90.Fasıl Vergi Oranları 2017

30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ VERGİ AB
    BİRİMİ ORANLARI EFTA
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli  
      % % %
1 2 3 4 5 6
90.01 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyo -        
  nundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler;        
  her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, ay-        
  nalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda iş -        
  lenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) :        
9001.10  - Optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları:        
   - - Görüntü iletici kablolar:        
9001.10.10.10.00  - - - Camdan olanlar Kg 17 2,9 0
9001.10.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,9 0
   - - Diğerleri:        
9001.10.90.10.00  - - - Optik tarzda işlenmemiş olanlar Kg 17 2,9 0
   - - - Diğerleri:        
9001.10.90.91.00  - - - - Camdan olanlar Kg 17 2,9 0
9001.10.90.99.00  - - - - Diğerleri Kg 17 2,9 0
9001.20  - Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler:        
9001.20.00.10.00  - - Camdan olanlar Kg 18 2,9 0
9001.20.00.90.00  - - Diğerleri Kg 18 2,9 0
9001.30.00.00.00  - Kontakt lensler Adet 17 2,9 0
9001.40  - Camdan gözlük camları:        
9001.40.20.00.00  - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 17 2,9 0
   - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:        
   - - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:        
9001.40.41.00.00  - - - - Tek odaklılar Adet 17 2,9 0
9001.40.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 17 2,9 0
9001.40.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 17 2,9 0
9001.50  - Diğer maddelerden gözlük camları:        
9001.50.20.00.00  - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 17 2,9 0
   - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:        
   - - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:        
9001.50.41.00.00  - - - - Tek odaklılar Adet 17 2,9 0
9001.50.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 17 2,9 0
9001.50.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 17 2,9 0
9001.90  - Diğerleri:        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:         
9001.90.10.10.00  - - - Camdan olanlar Kg 17 Muaf Muaf
9001.90.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9001.90.90.10.00  - - - Camdan olanlar Kg 17 2,9 0
9001.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,9 0
           
90.02 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler,        
  prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenme-        
  miş camdan bu tür elemanlar hariç):        
   - Objektif mercekleri:        
9002.11  - - Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya        
       küçültme cihazlarına mahsus olanlar:        
9002.11.00.10.00  - - - Camdan olanlar Adet 17 6,7 0
9002.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 17 6,7 0
9002.19  - - Diğerleri:        
9002.19.00.10.00  - - - Camdan olanlar Adet 17 6,7 0
9002.19.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 17 6,7 0
9002.20  - Filtreler:        
9002.20.00.10.00  - - Camdan olanlar Adet 17 6,7 0
9002.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 17 6,7 0
9002.90  - Diğerleri:        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:         
9002.90.10.10.00  - - - Camdan olanlar Kg 17 Muaf Muaf
9002.90.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9002.90.90.10.00  - - - Camdan olanlar Kg 17 6,7 0
9002.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 6,7 0
           
90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam         
  ve parçaları:        
   - Çerçeveler:        
9003.11.00.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Adet 19 2,2 0
9003.19  - - Diğer maddelerden olanlar:        
9003.19.10.00.00  - - - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden        
          olanlar Adet 19 2,2 0
9003.19.30.00.00  - - - Adi metallerden olanlar Adet 19 2,2 0
9003.19.90.00.00  - - - Diğer maddelerden olanlar Adet 19 2,2 0
9003.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar Kg 19 2,2 0
           
90.04 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus        
  gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):        
9004.10  - Güneş gözlükleri:        
9004.10.10.00.00  - - Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar Adet 19 2,9 0
   - - Diğerleri:        
9004.10.91.00.00  - - - Plastik camlı olanlar Adet 19 2,9 0
9004.10.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 19 2,9 0
9004.90  - Diğerleri:        
   - - Plastik camlı olanlar        
9004.90.10.00.11  - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar Kg 19 2,9 0
9004.90.10.00.12  - - - Röntgen gözlükleri Kg 19 2,9 0
9004.90.10.00.19  - - - Diğerleri Kg 19 2,9 0
   - - Diğerleri        
9004.90.90.00.11  - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar Kg 19 2,9 0
9004.90.90.00.12  - - - Röntgen gözlükleri Kg 19 2,9 0
9004.90.90.00.19  - - - Diğerleri Kg 19 2,9 0
           
90.05 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve        
  bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri        
  (telsiz astronomi cihazları hariç):        
9005.10.00.00.00  - Çift gözlü dürbünler Adet 20 4,2 0
9005.80  - Diğer aletler:        
9005.80.00.10.00  - - Tek gözlü dürbünler Kg 17 4,2 0
   - - Diğerleri        
9005.80.00.90.11  - - - Optik teleskoplar Kg 17 4,2 0
9005.80.00.90.19  - - - Diğerleri Kg 17 4,2 0
9005.90  - Aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil):        
9005.90.00.10.00  - - Dürbünlere ait olanlar Kg 17 4,2 0
9005.90.00.90.00  - - Diğerleri Kg 17 4,2 0
           
90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta        
  flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları        
  ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):        
9006.10  - Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden        
     fotoğraf makinaları:        
9006.10.10.00.00  - - Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan mask veya ağ elde etmekte        
        kullanılan türden model üretim cihazları Adet 18 Muaf Muaf
9006.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 18 4,2 0
9006.20.00.00.00  - Belgeleri mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroformlar üzerine        
     kaydetmede kullanılan türden fotoğraf makinaları Adet 18 4,2 0
9006.30.00.00.00  - Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya        
     cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edil-        
     miş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için        
     mukayese yapan fotoğraf makinaları Adet 18 4,2 0
9006.40.00.00.00  - Anında fotoğraf veren makinalar Adet 18 3,2 0
   - Diğer fotoğraf makinaları:        
9006.51.00.00.00  - - Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için         
       objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR) Adet 18 4,2 0
9006.52.00.00.00  - - Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer        
       fotoğraf makinaları Adet 18 4,2 0
9006.53  - - Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer        
       fotoğraf makinaları:        
9006.53.10.00.00  - - - Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları Adet 18 4,2 0
9006.53.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 18 4,2 0
9006.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 18 4,2 0
   - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve        
     flaş lambaları:             
9006.61.00.00.00  - - Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar         
       (elektronik flaşlar) Adet 16 3,2 0
9006.62.00.00.00  - - Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri Adet 16 3,2 0
9006.69.00.00.00  - - Diğerleri Adet 16 3,2 0
   - Aksam, parça ve aksesuar:        
   - - Fotoğraf makinalarına ait olanlar:        
9006.91.10.00.00  - - - 9006.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara ait olanlar Kg 18 Muaf 0
9006.91.90.00.00  - - - Diğerleri Kg 18 3,7 0
9006.99  - - Diğerleri :        
9006.99.00.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar Kg 16 3,2 0
9006.99.00.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 3,2 0
           
