E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15375636 Ziyaretçi

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 15.01.2009-27463 Resmi Gazete
AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
             Başvuru konusu madde ve başvuru esasları
             MADDE 1 – (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “Akrilonitril” isimli madde için açılan 60.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.
             (2) Sanayicilerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
             Dağıtım
             MADDE 2 – (1) Sanayicilere tahsis edilecek tarife kontenjanı miktarı geleneksel ticaret akışı yöntemi ile tespit edilir. Bu yönteme göre aşağıdaki kriterler çerçevesinde tahsis yapılabilir.
             a) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda, talepler tam olarak karşılanır.
             b) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda, tarife kontenjanı dağıtımı, her başvuru sahibinin 2007, 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirdiği ithalat miktarı ile orantılı olarak gerçekleştirilir.
             İthal lisansına ilişkin esaslar
             MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
             (2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
             (3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
             Diğer hususlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK
 
MÜRACAAT FORMU
 
·       G.T.İ.P
:
·       Madde ismi
:
·       Ticari ismi
:
·       Kimyasalın adı, açık formülü
:
·       İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 
 
:
·       İhracatçı firmanın ünvanı, adresi
:
·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası
 
:
·       Malın kullanılacağı yer
:
·       Malın miktarı
:
·       Malın menşe ülkesi
:
·       Malın sevk ülkesi
:
·       Malın giriş yapacağı gümrük kapısı
:
 
                                   Firma Ünvanı
                                                   Yetkili İmza
 
 
 
ARANACAK DİĞER BELGELER:
 
1-       Dilekçe
2-       Proforma fatura
3-       Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu sureti
4-       İmza sirküleri (noter tasdikli)
5-       Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler