Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  24.04.2013-28627 Resmi Gazete

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1’i kapsamında yer alan maddeleri,

b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

c) Daire: Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığını,

ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

Uygunluk yazısı yükümlülüğü

MADDE 4 (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar

tarafından yapılabilir.

(2) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünleri yurt içinde sadece Kurumdan uygunluk yazısı alan kişilere satabilir.

(3) Aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.

(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilir.

(5) İthalatçıların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi olması zorunludur.

(6) İthalatçılar, sanayiciler adına ithal ettikleri maddeleri başka kişilere veremez.

Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar

MADDE 5 (1) Sevkiyat başına net 150 kilogramı aşmayan akaryakıt harici petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(2) Lisansı kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi kişiler tarafından yapılan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(3) Aşağıda sayılan lisans sahiplerinin, Ek-2’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile tanımları belirtilen ürünleri temininde uygunluk yazısı aranmaz:

a) Madeni yağ lisansı sahibi kişiler,

b) Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi kişiler,

c) Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi kişiler,

ç) Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi kişiler.

Başvuru

MADDE 6 (1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, Ek-3’teki başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.

(2) Bu Tebliğde aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez.

(4) Uygunluk yazısı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvuru kapsamında sunulan belgelerin iade edileceği başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Gerekli belgeler

MADDE 7 (1) Sanayiciler tarafından bizzat yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Kapasite raporunun aslı veya ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti,

c) Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesi,

ç) Teyit yazısı (Ek- 4),

d) 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsat,

e) Temin edilecek ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren, ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış fiili tüketim belgesinin aslı ya da ticaret ve/veya sanayi odası tarafından onaylı sureti (Ek-5).

(2) Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılacak uygunluk yazısı başvurusu kapsamında birinci fıkrada yer alan belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler Kuruma ibraz edilir:

a) İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,

b) İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

c) Sanayici ve ithalatçı arasında yapılan satış sözleşmesi,

ç) İthalatçının sanayici adına ithalat yapabileceğine dair sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi (Ek-6).

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 8 (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen uygunluk yazısı başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(2) Uygunluk yazısı taleplerinin değerlendirmesinde, kapasite raporunda yer alan maddeler dikkate alınır.

(3) Uygunluk yazısı verilecek miktar, anılan madde için kapasite raporunda yer alan miktarı aşamaz. Miktar, vardiya sayısının artışının belgelenmesi veya kapasite raporunun revizyonu halinde artırılır.

(4) Uygunluk yazısı verilecek miktar, talebi aşmamak kaydıyla, son iki yıla ait fiili tüketim belgesinde yer alan gerçekleşmelerden yüksek olanından mevcut stokların düşülmesi suretiyle belirlenir.

(5) Fiili tüketim belgesinde son iki yıla ilişkin hiç kullanım olmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar;

a) Kapasitenin 1000 tona kadar olması halinde, kapasitenin %15’i,

b) Kapasitenin 2000 tona kadar olması halinde, 1000 tonun %15’i ve aşan kısmın %10’u,

c) Kapasitenin 5000 tona kadar olması halinde, 2000 tonun %12,5’u ve aşan kısmın %5’i,

ç) Kapasitenin 10000 tona kadar olması halinde, 5000 tonun %8’i ve aşan kısmın %3’ü,

d) Kapasitenin 10000 tonun üzerinde olması halinde, 10000 tonun %5,5’u ve aşan kısmın %1’i,

olarak belirlenir.

(6) Talep miktarının aynen karşılanmaması halinde, uygunluk yazısı verilecek miktar 25 ton ve katlarına iblağ edilir; iblağ işleminde 25’in katlarını aşan kısım 12.5 ton ve üstünde ise miktar üst kata, diğer durumlarda ise alt kata iblağ edilir.

(7) İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılabilmesi için gerek görülmesi halinde her türlü bilgi ve belge kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişilerden istenebilir.

(8) Uygunluk yazısı başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Daire tarafından sonuçlandırılır.

