ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 01.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25570

Bakanlık Adı

:

Dışişleri Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

:

ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ

 

ABD’NE AİT DESTEK HAMULESİNİN İTHAL/İHRAÇ VE

ÜLKE İÇİ NAKİL VE TEVZİİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç 

Madde 1 - Amerika Birleşik Devletleri Makamları tarafından Türkiye’ye ithal ve buradan ihraç olunacak askeri malzeme, teçhizat, ikmal maddeleri ve eşyalarının (bundan sonra “Destek Hamulesi” diye anılacaktır) giriş/çıkış ve ülke içi nakil işlemlerinin yürütülmesinde aşağıdaki usuller uygulanacaktır.

Kapsam

Madde 2 - ABD destek hamulesinin giriş ve çıkış işlemlerinde Türk mevzuatına ve 6375 sayılı Kanunla tasdik olunan 19 Haziran 1951 tarihli “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme”ye (NATO-SOFA) uyulacaktır.

Genel Hususlar

Madde 3 - ABD gemi ve uçakları ile Türkiye’ye getirilecek ve buradan götürülecek destek hamulesinin giriş ve çıkışı aşağıdaki deniz ve hava limanlarından yapılacaktır.

a) Deniz Limanları:

1) İstanbul

2) İzmir

3) İskenderun

4) Yumurtalık

5) Antalya

6) Aksaz/Karaağaç

7) Ağalar (sadece mühimmat için)

b) Hava Limanları:

1) Esenboğa (Ankara)

2) Atatürk (İstanbul)

3) Çiğli (İzmir)

4) İncirlik (Adana)

5) Antalya

6) Aksaz/Dalaman (Muğla)

c) Antalya ve Aksaz/Dalaman havaalanlarını, ABD Deniz Kuvvetlerine mensup gemilerin Antalya ve Aksaz /Karaağaç Limanlarını ziyaretleri ile irtibatlı olarak, sadece bu gemilerin destek uçaklarınca kullanılmasına izin verilebilir.

Madde 4 - İthal/İhraç ve ülke içi nakil ile tevzie ait usuller aşağıda açıklanmıştır.

a) Ön müsaadeyi gerektirenler:

1) Silah, mühimmat ve Ana teçhizat kalemlerinin ithali ve Türkiye dahilinde daimi olarak nakil ve tevzii ile hizmet araçları ve jeneratörlerin ithali.

2) Gizli mahiyetteki silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin ithal, ihraç ve bunların ülke içi nakil ve tevzii.

b) Ön bildirim gerektirenler:

1) Silah, mühimmat ve ana teçhizat kalemlerinin Türkiye’den ihracı, Genelkurmay Başkanlığına/Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (KRDAE),

2) Ana teçhizat kalemlerinin bakım ve onarım maksadıyla tesisler/istasyonlar arası nakli ise, Tesis Komutanına /İstasyon Müdürüne,

bilgi verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

c) Manifesto ibrazını gerektirenler :

ABD Hükümetine ait teçhizat ile kuvvet, sivil unsur ve yakınlarının istimaline mahsus makul miktarda yiyecek maddeleri, ikmal maddeleri ve diğer eşyanın (ev eşyası ve şahsi oto dahil) ithal ve ihracı ile hizmet araçları ve jeneratörlerin ihracı. (Genelkurmay Başkanlığı/KRDAE ve ABD Savunma İşbirliği Ofisi Başkanlığı-ODC/ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Teknik Uygulamalar Merkezi-AFTAC arasında yapılan yazılı mutabakat uyarınca, tesise, SAS mevkiine veya Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu’na -bundan sonra İstasyon diye anılacaktır- girişinden sonra Türk Komutana/İstasyon Müdürüne özet listesi verilmesi gereken malzeme ve teçhizat da bu kategoriye dahildir.)

