85. Fasıl (8537-8548)

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
Fasıl başlangıcı
için Tıklayın
 
   
 
  ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
       
85.37 Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozis-    
  yonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar,     
  panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda    
  yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol    
  cihazları (85.17 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) :    
8537.10  - Gerilimi 1000 voltu geçmeyenler:    
8537.10.10.00.00  - - Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları - 40
   - - Diğerleri:    
8537.10.91.00.00  - - - Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları - 40
8537.10.95.00.00  - - - Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren    
        bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik     
       veri giriş cihazları (touch screen) - 40
   - - - Diğerleri    
8537.10.98.00.11  - - - - Asansörler için komple kumanda veya tevzi panoları - 40
8537.10.98.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8537.20  - Gerilimi 1000 voltu geçenler:    
8537.20.91.00.00  - - Gerilimi 1000 voltu geçen fakat 72,5 kV.u geçmeyenler - 40
8537.20.99.00.00  - - Gerilimi 72,5 kV.u geçenler - 40
       
85.38 Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında    
  yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar:    
8538.10.00.00.00  - 85.37 Pozisyonunda yer alan eşya için tablolar, panolar, konsollar,    
     masalar, kabinler ve diğer mesnetler (cihazla donatılmamış) - 25
8538.90  - Diğerleri:    
   - - 8536.90.20.00 Alt pozisyonunda yer alan disk test edicilere    
         mahsus olanlar :    
8538.90.11.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar - 25
8538.90.19.00.00   - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri    
8538.90.91.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar - 25
   - - - Diğerleri    
8538.90.99.00.11  - - - - 8535.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.12  - - - - 8535.21 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri - 25
8538.90.99.00.19  - - - - 8535.21 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı - 25
8538.90.99.00.21  - - - - 8535.29 Alt pozisyonundakilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.22  - - - - 8535.30 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri - 25
8538.90.99.00.29  - - - - 8535.30 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı - 25
8538.90.99.00.31  - - - - 8536.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.32  - - - - 8536.20 Alt pozisyonundaki ev tipi minyatür devre kesicilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.33  - - - - 8536.20 Alt pozisyonundaki diğer otomatik devre kesicilerin aksamı - 25
8538.90.99.00.34  - - - - 8536.41 ve 8536.49  Alt pozisyonundakilerin aksamı (kontaktörler hariç) - 25
8538.90.99.00.35  - - - - 8536.49 Alt pozisyonundaki kontaktörlerin aksamı - 25
8538.90.99.00.39  - - - - Diğerleri - 25
       
