Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar(Karar Sayısı:2012/2823)

Karar Sayısı : 2012/2823 06.03.2012-28225 Resmi Gazete

Ekli “Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/1/2012 tarihli ve 6673 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (AYPE) İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli alçak yoğunluk polietilen ithalatına uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2 – (1) 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilen ithalatında oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında, azami 200 (ikiyüz) gün süreyle, gümrük kıymeti üzerinden %7 oranında ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301471 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301471 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?