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil):    
   - - Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için    
8533.40.10.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.40.10.00.12  - - - Bacaklı potansiyometreler - 35
8533.40.10.00.19  - - - Diğer potansiyometreler - 35
8533.40.10.00.29  - - - Diğerleri - 35
   - - Diğerleri    
8533.40.90.00.11  - - - Reostalar - 35
8533.40.90.00.12  - - - Potansiyometreler - 35
8533.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 35
8533.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
8534.00 Baskı devreler:    
   - Sadece bağlantı elemanları ve iletken yolu içerenler:    
   - - Çok katlı devreler    
8534.00.11.00.11  - - - Elastiki olanlar - 25
8534.00.11.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri    
8534.00.19.00.11  - - - Elastiki olanlar - 25
8534.00.19.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - Diğer pasif elemanlılar    
8534.00.90.00.11  - - Kalın film devreleri - 25
8534.00.90.00.19  - - Diğerleri - 25
       
85.35 Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması    
  (açılıp kapatılması) veya korunmasına veya elektrik devresine veya     
  elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı    
  (örneğin; anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayı-    
  cılar, dalga bastırıcılar, fişler ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları):    
8535.10.00.00.00  - Eriyen iletkenli sigortalar - 50
   - Otomatik devre kesiciler:    
8535.21  - - Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar    
8535.21.00.00.11  - - - SF6 gazlı otomatik devre kesiciler - 50
8535.21.00.00.12  - - - Az yağlı otomatik devre kesiciler - 50
8535.21.00.00.13  - - - Vakumlu otomatik devre kesiciler - 50
8535.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8535.29  - - Diğerleri    
8535.29.00.00.11  - - - SF6 gazlı otomatik devre kesiciler - 50
8535.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8535.30  - Devre ayırıcılar ve yük ayırıcılar:    
   - - Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar    
8535.30.10.00.11  - - - Devre ayırıcıları - 50
8535.30.10.00.12  - - - Vakum kazanlı yük ayırıcıları - 50
8535.30.10.00.19  - - - Diğer yük ayırıcıları - 50
   - - Diğerleri    
8535.30.90.00.11  - - - Devre ayırıcıları - 50
8535.30.90.00.12  - - - Yük ayırıcıları - 50
8535.40  - Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar    
8535.40.00.00.11  - - Parafudrlar - 50
8535.40.00.00.12  - - Gerilim sınırlayıcılar - 50
8535.40.00.00.13  - - Dalga bastırıcılar - 50
8535.40.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8535.90  - Diğerleri    
8535.90.00.00.11  - - Bağlantı kutuları - 50
8535.90.00.00.12  - - Röleler - 50
8535.90.00.00.13  - - Komütatörler - 50
8535.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
85.36 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanma-    
  sına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devre-    
  sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anah-    
  tarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler,    
  ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik    
   lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)    
8536.10  - Eriyen iletkenli sigortalar:    
   - - 10 A.i geçmeyen akım için olanlar    
8536.10.10.00.11  - - - Cam sigortalar - 50
8536.10.10.00.12  - - - Bıçaklı sigortalar - 50
8536.10.10.00.13  - - - D tipi sigortalar - 50
8536.10.10.00.14  - - - Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) - 50
8536.10.10.00.15  - - - Termal sigortalar - 50
8536.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 10 A .i geçen fakat 63 A.'i geçmeyen akım için olanlar    
8536.10.50.00.11  - - - Cam sigortalar - 50
8536.10.50.00.12  - - - Bıçaklı sigortalar - 50
8536.10.50.00.13  - - - D tipi sigortalar - 50
8536.10.50.00.14  - - - Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) - 50
8536.10.50.00.15  - - - Termal sigortalar - 50
8536.10.50.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 63 A.i geçen akım için olanlar    
8536.10.90.00.11  - - - Cam sigortalar - 50
8536.10.90.00.12  - - - Bıçaklı sigortalar - 50
8536.10.90.00.13  - - - D tipi sigortalar - 50