85.39 Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far    
  üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil);    
  ark lambaları; LED ampuller:    
8539.10  - Monoblok far üniteleri:    
8539.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8539.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
   - Diğer flamanlı ampuller (mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller    
     hariç):    
8539.21  - - Tungsten flamanlı halojenli ampuller:    
8539.21.30.00.00  - - - Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8539.21.92.00.00  - - - - Gerilimi 100 voltu geçenler Adet 50
8539.21.98.00.00  - - - - Gerilimi 100 voltu geçmeyenler Adet 50
8539.22  - - Diğerleri (gücü 200 W.ı geçmeyen ve gerilimi 100 voltu geçenler):    
8539.22.10.00.00  - - - Reflektör ampulleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8539.22.90.00.11  - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydın-    
             latma ampulleri (CRS)  Adet 50
8539.22.90.00.12  - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (sili-    
             ka, mantar, mum, top, renkli) Adet 50
8539.22.90.00.13  - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm.den az  dekoratif ampuller (25 mm. hariç) Adet 50
8539.22.90.00.14  - - - - Tüp şeklinde flamanlı ampuller Adet 50
8539.22.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8539.29  - - Diğerleri:    
8539.29.30.00.00  - - - Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden    
         olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Gerilimi 100 voltu geçenler    
8539.29.92.00.11  - - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı ay-    
               dınlatma ampulleri (CRS)  Adet 50
8539.29.92.00.12  - - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (sili-    
               ka, mantar, mum, top, renkli) Adet 50
8539.29.92.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Gerilimi 100 voltu geçmeyenler    
8539.29.98.00.11  - - - - - Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto    
               ampulleri hariç) Adet 50
8539.29.98.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - Deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç):    
8539.31  - - Sıcak katodlu floresanslar:    
   - - - Çift dipli olanlar    
8539.31.10.00.11  - - - - Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür    
              floresans ampuller) Adet 50
8539.31.10.00.12  - - - - Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen  doğrusal tüp    
             floresans ampuller Adet 50
8539.31.10.00.13  - - - - Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller Adet 50
8539.31.10.00.14  - - - - Doğrusal olmayan floresans ampuller Adet 50
   - - - Diğerleri    
8539.31.90.00.11  - - - - Simit şeklinde olanlar Adet 50
8539.31.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8539.32  - - Civa veya sodyum buharlı ampuller; metal halitli ampuller:    
8539.32.20.00.00  - - - Civa veya sodyum buharlı ampuller  Adet 50
8539.32.90.00.00  - - - Metal halitli ampuller Adet 50
8539.39  - - Diğerleri:    
8539.39.20.00.00  - - - Düz panel göstergelerin arka ışık üniteleri için soğuk katodlu floresanslar  Adet 50
8539.39.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Morötesi veya kızılötesi ışınlı ampuller; ark lambaları:    
8539.41.00.00.00  - - Ark lambaları Adet 50
8539.49.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8539.50.00.00.00  - LED ampuller Adet 50
8539.90  - Aksam ve parçalar:    
8539.90.10.00.00  - - Ampul dipleri - 50
   - - Diğerleri:    
8539.90.90.10.00  - - - Monoblok farların aksam ve parçaları - 40
   - - - Diğerleri    
8539.90.90.90.11  - - - - Ampullerin iletken telleri - 50
8539.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
85.40 Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler,    
  tüpler ve lambalar (örneğin; vakumlu veya buhar veya gaz doldurul-    
  muş lamba, tüp ve valfler, civa buharlı redresör tüpleri, katod ışınlı    
  tüpler, televizyon kameralarına mahsus valf ve tüpler):    
   - Televizyon alıcıları için katod ışınlı görüntü tüpleri [katod ışınlı    
     görüntü (video) monitör tüpleri dahil]:    
8540.11.00.00.00  - - Renkli olanlar Adet 35
8540.12.00.00.00  - - Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar Adet 35
8540.20  - Televizyon kamera tüpleri; görüntü çeviricileri ve görüntü yoğun-    
      laştırıcıları; diğer foto katod tüpleri:    
8540.20.10.00.00  - - Televizyon kamera tüpleri Adet 35
8540.20.80.00.00  - - Diğerleri Adet 20
8540.40.00.00.00  - Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri;  fosfor ekran noktaları 0,4 mm.'den     
      küçük renkli veri/grafik gösterge tüpleri Adet 20
8540.60.00.00.00  - Diğer katod ışınlı tüpler Adet 20
   - Mikrodalga tüpleri (örneğin; magnetronlar, klistronlar, seyyar    
     dalga tüpleri, karsinötronlar) (ızgara ile kumanda edilebilen     
      tüpler hariç):    
8540.71.00.00.00  - - Magnetronlar Adet 20
8540.79  - - Diğerleri    
8540.79.00.00.11  - - - Seyyar dalga tüpleri (TWT) Adet 20
8540.79.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 20
   - Diğer valfler ve tüpler:    
8540.81  - - Alıcı veya yükseltici valf ve tüpler    
8540.81.00.00.11  - - - Valfler Adet 20
8540.81.00.00.12  - - - Tüpler Adet 20
   - - Diğerleri    
8540.89.00.00.11  - - - Vakumlu gösterge tüpleri Adet 20
8540.89.00.00.19  - - - Diğer gösterge tüpleri Adet 20
8540.89.00.00.29  - - - Diğerleri Adet 20
   - Aksam ve parçalar:    
8540.91  - - Katod ışınlı tüplere ait olanlar    
8540.91.00.00.11  - - - Saptırma (defleksiyon) bobinleri - 20
8540.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
8540.99.00.00.00  - - Diğerleri - 20
       