(9) Başvurunun kabulü halinde başvuru sahibi adına uygunluk yazısı düzenlenir. Başvurunun reddi durumunda karar başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk yazısında asgari olarak yer alacak hususlar

MADDE 9 (1) Yurt içi ve yurt dışı temin için ayrı ayrı düzenlenecek olan uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Ürünün adı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, miktarı,

c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrüğün adı,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,

yer alır.

Kapatma işlemleri

MADDE 10 (1) Aynı tür temin kaynağı ve ürün için yapılacak müteakip başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, söz konusu ürüne ve temin türüne ilişkin alınmış uygunluk yazısının kapatılması gerekir.

(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir ile ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin faaliyet belgesinin asılları ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.

Süre ve iade

MADDE 11 (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi 31 Aralık mesai bitimine kadardır. Bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde o yıl için verilen uygunluk yazılarının asılları Kuruma iade edilir.

Tadil

MADDE 12 (1) Uygunluk yazısına kayıtlı bir bilginin değişmesi halinde, bu durumun gerçekleşmesinden itibaren en geç on iş günü içerisinde, uygunluk yazısı sahibi değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak uygunluk yazısının tadilini talep etmek zorundadır.

(2) Uygunluk yazısında yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, gösterilen gerekçelerin uygun görülmesi ile istenen bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi halinde Daire tarafından sonuçlandırılır.

Sona erme ve iptal

MADDE 13 (1) Uygunluk yazıları;

a) Uygunluk yazısı sahibinin iflası, tüzel kişiliğinin sona ermesi, ölümü veya talebi halinde,

b) Uygunluk yazısı başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine,

Daire tarafından sona erdirilir.

(2) Uygunluk yazısı kapsamında temin edilen ürünlerin amacı dışında kullanıldığının Kurum ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespiti halinde uygunluk yazısı Kurul Kararı ile iptal edilir.

Yurt içi satışların bildirimi

MADDE 14 (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, Ek-2 listede sayılan ürünlerin satışları hariç olmak üzere, ayın 15’ine kadarki dönem için ay sonuna, ayın 15’inden sonuna kadarki dönem için takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  Bildirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı, ürün adı, ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8’deki tablo kullanılarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkan yürütür.

EK-1

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

 

G.T.İ.P. Nosu

Tanımı

2707.10

Benzol (benzen)

2707.20

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.99.99.00.00

Diğerleri

2710.12.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.15.00.19

Diğerleri

2710.12.21.00.00

White spirit

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2710.12.41.00.00

Oktanı (RON) 95’den az olanlar

2710.12.45.00.19

Diğerleri

2710.12.49.00.19

Diğerleri

2710.12.51.00.00

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

2710.12.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (çözücüler)

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2710.19.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.15.00.00

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2710.19.31.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.35.00.00

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.43.00.28

Diğerleri

2710.19.46.00.28

Diğerleri

2710.19.47.00.18

Diğerleri

2710.19.48.00.19

Diğerleri

2710.19.51.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.55.00.00

2710.19.51.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.62.00.29

Diğerleri

2710.19.64.00.29

Diğerleri

2710.19.68.00.29

Diğerleri

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.21

Spindle Oil

2710.19.99.00.22

Light Neutral

2710.19.99.00.23

Heavy Neutral

2710.19.99.00.24

Bright Stock

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2710.20.11.00.19

Diğerleri

2710.20.15.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

2710.20.31.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler

2710.20.39.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 1’i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2901.10.00.90.13

Pentan

2902.11.00.00.00

Siklohekzan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler.

3403.19.90.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

Diğerleri

 


EK-2

 

Tebliğin 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri

 

GTİP No.

Ürün Tanımı

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları                                       

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler kalıp çıkarma yağları

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                           

2710.19.99.00.25

Diğer Madeni Yağlar

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin

 veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.90.00.00

Diğerleri

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

Diğerleri

 


EK-3

BAŞVURU FORMU

 

T.C.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA

                                                                                                                                       TARİH                                                                                                                                                                       ..../...../......