Uygulama, Görev Yetki ve Sorumluluklar

Madde 5 - Her türlü malzeme ve teçhizatın ithal/ihraç ve ülke içi nakil ve tevzii aşağıda açıklandığı gibi yapılır.

a) Her türlü malzeme ve teçhizatın ithal/ihraç ve ülke içi nakil ve tevziinde, ÖN MÜSAADE ve ÖN BİLDİRİM için örneği ekte bulunan BEYANNAME kullanılır.

1) ODC/AFTAC tarafından 6 nüsha (İstasyon için 5 nüsha) olarak tanzim edilen beyannameler; bizzat ODC/AFTAC Başkanı veya yetkili kılındığı ve imza örneği daha önce bildirilen bir subay/görevli tarafından imzalanarak ithal/ihraç veya naklin yapılacağı tarihten en az 20 gün (İstasyon için 3 gün) önce Genelkurmay Başkanlığına/KRDAE’ye gönderilir. Ayrıca, alakalı olan her tesis veya ABD’nin Türkiye’deki Askeri Kuruluşu (bundan sonra “tesis/birlik” diye anılacaktır) için birer nüsha beyanname ilave edilir. (Tesis/birlikler arası nakillerde, beyanname nüsha sayısı 11’e kadar çıkabilir.)

2) Genelkurmay ilgili “J” Başkanlığı tarafından, bu beyannamelere ilişkin olarak, diğer ilgili “J” Başkanlıkları ile koordine edilerek, Genelkurmay Başkanlığının görüşü saptanır.

3) Genelkurmay Başkanlığınca/KRDAE’nce talep uygun görüldüğü takdirde beyannameler (ithali/ihracı veya ülke içi nakli uygundur) şeklinde onaylanarak:

(a) 1 nüsha isteği yapan ODC)/AFTAC’a,

(b) 2 nüsha ait olduğu gümrük kapısına,

(c) 1 nüsha hamulenin ait olduğu veya nakil edileceği Tesis/Birlik Türk Komutanlığına/İstasyon Müdürlüğüne,

(d) 1 nüsha Tesis/Birliğin bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir,

(e) 1 nüsha Genelkurmay Başkanlığında/KRDAE’de kalır.

4) Genelkurmay Başkanlığı’nca/KRDAE’nce talep uygun görülmediği takdirde beyannameye (ithali/ihracı veya ülke içi nakli uygun değildir) şerhi düşülerek, beyanname ODC/AFTAC’a iade edilir.

5) Gümrük Kapısı ilgilileri, kendilerine gönderilen onaylanmış beyannameleri, gümrüğe gelmiş olan hamule ile karşılaştırıp kontrol etmek suretiyle gümrük işlemlerini yaparlar. Hamulenin gümrükten geçmesi halinde, beyannamelerden bir nüshasını, hamulenin gümrükten geçtiğini belirten mutat işaretleri koyarak, ABD’nin görevli personeline verirler. ABD’nin görevli personeli, hamulenin gümrükten geçmiş olduğunu, ellerindeki işaretli nüshayı ilgili Tesis/Birlik Türk Komutanlıklarına/İstasyon Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle girişlerde beyanda bulunurlar.

6) Beyannamelerde yazılı hamulenin gümrük kapısındaki teşhis ve kontrolünde gümrük makamları, müşkülatla karşılaştıklarında aşağıdaki Komutanlıklardan/İstasyon Müdürlüğünden birer uzman subayın/personelin yardımını talep edebilirler:

(a) Havaalanlarında:

(1) Esenboğa Meydanı için Hv. K. K.lığı/Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi Müdürlüğü,

(2) İncirlik Meydanı için 10’uncu Tanker Üs K.lığı,

(3) Atatürk Meydanı için Hv. H. Ok. K.lığı/KRDAE,

(4) Çiğli Meydanı için 2 nci Ana Jet Üs ve Uçş. Ok. K.lığı,

(5) Antalya Meydanı için Antalya Meydan K.lığı,

(6) Aksaz/Dalaman Meydanı için Dalaman Meydan K.lığı,

Bu Komutanlıklar/KRDAE, önceden bu maksatla görevlendirme yapacaklardır.