85.41 Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı    
  yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda    
  düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan     
  diyodlar (LED); monte edilmiş piezo elektrik kristaller:    
8541.10  - Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç):    
8541.10.00.00.11  - - Chip halinde kesilmiş diyodlar - 20
8541.10.00.00.12  - - Bacakları takılmış diyodlar - 20
8541.10.00.00.19  - - Diğerleri - 20
   - Transistörler (ışığa duyarlı transistörler hariç):    
8541.21  - - Gücü 1 W. dan az olanlar    
8541.21.00.00.11  - - - Chip halinde kesilmiş transistörler - 20
8541.21.00.00.12  - - - Bacakları takılmış transistörler - 20
8541.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
8541.29  - - Diğerleri    
8541.29.00.00.11  - - - Chip halinde kesilmiş transistörler - 20
8541.29.00.00.12  - - - Bacakları takılmış transistörler - 20
8541.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
8541.30  - Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)    
8541.30.00.00.11  - - Tristörler - 20
8541.30.00.00.12  - - Diyaklar - 20
8541.30.00.00.13  - - Triyaklar - 20
8541.40  - Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş    
     veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller     
     dahil); ışık yayan diyodlar (LED):    
8541.40.10.00.00  - - Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil) - 20
   - - Diğerleri    
8541.40.90.00.12  - - - Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples) - 20
8541.40.90.00.13  - - - Varaktörler - 20
8541.40.90.00.14  - - - Fotovoltaik (solar) modül ve paneller - 20
8541.40.90.00.15  - - - Fotovoltaik (solar) hücreler - 20
8541.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 20
8541.50  - Diğer yarı iletken tertibat    
8541.50.00.00.11  - - Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları - 20
8541.50.00.00.12  - - Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları - 20
8541.50.00.00.19  - - Diğerleri - 20
8541.60  - Monte edilmiş piezoelektrik kristaller    
8541.60.00.00.11  - - Kristal ve seramikten filtreler - 20
8541.60.00.00.19  - - Diğerleri - 20
8541.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 20
       
85.42 Elektronik entegre devreler :    
   - Elektronik entegre devreler     
8542.31   - - İşlemciler ve kontrolörler ( bellekler,dönüştürücüler,mantık devreleri,    
        yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler    
        ile mücehhez olsun olmasın):    
   - - - Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar:    
8542.31.11.00.00  - - - - Çok komponentli entegre devreler (MCO'lar) - 20
8542.31.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
8542.31.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
8542.32  - - Bellekler:    
   - - - Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar    
8542.32.11.00.00  - - - - Çok komponentli entegre devreler (MCO'lar) - 20
8542.32.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Dinamik rastgele erişim ana bellekler(D-RAM'lar):    
8542.32.31.00.00  - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçmeyenler Adet 20
8542.32.39.00.00  - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçenler Adet 20
8542.32.45.00.00  - - - - Statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM'lar) ( rasgele erişimli    
           ön bellekler (cache-RAM'lar) dahil) Adet 20
8542.32.55.00.00  - - - - UV ile silinebilen , programlanabilen, sadece okunabilen bellek -    
               ler (EPROM'lar) Adet 20
   - - - - Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen bel -    
               lekler  (E2PROM'lar), flash E2PROM'lar dahil:    
   - - - - - Flash E2PROM'lar:    
8542.32.61.00.00  - - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçmeyenler Adet 20
8542.32.69.00.00  - - - - - - Bellek kapasitesi 512 Mbit'i geçenler Adet 20
8542.32.75.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 20
8542.32.90.00.00  - - - - Diğer bellekler - 20
8542.33  - - Yükselteçler:    
8542.33.10.00.00  - - - Çok komponentli entegre devreler (MCO'lar) - 20
8542.33.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
8542.39  - - Diğerleri    
   - - - Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar - 20
8542.39.11.00.00  - - - - Çok komponentli entegre devreler (MCO'lar) - 20
8542.39.19.00.00  - - - - Diğerleri - 20
8542.39.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
8542.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 20
       
