Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 Botanik Sergisi hk.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :72093537/134.01

Konu   :EXPO 2016

 

05.11.2015 / 11463066

DAĞITIM YERLERİNE

 

23 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 Botanik Sergisi ile ilgili olarak Expo 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğinden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 14/10/2015 tarihli ve 11039042 sayılı yazıda özetle, fuara yurt dışından katılacak firmaların sergileyecekleri geçici ithal edilecek ürünlerle birlikte hediye olarak dağıtılmak üzere, katalog, bayrak, flama, tişört, kalem, çanta, ajanda, bloknot, çakı gibi ürünlerin; firmaların kendi kullanımları veya katılımcı misafirlere ikramda bulunulmak üzere çay, kahve, çikolata, şekerleme ya da ülkelerine has gıda maddelerinin; stand kurulumunda kullanılmak üzere ahşap kaplama, plastik kaplama, boya, halıfleks, demir ve çelik gibi yapı malzemelerinin getirileceği belirtilerek, fuarda dağıtılmak ve katılımcı firmalarca kullanılmak üzere bedelsiz olarak gelecek bu tür ürün ve ürün gruplarının;

- ihtisas gümrükleri uygulaması dışında tutulması,

- İthalat Rejimi Kararı ve Tebliğleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri hükümlerinin uygulanmaması,

- bu tür malzemelerin bedelsiz olarak proforma fatura ile gelmesi halinde de proforma faturanın kabul edilerek gözetim uygulaması, ek vergi, ÖTV vb. gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithaline izin verilmesi,

- serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilecek sarf ve promosyon malzemeleri ile gümrük beyannamesi ya da ATA Karnesi ile geçici olarak ithal edilecek tüm fuar malzemelerinin hassas olmaları özelliklerinden dolayı fiziki muayenelerinin taşıt üstü işleme tabi tutularak gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması,

 istenilmektedir.

Expo 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğinin söz konusu yazısında bahsi geçen eşyalar ile ilgili olarak;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167/8-(d)/iii nci maddesinde, bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerinden muaf olacağı hükme bağlanmıştır. Bu maddeye ilişkin; 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler" başlıklı 89/1/(a), (c) ve (ç) bentlerinde ise, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari fuar veya benzeri bir olay münasebetiyle getirilecek olan her türlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktardaki numunelerin, bir ticari fuar veya benzeri bir olayda yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından geçici standların inşası, düzenlenmesi ve dekorasyonu için kullanılacak boya, vernik, duvar kağıdı gibi tüketilecek malzemeler ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen eşyanın reklamına mahsus olan, bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette sergilenecek resimli veya resimsiz basılı materyaller, kataloglar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam posterleri, takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar gibi ücretsiz olarak dağıtılacak malzemelerin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerinden muaf olacağı hüküm altına alınmıştır. Bahse konu eşyanın, anılan Karar'ın 90 ıncı maddesi hükümlerine uygun olarak getirilmesi durumunda, aynı Karar'ın 89 uncu maddesi çerçevesinde işlem yapılabilecektir.

Ayrıca, söz konusu eşyanın ithalinde, 3065 sayılı KDV Kanununun 16/1-b ve 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/6 ncı maddelerine istinaden gümrük vergisi muafiyetinin yanı sıra KDV ve ÖTV istisnası uygulanacaktır. Yine, 2009/15481 sayılı Karar'ın 112 nci maddesi hükmü gereğince, 89 uncu madde hükmünün uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmadığından, bu tür malzeme için İthalat Rejimi karar ve tebliğleri ve DTS tebliğleri hükümleri uygulanmayacaktır.

Ancak, 31/12/2014 tarih ve 29222 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/5) 10/(5) inci maddesi kapsamında EXPO 2016'da sergilenmek üzere getirilen ve söz konusu Tebliğ ekinde yer alan eşya için uygunluk yazısı düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ kapsamında yer almayan eşyada İthalat ve Ürün Güvenliği mevzuatına dair hükümlerin uygulanmaması için ise söz konusu eşyanın 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 112 inci maddesi kapsamına girmesi gerekmektedir.

11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (b) fıkrası; "Getirildiği mahalde bulunan geçici depolama yeri ve antrepoya konulamayacak ağırlıkta ve hacimdeki dökme olmayan eşya veya konulması halinde boşaltılması ve teslimi sırasında gümrük idaresi, işletici ve yükümlü açısından külfet doğurabilecek ağırlıkta ve hacimde ya da kırılabilir, telef ve zayi olabilir nitelikte dökme olmayan eşyayla boşaltılması ve taşınması özel düzenekli araç ve taşıt gerektiren eşyanın, bu usulden yararlanmasına izin vermeye gümrük müdürlükleri yetkilidir."

hükmünü amirdir.

Dolayısıyla, söz konusu sergi kapsamında serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilecek sarf ve promosyon malzemeleri ile gümrük beyannamesi ya da ATA Karnesi ile geçici olarak ithal edilecek tüm fuar malzemelerinin, ilgili rejim hükümleri saklı kalması ve 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesine uyulması şartıyla anılan tebliğ kapsamında Yaygın Basitleştirilmiş Usulden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, fuarda dağıtılmak ve katılımcı firmalarca kullanılmak üzere bedelsiz olarak getirilecek ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyanın ihtisas gümrüğü uygulamasından istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304102 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304102 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?