90.07 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen        
  sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :        
   - Kameralar:        
9007.11  - - Genişliği 16 mm.den az veya çift -8 mm.lik filmler için olanlar        
9007.11.00.00.11  - - - Elektronik kameralar Adet 16 3,7 0
9007.11.00.00.12  - - - Mekanik kameralar Adet 16 3,7 0
9007.11.00.00.13  - - - Manyetik kameralar Adet 16 3,7 0
9007.11.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 16 3,7 0
9007.19  - - Diğerleri        
9007.19.00.00.11  - - - Elektronik kameralar Adet 16 3,7 0
9007.19.00.00.12  - - - Mekanik kameralar Adet 16 3,7 0
9007.19.00.00.13  - - - Manyetik kameralar Adet 16 3,7 0
9007.19.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 16 3,7 0
9007.20.00.00.00  - Projektörler Adet 19 3,7 0
   - Aksam, parça ve aksesuar:        
9007.91.00.00.00  - - Kameralara ait olanlar Kg 16 3,7 0
9007.92.00.00.00  - - Projektörlere ait olanlar Kg 19 3,7 0
           
90.08 Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf        
  büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):        
9008.10.00.00.00  - Slayt projektörleri Adet 18 3,7 0
9008.20.00.00.00  - Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya         
     çıkarmaya elverişli olsun olmasın) Adet 18 3,7 0
9008.30.00.00.00  - Diğer görüntü projektörleri Adet 18 3,7 0
9008.40.00.00.00  - Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik         
     olanlar hariç) Adet 18 3,7 0
9008.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
9008.90.00.10.00  - - Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar Kg 18 3,7 0
9008.90.00.90.00  - - Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve        
       aksesuar Kg 18 3,7 0
           
90.09 Optik sistemli veya kontaktlı fotokopi cihazları ve termokopi         
  cihazları:        
   - Elektrostatik fotokopi cihazları:        
9009.11.00.00.00  - - Orijinal görüntüden doğrudan doğruya kopya çıkaranlar         
       (doğrudan işlem) Adet 18 Muaf 0
9009.12.00.00.00  - - Orijinal görüntüden bir aracı yoluyla kopya çıkaranlar (dolaylı         
        işlem)  Adet 18 6 0
   - Diğer fotokopi cihazları:        
9009.21.00.00.00  - - Optik sistemli olanlar Adet 18 Muaf 0
9009.22.00.00.00  - - Kontaktlı olanlar: Adet 15 3 0
9009.30.00.00.00  - Termokopi cihazları Adet 15 3 0
9009.90.00.00.00  - Aksam, parça ve aksesuar Adet 18 Muaf 0
           
90.10 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan         
  fotoğraf veya sinema laboratuvarlarına kullanılan malzeme ve         
  cihazlar (yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine         
  devre taslaklarının yansıtılmasına mahsus cihazlar dahil); negatos-        
  koplar; projeksiyon perdesi:        
9010.10  - Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik dahil) film ve kağıtlarının        
     otomatik olarak develope edilmesine veya develope edilmiş        
     filmlerin rulo halindeki fotoğrafik kağıtlara basılmasına mahsus         
     malzeme ve  cihazlar:        
   - - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar        
9010.10.00.10.11  - - - Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar Kg 15 2,7 0
9010.10.00.10.19  - - - Diğerleri Kg 15 2,7 0
   - - Diğerleri        
9010.10.00.90.11  - - - Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar Kg 15 2,7 0
9010.10.00.90.19  - - - Diğerleri Kg 15 2,7 0
   - Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre        
      taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar:        
9010.41.00.00.00  - - Diskler üzerine doğrudan yazan cihazlar Kg 15 Muaf Muaf
9010.42.00.00.00  - - Fotorepetörler Kg 15 Muaf Muaf
9010.49  - - Diğerleri :        
9010.49.00.10.00  - - - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar Kg 15 Muaf Muaf
9010.49.00.90.00  - - - Diğerleri Kg 15 Muaf Muaf
9010.50  - Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer        
       malzeme ve cihazlar; negatoskoplar:        
9010.50.10.00.00  - - Düz panel gösterge birimlerinin hassaslaştırılmış yüzeyleri üzerine        
         devre taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar Kg 15 Muaf 0
   - - Diğerleri :        
   - - - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar        
9010.50.90.10.11  - - - - Fotoğraf filmi montaj cihazı Kg 15 2,7 0
9010.50.90.10.19  - - - - Diğerleri Kg 15 2,7 0
   - - - Diğerleri        
9010.50.90.90.11  - - - - Sinema filmi montaj cihazı Kg 15 2,7 0
9010.50.90.90.12  - - - - Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar Kg 15 2,7 0
9010.50.90.90.13  - - - - Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar Kg 15 2,7 0
9010.50.90.90.19  - - - - Diğerleri   Kg 15 2,7 0
9010.60.00.00.00  - Projeksiyon perdeleri Kg 15 2,7 0
9010.90  - Aksam , parça ve aksesuar :        
9010.90.10.00.00  - - 9010.41.00.00, 9010.42.00.00, 9010.49.00 veya 9010.50.10.00        
         alt pozisyonlarında yeralan cihazlara ait olanlar Kg 15 Muaf 0
   - - Diğerleri        
9010.90.90.00.11   - - - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlara ait olanlar Kg 15 2,7 0
9010.90.90.00.19  - - - Diğerleri Kg 15 2,7 0
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik-        
  rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):        
9011.10  -  Stereoskopik mikroskoplar :        
9011.10.10.00.00  - -  Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak        
         tasarlanmış  cihazlarla donatılmış olanlar Adet 18 Muaf 0
9011.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 18 6,7 0
9011.20  - Diğer mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi        
     veya mikroprojeksiyon için olanlar) :        
9011.20.10.00.00  - - Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak        
         tasarlanmış  cihazlarla  donatılmış fotomikrografik mikroskoplar Adet 18 Muaf 0
   - - Diğerleri        
9011.20.90.00.11  - - - Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 18 6,7 0
9011.20.90.00.12  - - - Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 18 6,7 0
9011.20.90.00.13  - - - Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 18 6,7 0
9011.80  - Diğer mikroskoplar        
9011.80.00.00.11  - - Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar Adet 18 6,7 0
9011.80.00.00.19  - - Diğerleri Adet 18 6,7 0
9011.90  - Aksam, parça ve aksesuar :        
9011.90.10.00.00  - - 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar Kg 18 Muaf 0
9011.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 18 6,7 0
           
90.12 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:        
9012.10  - Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve         
      difraksiyon cihazları :        
9012.10.10.00.00  - - Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak         
         hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron  mikroskopları Kg 15 muaf 0
   - - Diğerleri        
9012.10.90.00.11  - - - Elektron ( 9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları  Kg 15 3,7 0
9012.10.90.00.12  - - - Difraksiyon cihazları Kg 15 3,7 0
9012.90  - Aksam, parça ve aksesuar :        
9012.90.10.00.00  - -  9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar Kg 15 muaf 0
9012.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 15 3,7 0
           