85.43 Bu Fasılın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtiImeyen     
  kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihazlar:    
8543.10.00.00.00  - Tanecik hızlandırıcıları  - 50
8543.20.00.00.00  - Sinyal jeneratörleri - 50
8543.30  - Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için makina    
     ve cihazlar:     
8543.30.40.00.00  - - Sadece veya esas itibarıyla baskılı devrelerin üretiminde kullanılan türde    
        elektrolizle kaplama ve elektroliz makinaları - 50
8543.30.70.00.00  - - Diğerleri - 50
8543.70  - Diğer makina ve cihazlar:    
8543.70.01.00.00  - - Telgraf veya telefon cihazlarına ve aletlerine veya telgraf veya telefon ağlarına    
      bağlanmak üzere tasarlanmış eşyalar - 50
8543.70.02.00.00  - - Mikrodalga yükselteçler - 50
8543.70.03.00.00  - - Video oyun konsolları için için kablosuz kızılötesi uzaktan kumanda cihazları - 50
8543.70.04.00.00  - - Dijital uçuş bilgi kaydedicileri - 50
8543.70.05.00.00  - - Metin, sabit görüntü veya ses dosyalarını kayıt etme ve yeniden vermeye mahsus    
       taşınabilir, pille çalışan, elektronik okuyucular - 50
8543.70.06.00.00  - - Ses miksajı için kablolu veya kablosuz ağlara bağlanabilen dijital sinyal işlemcileri - 50
8543.70.07.00.00  - - Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları  - 50
8543.70.08.00.00  - - Elektron mikroskopları için numunelerinden ve numune tutucularınından organik     
      kirleticilerin temizlenmesi için kullanılan plazma ile temizleme makineleri  - 50
8543.70.09.00.00  - - Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren    
        bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik     
       veri giriş cihazları (touch screen) - 50
8543.70.10.00.00  - -Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli   makinalar - 50
8543.70.30.00.00  - - Anten yükselteçleri - 50
8543.70.50.00.00  - - Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri    
       teçhizat  Adet 50
8543.70.60.00.00  - - Çitlere elektrik verici cihazlar - 50
   - - Diğerleri    
8543.70.90.00.11  - - - Maden dedektörleri - 50
8543.70.90.00.12  - - - Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri  - 50
8543.70.90.00.13  - - - Ses birleştirme üniteleri - 50
8543.70.90.00.14  - - - Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri - 50
8543.70.90.00.15  - - - Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) - 50
8543.70.90.00.16  - - - Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri - 50
   - - - Sigara yerine kullanılan cihazlar:    
8543.70.90.00.17  - - - - Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı - 50
8543.70.90.00.18  - - - - Diğerleri - 50
8543.70.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8543.90  - Aksam ve parçalar:    
8543.90.00.10.00  - - Elektronik mikro montajlar - 20
8543.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
85.44 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller,    
  kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler    
  (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış    
  liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik    
  iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın):    
   - Bobin telleri:    
8544.11  - - Bakırdan olanlar:    
   - - - Verniklenmiş veya emaye kaplanmış    
8544.11.10.00.11  - - - - Çapı 0,05 mm. (0,05 mm. dahil) yi geçmeyen bobin teli - 50
8544.11.10.00.12  - - - - Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli - 50
8544.11.10.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8544.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8544.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
8544.20  - Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri:    
   - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
        sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya    
        şeritlerle teçhiz edilmiş olanları):     
8544.20.00.10.11  - - - Telgraf ve  telefon hattı için olanlar - 50
8544.20.00.10.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
8544.20.00.90.11  - - - Telgraf ve  telefon hattı için olanlar - 50
8544.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
8544.30.00.00.00  - Ateşleme bujilerine mahsus kablo bağlantı takımları; taşıtlarda,    
     uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı     
     takımları - 50
   - Gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik iletkenleri:    
8544.42  - - Bağlantı parçaları takılmış olanlar:    
8544.42.10.00.00  - - - Telekomünikasyonda kullanılan türde olanlar - 50
8544.42.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8544.49  - - Diğerleri:    
   - - - Gerilimi 80 V.u geçmeyen, telekominikasyonda kullanılan türde olanlar    
   - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.20.11.11  - - - - - Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları - 50
8544.49.20.11.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri    
8544.49.20.19.11  - - - - - Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları - 50
8544.49.20.19.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Çapı 0,51 mm.yi geçen ayrı bir iletken teli olan kablo ve teller    
   - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten     
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
            veya şeritleriyle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.91.11.11  - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.91.11.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - Diğerleri    
8544.49.91.19.11  - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.91.19.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Gerilimi 80 V.u geçmeyenler    
   - - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.93.11.11  - - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.93.11.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - - Diğerleri    
8544.49.93.19.11  - - - - - - - Elektrik enerjisi nakli için kablolar - 50
8544.49.93.19.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - Gerilimi 80 V.u geçen fakat 1000V.u geçmeyenler    
   - - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.49.95.11.11  - - - - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.49.95.11.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
8544.49.95.19.00  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - 1000 V.luk gerilim için olanlar    
8544.49.99.11.00  - - - - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
            sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru    
             veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları) - 50
   - - - - - - Diğerleri    
8544.49.99.19.11  - - - - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.49.99.19.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
8544.60  - Gerilimi 1000 V.u geçen diğer elektrik iletkenleri:    
   - - Bakır iletkenli olanlar:    
   - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
          sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru ve    
          şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.60.10.10.11  - - - - Gaz izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.10.10.12  - - - - Sıvı izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.10.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
8544.60.10.90.11  - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.60.10.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğer tür iletkenli olanlar:    
   - - - Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten    
          sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru ve    
          şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)    
8544.60.90.10.11  - - - - Gaz izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.90.10.12  - - - - Sıvı izalosyonlu olanlar - 50
8544.60.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
8544.60.90.90.11  - - - - Asetatlı ve silikonlu olanlar - 50
8544.60.90.90.19  - - - - Diğerleri - 50
8544.70.00.00.00  - Fiber optik kablolar - 30
       
