Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/4)

T.C

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

                                                 GENELGE

                                                               2011/ 4 

 

Bilindiği üzere, 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve 27857 (1.Mükerrer) sayılı, bu Kanunun uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması), 08/03/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre;

1- Borçluların, 02/05/2011 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine Tebliğ eki form ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Her idare kendi alacakları ile ilgili başvuruları kabul edecektir.

3-Yükümlülerin yazılı başvurularını iadeli taahhütlü posta yoluyla yapmaları halinde başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih esas alınacaktır.

4- Ödenecek tutarların ilk taksidinin bu yılın Mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi icap etmektedir.

5- Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

6- Başvuruda bulunanlardan dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir.

7- Davadan vazgeçme dilekçeleri Tebliğ ekinde yer alan form ile ilgili gümrük idaresine verilecek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. Bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih veya başvurularını iadeli taahhütlü posta yoluyla yapmaları halinde başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.

8- Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği; 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 01/01/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır.

 

9- Borçluların Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödemekte oldukları borçlarının kalan tutarları için, talep etmeleri halinde 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkündür. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerlidir. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve bu alacaklar hakkında 6111 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak,  buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

10- Gümrük idarelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2010 tarihinden önce olduğu halde 25/02/2011 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutarı 50 lirayı aşmayan asli alacakların,

b) 65 lirayı aşmayan idari para cezalarının,

c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 lirayı aşmayanların,

tahsilinden vazgeçilecektir.

11- 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanan idari para cezalarına ayrıca, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinde yer alan peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.

12- Yapılandırma talepleri ilgili gümrük idaresince değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

13- Kanun hükümleri kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık teminat istenmeyecektir.

14- Yapılacak tahsilâtlar, Gümrük Yönetmeliğinin 490 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Gümrük Vergi Borcu Takip Programına, para cezaları ise, Gümrük Yönetmeliğinin 580 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmüne göre Ceza Kararları ve Kesinleşmiş Ceza Borcu Takip Programına kaydedilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

             Ziya ALTUNYALDIZ

                       Müsteşar

 

DAĞITIM:                                                                                                         

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine                        

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260476 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260476 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?