8536.10.90.00.14  - - - Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) - 50
8536.10.90.00.15  - - - Termal sigortalar - 50
8536.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8536.20  - Otomatik devre kesiciler:    
   - - 63 A.i geçmeyen akım için olanlar    
8536.20.10.00.11  - - - Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) - 50
8536.20.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 63 A.i geçen akım için olanlar    
8536.20.90.00.11  - - - Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) - 50
8536.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8536.30  - Elektrik devrelerinin korunmasına mahsus diğer teçhizat:    
8536.30.10.00.00  - - 16 A.i geçmeyen akım için olanlar - 50
8536.30.30.00.00  - - 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar - 50
8536.30.90.00.00  - - 125 A.i geçen akım için olanlar - 50
   - Röleler:    
8536.41  - - Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler:    
8536.41.10.00.00  - - - Anma akımı 2 A.i geçmeyenler - 50
8536.41.90.00.00  - - - Anma akımı 2 A.i geçenler - 50
8536.49  - - Diğerleri    
8536.49.00.00.11  - - - Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen    
          kontaktörler - 50
8536.49.00.00.12  - - - Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen kon-    
          taktörler - 50
8536.49.00.00.13  - - - Aşırı akım termik röleleri - 50
8536.49.00.00.14  - - - Senkron motorlu zaman röleleri - 50
8536.49.00.00.19  - - - Diğer zaman röleleri - 50
8536.49.00.00.29  - - - Diğerleri - 50
8536.50  - Diğer anahtarlar :    
8536.50.03.00.00  - - Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları      
        ( İzole edilmiş tristör AC anahtarları )     - 50
8536.50.05.00.00  - - Bir transistör ve lojik chip (chip-on chip technology)  ihtiva eden elektronik     
       anahtarlar ( ısı korumalı elektronik anahtarlar dahil )  - 50
8536.50.07.00.00  - - 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar  - 50
   - - Diğerleri :    
   - - - Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler:    
8536.50.11.00.00  - - - - Basma düğmeli olanlar - 50
   - - - - Rotatif olanlar    
8536.50.15.00.11  - - - - - Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtarlar - 50
8536.50.15.00.12  - - - - - Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtarlar - 50
8536.50.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
8536.50.80.00.11  - - - - Floresans ampuller için komple starterler - 50
8536.50.80.00.13  - - - - Komütatörler - 50
8536.50.80.00.14  - - - - Mikro anahtarlar - 50
8536.50.80.00.15  - - - - Ev tipi anahtarlar - 50
8536.50.80.00.16  - - - - Kollu şalterler - 50
8536.50.80.00.17  - - - - Paket şalterler - 50
8536.50.80.00.18  - - - - Diğerleri - 50
   - Ampul duyları, fişler ve soketler (prizler):     
8536.61  - - Ampul duyları:    
8536.61.10.00.00  - - - Edison ampul duyları - 50
8536.61.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8536.69  - - Diğerleri:    
8536.69.10.00.00  - - - Koaksiyal kablolar için olanlar - 50
8536.69.30.00.00  - - - Baskı devreler için olanlar - 50
   - - - Diğerleri    
8536.69.90.00.11  - - - - Ev tipi fişler ve soketler - 50
8536.69.90.00.13  - - - - Vidasız - lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri - 50
8536.69.90.00.18  - - - - Diğerleri - 50
8536.70  - Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar    
8536.70.00.10.00  - - Plastikten olanlar - 150
8536.70.00.20.00  - - Seramikten olanlar - 50
8536.70.00.30.00  - - Bakırdan olanlar - 40
8536.70.00.50.00  - - Demir veya çelikten olanlar - 50
8536.90  - Diğer teçhizat:    
8536.90.01.00.00  - - Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar - 50
8536.90.10.00.00  - - Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları - 50
8536.90.20.00.00  - - Yarı iletken diskleri test ediciler - 50
8536.90.40.00.00  - - 87.02, 87.03, 87.04 veya 87.11 pozisyonundaki motorlu araçlarda kullanılan türde    
      akü kelepçeleri  - 50
8536.90.95.00.00  - - Diğerleri - 50
Devamı (8537-8548) için TIKLAYIN

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581623 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581623 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?