90.13 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde        
  belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları         
  hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan         
  diğer optik alet ve cihazlar:        
9013.10  - Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya        
     XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve        
     parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar        
9013.10.00.00.11  - - Silahlar için teleskopik dürbünler Kg 18 4,7 0
9013.10.00.00.12  - - Periskoplar Kg 18 4,7 0
9013.10.00.00.19  - - Diğerleri Kg 18 4,7 0
9013.20.00.00.00  - Lazerler (lazer diyodları hariç) Kg 18 4,7 0
9013.80  - Diğer alet, cihaz ve tertibat        
   - - Sıvı kristal tertibatı:        
   - - - Aktif matris sıvı kristal tertibatı:        
9013.80.20.00.11  - - - - Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar Kg 18 muaf 0
9013.80.20.00.12  - - - - Renkli olanlar Kg 18 muaf 0
9013.80.30.00.00  - - - Diğerleri Kg 18 muaf 0
9013.80.90.00.00  - - Diğerleri Kg 18 4,7 0
9013.90  - Aksam, parça ve aksesuar        
9013.90.10.00.00  - - Sıvı kristal tertibatı için olanlar Kg 18 muaf 0
9013.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 18 4,7 0
           
90.14 Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:        
9014.10  - Pusulalar:        
9014.10.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
9014.10.90.00.00  - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9014.20  - Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar         
     (pusulalar hariç):        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:         
   - - - Düşük sürati gösteren alet ve cihazlar:        
9014.20.13.10.00  - - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 16 Muaf Muaf
9014.20.13.90.00  - - - - Diğerleri Adet 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
9014.20.18.10.00  - - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9014.20.18.90.00  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9014.20.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 16 3,7 0
9014.20.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 3,7 0
9014.80  - Diğer alet ve cihazlar:        
9014.80.00.10.00  - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler Kg 16 3,7 0
   - - Diğerleri        
9014.80.00.90.11  - - - Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar Kg 16 3,7 0
9014.80.00.90.19  - - - Diğerleri Kg 16 3,7 0
9014.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
   - - 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında        
        kullanılanlara ait olanlar:         
9014.90.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 17 Muaf Muaf
9014.90.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9014.90.90.10.00  - - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik        
          dedektörlere ait olanlar Kg 17 2,7 0
9014.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
           
90.15 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik,         
  oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları        
  (pusulalar hariç); telemetreler:        
9015.10  - Telemetreler:        
9015.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar Kg 16 3,7 0
   - - Diğerleri:        
9015.10.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar Kg 17 2,7 0
9015.10.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9015.20  - Teodolitler ve takeometreler:        
9015.20.10.00.00  - - Elektronik olanlar Kg 16 3,7 0
   - - Diğerleri:        
9015.20.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar Kg 17 2,7 0
9015.20.90.90.00  - - - Diğerleri . Kg 17 2,7 0
9015.30  - Seviye tesbit aletleri (nivolar):        
9015.30.10.00.00  - - Elektronik olanlar Kg 16 3,7 0
   - - Diğerleri:        
9015.30.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar Kg 17 2,7 0
9015.30.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9015.40  - Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları:        
9015.40.10.00.00  - - Elektronik olanlar Kg 16 3,7 0
   - - Diğerleri:        
9015.40.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar Kg 17 2,7 0
9015.40.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
9015.80  - Diğer alet ve cihazlar:        
   - - Elektronik olanlar:        
   - - - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları        
9015.80.11.00.11  - - - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar Kg 16 3,7 0
9015.80.11.00.12  - - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar Kg 16 3,7 0
9015.80.11.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 3,7 0
   - - - Diğerleri        
9015.80.19.00.11  - - - - Jeodezi alet ve cihazları Kg 16 3,7 0
9015.80.19.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 3,7 0
   - - Diğerleri:        
   - - - Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet        
          ve cihazlar; hidrografı aletleri:        
   - - - - Elektrikli olanlar        
9015.80.91.10.11  - - - - - Jeodezi alet ve cihazları Kg 17 2,7 0
9015.80.91.10.19  - - - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
   - - - - Diğerleri        
9015.80.91.90.11  - - - - - Jeodezi alet ve cihazları Kg 17 2,7 0
9015.80.91.90.19  - - - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
   - - - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları:        
   - - - - Elektrikli olanlar        
9015.80.93.10.11  - - - - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar Kg 17 2,7 0
9015.80.93.10.12  - - - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar Kg 17 2,7 0
9015.80.93.10.19  - - - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
   - - - - Diğerleri        
9015.80.93.90.11  - - - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar Kg 17 2,7 0
9015.80.93.90.19  - - - - - Diğerleri Kg 17 2,7 0
   - - - Diğerleri:        
9015.80.99.10.00  - - - - Elektrikli olanlar Kg 17 2,7 0
9015.80.99.90.00  - - - -  Diğerleri Kg 17 2,7 0
9015.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
   - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar        
9015.90.00.10.11  - - - Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar Kg 17 2,7 0
9015.90.00.10.19  - - -  Diğerleri Kg 17 2,7 0
9015.90.00.90.00  - - Diğerleri: Kg 17 2,7 0
           
9016.00 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar)        
  (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):        
   - Teraziler:        
9016.00.10.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 16 3,7 0
9016.00.10.90.00  - - Diğerleri Adet 16 3,7 0
   - Aksam, parça ve aksesuar:        
9016.00.90.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 16 3,7 0
9016.00.90.90.00  - - Diğerleri Kg 16 3,7 0
           
90.17 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus         
  aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları,         
  sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde        
  belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletle-        
  ri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler         
  gibi):        
9017.10  - Çizim masaları ve makinaları (otomatik olsun        
      olmasın) :        
   - - Çiziciler (plotter'ler) :        
9017.10.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 16 Muaf 0
9017.10.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
   - - Diğerleri :        
9017.10.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 16 2,7 0
9017.10.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 2,7 0
9017.20  - Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap         
     yapmaya mahsus aletler:        
9017.20.05.00.00  - - Çiziciler (plotter'ler) Kg 16 Muaf 0
   - - Resim yapmaya mahsus diğer aletler:        
9017.20.11.00.00  - - - Pergel takımları Adet 16 2,7 0
   - - - Diğerleri        
9017.20.19.00.11  - - - - Pantograflar Kg 16 2,7 0
9017.20.19.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 2,7 0
   - - Çizim yapmaya mahsus aletler:        
9017.20.31.00.00  - - - Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske  veya ağ elde etmede         
          kullanılan türde model  üretim cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9017.20.39.00.00  - - - Diğerleri Adet 16 2,7 0
9017.20.90.00.00  - - Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri        
        ve benzerleri dahil) Adet 16 2,7 0
9017.30  - Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar:        
   - - Mikrometreler ve kalibreler:        
   - - - Elektrikli veya elektronik olanlar        
9017.30.10.10.11  - - - - Mikrometreler Adet 15 2,7 0
9017.30.10.10.12  - - - - Kalibreler Adet 15 2,7 0
   - - - Diğerleri        
9017.30.10.90.11  - - - - Mikrometreler Adet 15 2,7 0
9017.30.10.90.12  - - - - Kalibreler Adet 15 2,7 0
   - - Diğerleri ( 90.31 pozisyonunda yer alan ayar tertibatı bulunmayan         
        mikyaslar hariç):        
9017.30.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 15 2,7 0
9017.30.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 15 2,7 0
9017.80  - Diğer aletler:        
   - - Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:        
9017.80.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 15 2,7 0
   - - - Diğerleri        
9017.80.10.90.11  - - - - İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler Kg 15 2,7 0
9017.80.10.90.19  - - - - Diğer şerit metreler Kg 15 2,7 0
9017.80.10.90.29  - - - - Diğerleri Kg 15 2,7 0
   - - Diğerleri:        
9017.80.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 15 2,7 0
9017.80.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 15 2,7 0
9017.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
9017.90.10.00.00  - - 9017.20.31.00 alt pozisyonundaki cihazlara ait olanlar Kg 16 Muaf 0
   - - Diğerleri :        
9017.90.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 16 2,7 0
9017.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 2,7 0
           