 

 

Unvanı                                                                                    :                                                                 

Adresi                                                                                    :                                                                    

Telefon                                                                       :

Faks                                                                                       :

E-Posta                                                                                  :  

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi                                                      :                                             

Vergi Numarası (Gerçek Kişilerde TC Kimlik No)                  :                                                                                                               

Temin Edilecek Ürünün Adı                                         :                                       

Temin Edilecek Ürünün GTİP Numarası                      :                                   

Temin Edilecek Ürün Miktarı (Ton)                             :  

Teminin Yapılacağı Yurt içi üreticinin

ya da Gümrüğün Adı                                                   :  

 

 

           Yukarıda belirtilen temin talebimizle ilgili olarak …… yılı için geçerli olmak üzere gerekli temin için uygunluk yazısı verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

 

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

                                                                       Adı Soyadı

                                                                          İmza

                                                                          Tüzel Kişilerde Kaşe

 

                                                                                                                         

 

       

 


EK-4

Teyit Yazısı Örneği

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(………………………………….)

 

 

Sayı     :                                                                                                                    …/…/……

Konu   :

 

 

 

 

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA

 

 

 

            ………………………………. Odası tarafından ………………... sanayi sicil numaralı ………………………………………………………………………………………... adına ve ………………………………………………………… adresinde kurulu sanayi tesisi için düzenlenmiş …/…/…… tarihli ve … numaralı kapasite raporunda yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olduğu teyit edilmektedir.

 

 

 

 

Yetkilinin

Adı Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

 

EK-5

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

 

Temini Yapan Kişinin Unvanı

:

 

Temini Yapan Kişinin Ticaret Sicil No

:

 

Temini Yapan Kişinin Oda Sicil No

:

 

Temini Yapan Kişinin Üretim Konusu

:

 

Temini Yapan Kişinin Adresi

:

 

Dönem

:

…/…/… - …/…/…

Düzenleme Döneminde İthalatı Yapan Kişinin Üretim Yaptığı Vardiya Sayısı

:

 

 

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda belirtilen kişinin temin ettiği (aşağıdaki tablolar temin edilen her ürün için ayrı ayrı tanzim edilecek olup, bazyağ temini yapmış kişiler için Bazyağ; Heavy Neutral, Light Neutral, Spindle Oil, Bright Stock vb. olarak sınıflandırılacaktır):

 

Ürün Adı

:

 

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Beyanname Tarihi

Beyanname Nosu

Miktarı (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Adı

:

 

 

YURTİÇİ TEMİN BİLGİLERİ

Satıcının Ticari Unvanı

Fatura Tarihi ve Sayısı

Miktarı (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin toplam aldığı, üretimde kullandığı ve stokunda bulunan hammadde miktarları:

 

Ürün Adı

(I)

Yurt İçi Alımlar (kg)

(II)

Yurt Dışı Alımlar (kg)

(III)=(I)+(II)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Adı

(II)

Düzenleme Tarihindeki Stok Miktarı (kg) (sanayici)

(III)

Düzenleme Tarihindeki Stok Miktarı (kg) (ithalatçı)

(IV)=(II)+(III)

Düzenleme Tarihindeki Toplam Stok Miktarı (kg)

(V)

Toplam Alınan Madde Miktarı (kg)

(VI)

İmalatta Kullanılan Madde Miktarı (kg)

(VII)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

(Sanayici)

(VIII)

Dönem Sonu Stok Miktarı (kg)

(ithalatçı)

(IX)=(VII)+(VIII)

Dönem Sonu Toplam Stok Miktarı (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…./…./.… - …./…./.… tarihleri arasında yukarıda adı geçen kişinin Fiili Tüketim Belgesine konu olan hammaddeleri kullanarak ürettiği ve sattığı mamuller:

 

Ürün Adı (Hammadde)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Mamul(……………)

Toplam (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 


EK-6

YETKİ BELGESİ

 

TARİH

..../..../.....

 

 

 

           Aşağıda cins ve miktarı belirtilen ürünlerin ithali için yapmış olduğumuz satım sözleşmesine istinaden .............................. yetkili kılınmıştır.

