Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: 11.08.2013-28732 Resmi Gazete

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve DışTicaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhraç edilecek alkollü içkiler için, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 19 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri aranmaz.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içeceklerin doğrudan ürün ile temas eden iç ambalajlarının veya bu ambalaja yapıştırılmış etiketlerinin üzerinde; içeriğinde alkol kalmış ise alkol miktarı, alkol kalmamış ise alkolün tamamen uzaklaştırıldığı hususu yazı ile belirtilir. Alkol kalmış ise miktarının, alkol kalmamış ise “Alkolü tamamen uzaklaştırılmıştır.” şeklindeki bilginin belirtilmesine yönelik yazının şekil ve boyutunda, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan zorunlu etiket bilgilerinin bildirim şekli esas alınır.”

Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sairürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Kurumca bu fıkranın uygulanmasında;

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, ambalaj veya içerik yönünden aynı şekil ve tasarıma sahip olup olmadığı veya iki unsur arasında marka, tanıtıcı ve ayırt edici işaretlerin içerdiği ögeler yönünden açık ve doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığı,

b) Karşılaştırılacak iki unsurun, doğrudan veya dolaylı olarak bir alkollü içkiyi tanıtmayı veya  başka bir ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden alkollü içkileri dolaylı olarak tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığı ya da alkollü içki kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak teşvik edip etmediği veya özendirici etkisinin olup olmadığı,

c) Karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki veya fiili bir bağlantı ya da menfaat bağı olup olmadığı,

hususlarından birinin mevcudiyeti aykırılık için yeterli kabul edilir.

Üretim, ithalat, dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan firmalar, faaliyet sahalarına giren ürünlerüzerinde eşdeğer sorumluluk taşırlar.

Kurum, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileriönleyecek düzenlemeleri yaparak bunların uygulanmasına yönelik kararları alır.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8  Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci ve 19 uncu maddesinin birinci fıkralarında yer alan gereklilikleri taşımayan mevcut ürünler, bu maddenin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on ay içinde anılan fıkralardaki hükümlere uygun hâle getirilir. Uygun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ MADDE 9  Alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda onsekizyaşını doldurmamış kişileri çalıştıranlar, 11/6/2014 tarihine kadar bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler.”

MADDE 5  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6  Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898057 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898057 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?