90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci -        
  hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz        
  testine mahsus cihazlar dahil) :        
   - Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik        
     parametre muayene ölçüm cihazları dahil):        
9018.11  - - Elektrokardiyograflar (EKG)        
9018.11.00.00.11  - - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.11.00.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9018.12.00.00.00  - - Ultrasonik tetkik cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.13.00.00.00  - - Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.14.00.00.00  - - Sintigrafi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.19  - - Diğerleri:        
9018.19.10.00.00  - - - İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme         
          tertibatı Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9018.19.90.00.11  - - - - Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) Kg 16 Muaf Muaf
9018.19.90.00.12  - - - - Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) Kg 16 Muaf Muaf
9018.19.90.00.13  - - - - Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar Kg 16 Muaf Muaf
9018.19.90.00.14  - - - - Elektromiyografi (EMG) Kg 16 Muaf Muaf
9018.19.90.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.19.90.00.25  - - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9018.20  - Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar        
9018.20.00.00.11  - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.20.00.00.15  - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:        
9018.31  - - Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):        
   - - - Plastik maddelerden olanlar        
9018.31.10.00.11  - - - - Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz) Kg 16 Muaf Muaf
9018.31.10.00.12  - - - - Bir kullanımlık steril şırıngalar  Kg 16 Muaf Muaf
9018.31.10.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9018.31.90.00.11  - - - - Kulak yıkama şırıngası (metal) Kg 16 Muaf Muaf
9018.31.90.00.12  - - - - Tüberkülin şırıngaları Kg 16 Muaf Muaf
9018.31.90.00.13  - - - - Tıpta kullanılan şırıngalar Kg 16 Muaf Muaf
9018.31.90.00.14  - - - - İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) Kg 16 Muaf Muaf
9018.31.90.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.32  - - Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:        
   - - - Metalden boru şeklinde iğneler        
9018.32.10.00.11  - - - - Şırınga iğnesi, bir kullanımlık  Kg 16 Muaf Muaf
9018.32.10.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.32.90.00.00  - - - Cerrahi dikiş iğneleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.39  - - Diğerleri        
9018.39.00.00.11  - - - Serum ve kan verme seti (Kanül) Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.12  - - - Hemodializ seti (kanül) Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.13  - - - Kelebek set (kanül) Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.14  - - - İdrar sondası - nelaton Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.15  - - - İdrar sondası - foley Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.16  - - - Damar içi kateterler - steril, tek kullanımlık, genel özellikli Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.17  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.18  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)  Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.21  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.22  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar) Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.29  - - - Diğer kateterler Kg 16 Muaf Muaf
9018.39.00.00.39  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:        
9018.41  - - Dişci tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik        
       teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)        
9018.41.00.00.11  - - - Dişçi tornaları (Frezeleri) Kg 17 Muaf Muaf
9018.41.00.00.12  - - - Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine         
          haldeki dişçi tornaları  Kg 17 Muaf Muaf
9018.41.00.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 17 Muaf Muaf
9018.49  - - Diğerleri:        
9018.49.10.00.00  - - - Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9018.49.90.00.11  - - - - Elevatörler Kg 16 Muaf Muaf
9018.49.90.00.12  - - - - Diş çekim davyeleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.49.90.00.13  - - - - Siman spatülü Kg 16 Muaf Muaf
9018.49.90.00.14  - - - - Diş sondaları (tek taraflı) Kg 16 Muaf Muaf
9018.49.90.00.19  - - - - Diğer cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.49.90.00.25  - - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9018.50  - Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:        
   - - Optik olmayanlar        
9018.50.10.00.11  - - - Alet ve cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.50.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Optik olanlar        
9018.50.90.00.11  - - - Alet ve cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.50.90.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90  - Diğer alet ve cihazlar:        
   - - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar        
9018.90.10.00.11  - - - Alet ve cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Endoskoplar        
9018.90.20.00.11  - - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.20.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve diyalizörler)        
9018.90.30.00.11  - - - Böbrek makinaları  Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.30.00.13  - - - Dializ ve fistula setleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.30.00.19  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.30.00.25  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diyatermi cihazları:        
   - - - Ultrasonik olanlar        
9018.90.41.00.11  - - - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.41.00.15  - - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9018.90.49.00.11  - - - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.49.00.15  - - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Transfüzyon cihazları        
9018.90.50.00.11  - - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.50.00.12  - - - Kan torbaları Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.50.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - -  Anestezi alet ve cihazları        
9018.90.60.00.11  - - - Alet ve cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.60.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.70.00.00  - - Ultrasonik litotripsi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.75.00.00  - - Sinir stimilasyonu cihazları Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9018.90.85.00.11  - - - Steteskoplar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.12  - - - Her nevi bisturiler Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.13  - - - Veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.14  - - - Elektroşok cihazları  Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.15  - - - Elektroterapi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.16  - - - Elektrokater cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.17  - - - Defibrilatör cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.18  - - - Rahim içi aletler Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.21  - - - Uterus küretleri Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.22  - - - Makaslar (cerrahide kullanılanlar) Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.23  - - - Alçı sarıcıların ayırıcısı ve kırıcısı, tıpta kullanılan Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.24  - - - Kulak göstericileri ve kulak gözlem takımı Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.25  - - - Kulak gelberisi Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.26  - - - Dil basacağı Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.27  - - - Sinüs delicisi Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.28  - - - Tıbbi cerrahi maşalar (pensetler) Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.31  - - - Tıbbi çamaşır maşası Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.32  - - - Cerrahi ayırıcılar (ekavatörler) Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.33  - - - Pensler (genel cerrahide kullanılanlar) Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.34  - - - Pamuk iletkisi Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.35  - - - İtard borusu  Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.36  - - - Göbek kordonu klempi, bıçaklı ve bıçaksız Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.37  - - - Lavman cihazı (irigatör) (paslanmaz çelikten) Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.38  - - - Cerrahi bıçak sapları (Değiştirilebilir bıçak ağızları için) Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.39  - - - Diğer alet ve cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9018.90.85.00.45  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
           
