AÇIKLAMALAR (GTİP)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
30.12.2016-29934 (2.Mükerrer) Resmi Gazete (Karar Sayısı: 2016/9645) Yürürlük:01.01.2017
AÇIKLAMALAR
     A -
1. SÜTUN : "POZİSYON NUMARASI"
    İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin   Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.

           1 2 3 4    5 6                                 7 8                                          9 10                                 11 12
         
AS Nomanklatür                       Kombine                              Milli Alt                           İstatistik
          Kodu                                           Nomanklatür Kodu           Açılım Kodu                    Kodu           
2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI"
     Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.
3. SÜTUN : "ÖLÇÜ BİRİMİ"
     Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil  fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.
4. SÜTUN : "KANUNİ VERGİ HADDİ"
     Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir.  
Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri"
sütunları esas alınacaktır.
    B- 
     Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246883 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246883 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?