E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,20 TL
15059339 Ziyaretçi

Antrepodaki Eşyanın Gümrük İdaresinin İzni Olmadan Çıkarılması

YARGITAY
7. Ceza Dairesi 2006/5944 E.N , 2009/7258 K.N.

İlgili Kavramlar


ANTREPODAKİ EŞYANIN GÜMRÜK İDARESİNİN İZNİ OLMADAN ÇIKARILMASI

Özet
ANTREPODA BULUNAN EŞYANIN GÜMRÜK İDARESİNİN İZNİ OLMADAN ÇIKARILMASI EYLEMİ, 4926 SAYILI YASA'NIN 3/H MADDE FIKRASI KAPSAMINDAKİ SUÇU OLUŞTURACAĞI GÖZETİLMELİDİR. ANCAK, HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 5607 SAYILI YASA'NIN 3/8. MADDE FIKRASI GEREĞİ ATILI FİİLİN KABAHATE DÖNÜŞTÜĞÜ, 5326 SAYILI YASA NIN 24. MADDESİ GEREĞİ İDARÎ YAPTIRIM KONUSUNDA MAHKEME TARAFINDAN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- İzmir Gümrük Müdürlüğü denetimindeki P... A.Ş.'ye ait antrepoda
bulunan eşyanın gümrük idaresinin izni olmadan çıkarılarak üretime sokulduğu
gerekçesiyle sanıklar hakkında kamu davası açılmış olup, sübutu halinde
eylemin 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/h madde fıkrası
kapsamında suç oluşturacağı gözetilmeden, fiilin gümrük para cezasını ge
rektirdiğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve,

2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'nun 3/8. madde fıkrasında, "Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir." hükmü getirilmiş olup, bu yasal düzenleme karşısında atılı fiilin kabahate dönüştüğü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 24. maddesindeki "Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verilir" kuralı da gözetilerek, idari yaptırım konusunda mahkeme tarafından bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükmün sair yönleri incelenmeksizin (BOZULMASINA), 17.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.