90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları;        
  ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer        
  terapik teneffüs cihazları:        
9019.10  - Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:        
   - - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)        
9019.10.10.00.11  - - - Cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
9019.10.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9019.10.90.00.11  - - - Mekanoterapi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9019.10.90.00.12  - - - Psikotekni cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9019.10.90.00.13  - - - Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri Kg 16 Muaf Muaf
9019.10.90.00.19  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9019.10.90.00.25  - - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9019.20  - Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer         
     terapik teneffüs cihazları        
9019.20.00.00.11  - - Ozonoterapi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9019.20.00.00.12  - - Oksijenoterapi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9019.20.00.00.13  - - Suni teneffüs ve aeroterapi cihazları Kg 16 Muaf Muaf
9019.20.00.00.19  - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9019.20.00.00.25  - - Aksam ve parçalar Kg 16 Muaf Muaf
9020.00  Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve        
   değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):        
9020.00.10.00.00  - Sivil hava taşıtlarında kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri        
      (aksam ve parçaları hariç)  Kg 16 Muaf Muaf
   - Diğerleri        
9020.00.90.00.11  - - Teneffüs cihazları Kg 16 1,7 0
9020.00.90.00.12  - - Gaz maskeleri Kg 16 1,7 0
9020.00.90.00.15  - - Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı Kg 16 1,7 0
9020.00.90.00.18  - - Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı Kg 16 1,7 0
           
90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık         
  bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz-        
  lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus         
  cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte        
  veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:        
   - Suni eklemler ve ortopedik veya kırıklara mahsus diğer cihazlar:        
9021.11.00.00.00  - - Suni eklemler Kg 16 Muaf Muaf
9021.19  - - Diğerleri:        
   - - - Ortopedik cihazlar        
9021.19.10.00.11  - - - - Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah-        
            sus cihazlar Kg 15 Muaf Muaf
9021.19.10.00.12  - - - - Çekme ve germe cihazları (traksiyon) Kg 15 Muaf Muaf
9021.19.10.00.19  - - - - Diğerleri Kg 15 Muaf Muaf
   - - - Kırıklara mahsus cihazlar        
9021.19.90.00.11  - - - - Kemik tespit malzemesi (implantlar) (paslanmaz çelikten) Kg 15 Muaf Muaf
9021.19.90.00.19  - - - - Diğer cihazlar Kg 15 Muaf Muaf
   - Protez dişler ve bağlantı parçaları:        
9021.21  - - Protez dişler:        
9021.21.10.00.00  - - - Plastik maddelerden olanlar 100 Adet 17 Muaf Muaf
9021.21.90.00.00  - - - Diğer maddelerden olanlar 100 Adet 17 Muaf Muaf
9021.29.00.00.00  - - Diğerleri Kg 17 Muaf Muaf
9021.30  - Diğer protez organlar:        
9021.30.10.00.00  - - Protez gözler Kg 14 Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9021.30.90.00.11  - - - İnter-okiler lensler Kg 16 Muaf Muaf
9021.30.90.00.12  - - - Kalp kapakçıkları Kg 16 Muaf Muaf
9021.30.90.00.13  - - - Diğer uzuv ve organ iç protezleri Kg 16 Muaf Muaf
9021.30.90.00.14  - - - Diğer uzuv ve organ dış protezleri Kg 16 Muaf Muaf
9021.30.90.00.19  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9021.40.00.00.00  - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam,         
     parça ve aksesuar hariç) Adet 12 Muaf Muaf
9021.50  - Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)        
9021.50.00.00.11  - - Dahili kalp pilleri Adet 13 Muaf Muaf
9021.50.00.00.12  - - Harici kalp pilleri Adet 13 Muaf Muaf
9021.90  - Diğerleri:        
9021.90.10.00.00  - - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça         
        ve aksesuarı Kg 12 Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9021.90.90.00.11  - - - Tıbbi çiviler Kg 13 Muaf Muaf
9021.90.90.00.12  - - - Tıbbi plakalar Kg 13 Muaf Muaf
9021.90.90.00.13  - - - Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar Kg 13 Muaf Muaf
9021.90.90.00.14  - - - Körler için yardımcı elektronik cihazlar Kg 13 Muaf Muaf
9021.90.90.00.19  - - - Diğer aksam ve parçalar Kg 13 Muaf Muaf
           
90.22 X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik         
  veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi        
  veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı         
  jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa-        
  ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzer-        
  leri:        
   - X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı         
     kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi         
     cihazları dahil):        
9022.12.00.00.00  - - Bilgisayarlı tomografi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.13.00.00.00  - - Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Adet 16 Muaf Muaf
9022.14  - - Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar         
       için)         
9022.14.00.00.11  - - - Radyografi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.14.00.00.12  - - - Radyofotografi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.14.00.00.13  - - - Radyoterapi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.14.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 16 Muaf Muaf
9022.19.00.00.00  - - Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 16 Muaf Muaf
   - Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya        
     veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi        
     veya radyoterapi cihazları dahil):        
9022.21  - - Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için        
9022.21.00.00.11  - - - Radyoskopi (floroskopi) cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.21.00.00.12  - - - Radyografi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.21.00.00.13  - - - Radyofotografi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.21.00.00.14  - - - Radyoterapi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.21.00.00.15  - - - Bilgisayarlı tomografi cihazları Adet 16 Muaf Muaf
9022.21.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 16 Muaf Muaf
9022.29.00.00.00  - - Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 16 2,1 0
9022.30.00.00.00  - X -Işın tüpleri Adet 16 2,1 0
9022.90  - Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):        
9022.90.10.00.00  - - X -Işını fIoroskopi ekranı ve X -ışını yoğunlaştırma ekranı; X -ışınının        
       yayılmasını önleyici ekranlar ve gridler Kg 16 2,1 0
   - - Diğerleri:        
9022.90.90.10.00  - - - X -Işını üreten diğer jeneratörler Kg 16 2,1 0
   - - - Diğerleri        
9022.90.90.90.11  - - - - Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar Kg 16 2,1 0
9022.90.90.90.12  - - - - X -Işınlı cihazlara ait olanlar Kg 16 2,1 0
9022.90.90.90.19  - - - - Diğerleri Kg 16 2,1 0
           
9023.00 Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve         
  başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve         
  modeller:        
9023.00.10.00.00  - Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar Kg 12 1,4 0
   - Diğerleri        
9023.00.80.00.11  - - Maketler Kg 12 1,4 0
9023.00.80.00.19  - - Diğerleri Kg 12 1,4 0
           
