Antrepo Beyannamesinde Damga Vergisinin Ödenmemesi hk.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı       :    40216608/131.99

Konu    :    Damga Vergisi

                                                                          DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; özet beyan kapsamı eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 46 ncı maddesinde yer alan süreler içinde antrepo beyannamesi verilmiş olmasına  rağmen  antrepo beyannamesine  ilişkin  damga  vergisinin  ödenmemesi  nedeniyle Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde eşyanın tasfiye edilip edilemeyeceği konusunda tereddüt yaşandığı  anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu'nun 70/1 inci maddesi: "Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;

a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,

b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması,

c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,

Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır  ve  daha  sonra  eşya  177  ile  180  inci  madde  hükümlerine  göre  tasfiye  edilir." hükmünü amirdir.

Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu bendinde ise “İthalat vergileri” deyiminin,

a)   Eşyanın   ithalinde   ödenecek  gümrük  vergisi  ile  diğer  eş  etkili  vergiler  ve  mali yükleri,

..."  ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesi:" Bu Kanuna ekli

(1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Bu kanundaki  kağıtlar  terimi,  yazılıp  imzalamak  veya  imza yerine  geçen  bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. " hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisi, eşyanın ithalatında alınan bir vergi olmaması ve kağıt (beyanname) üzerinden alınıyor olması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük  Kanununun  3  üncü  maddesinin  9  uncu  maddesinde  belirtilen  ithalat  vergileri tanımının içerisinde yer almamaktadır.

Bu itibarla, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde; 70/1 maddesinde yer alan tüm işlemlerin yerine getirilmiş olması kaydıyla yalnızca antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisinin ödenmemiş olması gerekçesi ile   Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde  eşyanın tasfiyesine ilişkin işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem tesis edilmesini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869498 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869498 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?