(b) Limanlarda :

(1) İstanbul Limanı için Büyükdere, Haydarpaşa Ulş. Terminal Birlik K.lığı veya KRDAE,

(2) İzmir Limanı için Ulş. Terminal K.lığı (HİLAL),

(3) İskenderun Limanı için, Ulş. Terminal Birlik K.lığı,

(4) Yumurtalık Limanı için, İncirlik Tesis K.lığı,

(5) Antalya Limanı için, Antalya Deniz K.lığı,

(6) Aksaz/Karaağaç Limanı için, Aksaz Üs K.lığı.

b) Gizli mahiyette silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin ithal, ihraç ve ülke içi

nakil ve tevziinde de aynı usuller uygulanır.

1) Gizli mahiyette silah, mühimmat, teçhizat ve malzemenin ithal/ihraç, ülke içi nakil ve tevzii için ODC; silah ve mühimmat ile teçhizat ana kalemlerinin ithalinde olduğu gibi ekteki örneğe uygun 8 adet beyannameyi en az 20 gün önceden gizli gizlilik dereceli bir yazıyla Genelkurmay Başkanlığı’na gönderir. Gönderilen beyannamelerden 4 adedinde detaylı bilgi bulunmaz ve sadece “GİZLİ HAMULE” kaydı düşülür. (Bu beyannameler Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine bu şekilde gönderilir.)

2) Genelkurmay ilgili “J” Başkanlığınca, bahse konu beyannameler için gizli mahiyette teçhizat ve malzemenin özelliğine göre diğer ilgili “J” Başkanlıklarıyla koordine edilir ve bu suretle Genelkurmay Başkanlığının görüşü saptanır.

3) Gizlilik dereceli hamulenin ithal ve ihraç işlemlerinin (gümrük kontrolünden muaf olarak) süratle yapılabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı, bu maddenin a) bendinin 6)’ncı alt bendinde kayıtlı Komutanlıklara ve hamulenin özelliğine göre ilgili Tesis/Birlik Türk Komutanlıklarına tahkik için gerekli emri vererek teçhizat veya malzemenin ithal veya ihracını sağlar.

c) “Ön Bildirim” gerektirenler:

Aynı usuller uygulanır ve aynı beyanname formu kullanılır.

1) Ön Bildirim Beyannamesi; “Ön Müsaade Beyannamesi”ne benzer şekilde hazırlanarak ODC/AFTAC tarafından 6 nüsha (İstasyon için halinde ihracın yapılacağı tarihten makul bir süre, tercihen 20 gün evvel Genelkurmay Başkanlığına/KRDAE’ne gönderilir. (Alakalı olan Tesis/Birlik Komutanlıkları/İstasyon Müdürlüğü için birer nüsha ilave edilir.)

2) Talep Genelkurmay “J” Başkanlığınca/KRDAE’nce işleme alınır ve bu malzemeye ihtiyaç olup olmadığı saptandıktan sonra ön bildirim beyannamelerinden;

(a) 2 nüsha isteği yapan ODC)/AFTAC’a,

(b) 1 nüsha ait olduğu gümrük kapısına,

(c) 1 nüsha hamulenin ait olduğu Tesis/Birlik Türk Komutanlığına/İstasyon Müdürlüğüne,

(d) 1 nüsha ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilerek ihraç sağlanır,

(e) 1 nüsha Genelkurmay Başkanlığı’nda/KRDAE’nde kalır.

d) Manifesto ibrazını gerektirenler:

ABD Kuvvetine ait teçhizat ile kuvvet, sivil unsur ve yakınlarının istimaline mahsus makul miktarda yiyecek maddeleri, ikmal maddeleri ve diğer eşyanın (ev eşyası ve şahsi oto dahil) ithal ve ihracı:

1) Bu hamulenin ithali giriş gümrük kapısında gümrük ilgililerince Türk Gümrük mevzuatına uygun olarak manifesto girişi ile ve gümrük kontrolü yapılarak gerçekleştirilir.