90.24 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik        
  maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiye-        
  tini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye         
  mahsus makina ve cihazlar:        
9024.10  - Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve         
     cihazlar:        
9024.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar Kg 16 3,2 0
   - - Diğerleri:        
   - - - Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus         
          olanlar :        
9024.10.91.10.00  - - - - Elektrikli olanlar Kg 15 2,1 0
9024.10.91.90.00  - - - - Diğerleri Kg 15 2,1 0
   - - - Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar:        
9024.10.93.10.00  - - - - Elektrikli olanlar Kg 15 2,1 0
9024.10.93.90.00  - - - - Diğerleri Kg 15 2,1 0
   - - - Diğerleri:        
9024.10.99.10.00  - - - - Elektrikli olanlar Kg 15 2,1 0
9024.10.99.90.00  - - - - Diğerleri Kg 15 2,1 0
9024.80  - Diğer makina ve cihazlar:.        
9024.80.10.00.00  - - Elektronik olanlar Kg 16 3,2 0
   - - Diğerleri:        
   - - - Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve        
          kontrol etmeye mahsus olanlar:        
9024.80.91.10.00  - - - - Elektrikli olanlar Kg 15 2,1 0
   - - - - Diğerleri        
9024.80.91.90.11  - - - - - Dokumaya elverişli maddeleri denemeye ve kontrol etmeye mah-        
              sus olanlar Kg 15 2,1 0
9024.80.91.90.12  - - - - - Kağıt ve kartonları denemeye ve kontrol etmeye mahsus olanlar Kg 15 2,1 0
   - - - Diğerleri:        
9024.80.99.10.00  - - - - Elektrikli olanlar Kg 15 2,1 0
9024.80.99.90.00  - - - - Diğerleri Kg 15 2,1 0
9024.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
9024.90.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 16 2,1 0
9024.90.00.90.00  - - Diğerleri Kg 16 2,1 0
           
90.25 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler,        
  pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler        
  (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle        
  kombine olanları:        
   - Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine         
     olmayanlar):        
9025.11  - - Sıvılı olanlar (doğrudan doğruya okunanlar):        
9025.11.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
   - - - - Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler        
9025.11.91.00.11  - - - - - Kliniklerde kullanılan termometreler Adet 21 Muaf Muaf
9025.11.91.00.12  - - - - - Veterinerlikte kullanılan termometreler Adet 21 Muaf Muaf
   - - - - Diğerleri        
9025.11.99.00.11  - - - - - Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı) Adet 21 2,8 0
9025.11.99.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 21 2,8 0
9025.19  - - Diğerleri:        
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar         
9025.19.10.10.00  - - - - Elektronik veya  elektrikli olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9025.19.10.90.00  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri :        
   - - - - Elektronik olanlar        
9025.19.91.00.11  - - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 16 3,2 0
9025.19.91.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 16 3,2 0
   - - - - Diğerleri:        
   - - - - - Elektrikli olanlar        
9025.19.99.10.11  - - - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 16 2,1 0
9025.19.99.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 16 2,1 0
   - - - - - Diğerleri :        
   - - - - - - Pirometreler        
9025.19.99.91.11  - - - - - - - Optik pirometreler Adet 16 2,1 0
9025.19.99.91.19  - - - - - - - Diğerleri Adet 16 2,1 0
9025.19.99.99.00  - - - - - - Diğerleri Adet 16 2,1 0
9025.80  - Diğer aletler:        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar         
9025.80.15.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9025.80.15.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
   - - - Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):        
9025.80.20.10.00  - - - - Elektronik ve elektrikli olanlar Adet 16 2,1 0
9025.80.20.90.00  - - - - Diğerleri: Adet 16 2,1 0
   - - - Diğerleri:        
9025.80.91.00.00  - - - - Elektronik olanlar Kg 16 3,2 0
   - - - - Diğerleri        
9025.80.99.10.00  - - - - - Elektrikli olanlar Kg 16 2,1 0
   - - - - - Diğerleri        
9025.80.99.90.11  - - - - - - Higrometreler, psikrometreler Kg 16 2,1 0
9025.80.99.90.12  - - - - - - Dansimetreler Kg 16 2,1 0
9025.80.99.90.19  - - - - - - Diğerleri Kg 16 2,1 0
9025.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar         
9025.90.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9025.90.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
   - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar        
9025.90.90.10.11  - - - - Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD) Kg 16 3,2 0
9025.90.90.10.12  - - - - Optik pirometreler için algılayıcılar Kg 16 3,2 0
9025.90.90.10.13  - - - - Termokopul Kg 16 3,2 0
9025.90.90.10.19  - - - - Diğerleri Kg 16 3,2 0
9025.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 3,2 0
           
90.26 Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özellikle-        
  rini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimet-        
  reler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi)        
  ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar        
  hariç):        
9026.10  - Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye        
     mahsus olanlar:        
9026.10.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
   - - - Elektronik olanlar:        
9026.10.51.00.00  - - - - Debimetreler Adet 16 Muaf 0
9026.10.59.00.00  - - - - Diğerleri Adet 16 Muaf 0
   - - - Diğerleri:        
9026.10.91.00.00  - - - - Debimetreler Adet 16 Muaf 0
9026.10.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 16 Muaf 0
9026.20  - Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar:        
9026.20.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9026.20.30.00.00  - - - Elektronik olanlar Adet 16 Muaf 0
   - - - Diğerleri :        
9026.20.50.00.00  - - - - Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri: Adet 18 Muaf 0
9026.20.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 18 Muaf 0
9026.80  - Diğer alet ve cihazlar:        
9026.80.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9026.80.91.00.00  - - - Elektronik olanlar Kg 16 Muaf 0
9026.80.99.00.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
9026.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
9026.90.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9026.90.90.00.11  - - - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar Kg 16 Muaf 0
9026.90.90.00.19  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
           