85.45 Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar, kömür fırçalar, lamba    
  kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya    
  (metalli veya metalsiz) :    
   - Elektrotlar:    
8545.11  - - Fırınlarda kullanılmaya mahsus olanlar    
8545.11.00.00.11  - - - Ark ocağı için elektrotlar - 25
8545.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
8545.19.00.00.00  - - Diğerleri - 25
8545.20.00.00.00  - Fırçalar - 35
8545.90  - Diğerleri:    
8545.90.10.00.00  - - Isıtıcı rezistanslar - 25
   - - Diğerleri    
8545.90.90.00.11  - - - Pil kömürleri - 25
8545.90.90.00.12  - - - Ark lambaları ve diğer lambalara mahsus kömürler - 25
8545.90.90.00.13  - - - Mikrofonlar için kömürden parça - 25
8545.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 25
       
85.46 Her tür maddeden elektrik izolatörleri:    
8546.10.00.00.00  - Camdan olanlar - 50
8546.20  - Seramikten olanlar :    
8546.20.00.00.11  - - Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler - 50
8546.20.00.00.12  - - Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler - 50
8546.20.00.00.13  - - Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler - 50
8546.90  - Diğerleri:    
8546.90.10  - - Plastikten olanlar:    
   - - - Silikondan olanlar :    
8546.90.10.10.11  - - - - Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler - 50
8546.90.10.10.12  - - - - Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler - 50
8546.90.10.10.13  - - - - Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler - 50
8546.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 50
8546.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
85.47 Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen    
  izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında    
  gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole    
  edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar) (85.46 pozisyonunda-    
  ki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole    
  edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları:    
8547.10.00.00.00  - Seramikten izole edici bağlantı parçaları - 50
8547.20.00.00.00  - Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları - 50
8547.90  - Diğerleri:    
8547.90.00.10.00  - - Adi metallerden iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı     
       parçaları - 50
   - - Diğerleri    
8547.90.00.90.11  - - - Camdan olanlar - 50
8547.90.00.90.12  - - - Sertleştirilmiş kauçuk veya asfaltlı veya katranlı maddelerden olanlar - 50
8547.90.00.90.19  - - - Diğer maddelerden olanlar - 50
       
85.48 Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörleri-    
  nin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve     
  elektrik akümülatörleri; bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen     
  veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve     
  parçaları:    
8548.10  - Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörle-    
     rinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve     
     elektrik akümülatörleri:    
8548.10.10.00.00  - - Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları Adet 50
   - - Kullanılmış elektrik akümülatörleri:    
8548.10.21.00.00  - - - Kurşun-asitli akümülatörler - 50
8548.10.29.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları:    
8548.10.91.00.00  - - - Kurşundan olanlar - 35
   - - - Diğerleri:    
8548.10.99.10.00  - - - - Çelikten, nikelden olanlar - 5
8548.10.99.20.00  - - - - Bakırdan olanlar - 10
8548.10.99.30.00  - - - - Çinkodan olanlar - 25
8548.10.99.40.00  - - - - Kadmiyumdan olanlar - 10
8548.10.99.90.00  - - - - Diğerleri - 30
8548.90  - Diğerleri :    
8548.90.20.00.00  - - Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler - 50
8548.90.30.00.00  - - Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla    
        LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan    
        ışık kaynağı olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu    
       diyotlar içersin içermesin, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak    
       kullanılsın kullanılmasın) - 50
   - - Diğerleri     
8548.90.90.10.00  - - - Elektronik mikro montajlar - 20
8548.90.90.90.00  - - - Diğerleri  - 50

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581903 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16581903 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?