2) Bu kategori hamuleden (ev eşyası ve şahsi oto hariç) Tesis Komutanına/İstasyon Müdürüne, tesise girişten sonra özet bilgi vermek için liste halinde ibraz edilmesi gereken,

- Uçak yedek parçaları/bakım ikmal maddeleri,

- Petrol, yağ, hidrolik yakıt,

- Muhabere onarım parçaları/ikmal maddeleri,

- Taşıt onarım parçaları/ikmal maddeleri,

- Kantin malzemeleri,

- İstihkam inşaat malzemeleri/ikmal maddeleri,

- Büro mefruşatı,

- İdari malzemeler/ikmal maddeleri,

konusunda, Genelkurmay Başkanlığı/KRDAE ile ODC/AFTAC arasında sağlanan yazılı mutabakata göre uygulama ve işlem yapılır.

3) Türkiye’den ihraç edilecek benzer hamule ile hizmet araçları ve jeneratörlerin gümrük işlemleri de Gümrük Kapısında gümrük ilgililerince Türk Gümrük mevzuatına uygun olarak, manifesto çıkışı ile ve gümrük kontrolü yapılarak gerçekleştirilir.

Yürürlüğe Girme ve Yürürlükten Kaldırma

Madde 6 - İşbu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğin yürürlüğe girişiyle, Dışişleri Bakanlığının 10 Ağustos 1995 tarih ve 22370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılır.

 Ek

ÖRNEK

 

ABD Destek Hamulesinin (Manifestoya Tabi Malzeme Hariç)

İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil, Tevzi ve Mübadelesi İçin

Ön Müsaade/Ön Bildirim Beyannamesi

 

OPS No:

Tarih:

TDA/BRTR No:

 

1. Konusu

:

2. Türkiye’deki İlk ve Nihai Varış/Çıkış Yerleri

:

3. Programlanan Sevk Tarihi

:

4. Ulaştırma Vasıtaları

:

5. Cins ve Miktarı ile İlgili Ayrıntılı Bilgiler

: (Beyannamenin altına bakınız)

6. Genel Maksadı

:

Bu Beyannamede gösterilen malzemenin yukarıda belirtilen yerlerde ve maksatlarla

 

kullanılacağı taahhüt olunarak müsaade talep edildiği arzolunur.

ODC/AFTAC Namına

7. Genelkurmay Başkanlığı’nın/KRDAE’nin değerlendirmesi:

Bu Beyannamede belirtilen teçhizat ve malzemenin ithali/ihracı ve Ülke İçi Nakli Genelkurmay Başkanlığı/KRDAE tarafından uygun görülmüştür / görülmemiştir.

Genelkurmay Başkanı/KRDAE Namına

8. Gümrük Makamlarınca Yapılan İşlemler:

Beyannamede cins ve miktarı belirtilen teçhizat ve malzemenin …………………….. Gümrüğünün ……………… gün ve …………..sayılı Beyannamesi ile İthal/İhraç işlemi yapılmıştır.

Muayene Memuru

İdare Amiri

 

Not: İthali/İhracı veya Ülke İçi Nakli, Tevzii ve Mübadelesi İstenilen Silah/Mühimmat, her ana teçhizat kalemi, gizli mahiyetteki malzeme hizmet araçları ve jeneratörler için aşağıdaki bilgiler verilecektir.

1. Silah, Mühimmat veya Malzeme ve Teçhizatın Adı ve Cinsi:

2. İthali/İhracı veya Nakli, Tevzii ve Mübadelesi İstenen Kalemlerin Parça Adedi ve Ağırlığı:

3. Silah/Mühimmat veya Malzeme ve Teçhizatla İlgili Bilgiler:

a) Kadrosu :

b) Mevcudu :

c) Mevcut ve silah ve mühimmatla kapasite artışı yapacaktır / yapmayacaktır.

d) İthal/İhraç veya ülke içi nakil, tevzii ve mübadelesi istenen miktar:

e) Org. Code Numarası :

f) DODIC/Noun :

g) Lüzumlu ilave bilgiler :

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898131 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898131 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?