90.27 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler,        
  refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları);        
  akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya ben-        
  zerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı,         
  ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar         
  (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:        
9027.10  - Gaz veya duman analiz cihazları:        
9027.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar Adet 16 2,5 0
9027.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 16 2,5 0
9027.20.00.00.00  - Kromatograflar ve elektroforez cihazları Adet 16 Muaf 0
9027.30  - Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR) spektrometreler,         
      spektrofotometreler ve spektrograflar        
9027.30.00.00.11  - - Spektrometreler Kg 16 Muaf 0
9027.30.00.00.19  - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
9027.40.00.00.00  - Pozometreler Kg 16 2,5 0
9027.50.00.00.00  - Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR) Kg 16 Muaf 0
9027.80  - Diğer alet ve cihazlar:        
   - - Elektronik olanlar:        
9027.80.11.00.00  - - - pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler Kg 16 Muaf 0
9027.80.13.00.00  - - - Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında, yarı iletken madde veya LCD        
          alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların         
          fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9027.80.17.00.11  - - - - Viskozimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.12  - - - - Porozimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.13  - - - - Dilatometreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.14  - - - - Kalorimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.15  - - - - Polarimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.16  - - - - Refraktometreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.17  - - - - Kolorimetreler (renk ölçüm analiz cihazları) Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.18  - - - - Fotometreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.17.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
   - - Diğerleri:        
   - - - Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler        
9027.80.91.00.11  - - - - Viskozimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.91.00.12  - - - - Porozimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.91.00.13  - - - - Dilatometreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.93.00.00  - - - Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında, yarı iletken madde veya LCD        
          alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların         
          fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9027.80.97.00.11  - - - - Kalorimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.97.00.12  - - - - Polarimetreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.97.00.13  - - - - Refraktometreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.97.00.14  - - - - Kolorimetreler (renk ölçüm analiz cihazları) Kg 16 Muaf 0
9027.80.97.00.15  - - - - Fotometreler Kg 16 Muaf 0
9027.80.97.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
9027.90  - Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar:        
9027.90.10.00.00  - - Mikrotomlar Adet 16 2,5 0
   - - Aksam, parça ve aksesuar :        
9027.90.50.00.00  - - - 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar Kg 16 Muaf 0
9027.90.80.00.00  - - - Mikrotomlara veya  gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar Kg 16 2,5 0
           
90.28 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):        
9028.10.00.00.00  - Gaz sayaçları Adet 15 2,1 0
9028.20.00.00.00  - Sıvı sayaçları Adet 15 2,1 0
9028.30  - Elektrik sayaçları:        
   - - Alternatif akım için olanlar:        
9028.30.11.00.00  - - - Tek fazlı Adet 15 2,1 0
9028.30.19.00.00  - - - Çok fazlı Adet 15 2,1 0
   - - Diğerleri        
9028.30.90.00.11  - - - Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları Adet 15 2,1 0
9028.30.90.00.12  - - - Aktif sayaçlar Adet 15 2,1 0
9028.30.90.00.13  - - - Reaktif sayaçlar Adet 15 2,1 0
9028.30.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 15 2,1 0
9028.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
9028.90.10.00.00  - - Elektrik sayaçlarına ait olanlar Kg 16 2,1 0
9028.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 16 2,1 0
           
90.29 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler,        
  pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15        
  pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:        
9029.10  - Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometre-        
     ler , pedometreler ve benzerleri:        
9029.10.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi        
        sayaçları  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
   - - - Elektronik veya elektrikli olanlar        
9029.10.90.10.11  - - - - Devir adedi sayaçları Kg 16 1,9 0
9029.10.90.10.12  - - - - Üretim sayaçları Kg 16 1,9 0
9029.10.90.10.13  - - - - Taksimetreler Kg 16 1,9 0
9029.10.90.10.14  - - - - Kilometre (milometre) sayaçları Kg 16 1,9 0
9029.10.90.10.19  - - - - Diğer sayaçlar Kg 16 1,9 0
   - - - Diğerleri        
9029.10.90.90.11  - - - - Devir adedi sayaçları Kg 16 1,9 0
9029.10.90.90.12  - - - - Üretim sayaçları Kg 16 1,9 0
9029.10.90.90.13  - - - - Taksimetreler Kg 16 1,9 0
9029.10.90.90.14  - - - - Kilometre (milometre) sayaçları Kg 16 1,9 0
9029.10.90.90.19  - - - - Diğer sayaçlar Kg 16 1,9 0
9029.20  - Hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar:        
   - - Hız göstergeleri ve takometreler:        
   - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:         
   - - - - Elektronik veya elektrikli olanlar        
9029.20.10.10.11  - - - - - Hız göstergeleri Kg 16 Muaf Muaf
9029.20.10.10.12  - - - - - Takometreler Kg 16 Muaf Muaf
   - - - - Diğerleri        
9029.20.10.90.11  - - - - - Hız göstergeleri Kg 16 Muaf Muaf
9029.20.10.90.12  - - - - - Takometreler Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
   - - - - Taşıtlara mahsus hız göstergeleri:        
9029.20.31.10.00  - - - - - Elektronik veya elektrikli olanlar Kg 17 2,6 0
9029.20.31.90.00  - - - - - Diğerleri Kg 17 2,6 0
   - - - - Diğerleri :        
   - - - - - Elektronik veya elektrikli olanlar        
9029.20.39.10.11  - - - - - - Elektronik takometreler  Kg 17 2,6 0
9029.20.39.10.12  - - - - - - Elektronik takograflar  Kg 17 2,6 0
9029.20.39.10.13  - - - - - - Elektromekanik takometreler Kg 17 2,6 0
9029.20.39.10.14  - - - - - - Elektromekanik takograflar  Kg 17 2,6 0
9029.20.39.90.00  - - - - - Diğerleri Kg 17 2,6 0
   - - Stroboskoplar:        
9029.20.90.10.00  - - - Elektronik veya elektrikli olanlar Kg 14 2,6 0
9029.20.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 14 2,6 0
9029.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
9029.90.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan devir adedi sayaçlarına, hız göstergele-        
        rine ve takometrelere ait olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
9029.90.90.00.00  - - Diğerleri Kg 16 2,2 0
           