 

           Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

                                                                       Adı Soyadı

                                                                          İmza

                                                                          Tüzel Kişilerde Kaşe

 

 

 

1-     İthaline Yetki Verilen Ürün Cinsleri ve Miktarı

Ticari Tanım                                  Miktarı (ton)

 

 

2-     Yetki Belgesi Kapsamındaki İthalat Talebi

 

GTİP                                            Ticari Tanım                                        Miktarı (ton)

 

 


EK-7

 

Yeminli Mali Müşavirlik

Denetim ve Tasdik Raporu

 

 

Firma Unvanı                                        :                             

 

Tasdik Yapan Yeminli Mali Müşavirin      

Adı, Soyadı                                         :                                 

Bağlı Olduğu Oda                                :

Büro Adresi                                        :                                            

İletişim Bilgileri                         :           

 

Temini Yapacak Kişinin        

Unvanı                                                :                                               

Adresi                                                 :                                             

Vergi Dairesi                                       :                                            

Vergi Sicil Numarası                            :                                                         

Ticaret Sicil Numarası              :                   

İletişim Bilgileri                        :        

           

İnceleme Dönemi                             :                                                                    

 

 

 

    Yeminli Mali Müşavir

Adı ve Soyadı

İmza ve Mühür

                                                

 

  Ekleri: 7/A, 7/B, 7/C


İTHALATÇILARIN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN TESLİM TABLOSU               EK- 7/A

 

Tanzim Tarihi

.../.../…

UNVANI:

 

Madde Tanımı:                                                İzin Miktarı:

 

Sanayicinin  Unvanı veya Adı

Uygunluk Yazısı Tarihi

Sanayici Adına Alınan İzin Miktarı

Sanayiciye Teslim Tarihi

Sanayiciye Teslim Edilen Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

                                              

 

 

Gümrük Beyannamesinde Yer Alan

Numara

(12 Haneli)

Ürünün

GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Yeminli Mali Müşavir Onayı

 

 


EK- 7/B

İTHALATÇIYA YETKİ VEREN SANAYİCİNİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN

HAREKET TABLOSU

 

 

Tanzim Tarihi

…/…/…

SANAYİCİ     :

İTHALATÇI   :

 

Madde cinsi

Bir önceki başvuruda beyan edilen madde miktarı (ithalatçı)

Bir önceki başvuruda beyan edilen madde miktarı (Sanayici)

Yetki belgesi kapsamında ithalat

Alımlar

Toplam madde miktarı

İthalatta kullanılan miktar

Düzenleme tarihindeki stok miktarı (İthalatçı)

Düzenleme tarihindeki stok miktarı (sanayici)

Talep Edilen

Uygun Görülen

Alınan Miktar

Kendi adına yapılan ithalat miktarı

Yetki verilen diğer ithalatçıdan  alınan

Yurtiçi üreticiden alınan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Yeminli Mali Müşavir Onayı


EK- 7/C

 

SANAYİCİLERİN TANZİM EDECEĞİ ÜRÜN HAREKET TABLOSU

                            

                                                                                                               Tanzim Tarihi

.../.../…

UNVANI:

 

Ürünün Cinsi

Bir önceki başvuruda beyan edilen dönem sonu stok miktarı

Ürün

 

Toplam ürün miktarı

İmalatta kullanılan miktar

Düzenleme tarihindeki stok miktarı

Talep edilen miktar

Uygun görülen miktar

İthal edilen miktar

Yurt içinden temin edilen miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Yeminli Mali Müşavir Onayı

 

 

 

İthal Edilen Ürünün

Gümrük Beyanname Numarası

(12 Haneli)

Ürünün

GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Yeminli Mali Müşavir Onayı

 

Yurt İçinden Temin Edilen Ürünün

Fatura Tarih ve Sayısı

 

GTİP Nosu

Cinsi

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Yeminli Mali Müşavir Onayı
EK-8

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Yurt İçi Satış Bildirim Formu

 

     Tanzim Tarihi

.../.../…

 

 

 

 

Alıcının Unvanı

Uygunluk Yazısı Tarih ve Sayısı

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Ürün Adı

Ürün GTİP Numarası

Satış Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

                                                          Adı Soyadı

                                                          İmza

                                                          Tüzel Kişilerde Kaşe

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268411 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268411 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?