E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,08 TL
1 € = 3,36 TL
11549753 Ziyaretçi

AÇIKLAMALAR (GTİP)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
31.12.2014-29222 (3.Mükerrer) Resmi Gazete                           Yürülük: 01.01.2015
AÇIKLAMALAR
A -
1. SÜTUN : "POZİSYON NUMARASI"    
                  İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı
                  kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan  pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.
 
1 2 3 4  5 6
            
                           7 8                                9 10                           11 12
AS Nomanklatür        Kombine Nomanklatür              Milli alt                    İstatistik Kodu
    Kodu                                       Kodu                              açılım Kodu

2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI"
                  Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.
3. SÜTUN : "ÖLÇÜ BİRİMİ"
                  Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil  fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.
4. SÜTUN : "KANUNİ VERGİ HADDİ"
Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir.  
Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" 
sütunları esas alınacaktır.
B- 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan
Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.