90.30 Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop,         
  spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonun-        
  daki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya        
  diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve         
  cihazlar:         
9030.10  - İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve         
     cihazlar:        
9030.10.10.00.00  - - SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
9030.10.90.00.00  - - Diğerleri Kg 16 4,2 0
9030.20  - Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar:        
9030.20.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
9030.20.90.00.00  - - Diğerleri Kg 16 4,2 0
   - Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye        
     mahsus diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı bulunma-        
      yanlar):         
9030.31  - - Multimetreler:        
9030.31.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9030.31.90.00.11  - - - - Elektronik olanlar Kg 16 4,2 0
9030.31.90.00.12  - - - - Elektrikli olanlar Kg 16 4,2 0
9030.39  - - Diğerleri:        
9030.39.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
   - - - - Elektronik olanlar:        
9030.39.30.00.11  - - - - - Voltmetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.12  - - - - - Potansiyometre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.13  - - - - - Elektrometre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.14  - - - - - Ampermetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.15  - - - - - Galvanometre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.16  - - - - - Vatmetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.17  - - - - - RLC köprüsü Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.18  - - - - - GAUSS metre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.21  - - - - - Frekansmetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.22  - - - - - Kosinüsfimetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.23  - - - - - Varmetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.24  - - - - - Lampmetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.25  - - - - - Ommetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.26  - - - - - Kapasimetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.27  - - - - - Endüktansmetre Kg 16 4,2 0
9030.39.30.00.29  - - - - - Diğerleri Kg 16 4,2 0
   - - - - Diğerleri:        
9030.39.91.00.00  - - - - - Voltmetre Kg 16 2,1 0
   - - - - - Diğerleri        
9030.39.99.00.11  - - - - - - Potansiyometre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.12  - - - - - - Elektrometre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.13  - - - - - - Ampermetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.14  - - - - - - Galvanometre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.15  - - - - - - Vatmetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.16  - - - - - - Varmetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.17  - - - - - - Ommetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.18  - - - - - - Kapasimetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.21  - - - - - - Kosinüsfimetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.22  - - - - - - GAUSS metre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.23  - - - - - - Frekansmetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.24  - - - - - - Lampmetre Kg 16 2,1 0
9030.39.99.00.29  - - - - - - Diğerleri Kg 16 2,1 0
9030.40  - Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve         
     cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri,         
     distorsiyonmetreler ve sofometreler gibi):        
9030.40.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
9030.40.90.00.00  - - Diğerleri Kg 16 Muaf 0
   - Diğer alet ve cihazlar:        
9030.82.00.00.00  - - Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolü-        
       ne mahsus olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9030.83  - - Kaydedici tertibatı olanlar:        
9030.83.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
9030.83.90.00.11  - - - - Voltmetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.12  - - - - Potansiyometre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.13  - - - - Elektrometre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.14  - - - - Ampermetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.15  - - - - Galvanometre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.16  - - - - Vatmetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.17  - - - - RLC köprüsü Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.18  - - - - GAUSS metre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.21  - - - - Frekansmetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.22  - - - - Kosinüsfimetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.23  - - - - Varmetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.24  - - - - Lampmetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.25  - - - - Ommetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.26  - - - - Kapasimetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.27  - - - - Endüktansmetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.28  - - - - Multimetre Kg 16 Muaf Muaf
9030.83.90.00.29  - - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
9030.89  - - Diğerleri:        
9030.89.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri:        
9030.89.92.00.00  - - - - Elektronik olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
9030.89.99.00.00  - - - - Diğerleri Kg 16 2,1 0
9030.90  - Aksam, parça ve aksesuar :        
9030.90.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri :        
9030.90.20.00.00  - - - 9030.82.00.00 alt pozisyonundaki cihazlara ait olanlar Kg 16 Muaf 0
9030.90.80.00.00  - - - Diğerleri Kg 16 2,5 0
           
90.31 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan         
  ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:        
9031.10  - Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans makinaları):        
9031.10.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar Kg 16 2,8 0
9031.10.00.90.00  - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
9031.20  - Deney standları:        
9031.20.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar Kg 16 2,8 0
9031.20.00.90.00  - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
9031.30.00.00.00  - Profil projektörleri Adet 15 2,8 0
   - Diğer optik alet ve cihazlar :        
9031.41.00.00.00  - - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken        
       taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne        
       mahsus olanlar Kg 15 Muaf Muaf
9031.49  - - Diğerleri        
9031.49.00.00.11  - - - Yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini ölçmeye mahsus olanlar Kg 15 Muaf Muaf
9031.49.00.00.19  - - - Diğerleri Kg 15 Muaf Muaf
9031.80  - Diğer alet, cihaz ve makinalar:        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:        
9031.80.10.10.00  - - - Elektronik veya elektrikli olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9031.80.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
   - - - Elektronik olanlar:        
   - - - - Geometrik şekilleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:        
9031.80.32.00.00  - - - - - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken        
                taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne        
                mahsus olanlar Kg 16 2,8 0
   - - - - - Diğerleri        
9031.80.34.00.11  - - - - - - Planimetreler Kg 16 2,8 0
9031.80.34.00.19  - - - - - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
   - - - - Diğerleri        
9031.80.39.00.11  - - - - - Su terazileri Kg 16 4 0
9031.80.39.00.19  - - - - - Diğerleri Kg 16 4 0
   - - - Diğerleri:        
   - - - - Geometrik şekilleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:        
   - - - - - Elektrikli olanlar        
9031.80.91.10.11  - - - - - - Planimetreler Kg 15 2,8 0
9031.80.91.10.19  - - - - - - Diğerleri Kg 15 2,8 0
   - - - - - Diğerleri        
9031.80.91.90.11  - - - - - - Planimetreler Kg 15 2,8 0
9031.80.91.90.19  - - - - - - Diğerleri Kg 15 2,8 0
   - - - - Diğerleri:        
   - - - - - Elektrikli olanlar        
9031.80.99.10.11  - - - - - - Yük hücreleri  Kg 15 4 0
9031.80.99.10.12  - - - - - - Su terazileri Kg 15 4 0
9031.80.99.10.19  - - - - - - Diğerleri Kg 15 4 0
9031.80.99.90.00  - - - - - Diğerleri Kg 15 4 0
9031.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
   - - 9031.80 alt pozisyonunda yeralan alet, cihaz ve         
        makinaların sivil  hava taşıtlarında kullanılanlara        
        ait olanlar :        
9031.90.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9031.90.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri :        
9031.90.20.00.00  - - - 9031.41.00.00 alt pozisyonundaki cihazlara veya 9031.49.00.00 alt        
         pozisyonunda yer alan yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini        
         ölçmeye mahsus optik alet ve cihazlara ait olanlar Kg 16 Muaf 0
9031.90.30.00.00  - - - 9031.80.32.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar Kg 16 2,8 0
   - - - Diğerleri :        
9031.90.80.10.00  - - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar Kg 16 2,8 0
9031.90.80.90.00  - - - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
           
90.32 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:        
9032.10  - Termostatlar:        
9032.10.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9032.10.30.00.00  - - - Elektronik olanlar Adet 16 2,8 0
   - - -  Diğerleri:        
9032.10.91.00.00  - - - - Elektriki tetikleme cihazı bulunanlar Adet 15 2,1 0
9032.10.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 15 2,1 0
9032.20  - Basınç kontrol cihazları (manostatlar):        
9032.20.10.00.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri        
9032.20.90.00.11  - - - Elektronik basınç kontrol cihazları Adet 16 2,8 0
9032.20.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 16 2,8 0
   - Diğer alet ve cihazlar:        
9032.81  - - Hidrolik veya pnömatik:        
9032.81.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9032.81.90.00.11  - - - - Seviye kontrol cihazları Kg 16 2,8 0
9032.81.90.00.12  - - - - Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri Kg 16 2,8 0
9032.81.90.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
9032.89  - - Diğerleri:        
9032.89.10.00.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Kg 16 Muaf Muaf
   - - - Diğerleri        
9032.89.90.00.11  - - - - Seviye kontrol cihazları Kg 16 2,8 0
9032.89.90.00.12  - - - - Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri Kg 16 2,8 0
9032.89.90.00.19  - - - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
9032.90  - Aksam, parça ve aksesuar:        
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar:         
9032.90.10.10.00  - - - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar Kg 16 Muaf Muaf
9032.90.10.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 Muaf Muaf
   - - Diğerleri:        
9032.90.90.10.00  - - - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar Kg 16 2,8 0
9032.90.90.90.00  - - - Diğerleri Kg 16 2,8 0
           
9033.00.00.00.00 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça        
  ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer         
  almayan) Kg 16 3,7 0

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586065 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586065 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?